- replaced BR: libassuan-devel >= 1:0.6.0 with BR: libassuan1-devel >= 0.6.0
[packages/opensc.git] / opensc.spec
CommitLineData
1cefa9cb 1Summary: OpenSC library - for accessing SmartCard devices using PC/SC Lite
ae88f326 2Summary(pl.UTF-8): Biblioteka OpenSC - do korzystania z kart procesorowych przy użyciu PC/SC Lite
896b833c 3Name: opensc
239c4950 4Version: 0.11.13
b725c008 5Release: 2
e0fb86be 6Epoch: 0
18e38179 7License: LGPL v2.1+
1cefa9cb 8Group: Applications
9c0288b5 9Source0: http://www.opensc-project.org/files/opensc/%{name}-%{version}.tar.gz
239c4950 10# Source0-md5: 98fa151e947941f9c3f27420fdf47c11
7af8549c
JR
11Source1: %{name}-initramfs-hook
12Source2: %{name}-initramfs-local-bottom
13Source3: %{name}-initramfs-local-top
14Source4: %{name}-initramfs-README
9c0288b5 15URL: http://www.opensc-project.org/
c28ca417
JB
16BuildRequires: autoconf >= 2.60
17BuildRequires: automake >= 1:1.10
d740a4df 18BuildRequires: libassuan1-devel >= 0.6.0
8d087e90 19BuildRequires: libltdl-devel
1cefa9cb 20BuildRequires: libtool >= 1:1.4.2-9
d740a4df 21BuildRequires: libxslt-progs
543fbe6c 22BuildRequires: openct-devel
fcac1d33 23BuildRequires: openldap-devel >= 2.4.6
72eaba4f 24BuildRequires: openssl-devel >= 0.9.7d
dd3c61fc 25BuildRequires: pcsc-lite-devel
34f2d3c1 26BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.9.0
1cefa9cb 27BuildRequires: readline-devel
c28ca417 28BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.364
47974cd7 29BuildRequires: xorg-lib-libXt-devel
c28ca417 30BuildRequires: zlib-devel
896b833c 31BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
32
1eb351c9 33# datadir is used for config files and (editable) profiles
ac174bda
JB
34%define _datadir /etc
35%define _sysconfdir /etc/opensc
d6f32863 36
896b833c 37%description
1cefa9cb
JB
38libopensc is a library for accessing SmartCard devices using PC/SC
39Lite middleware package. It is also the core library of the OpenSC
40project. Basic functionality (e.g. SELECT FILE, READ BINARY) should
41work on any ISO 7816-4 compatible SmartCard. Encryption and decryption
42using private keys on the SmartCard is at the moment possible only
43with PKCS#15 compatible cards, such as the FINEID (Finnish Electronic
44IDentity) card manufactured by Setec.
896b833c 45
8623b75b 46%description -l pl.UTF-8
1cefa9cb 47libopensc to biblioteka do korzystania z kart procesorowych przy
8623b75b
JR
48użyciu pakietu warstwy pośredniej PC/SC Lite. Jest to także podstawowa
49biblioteka projektu OpenSC. Podstawowa funkcjonalność (np. SELECT
50FILE, READ BINARY) powinna działać także z dowolną kartą procesorową
51zgodną z ISO-7816-4. Szyfrowanie i odszyfrowywanie przy użyciu
52prywatnych kluczy na karcie na razie jest możliwe tylko przy użyciu
1cefa9cb
JB
53kart kompatybilnych z PKCS#16, takich jak FINEID (Finnish Electronic
54IDentity) produkowanych przez Setec.
896b833c 55
56%package devel
1cefa9cb 57Summary: OpenSC development files
ae88f326 58Summary(pl.UTF-8): Pliki dla programistów używających OpenSC
896b833c 59Group: Development/Tools
9f872d80 60Requires: %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
24aae781 61Requires: libltdl-devel
9f872d80
JB
62Requires: openct-devel
63Requires: openssl-devel
64Requires: pcsc-lite-devel
896b833c 65
66%description devel
1cefa9cb 67OpenSC development files.
896b833c 68
8623b75b
JR
69%description devel -l pl.UTF-8
70Pliki dla programistów używających OpenSC.
