]> git.pld-linux.org Git - packages/proxytunnel.git/blobdiff - proxytunnel.spec
- tabs in preamble
[packages/proxytunnel.git] / proxytunnel.spec
index 61c75503692f804f98f1acfde368e4e021b9b1c6..88df750a51ccd9262cf9daf07455bbe718b78d3a 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       Proxy Tunnel ssh-over-https hack
 Summary:       Proxy Tunnel ssh-over-https hack
-Summary(pl):   Tunel proxy ssh-po-https
+Summary(pl.UTF-8):     Tunel proxy ssh-po-https
 Name:          proxytunnel
 Version:       1.5.0
 Release:       0.1
 Name:          proxytunnel
 Version:       1.5.0
 Release:       0.1
@@ -24,18 +24,18 @@ ProxyTunnel can currently do the following:
   connections, and then tunneling these connections to a specified
   destination.
 
   connections, and then tunneling these connections to a specified
   destination.
 
-%description -l pl
-ProxyTunnel to program ³±cz±cy stdin i stdout do serwera gdzie¶ w
-sieci poprzez standardowe proxy HTTPS. Jest u¿ywany g³ównie do
+%description -l pl.UTF-8
+ProxyTunnel to program łączący stdin i stdout do serwera gdzieś w
+sieci poprzez standardowe proxy HTTPS. Jest używany głównie do
 tunelowania sesji SSH poprzez proxy HTTP(S), co pozwala na robienie
 tunelowania sesji SSH poprzez proxy HTTP(S), co pozwala na robienie
-wielu rzeczy, które nie by³yby mo¿liwe bez niego. ProxyTunnel
+wielu rzeczy, które nie byłyby możliwe bez niego. ProxyTunnel
 aktualnie potrafi:
 aktualnie potrafi:
-- tworzyæ tunele przy u¿yciu proxy HTTP i HTTPS (rozumiej±cych
+- tworzyć tunele przy użyciu proxy HTTP i HTTPS (rozumiejących
   polecenie HTTP CONNECT),
   polecenie HTTP CONNECT),
-- dzia³aæ jako sterownik backendu dla klienta OpenSSH i tworzyæ
-  po³±czenia SSH poprzez proxy HTTP(S),
-- dzia³aæ jako samodzielna aplikacja, nas³uchuj±c na jakim¶ porcie na
-  po³±czenia, a nastêpnie tuneluj±c te po³±czenia na podany adres.
+- działać jako sterownik backendu dla klienta OpenSSH i tworzyć
+  połączenia SSH poprzez proxy HTTP(S),
+- działać jako samodzielna aplikacja, nasłuchując na jakimś porcie na
+  połączenia, a następnie tunelując te połączenia na podany adres.
 
 %prep
 %setup -q
 
 %prep
 %setup -q
This page took 0.106983 seconds and 4 git commands to generate.