- updated to 1.9.1
[packages/proxytunnel.git] / proxytunnel.spec
1 Summary:        Proxy Tunnel ssh-over-https hack
2 Summary(pl.UTF-8):      Tunel proxy ssh-po-https
3 Name:           proxytunnel
4 Version:        1.9.1
5 Release:        0.1
6 License:        GPL
7 Group:          Applications
8 Source0:        https://github.com/proxytunnel/proxytunnel/archive/%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  9a844a735c9833b12c725d2118cd3e37
10 Patch0:         %{name}-git.patch
11 Patch1:         %{name}-git-openssl-warnings.patch
12 URL:            https://github.com/proxytunnel/proxytunnel
13 BuildRequires:  openssl-devel
14 BuildRequires:  pkgconfig
15 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
16
17 %description
18 ProxyTunnel is a program that connects stdin and stdout to a server
19 somewhere on the network, through a standard HTTPS proxy. We mostly
20 use it to tunnel SSH sessions through HTTP(S) proxies, allowing us to
21 do many things that wouldn't be possible without ProxyTunnel.
22 ProxyTunnel can currently do the following:
23 - Create tunnels using HTTP and HTTPS proxies (That understand the
24   HTTP CONNECT command).
25 - Work as a back-end driver for an OpenSSH client, and create SSH
26   connections through HTTP(S) proxies.
27 - Work as a stand-alone application, listening on a port for
28   connections, and then tunneling these connections to a specified
29   destination.
30
31 %description -l pl.UTF-8
32 ProxyTunnel to program łączący stdin i stdout do serwera gdzieś w
33 sieci poprzez standardowe proxy HTTPS. Jest używany głównie do
34 tunelowania sesji SSH poprzez proxy HTTP(S), co pozwala na robienie
35 wielu rzeczy, które nie byłyby możliwe bez niego. ProxyTunnel
36 aktualnie potrafi:
37 - tworzyć tunele przy użyciu proxy HTTP i HTTPS (rozumiejących
38   polecenie HTTP CONNECT),
39 - działać jako sterownik backendu dla klienta OpenSSH i tworzyć
40   połączenia SSH poprzez proxy HTTP(S),
41 - działać jako samodzielna aplikacja, nasłuchując na jakimś porcie na
42   połączenia, a następnie tunelując te połączenia na podany adres.
43
44 %prep
45 %setup -q
46 %patch0 -p1
47 %patch1 -p1
48
49 %build
50 %{__make} \
51         CC="%{__cc}" \
52         CFLAGS="%{rpmcflags}" \
53         LDFLAGS="%{rpmldflags} `pkg-config --libs openssl`"
54
55 %install
56 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
57
58 %{__make} install \
59         prefix=%{_prefix} \
60         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
61
62 %clean
63 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
64
65 %files
66 %defattr(644,root,root,755)
67 %doc CREDITS CHANGES README
68 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
69 %{_mandir}/man1/*
This page took 0.056295 seconds and 4 git commands to generate.