896b833c 71
72%package static
1cefa9cb 73Summary: Static OpenSC libraries
ae88f326 74Summary(pl.UTF-8): Bibloteki statyczne OpenSC
896b833c 75Group: Development/Tools
9f872d80 76Requires: %{name}-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
896b833c 77
78%description static
1cefa9cb 79Static OpenSC libraries.
896b833c 80
8623b75b 81%description static -l pl.UTF-8
1cefa9cb
JB
82Statyczne biblioteki OpenSC.
83
543fbe6c 84%package -n browser-plugin-opensc
d6f32863 85Summary: OpenSC Signer plugin for Mozilla
ae88f326 86Summary(pl.UTF-8): Wtyczka OpenSC Signer dla Mozilli
d6f32863 87Group: X11/Applications
9f872d80 88Requires: %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
c28ca417 89Requires: browser-plugins >= 2.0
543fbe6c 90Requires: browser-plugins(%{_target_base_arch})
c28ca417 91Requires: pinentry >= 0.7.5-2
543fbe6c
ER
92Provides: mozilla-plugin-opensc
93Obsoletes: mozilla-plugin-opensc
94
95%description -n browser-plugin-opensc
96OpenSC Signer browser plugin.
d6f32863 97
543fbe6c 98Supported browsers: %{browsers}.
d6f32863 99
8623b75b
JR
100%description -n browser-plugin-opensc -l pl.UTF-8
101Wtyczka OpenSC Signer dla przeglądarek.
543fbe6c 102
8623b75b 103Obsługiwane przeglądarki: %{browsers}.
d6f32863 104
2504dc81
JR
105%package initramfs
106Summary: OpenSC support scripts for initramfs-tools
107Summary(pl.UTF-8): Skrypty dla initramfs-tools ze wsparciem dla OpenSC
108Group: Base
109Requires: %{name} = %{version}-%{release}
110Requires: initramfs-tools
111
112%description initramfs
113OpenSC support scripts for initramfs-tools.
114
115%description initramfs -l pl.UTF-8
116Skrypty dla initramfs-tools ze wsparciem dla OpenSC.
117
896b833c 118%prep
1cefa9cb 119%setup -q
896b833c 120
2504dc81
JR
121install %{SOURCE4} README.initramfs
122
896b833c 123%build
1cefa9cb 124%{__libtoolize}
c28ca417 125%{__aclocal} -I m4
1cefa9cb 126%{__autoconf}
ac174bda 127%{__autoheader}
1cefa9cb 128%{__automake}
d6f32863 129%configure \
c28ca417
JB
130 --enable-openct \
131 --enable-nsplugin \
132 --enable-pcsc \
133 --with-pcsc-provider=%{_libdir}/libpcsclite.so.1 \
34a5de28 134 --with-pinentry=/usr/bin/pinentry \
c28ca417 135 --with-plugindir=%{_browserpluginsdir}
896b833c 136
1cefa9cb 137%{__make}
896b833c 138
139%install
140rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
2504dc81 141install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_browserpluginsdir} \
80eefb38 142 $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/initramfs-tools/{hooks,scripts/local-{bottom,top}}
1cefa9cb 143
61f848e8
JB
144%{__make} install \
145 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
896b833c 146
61f848e8 147# just install instead of symlinking
c28ca417
JB
148%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_browserpluginsdir}/opensc-signer.so
149mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/opensc-signer.so $RPM_BUILD_ROOT%{_browserpluginsdir}
afd37b22 150
61f848e8 151# default config
4bdbfbe7 152install etc/opensc.conf $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}
1eb351c9 153
80eefb38
JR
154install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/initramfs-tools/hooks/opensc
155install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/initramfs-tools/scripts/local-bottom/opensc
156install %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/initramfs-tools/scripts/local-top/opensc
