- macros for perl autodeps
[packages/perl-Test-Simple.git] / perl-Test-Simple.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  tests   # do not perform "make test"
4 #
5 %define         pdir    Test
6 %define         pnam    Simple
7 Summary:        Test::Simple - basic utilities for writing tests
8 Summary(pl.UTF-8):      Test::Simple - podstawowe narzędzia do pisania testów
9 Name:           perl-Test-Simple
10 Version:        1.302140
11 %define fver    %(echo %{version} | tr -d _)
12 Release:        1
13 # same as perl
14 License:        GPL v1+ or Artistic
15 Group:          Development/Languages/Perl
16 Source0:        http://www.cpan.org/modules/by-module/Test/%{pdir}-%{pnam}-%{fver}.tar.gz
17 # Source0-md5:  2a3eba9fbafe80a24ce75b604ab045f1
18 URL:            https://metacpan.org/release/Test-Simple
19 %{?with_tests:BuildRequires:    perl-Test-Harness >= 2.03}
20 BuildRequires:  perl-devel >= 1:5.8.0
21 BuildRequires:  rpm-perlprov >= 4.1-13
22 # see lib/Test/Builder/Tester.pm /VERSION
23 Provides:       perl-Test-Builder-Tester = %{version}
24 # see lib/Test/Tester.pm /VERSION
25 Provides:       perl-Test-Tester = %{version}
26 # see lib/Test/use/ok.pm /VERSION
27 Provides:       perl-Test-use-ok = %{version}
28 # obsolete only versions up to last standalone release to avoid obsoleting perl-modules
29 # Test::Builder::Tester 1.01
30 # Test::Tester 0.109
31 # Test::use::ok 0.11
32 Obsoletes:      perl-Test-Builder-Tester < 1.02
33 Obsoletes:      perl-Test-Tester < 0.110
34 Obsoletes:      perl-Test-use-ok < 0.12
35 BuildArch:      noarch
36 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
37
38 %define         _noautoreq      'perl(threads)' 'perl(threads::shared)'
39
40 %description
41 AHHHHHHH!!!! NOT TESTING! Anything but testing! Beat me, whip me, send
42 me to Detroit, but don't make me write tests!
43    -- perldoc Test::Tutorial
44
45 Test::Simple is an extremely simple, extremely basic module for
46 writing tests suitable for CPAN modules and other pursuits. If you
47 wish to do more complicated testing, use the Test::More module (a
48 drop-in replacement for this one).
49
50 The purpose of Test::More is to provide a wide range of testing
51 utilities. Various ways to say "ok" with better diagnostics,
52 facilities to skip tests, test future features and compare complicated
53 data structures. While you can do almost anything with a simple "ok()"
54 function, it doesn't provide good diagnostic output.
55
56 %description -l pl.UTF-8
57 AAAAAAAA!!! NIE TESTOWANIE! Wszystko tylko nie testowanie! Bijcie
58 mnie, biczujcie mnie, wyślijcie do Detroit, ale nie każcie pisać
59 testów!
60    -- perldoc Test::Tutorial
61
62 Test::Simple jest bardzo prostym, bardzo podstawowym modułem do
63 pisania testów pasujących do modułów CPAN i innych. Do bardziej
64 skomplikowanych testów lepiej używać modułu Test::More (zastępującego
65 ten).
66
67 Celem Test::More jest dostarczenie szerokiego zakresu narzędzi do
68 testowania. Różne sposoby powiedzenia "ok" z lepszą diagnostyką,
69 ułatwienia przy pomijaniu testów, testowaniu przyszłych możliwości i
70 porównywaniu skomplikowanych struktur danych. O ile można zrobić
71 prawie wszystko prostą funkcją "ok()", nie daje ona dobrego wyjścia
72 diagnostycznego.
73
74 %prep
75 %setup -q -n %{pdir}-%{pnam}-%{fver}
76 %{__perl} -nli -e 'print unless /^\s+sleep\s+\d+;\s*/' Makefile.PL
77
78 %build
79 %{__perl} Makefile.PL \
80         INSTALLDIRS=vendor
81 %{__make}
82
83 %{?with_tests:%{__make} test}
84
85 %install
86 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
87
88 %{__make} install \
89         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
90
91 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorlib}/Test/Tutorial.pod
92
93 %clean
94 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
95
96 %files
97 %defattr(644,root,root,755)
98 %doc Changes README
99 %{perl_vendorlib}/ok.pm
100 %{perl_vendorlib}/Test/Builder
101 %{perl_vendorlib}/Test/Builder.pm
102 %{perl_vendorlib}/Test/More.pm
103 %{perl_vendorlib}/Test/Simple.pm
104 %{perl_vendorlib}/Test/Tester
105 %{perl_vendorlib}/Test/Tester.pm
106 %{perl_vendorlib}/Test/use
107 %{perl_vendorlib}/Test2.pm
108 %{perl_vendorlib}/Test2
109 %{_mandir}/man3/Test::Builder*.3pm*
110 %{_mandir}/man3/Test::More.3pm*
111 %{_mandir}/man3/Test::Simple.3pm*
112 %{_mandir}/man3/Test::Tester*.3pm*
113 %{_mandir}/man3/Test::Tutorial.3pm*
114 %{_mandir}/man3/Test::use::ok.3pm*
115 %{_mandir}/man3/Test2*.3pm*
116 %{_mandir}/man3/ok.3pm*
This page took 0.157365 seconds and 3 git commands to generate.