a92218f6ed44e98ff42ce0244852f700af1695e1
[packages/openssl.git] / openssl.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_with purify      # Compile openssl with \-DPURIFY, useful when one wants to
4                         # use valgrind debugger against openssl-linked programs
5 %include        /usr/lib/rpm/macros.perl
6 Summary:        OpenSSL Toolkit libraries for the "Secure Sockets Layer" (SSL v2/v3)
7 Summary(de):    Secure Sockets Layer (SSL)-Kommunikationslibrary
8 Summary(es):    Biblioteca C que suministra algoritmos y protocolos criptográficos
9 Summary(fr):    Utilitaires de communication SSL (Secure Sockets Layer)
10 Summary(pl):    Biblioteki OpenSSL (SSL v2/v3)
11 Summary(pt_BR): Uma biblioteca C que fornece vários algoritmos e protocolos criptográficos
12 Summary(ru):    âÉÂÌÉÏÔÅËÉ É ÕÔÉÌÉÔÙ ÄÌÑ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÊ ÞÅÒÅÚ Secure Sockets Layer
13 Summary(uk):    â¦Â̦ÏÔÅËÉ ÔÁ ÕÔÉ̦ÔÉ ÄÌÑ Ú'¤ÄÎÁÎØ ÞÅÒÅÚ Secure Sockets Layer
14 Name:           openssl
15 Version:        0.9.8d
16 Release:        1
17 License:        Apache-style License
18 Group:          Libraries
19 Source0:        ftp://ftp.openssl.org/source/%{name}-%{version}.tar.gz
20 # Source0-md5:  8ed1853538e1d05a1f5ada61ebf8bffa
21 Source1:        %{name}-ca-bundle.crt
22 Source2:        %{name}.1.pl
23 Source3:        %{name}-ssl-certificate.sh
24 Patch0:         %{name}-alpha-ccc.patch
25 Patch1:         %{name}-optflags.patch
26 Patch2:         %{name}-globalCA.diff
27 Patch3:         %{name}-include.patch
28 Patch4:         %{name}-md5-sparcv9.patch
29 Patch5:         %{name}-libvar.patch
30 URL:            http://www.openssl.org/
31 BuildRequires:  perl-devel >= 1:5.6.1
32 BuildRequires:  rpm-perlprov >= 4.1-13
33 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.213
34 BuildRequires:  sed >= 4.0
35 Obsoletes:      SSLeay
36 Obsoletes:      SSLeay-devel
37 Obsoletes:      SSLeay-perl
38 Obsoletes:      libopenssl0
39 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
40
41 %description
42 The OpenSSL Project is a collaborative effort to develop a robust,
43 commercial-grade, full-featured, and Open Source toolkit implementing
44 the Secure Sockets Layer (SSL v2/v3) and Transport Layer Security (TLS
45 v1) protocols with full-strength cryptography world-wide. The project
46 is managed by a worldwide community of volunteers that use the
47 Internet to communicate, plan, and develop the OpenSSL tookit and its
48 related documentation.
49
50 OpenSSL is based on the excellent SSLeay library developed by Eric A.
51 Young and Tim J. Hudson. The OpenSSL toolkit is licensed under an
52 Apache-style licence, which basically means that you are free to get
53 and use it for commercial and non-commercial purposes subject to some
54 simple license conditions.
55
56 This package contains shared libraries only, install openssl-tools if
57 you want to use openssl cmdline tool.
58
59 %description -l de
60 Openssl enthält das OpenSSL Zertifikatsmanagementtool und shared
61 libraries, die verschiedene Verschlüsselungs- und
62 Entschlüsselungsalgorithmen und -protokolle, wie DES, RC4, RSA und SSL
63 zur Verfügung stellen.
64
65 %description -l es
66 Biblioteca C que suministra algoritmos y protocolos criptográficos.
67
68 %description -l fr
69 OpenSSL est un outiil de gestion des certificats et les librairies
70 partagees qui fournit plusieurs protocoles et algorithmes de
71 codage/decodage, incluant DES, RC4, RSA et SSL.
