- updated to 1.9.1
[packages/proxytunnel.git] / proxytunnel.spec
index 03bd0993cc00b00c743e2093c9b5bddfcb9773e9..86809face46243a049696102fd3d142383382f16 100644 (file)
@@ -1,12 +1,17 @@
 Summary:       Proxy Tunnel ssh-over-https hack
+Summary(pl.UTF-8):     Tunel proxy ssh-po-https
 Name:          proxytunnel
-Version:       1.5.0
+Version:       1.9.1
 Release:       0.1
 License:       GPL
 Group:         Applications
-Source0:       http://proxytunnel.sourceforge.net/files/%{name}-%{version}.tgz
-# Source0-md5: 2a36409580391e25421fc06e82eed4ce
-URL:           http://proxytunnel.sourceforge.net/
+Source0:       https://github.com/proxytunnel/proxytunnel/archive/%{version}.tar.gz
+# Source0-md5: 9a844a735c9833b12c725d2118cd3e37
+Patch0:                %{name}-git.patch
+Patch1:                %{name}-git-openssl-warnings.patch
+URL:           https://github.com/proxytunnel/proxytunnel
+BuildRequires: openssl-devel
+BuildRequires: pkgconfig
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %description
@@ -14,7 +19,7 @@ ProxyTunnel is a program that connects stdin and stdout to a server
 somewhere on the network, through a standard HTTPS proxy. We mostly
 use it to tunnel SSH sessions through HTTP(S) proxies, allowing us to
 do many things that wouldn't be possible without ProxyTunnel.
-Proxytunnel can currently do the following:
+ProxyTunnel can currently do the following:
 - Create tunnels using HTTP and HTTPS proxies (That understand the
   HTTP CONNECT command).
 - Work as a back-end driver for an OpenSSH client, and create SSH
@@ -23,21 +28,36 @@ Proxytunnel can currently do the following:
   connections, and then tunneling these connections to a specified
   destination.
 
+%description -l pl.UTF-8
+ProxyTunnel to program łączący stdin i stdout do serwera gdzieś w
+sieci poprzez standardowe proxy HTTPS. Jest używany głównie do
+tunelowania sesji SSH poprzez proxy HTTP(S), co pozwala na robienie
+wielu rzeczy, które nie byłyby możliwe bez niego. ProxyTunnel
+aktualnie potrafi:
+- tworzyć tunele przy użyciu proxy HTTP i HTTPS (rozumiejących
+  polecenie HTTP CONNECT),
+- działać jako sterownik backendu dla klienta OpenSSH i tworzyć
+  połączenia SSH poprzez proxy HTTP(S),
+- działać jako samodzielna aplikacja, nasłuchując na jakimś porcie na
+  połączenia, a następnie tunelując te połączenia na podany adres.
+
 %prep
 %setup -q
+%patch0 -p1
+%patch1 -p1
 
 %build
-
 %{__make} \
        CC="%{__cc}" \
        CFLAGS="%{rpmcflags}" \
-       LDFLAGS="%{rpmldflags}"
+       LDFLAGS="%{rpmldflags} `pkg-config --libs openssl`"
 
 %install
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
-install -D proxytunnel $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/proxytunnel
-install -D debian/proxytunnel.1 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/proxytunnel.1
+%{__make} install \
+       prefix=%{_prefix} \
+       DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
 
 %clean
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
This page took 0.059574 seconds and 4 git commands to generate.