- updated to 1.9.1
[packages/proxytunnel.git] / proxytunnel.spec
CommitLineData
4d331b1f 1Summary: Proxy Tunnel ssh-over-https hack
3627bd5d 2Summary(pl.UTF-8): Tunel proxy ssh-po-https
4d331b1f 3Name: proxytunnel
2a2b5a0b
AG
4Version: 1.9.1
5Release: 0.1
4d331b1f 6License: GPL
7Group: Applications
2a2b5a0b
AG
8Source0: https://github.com/proxytunnel/proxytunnel/archive/%{version}.tar.gz
9# Source0-md5: 9a844a735c9833b12c725d2118cd3e37
10Patch0: %{name}-git.patch
11Patch1: %{name}-git-openssl-warnings.patch
12URL: https://github.com/proxytunnel/proxytunnel
ee88d78d
JB
13BuildRequires: openssl-devel
14BuildRequires: pkgconfig
4d331b1f 15BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
16
17%description
18ProxyTunnel is a program that connects stdin and stdout to a server
19somewhere on the network, through a standard HTTPS proxy. We mostly
20use it to tunnel SSH sessions through HTTP(S) proxies, allowing us to
21do many things that wouldn't be possible without ProxyTunnel.
944c0096 22ProxyTunnel can currently do the following:
4d331b1f 23- Create tunnels using HTTP and HTTPS proxies (That understand the
24 HTTP CONNECT command).
25- Work as a back-end driver for an OpenSSH client, and create SSH
26 connections through HTTP(S) proxies.
27- Work as a stand-alone application, listening on a port for
28 connections, and then tunneling these connections to a specified
29 destination.
30
9c990a3a
JR
31%description -l pl.UTF-8
32ProxyTunnel to program łączący stdin i stdout do serwera gdzieś w
33sieci poprzez standardowe proxy HTTPS. Jest używany głównie do
944c0096 34tunelowania sesji SSH poprzez proxy HTTP(S), co pozwala na robienie
9c990a3a 35wielu rzeczy, które nie byłyby możliwe bez niego. ProxyTunnel
944c0096 36aktualnie potrafi:
9c990a3a 37- tworzyć tunele przy użyciu proxy HTTP i HTTPS (rozumiejących
944c0096 38 polecenie HTTP CONNECT),
9c990a3a
JR
39- działać jako sterownik backendu dla klienta OpenSSH i tworzyć
40 połączenia SSH poprzez proxy HTTP(S),
41- działać jako samodzielna aplikacja, nasłuchując na jakimś porcie na
42 połączenia, a następnie tunelując te połączenia na podany adres.
944c0096 43
4d331b1f 44%prep
45%setup -q
2a2b5a0b
AG
46%patch0 -p1
47%patch1 -p1
4d331b1f 48
49%build
4d331b1f 50%{__make} \
51 CC="%{__cc}" \
52 CFLAGS="%{rpmcflags}" \
c8b62589 53 LDFLAGS="%{rpmldflags} `pkg-config --libs openssl`"
4d331b1f 54
55%install
56rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
57
c8b62589 58%{__make} install \
2a2b5a0b
AG
59 prefix=%{_prefix} \
60 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
4d331b1f 61
62%clean
63rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
64
65%files
66%defattr(644,root,root,755)
67%doc CREDITS CHANGES README
68%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
69%{_mandir}/man1/*
This page took 0.086353 seconds and 4 git commands to generate.