72
73 %description -l pl
74 Implementacja protoko³ów kryptograficznych Secure Socket Layer (SSL)
75 v2/v3 oraz Transport Layer Security (TLS v1).
76
77 %description -l pt_BR
78 Uma biblioteca C que fornece vários algoritmos e protocolos
79 criptográficos, incluindo DES, RC4, RSA e SSL. Inclui bibliotecas
80 compartilhadas e utilitários.
81
82 %description -l ru
83 ðÒÏÇÒÁÍÍÁ openssl ÄÌÑ ÒÁÂÏÔÙ Ó ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔÁÍÉ É ÒÁÚÄÅÌÑÅÍÙÅ ÂÉÂÌÉÏÔÅËÉ,
84 ËÏÔÏÒÙÅ ÒÅÁÌÉÚÕÀÔ ÍÎÏÖÅÔÓ×Ï ËÒÉÐÔÏÇÒÁÆÉÞÅÓËÉÈ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏ×, ×ËÌÀÞÁÑ DES,
85 RC4, RSA É SSL.
86
87 %description -l uk
88 ðÒÏÇÒÁÍÁ openssl ÄÌÑ ÒÏÂÏÔÉ Ú ÓÅÒÔÉƦËÁÔÁÍÉ ÔÁ Â¦Â̦ÏÔÅËÉ ÓЦÌØÎÏÇÏ
89 ËÏÒÉÓÔÕ×ÁÎÎÑ, ÝÏ ÒÅÁ̦ÚÕÀÔØ ×ÅÌÉËՠ˦ÌØ˦ÓÔØ ËÒÉÐÔÏÇÒÁƦÞÎÉÈ
90 ÁÌÇÏÒÉÔͦ×, ×ËÌÀÞÁÀÞÉ DES, RC4, RSA ÔÁ SSL.
91
92 %package tools
93 Summary:        OpenSSL command line tool and utilities
94 Summary(pl):    Zestaw narzêdzi i skryptów
95 Group:          Applications/Communications
96 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
97
98 %description tools
99 The OpenSSL Toolkit cmdline tool openssl and utility scripts.
100
101 %description tools -l pl
102 Zestaw narzêdzi i skryptów wywo³ywanych z linii poleceñ.
103
104 %package tools-perl
105 Summary:        OpenSSL utilities written in Perl
106 Summary(pl):    Narzêdzia OpenSSL napisane w perlu
107 Group:          Applications/Communications
108 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
109
110 %description tools-perl
111 OpenSSL Toolkit tools written in Perl.
112
113 %description tools-perl -l pl
114 Narzêdzia OpenSSL napisane w perlu.
115
116 %package devel
117 Summary:        Development part of OpenSSL Toolkit libraries
118 Summary(de):    Secure Sockets Layer Kommunikationslibrary: statische libraries+header
119 Summary(es):    Bibliotecas y archivos de inclusión para desarrollo OpenSSL
120 Summary(fr):    Librairies statiques, headers et utilitaires pour communication SSL
121 Summary(pl):    Czê¶æ bibiloteki OpenSSL przeznaczona dla programistów
122 Summary(pt_BR): Bibliotecas e arquivos de inclusão para desenvolvimento OpenSSL
123 Summary(ru):    âÉÂÌÉÏÔÅËÉ, ÈÅÄÅÒÙ É ÕÔÉÌÉÔÙ ÄÌÑ Secure Sockets Layer
124 Summary(uk):    â¦Â̦ÏÔÅËÉ, ÈÅÄÅÒÉ ÔÁ ÕÔÉ̦ÔÉ ÄÌÑ Secure Sockets Layer
125 Group:          Development/Libraries
126 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
127 Obsoletes:      libopenssl0-devel
128
129 %description devel
130 Development part of OpenSSL library.
131
132 %description devel -l es
133 Bibliotecas y archivos de inclusión para desarrollo OpenSSL
134
135 %description devel -l pl
136 Czê¶æ biblioteki OpenSSL przeznaczona dla programistów.
137
138 %description devel -l pt_BR
139 Uma biblioteca C que fornece vários algoritmos e protocolos
140 criptográficos, incluindo DES, RC4, RSA e SSL. Inclui bibliotecas e
141 arquivos de inclusão para desenvolvimento.
