- release 0.2: rebuild with new libcrypto/libssl
[packages/proxytunnel.git] / proxytunnel.spec
1 Summary:        Proxy Tunnel ssh-over-https hack
2 Summary(pl.UTF-8):      Tunel proxy ssh-po-https
3 Name:           proxytunnel
4 Version:        1.9.0
5 Release:        0.2
6 License:        GPL
7 Group:          Applications
8 Source0:        http://dl.sourceforge.net/proxytunnel/%{name}-%{version}.tgz
9 # Source0-md5:  d74472b89c3f3b3b0abf6bd809ae34c2
10 URL:            http://proxytunnel.sourceforge.net/
11 BuildRequires:  openssl-devel
12 BuildRequires:  pkgconfig
13 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
14
15 %description
16 ProxyTunnel is a program that connects stdin and stdout to a server
17 somewhere on the network, through a standard HTTPS proxy. We mostly
18 use it to tunnel SSH sessions through HTTP(S) proxies, allowing us to
19 do many things that wouldn't be possible without ProxyTunnel.
20 ProxyTunnel can currently do the following:
21 - Create tunnels using HTTP and HTTPS proxies (That understand the
22   HTTP CONNECT command).
23 - Work as a back-end driver for an OpenSSH client, and create SSH
24   connections through HTTP(S) proxies.
25 - Work as a stand-alone application, listening on a port for
26   connections, and then tunneling these connections to a specified
27   destination.
28
29 %description -l pl.UTF-8
30 ProxyTunnel to program łączący stdin i stdout do serwera gdzieś w
31 sieci poprzez standardowe proxy HTTPS. Jest używany głównie do
32 tunelowania sesji SSH poprzez proxy HTTP(S), co pozwala na robienie
33 wielu rzeczy, które nie byłyby możliwe bez niego. ProxyTunnel
34 aktualnie potrafi:
35 - tworzyć tunele przy użyciu proxy HTTP i HTTPS (rozumiejących
36   polecenie HTTP CONNECT),
37 - działać jako sterownik backendu dla klienta OpenSSH i tworzyć
38   połączenia SSH poprzez proxy HTTP(S),
39 - działać jako samodzielna aplikacja, nasłuchując na jakimś porcie na
40   połączenia, a następnie tunelując te połączenia na podany adres.
41
42 %prep
43 %setup -q
44
45 %build
46 %{__make} \
47         CC="%{__cc}" \
48         CFLAGS="%{rpmcflags}" \
49         LDFLAGS="%{rpmldflags} `pkg-config --libs openssl`"
50
51 %install
52 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
53
54 %{__make} install \
55         PREFIX=$RPM_BUILD_ROOT%{_prefix}
56
57 %clean
58 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
59
60 %files
61 %defattr(644,root,root,755)
62 %doc CREDITS CHANGES README
63 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
64 %{_mandir}/man1/*
This page took 0.080267 seconds and 4 git commands to generate.