]> git.pld-linux.org Git - packages/proxytunnel.git/commitdiff
- pl
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Sun, 28 Aug 2005 10:21:53 +0000 (10:21 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    proxytunnel.spec -> 1.2

proxytunnel.spec

index 03bd0993cc00b00c743e2093c9b5bddfcb9773e9..61c75503692f804f98f1acfde368e4e021b9b1c6 100644 (file)
@@ -1,4 +1,5 @@
 Summary:       Proxy Tunnel ssh-over-https hack
 Summary:       Proxy Tunnel ssh-over-https hack
+Summary(pl):   Tunel proxy ssh-po-https
 Name:          proxytunnel
 Version:       1.5.0
 Release:       0.1
 Name:          proxytunnel
 Version:       1.5.0
 Release:       0.1
@@ -14,7 +15,7 @@ ProxyTunnel is a program that connects stdin and stdout to a server
 somewhere on the network, through a standard HTTPS proxy. We mostly
 use it to tunnel SSH sessions through HTTP(S) proxies, allowing us to
 do many things that wouldn't be possible without ProxyTunnel.
 somewhere on the network, through a standard HTTPS proxy. We mostly
 use it to tunnel SSH sessions through HTTP(S) proxies, allowing us to
 do many things that wouldn't be possible without ProxyTunnel.
-Proxytunnel can currently do the following:
+ProxyTunnel can currently do the following:
 - Create tunnels using HTTP and HTTPS proxies (That understand the
   HTTP CONNECT command).
 - Work as a back-end driver for an OpenSSH client, and create SSH
 - Create tunnels using HTTP and HTTPS proxies (That understand the
   HTTP CONNECT command).
 - Work as a back-end driver for an OpenSSH client, and create SSH
@@ -23,11 +24,23 @@ Proxytunnel can currently do the following:
   connections, and then tunneling these connections to a specified
   destination.
 
   connections, and then tunneling these connections to a specified
   destination.
 
+%description -l pl
+ProxyTunnel to program ³±cz±cy stdin i stdout do serwera gdzie¶ w
+sieci poprzez standardowe proxy HTTPS. Jest u¿ywany g³ównie do
+tunelowania sesji SSH poprzez proxy HTTP(S), co pozwala na robienie
+wielu rzeczy, które nie by³yby mo¿liwe bez niego. ProxyTunnel
+aktualnie potrafi:
+- tworzyæ tunele przy u¿yciu proxy HTTP i HTTPS (rozumiej±cych
+  polecenie HTTP CONNECT),
+- dzia³aæ jako sterownik backendu dla klienta OpenSSH i tworzyæ
+  po³±czenia SSH poprzez proxy HTTP(S),
+- dzia³aæ jako samodzielna aplikacja, nas³uchuj±c na jakim¶ porcie na
+  po³±czenia, a nastêpnie tuneluj±c te po³±czenia na podany adres.
+
 %prep
 %setup -q
 
 %build
 %prep
 %setup -q
 
 %build
-
 %{__make} \
        CC="%{__cc}" \
        CFLAGS="%{rpmcflags}" \
 %{__make} \
        CC="%{__cc}" \
        CFLAGS="%{rpmcflags}" \
This page took 0.110667 seconds and 4 git commands to generate.