142
143 %description devel -l ru
144 ðÒÏÇÒÁÍÍÁ openssl ÄÌÑ ÒÁÂÏÔÙ Ó ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔÁÍÉ É ÒÁÚÄÅÌÑÅÍÙÅ ÂÉÂÌÉÏÔÅËÉ,
145 ËÏÔÏÒÙÅ ÒÅÁÌÉÚÕÀÔ ÍÎÏÖÅÔÓ×Ï ËÒÉÐÔÏÇÒÁÆÉÞÅÓËÉÈ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏ×, ×ËÌÀÞÁÑ DES,
146 RC4, RSA É SSL. ÷ËÌÀÞÁÅÔ ÂÉÂÌÉÏÔÅËÉ É ÈÅÄÅÒÙ ÄÌÑ ÒÁÚÒÁÂÏÔËÉ ÐÒÉÌÏÖÅÎÉÊ
147 Ó ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅÍ SSL.
148
149 %description devel -l uk
150 ðÒÏÇÒÁÍÁ openssl ÄÌÑ ÒÏÂÏÔÉ Ú ÓÅÒÔÉƦËÁÔÁÍÉ ÔÁ Â¦Â̦ÏÔÅËÉ ÓЦÌØÎÏÇÏ
151 ËÏÒÉÓÔÕ×ÁÎÎÑ, ÝÏ ÒÅÁ̦ÚÕÀÔØ ×ÅÌÉËՠ˦ÌØ˦ÓÔØ ËÒÉÐÔÏÇÒÁƦÞÎÉÈ
152 ÁÌÇÏÒÉÔͦ×, ×ËÌÀÞÁÀÞÉ DES, RC4, RSA ÔÁ SSL. í¦ÓÔÉÔؠ¦Â̦ÏÔÅËÉ ÔÁ
153 ÈÅÄÅÒÉ ÄÌÑ ÒÏÚÒÏÂËÉ ÐÒÏÇÒÁÍ Ú ×ÉËÏÒÉÓÔÁÎÎÑÍ SSL.
154
155 %package static
156 Summary:        Static OpenSSL libraries
157 Summary(pl):    Statyczne wersje bibliotek z OpenSSL
158 Summary(pt_BR): Bibliotecas estáticas para desenvolvimento com openssl
159 Summary(ru):    óÔÁÔÉÞÅÓËÉÅ ÂÉÂÌÉÏÔÅËÉ ÒÁÚÒÁÂÏÔÞÉËÁ ÄÌÑ OpenSSL
160 Summary(uk):    óÔÁÔÉÞΦ Â¦Â̦ÏÔÅËÉ ÐÒÏÇÒÁͦÓÔÁ ÄÌÑ OpenSSL
161 Group:          Development/Libraries
162 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
163
164 %description static
165 Static OpenSSL Toolkit libraries.
166
167 %description static -l pl
168 Statyczne wersje bibliotek z OpenSSL.
169
170 %description static -l pt_BR
171 Bibliotecas estáticas para desenvolvimento com openssl.
172
173 %description static -l ru
174 ðÒÏÇÒÁÍÍÁ openssl ÄÌÑ ÒÁÂÏÔÙ Ó ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔÁÍÉ É ÒÁÚÄÅÌÑÅÍÙÅ ÂÉÂÌÉÏÔÅËÉ,
175 ËÏÔÏÒÙÅ ÒÅÁÌÉÚÕÀÔ ÍÎÏÖÅÔÓ×Ï ËÒÉÐÔÏÇÒÁÆÉÞÅÓËÉÈ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏ×, ×ËÌÀÞÁÑ DES,
176 RC4, RSA É SSL. ÷ËÌÀÞÁÅÔ ÓÔÁÔÉÞÅÓËÉÅ ÂÉÂÌÉÏÔÅËÉ ÄÌÑ ÒÁÚÒÁÂÏÔËÉ
177 ÐÒÉÌÏÖÅÎÉÊ Ó ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅÍ OpenSSL.
