- pl
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Sun, 28 Aug 2005 10:21:53 +0000 (10:21 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    proxytunnel.spec -> 1.2

proxytunnel.spec

index 03bd0993cc00b00c743e2093c9b5bddfcb9773e9..61c75503692f804f98f1acfde368e4e021b9b1c6 100644 (file)
@@ -1,4 +1,5 @@
 Summary:       Proxy Tunnel ssh-over-https hack
+Summary(pl):   Tunel proxy ssh-po-https
 Name:          proxytunnel
 Version:       1.5.0
 Release:       0.1
@@ -14,7 +15,7 @@ ProxyTunnel is a program that connects stdin and stdout to a server
 somewhere on the network, through a standard HTTPS proxy. We mostly
 use it to tunnel SSH sessions through HTTP(S) proxies, allowing us to
 do many things that wouldn't be possible without ProxyTunnel.
-Proxytunnel can currently do the following:
+ProxyTunnel can currently do the following:
 - Create tunnels using HTTP and HTTPS proxies (That understand the
   HTTP CONNECT command).
 - Work as a back-end driver for an OpenSSH client, and create SSH
@@ -23,11 +24,23 @@ Proxytunnel can currently do the following:
   connections, and then tunneling these connections to a specified
   destination.
 
+%description -l pl
+ProxyTunnel to program ³±cz±cy stdin i stdout do serwera gdzie¶ w
+sieci poprzez standardowe proxy HTTPS. Jest u¿ywany g³ównie do
+tunelowania sesji SSH poprzez proxy HTTP(S), co pozwala na robienie
+wielu rzeczy, które nie by³yby mo¿liwe bez niego. ProxyTunnel
+aktualnie potrafi:
+- tworzyæ tunele przy u¿yciu proxy HTTP i HTTPS (rozumiej±cych
+  polecenie HTTP CONNECT),
+- dzia³aæ jako sterownik backendu dla klienta OpenSSH i tworzyæ
+  po³±czenia SSH poprzez proxy HTTP(S),
+- dzia³aæ jako samodzielna aplikacja, nas³uchuj±c na jakim¶ porcie na
+  po³±czenia, a nastêpnie tuneluj±c te po³±czenia na podany adres.
+
 %prep
 %setup -q
 
 %build
-
 %{__make} \
        CC="%{__cc}" \
        CFLAGS="%{rpmcflags}" \
This page took 0.094174 seconds and 4 git commands to generate.