]> git.pld-linux.org Git - packages/proxytunnel.git/blob - proxytunnel.spec
9eec8f01bce91e17fc1c23104703fb998f3ac1bc
[packages/proxytunnel.git] / proxytunnel.spec
1 Summary:        Proxy Tunnel ssh-over-https hack
2 Summary(pl.UTF-8):   Tunel proxy ssh-po-https
3 Name:           proxytunnel
4 Version:        1.5.0
5 Release:        0.1
6 License:        GPL
7 Group:          Applications
8 Source0:        http://proxytunnel.sourceforge.net/files/%{name}-%{version}.tgz
9 # Source0-md5:  2a36409580391e25421fc06e82eed4ce
10 URL:            http://proxytunnel.sourceforge.net/
11 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
12
13 %description
14 ProxyTunnel is a program that connects stdin and stdout to a server
15 somewhere on the network, through a standard HTTPS proxy. We mostly
16 use it to tunnel SSH sessions through HTTP(S) proxies, allowing us to
17 do many things that wouldn't be possible without ProxyTunnel.
18 ProxyTunnel can currently do the following:
19 - Create tunnels using HTTP and HTTPS proxies (That understand the
20   HTTP CONNECT command).
21 - Work as a back-end driver for an OpenSSH client, and create SSH
22   connections through HTTP(S) proxies.
23 - Work as a stand-alone application, listening on a port for
24   connections, and then tunneling these connections to a specified
25   destination.
26
27 %description -l pl.UTF-8
28 ProxyTunnel to program łączący stdin i stdout do serwera gdzieś w
29 sieci poprzez standardowe proxy HTTPS. Jest używany głównie do
30 tunelowania sesji SSH poprzez proxy HTTP(S), co pozwala na robienie
31 wielu rzeczy, które nie byłyby możliwe bez niego. ProxyTunnel
32 aktualnie potrafi:
33 - tworzyć tunele przy użyciu proxy HTTP i HTTPS (rozumiejących
34   polecenie HTTP CONNECT),
35 - działać jako sterownik backendu dla klienta OpenSSH i tworzyć
36   połączenia SSH poprzez proxy HTTP(S),
37 - działać jako samodzielna aplikacja, nasłuchując na jakimś porcie na
38   połączenia, a następnie tunelując te połączenia na podany adres.
39
40 %prep
41 %setup -q
42
43 %build
44 %{__make} \
45         CC="%{__cc}" \
46         CFLAGS="%{rpmcflags}" \
47         LDFLAGS="%{rpmldflags}"
48
49 %install
50 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
51
52 install -D proxytunnel $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/proxytunnel
53 install -D debian/proxytunnel.1 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/proxytunnel.1
54
55 %clean
56 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
57
58 %files
59 %defattr(644,root,root,755)
60 %doc CREDITS CHANGES README
61 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
62 %{_mandir}/man1/*
This page took 0.077616 seconds and 3 git commands to generate.