Fix sound output when using new ffmpeg
[packages/performous.git] / performous.spec
1 #
2 # TODO:
3 #       - update Polish description, current is outdated (it is not only a
4 #       karaoke game any more)
5 Summary:        Performous - The All-in-One Music Game
6 Summary(pl.UTF-8):      Performous - wiele gier muzycznych w jednej
7 Name:           performous
8 Version:        0.7.0
9 Release:        4
10 License:        GPL v2+
11 Group:          Applications
12 Source0:        http://downloads.sourceforge.net/performous/performous-%{version}.tar.bz2
13 # Source0-md5:  60f3f72b51a630a4aa996484aedb9526
14 Patch1:         %{name}-libpng15.patch
15 Patch2:         cmake.patch
16 Patch3:         %{name}-ffmpeg.patch
17 URL:            http://performous.org/
18 BuildRequires:  ImageMagick-c++-devel
19 BuildRequires:  SDL-devel
20 BuildRequires:  alsa-lib-devel
21 BuildRequires:  boost-devel
22 BuildRequires:  cmake >= 2.6
23 BuildRequires:  ffmpeg-devel
24 BuildRequires:  gettext-devel
25 BuildRequires:  glew-devel
26 BuildRequires:  glibmm-devel
27 BuildRequires:  help2man
28 BuildRequires:  jack-audio-connection-kit-devel
29 BuildRequires:  libpng-devel
30 BuildRequires:  librsvg-devel
31 BuildRequires:  libsigc++-devel
32 BuildRequires:  libxml++-devel
33 BuildRequires:  opencv-devel
34 BuildRequires:  pango-devel
35 BuildRequires:  pkgconfig
36 BuildRequires:  portaudio-devel
37 Suggests:       %{name}-tools = %{version}-%{release}
38 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
39
40 %description
41 An open-source karaoke, band and dancing game where one or more
42 players perform a song and the game scores their perform ances.
43 Supports songs in UltraStar, Frets on Fire and StepMania formats.
44 Microphones and instruments from SingStar, Guit ar Hero and Rock Band
45 as well as some dance pads are autodetected.
46
47 %description -l pl.UTF-8
48 O ile Performous można zaklasyfikować jako program do karaoke, to jest
49 czymś o wiele więcej. Zamiast tylko wyświetlać tekst, wyświetlane są
50 także nuty, a wykonanie jest oceniane w oparciu o to, jak dobrze
51 pasuje do nut. W przeciwieństwie do innych gier tego gatunku podawana
52 jest także dokładna wysokość śpiewanych tonów, więc można zobaczyć, co
53 wykonuje się źle i (względnie) łatwo się poprawić.
54
55 Większość dostępnych piosenek zawiera także oryginalne wokale, zaś
56 wersje karaoke są dość rzadkie.
57
58 Dla śpiewających niezbyt dobrze dostępny jest tryb karaoke. W tyb
59 trybie wyświetlane są tylko słowa i nie ma nut ani oceniania.
60
61 %package tools
62 Summary:        Performous tools
63 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia do programu Performous
64 Group:          Applications
65
66 %description tools
67 Several utilities for converting data files for Performous.
68
69 %description tools -l pl.UTF-8
70 Zestaw narzędzi do konwersji danych dla programu Performous.
71
72 %prep
73 %setup -q
74 %patch1 -p1
75 %patch2 -p1
76 %patch3 -p1
77 mkdir build
78
79 %build
80 cd build
81 %cmake .. \
82         -DCMAKE_BUILD_TYPE=%{!?debug:Release}%{?debug:Debug} \
83         -DCMAKE_CXX_FLAGS_RELEASE="%{rpmcxxflags}" \
84         -DCMAKE_DEBUG_FLAGS_RELEASE="%{debugcflags}" \
85         -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=%{_prefix} \
86 %if "%{_lib}" == "lib64"
87         -DLIB_SUFFIX=64
88 %endif
89
90 %{__make}
91
92 %install
93 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
94 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1
95
96 %{__make} -C build install \
97         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
98
99 install docs/man/*.1 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1
100
101 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/{zh,zh_CN}
102
103 %find_lang %{name} --all-name
104
105 %clean
106 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
107
108 %files -f %{name}.lang
109 %defattr(644,root,root,755)
110 %doc docs/{Authors,TODO,instruments}.txt
111 %attr(755,root,root) %{_bindir}/performous
112 %{_datadir}/games/%{name}
113 %{_mandir}/man6/performous.6*
114 %{_desktopdir}/performous.desktop
115 %{_pixmapsdir}/performous.xpm
116
117 %files tools
118 %defattr(644,root,root,755)
119 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gh_*_decrypt
120 %attr(755,root,root) %{_bindir}/itg_pck
121 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ss_*
122 %{_mandir}/man1/gh_*_decrypt.1*
123 %{_mandir}/man1/ss_*.1*
This page took 0.097955 seconds and 3 git commands to generate.