]> git.pld-linux.org Git - packages/python-sqlalchemy.git/commitdiff
- python3 subpackage
authorArtur Frysiak <artur@frysiak.net>
Mon, 26 Apr 2010 17:52:25 +0000 (17:52 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    python-SQLAlchemy.spec -> 1.26

python-SQLAlchemy.spec

index 3b8eadfe63f400f69a4af1e3a33a64a01df1272a..61723f779487428ce5625751831f0eca1c317d38 100644 (file)
@@ -1,4 +1,10 @@
+# TODO:
+# - examples and docs for python3
+#
+%bcond_without python3
+%bcond_without python2
 %define                module  SQLAlchemy
+#
 Summary:       Database Abstraction Library
 Summary(pl.UTF-8):     Biblioteka abstrakcji baz danych
 Name:          python-SQLAlchemy
@@ -9,11 +15,19 @@ Group:               Libraries/Python
 Source0:       http://downloads.sourceforge.net/sqlalchemy/%{module}-%{version}.tar.gz
 # Source0-md5: 575c2ca742e9ab3c08c384dbc4861f86
 URL:           http://www.sqlalchemy.org/
+%if %{with python2}
 BuildRequires: python-devel >= 1:2.4
 BuildRequires: python-setuptools >= 0.6-0.a9.1
+%endif
+%if %{with python3}
+BuildRequires: python3-devel
+BuildRequires: python3-distribute
+%endif
 BuildRequires: rpm-pythonprov
 BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.219
+%if %{with python2}
 %pyrequires_eq  python-modules
+%endif
 BuildArch:     noarch
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
@@ -24,6 +38,8 @@ SQLAlchemy provides a full suite of well known enterprise-level
 persistence patterns, designed for efficient and high-performing
 database access, adapted into a simple and Pythonic domain language.
 
+Python 2.x version.
+
 %description -l pl.UTF-8
 Zestaw narzędzi SQL dla Pythona oraz odwzorowań obiektowo-relacyjnych
 dających programistom całą potęgę i elastyczność SQL-a. SQLAlchemy
@@ -31,24 +47,67 @@ udostępnia pełny zbiór dobrze znanych wzorców trwałości,
 zaprojektowanych do wydajnego dostępu do baz danych, zaadoptowanych do
 prostej, pythonowej domeny językowej.
 
+Wersja dla pythona 2.x.
+
+%package -n python3-%{module}
+Summary:       Database Abstraction Library
+Summary(pl.UTF-8):     Biblioteka abstrakcji baz danych
+Group:         Libraries/Python
+
+%description -n python3-%{module}
+The Python SQL toolkit and Object Relational Mapper that gives
+application developers the full power and flexibility of SQL.
+SQLAlchemy provides a full suite of well known enterprise-level
+persistence patterns, designed for efficient and high-performing
+database access, adapted into a simple and Pythonic domain language.
+
+Python 3.x version.
+
+%description -l pl.UTF-8 -n python3-%{module}
+Zestaw narzędzi SQL dla Pythona oraz odwzorowań obiektowo-relacyjnych
+dających programistom całą potęgę i elastyczność SQL-a. SQLAlchemy
+udostępnia pełny zbiór dobrze znanych wzorców trwałości,
+zaprojektowanych do wydajnego dostępu do baz danych, zaadoptowanych do
+prostej, pythonowej domeny językowej.
+
+Wersja dla Pythona 3.x.
+
 %prep
 %setup -q -n %{module}-%{version}
 
 %build
-%{__python} setup.py build
+%if %{with python2}
+%{__python} setup.py build -b build-2
+%endif
+%if %{with python3}
+%{__python3} setup.py build -b build-3
+%endif
 
 %install
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
-%{__python} setup.py install \
+%if %{with python2}
+%{__python} setup.py build -b build-2 \
+       install \
        --single-version-externally-managed \
        --optimize=2 \
        --root=$RPM_BUILD_ROOT
 
+%py_postclean
+%endif
+
+%if %{with python3}
+%{__python3} setup.py build -b build-3 \
+       install \
+       --single-version-externally-managed \
+       --root=$RPM_BUILD_ROOT \
+       --optimize=2
+
+%py3_postclean
+%endif
+
 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
 cp -r examples/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
 
-%py_postclean
-
 %clean
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
@@ -58,3 +117,8 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %{py_sitescriptdir}/SQLAlchemy*
 %{py_sitescriptdir}/sqlalchemy*
 %{_examplesdir}/%{name}-%{version}
+
+%files -n python3-%{module}
+%defattr(644,root,root,755)
+%{py3_sitescriptdir}/SQLAlchemy*
+%{py3_sitescriptdir}/sqlalchemy*
This page took 0.078669 seconds and 4 git commands to generate.