178
179 %description static -l uk
180 ðÒÏÇÒÁÍÁ openssl ÄÌÑ ÒÏÂÏÔÉ Ú ÓÅÒÔÉƦËÁÔÁÍÉ ÔÁ Â¦Â̦ÏÔÅËÉ ÓЦÌØÎÏÇÏ
181 ËÏÒÉÓÔÕ×ÁÎÎÑ, ÝÏ ÒÅÁ̦ÚÕÀÔØ ×ÅÌÉËՠ˦ÌØ˦ÓÔØ ËÒÉÐÔÏÇÒÁƦÞÎÉÈ
182 ÁÌÇÏÒÉÔͦ×, ×ËÌÀÞÁÀÞÉ DES, RC4, RSA ÔÁ SSL. í¦ÓÔÉÔØ ÓÔÁÔÉÞΦ
183 ¦Â̦ÏÔÅËÉ ÄÌÑ ÒÏÚÒÏÂËÉ ÐÒÏÇÒÁÍ Ú ×ÉËÏÒÉÓÔÁÎÎÑÍ SSL.
184
185 %prep
186 %setup -q
187 %patch0 -p1
188 %patch1 -p1
189 %patch2 -p1
190 %patch3 -p1
191 %patch4 -p1
192 %patch5 -p1
193
194 %build
195 %{__perl} -pi -e 's#%{_prefix}/local/bin/perl#%{__perl}#g' \
196         `grep -l -r "%{_prefix}/local/bin/perl" *`
197
198 touch Makefile.*
199
200 %{__perl} util/perlpath.pl %{__perl}
201
202 OPTFLAGS="%{rpmcflags} %{?with_purify:-DPURIFY}"
203 LDFLAGS="%{rpmldflags}"
204 export OPTFLAGS LDFLAGS
205 ./Configure \
206         --openssldir=%{_var}/lib/%{name} \
207         --lib=%{_lib} \
208         shared threads \
209         enable-mdc2 enable-rc5 \
210 %ifarch %{ix86}
211 %ifarch i386
212         386 linux-elf
213 # ^- allow running on 80386 (default code uses bswapl available on i486+)
214 %else
215         linux-elf
216 %endif
217 %endif
218 %ifarch alpha
219         linux-alpha+bwx-gcc
220 %endif
221 %ifarch %{x8664}
222         linux-x86_64
223 %endif
224 %ifarch ia64
225         linux-ia64
226 %endif
227 %ifarch ppc
228         linux-ppc
229 %endif
230 %ifarch ppc64
231         linux-ppc64
232 %endif
233 %ifarch sparc
234         linux-sparcv8
235 %endif
236 %ifarch sparcv9
237         linux-sparcv9
238 %endif
239 %ifarch sparc64
240         linux64-sparcv9
241 %endif
242
243 %{__make} -j1 \
244         CC="%{__cc}" \
245         INSTALLTOP=%{_prefix}
246
247 %{__make} -j1 rehash \
248         CC="%{__cc}" \
249         INSTALLTOP=%{_prefix}
250
251 # Conv PODs to man pages. "openssl_" prefix is added to each manpage
252 # to avoid potential conflicts with others packages.
