]> git.pld-linux.org Git - packages/proxytunnel.git/blobdiff - proxytunnel.spec
- tabs in preamble
[packages/proxytunnel.git] / proxytunnel.spec
index 03bd0993cc00b00c743e2093c9b5bddfcb9773e9..88df750a51ccd9262cf9daf07455bbe718b78d3a 100644 (file)
@@ -1,4 +1,5 @@
 Summary:       Proxy Tunnel ssh-over-https hack
 Summary:       Proxy Tunnel ssh-over-https hack
+Summary(pl.UTF-8):     Tunel proxy ssh-po-https
 Name:          proxytunnel
 Version:       1.5.0
 Release:       0.1
 Name:          proxytunnel
 Version:       1.5.0
 Release:       0.1
@@ -14,7 +15,7 @@ ProxyTunnel is a program that connects stdin and stdout to a server
 somewhere on the network, through a standard HTTPS proxy. We mostly
 use it to tunnel SSH sessions through HTTP(S) proxies, allowing us to
 do many things that wouldn't be possible without ProxyTunnel.
 somewhere on the network, through a standard HTTPS proxy. We mostly
 use it to tunnel SSH sessions through HTTP(S) proxies, allowing us to
 do many things that wouldn't be possible without ProxyTunnel.
-Proxytunnel can currently do the following:
+ProxyTunnel can currently do the following:
 - Create tunnels using HTTP and HTTPS proxies (That understand the
   HTTP CONNECT command).
 - Work as a back-end driver for an OpenSSH client, and create SSH
 - Create tunnels using HTTP and HTTPS proxies (That understand the
   HTTP CONNECT command).
 - Work as a back-end driver for an OpenSSH client, and create SSH
@@ -23,11 +24,23 @@ Proxytunnel can currently do the following:
   connections, and then tunneling these connections to a specified
   destination.
 
   connections, and then tunneling these connections to a specified
   destination.
 
+%description -l pl.UTF-8
+ProxyTunnel to program łączący stdin i stdout do serwera gdzieś w
+sieci poprzez standardowe proxy HTTPS. Jest używany głównie do
+tunelowania sesji SSH poprzez proxy HTTP(S), co pozwala na robienie
+wielu rzeczy, które nie byłyby możliwe bez niego. ProxyTunnel
+aktualnie potrafi:
+- tworzyć tunele przy użyciu proxy HTTP i HTTPS (rozumiejących
+  polecenie HTTP CONNECT),
+- działać jako sterownik backendu dla klienta OpenSSH i tworzyć
+  połączenia SSH poprzez proxy HTTP(S),
+- działać jako samodzielna aplikacja, nasłuchując na jakimś porcie na
+  połączenia, a następnie tunelując te połączenia na podany adres.
+
 %prep
 %setup -q
 
 %build
 %prep
 %setup -q
 
 %build
-
 %{__make} \
        CC="%{__cc}" \
        CFLAGS="%{rpmcflags}" \
 %{__make} \
        CC="%{__cc}" \
        CFLAGS="%{rpmcflags}" \
This page took 0.188991 seconds and 4 git commands to generate.