]> git.pld-linux.org Git - packages/proxytunnel.git/blobdiff - proxytunnel.spec
- tabs in preamble
[packages/proxytunnel.git] / proxytunnel.spec
index 03bd0993cc00b00c743e2093c9b5bddfcb9773e9..88df750a51ccd9262cf9daf07455bbe718b78d3a 100644 (file)
@@ -1,4 +1,5 @@
 Summary:       Proxy Tunnel ssh-over-https hack
+Summary(pl.UTF-8):     Tunel proxy ssh-po-https
 Name:          proxytunnel
 Version:       1.5.0
 Release:       0.1
@@ -14,7 +15,7 @@ ProxyTunnel is a program that connects stdin and stdout to a server
 somewhere on the network, through a standard HTTPS proxy. We mostly
 use it to tunnel SSH sessions through HTTP(S) proxies, allowing us to
 do many things that wouldn't be possible without ProxyTunnel.
-Proxytunnel can currently do the following:
+ProxyTunnel can currently do the following:
 - Create tunnels using HTTP and HTTPS proxies (That understand the
   HTTP CONNECT command).
 - Work as a back-end driver for an OpenSSH client, and create SSH
@@ -23,11 +24,23 @@ Proxytunnel can currently do the following:
   connections, and then tunneling these connections to a specified
   destination.
 
+%description -l pl.UTF-8
+ProxyTunnel to program łączący stdin i stdout do serwera gdzieś w
+sieci poprzez standardowe proxy HTTPS. Jest używany głównie do
+tunelowania sesji SSH poprzez proxy HTTP(S), co pozwala na robienie
+wielu rzeczy, które nie byłyby możliwe bez niego. ProxyTunnel
+aktualnie potrafi:
+- tworzyć tunele przy użyciu proxy HTTP i HTTPS (rozumiejących
+  polecenie HTTP CONNECT),
+- działać jako sterownik backendu dla klienta OpenSSH i tworzyć
+  połączenia SSH poprzez proxy HTTP(S),
+- działać jako samodzielna aplikacja, nasłuchując na jakimś porcie na
+  połączenia, a następnie tunelując te połączenia na podany adres.
+
 %prep
 %setup -q
 
 %build
-
 %{__make} \
        CC="%{__cc}" \
        CFLAGS="%{rpmcflags}" \
This page took 0.121754 seconds and 4 git commands to generate.