253 center="OpenSSL 0.9.7"
254 rel="OpenSSL 0.9.7"
255
256 cd doc/apps || exit 1
257 %{__perl} -pi -e 's/(\W)((?<!openssl_)\w+)(\(\d\))/$1openssl_$2$3/g; s/openssl_openssl/openssl/g;' *.pod;
258
259 for pod in *.pod; do
260         if [ $pod != "openssl.pod" ]; then
261                 mv -f $pod openssl_$pod;
262                 pod=openssl_$pod;
263         fi
264
265         sec=1
266         if [ $pod = "openssl_config.pod" ]; then
267                 sec=5
268         fi
269
270         manpage=`basename $pod .pod`.$sec;
271         pod2man --section="$sec" --release="$rel" --center="$center" \
272                 $pod > $manpage;
273         echo "$manpage";
274 done
275 cd ..
276
277 sec=3
278 for dir in ssl crypto; do
279         cd $dir || exit 1;
280         if [ $dir = "ssl" ]; then
281                 rel="OpenSSL SSL/TLS library"
282         elif [ $dir = "crypto" ]; then
283                 rel="OpenSSL cryptographic library"
284         fi
285
286         %{__perl} -pi -e 's/(\W)((?<!openssl_)\w+)(\(\d\))/$1openssl_$2$3/g; s/openssl_openssl/openssl/g;' *.pod;
287
288         for pod in *.pod; do
289                 sec=`[ "$pod" = "des_modes.pod" ] && echo 7 || echo 3`;
290                 mv -f $pod openssl_$pod;
291                 pod=openssl_$pod;
292                 manpage=`basename $pod .pod`.$sec;
293                 pod2man --section="$sec" --release="$rel" --center=" " $pod > $manpage;
294                 echo "$manpage";
295         done
296         cd ..
297 done
298
299 #cd perl
300 #%%{__perl} Makefile.PL \
301 #       INSTALLDIRS=vendor
302 #%{__make}
303
304 %install
305 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
306 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_sysconfdir}/%{name},%{_libdir}/%{name}} \
307         $RPM_BUILD_ROOT{%{_mandir}/{pl/man1,man{1,3,5,7}},%{_datadir}/ssl} \
308         $RPM_BUILD_ROOT%{_pkgconfigdir}
309
310 %{__make} install \
311         CC="%{__cc}" \
312         INSTALLTOP=%{_prefix} \
313         INSTALL_PREFIX=$RPM_BUILD_ROOT \
314         MANDIR=%{_mandir}
315
316 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/ssl/ca-bundle.crt
317 install libcrypto.a libssl.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
318 install lib*.so.*.* $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
319 ln -sf libcrypto.so.*.* $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libcrypto.so
320 ln -sf libssl.so.*.* $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libssl.so
321
322 mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_var}/lib/%{name}/openssl.cnf $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
323 ln -s %{_sysconfdir}/%{name}/openssl.cnf \
324         $RPM_BUILD_ROOT%{_var}/lib/%{name}/%{name}.cnf
325
326 mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_var}/lib/%{name}/misc/* $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}
327 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT%{_var}/lib/%{name}/misc
328
329 mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/c_rehash $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}
330
331 find $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir} -type f | xargs rm -f
332 install doc/apps/*.1 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1
333 install doc/apps/*.5 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man5
334 install doc/ssl/*.3 doc/crypto/*.3 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3
335 install doc/crypto/*.7 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man7
336 install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/pl/man1/openssl.1
337 install %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/ssl-certificate
338
339 %clean
340 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
341
342 %post   -p /sbin/ldconfig
343 %postun -p /sbin/ldconfig
344
345 %files
346 %defattr(644,root,root,755)
347 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libcrypto.so.*.*.*
348 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libssl.so.*.*.*
349 %doc CHANGES CHANGES.SSLeay LICENSE NEWS README doc/*.txt
350 %doc doc/openssl_button.gif doc/openssl_button.html
351 %dir %{_libdir}/engines
352 %attr(755,root,root) %{_libdir}/engines/*.so
353 %dir %{_var}/lib/%{name}
354 %dir %{_var}/lib/%{name}/certs
355 %dir %{_var}/lib/%{name}/private
356 %dir %{_datadir}/ssl
357 %verify(not md5 mtime size) %config(noreplace) %{_datadir}/ssl/ca-bundle.crt
358
359 %files tools
360 %defattr(644,root,root,755)
361 %dir %{_sysconfdir}/%{name}
362
363 %verify(not md5 mtime size) %config(noreplace) %{_sysconfdir}/%{name}/openssl.cnf
364 %verify(not md5 mtime size) %config(noreplace) %{_var}/lib/%{name}/openssl.cnf
365
366 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
367 %attr(754,root,root) %{_bindir}/ssl-certificate
368
369 %dir %{_libdir}/%{name}
370 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/CA.sh
371 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/c_hash
372 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/c_info
373 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/c_issuer
374 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/c_name
375
376 %{_mandir}/man1/openssl.1*
377 %{_mandir}/man1/openssl_asn1parse.1*
378 %{_mandir}/man1/openssl_ca.1*
379 %{_mandir}/man1/openssl_ciphers.1*
380 %{_mandir}/man1/openssl_crl.1*
381 %{_mandir}/man1/openssl_crl2pkcs7.1*
382 %{_mandir}/man1/openssl_dgst.1*
383 %{_mandir}/man1/openssl_dhparam.1*
384 %{_mandir}/man1/openssl_dsa.1*
385 %{_mandir}/man1/openssl_dsaparam.1*
386 %{_mandir}/man1/openssl_ec.1*
387 %{_mandir}/man1/openssl_ecparam.1*
388 %{_mandir}/man1/openssl_enc.1*
389 %{_mandir}/man1/openssl_errstr.1*
390 %{_mandir}/man1/openssl_gendsa.1*
391 %{_mandir}/man1/openssl_genrsa.1*
392 %{_mandir}/man1/openssl_nseq.1*
393 %{_mandir}/man1/openssl_ocsp.1*
394 %{_mandir}/man1/openssl_passwd.1*
395 %{_mandir}/man1/openssl_pkcs12.1*
396 %{_mandir}/man1/openssl_pkcs7.1*
397 %{_mandir}/man1/openssl_pkcs8.1*
398 %{_mandir}/man1/openssl_rand.1*
399 %{_mandir}/man1/openssl_req.1*
400 %{_mandir}/man1/openssl_rsa.1*
401 %{_mandir}/man1/openssl_rsautl.1*
402 %{_mandir}/man1/openssl_s_client.1*
403 %{_mandir}/man1/openssl_s_server.1*
404 %{_mandir}/man1/openssl_s_time.1*
405 %{_mandir}/man1/openssl_sess_id.1*
406 %{_mandir}/man1/openssl_smime.1*
407 %{_mandir}/man1/openssl_speed.1*
408 %{_mandir}/man1/openssl_spkac.1*
409 %{_mandir}/man1/openssl_verify.1*
410 %{_mandir}/man1/openssl_version.1*
411 %{_mandir}/man1/openssl_x509.1*
412 %{_mandir}/man1/openssl_x509v3_config.1*
413 %{_mandir}/man5/*.5*
414 %lang(pl) %{_mandir}/pl/man1/openssl.1*
415
416 %files tools-perl
417 %defattr(644,root,root,755)
418 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/CA.pl
419 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/c_rehash
420 %{_mandir}/man1/openssl_CA.pl.1*
421
422 %files devel
423 %defattr(644,root,root,755)
424 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libcrypto.so
425 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libssl.so
426 %{_includedir}/%{name}
427 %{_pkgconfigdir}/libcrypto.pc
428 %{_pkgconfigdir}/libssl.pc
429 %{_pkgconfigdir}/openssl.pc
430 %{_mandir}/man3/openssl*.3*
431 %{_mandir}/man7/*.7*
432
433 %files static
434 %defattr(644,root,root,755)
435 %{_libdir}/lib*.a
This page took 0.054294 seconds and 2 git commands to generate.