2504dc81 157
61f848e8 158# useless (dlopened by *.so)
18e38179 159rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/{onepin-opensc,opensc,pkcs11}-*.{a,la} \
8d087e90 160 $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/opensc/*.{a,la}
61f848e8 161
896b833c 162%clean
163rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
164
1cefa9cb
JB
165%post -p /sbin/ldconfig
166%postun -p /sbin/ldconfig
896b833c 167
c28ca417
JB
168%post -n browser-plugin-opensc
169%update_browser_plugins
543fbe6c 170
c28ca417
JB
171%postun -n browser-plugin-opensc
172if [ "$1" = "0" ]; then
173 %update_browser_plugins
174fi
543fbe6c 175
896b833c 176%files
177%defattr(644,root,root,755)
c28ca417 178%doc NEWS README doc/nonpersistent/{ChangeLog,wiki.out} doc/html.out/tools.html
61f848e8 179%attr(755,root,root) %{_bindir}/cardos-info
d9747ba8 180%attr(755,root,root) %{_bindir}/cardos-tool
1cefa9cb 181%attr(755,root,root) %{_bindir}/cryptoflex-tool
8d087e90
JB
182%attr(755,root,root) %{_bindir}/eidenv
183%attr(755,root,root) %{_bindir}/netkey-tool
1cefa9cb
JB
184%attr(755,root,root) %{_bindir}/opensc-explorer
185%attr(755,root,root) %{_bindir}/opensc-tool
88647e66 186%attr(755,root,root) %{_bindir}/piv-tool
61f848e8 187%attr(755,root,root) %{_bindir}/pkcs11-tool
1cefa9cb 188%attr(755,root,root) %{_bindir}/pkcs15-*
c28ca417 189%attr(755,root,root) %{_bindir}/rutoken-tool
c39ac2c0 190%attr(755,root,root) %{_libdir}/libopensc.so.*.*.*
c39ac2c0 191%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libopensc.so.2
c28ca417 192%attr(755,root,root) %{_libdir}/libpkcs15init.so.*.*.*
c39ac2c0 193%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libpkcs15init.so.2
c28ca417 194%attr(755,root,root) %{_libdir}/libscconf.so.*.*.*
c39ac2c0 195%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libscconf.so.2
c28ca417 196# PKCS11 modules
18e38179 197%attr(755,root,root) %{_libdir}/onepin-opensc-pkcs11.so
2f74c13c 198%attr(755,root,root) %{_libdir}/opensc-pkcs11.so
8d087e90 199%attr(755,root,root) %{_libdir}/pkcs11-spy.so
c28ca417
JB
200%dir %{_libdir}/pkcs11
201%attr(755,root,root) %{_libdir}/pkcs11/onepin-opensc-pkcs11.so
202%attr(755,root,root) %{_libdir}/pkcs11/opensc-pkcs11.so
203%attr(755,root,root) %{_libdir}/pkcs11/pkcs11-spy.so
1cefa9cb 204%dir %{_datadir}/opensc
4bdbfbe7
JB
205%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/*.conf
206%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_datadir}/opensc/*.profile
d9747ba8 207%{_mandir}/man1/cardos-tool.1*
61f848e8 208%{_mandir}/man1/cryptoflex-tool.1*
8d087e90 209%{_mandir}/man1/netkey-tool.1*
61f848e8
JB
210%{_mandir}/man1/opensc-explorer.1*
211%{_mandir}/man1/opensc-tool.1*
92519f5f
JB
212%{_mandir}/man1/pkcs11-tool.1*
213%{_mandir}/man1/pkcs15-*.1*
c39ac2c0 214%{_mandir}/man5/pkcs15-profile.5*
896b833c 215
216%files devel
217%defattr(644,root,root,755)
c28ca417 218%doc doc/html.out/api.html
1cefa9cb
JB
219%attr(755,root,root) %{_bindir}/opensc-config
220%attr(755,root,root) %{_libdir}/libopensc.so
221%attr(755,root,root) %{_libdir}/libpkcs15init.so
222%attr(755,root,root) %{_libdir}/libscconf.so
8d087e90
JB
223%{_libdir}/libopensc.la
224%{_libdir}/libpkcs15init.la
225%{_libdir}/libscconf.la
1cefa9cb 226%{_includedir}/opensc
c39ac2c0
JB
227%{_pkgconfigdir}/libopensc.pc
228%{_pkgconfigdir}/libpkcs15init.pc
229%{_pkgconfigdir}/libscconf.pc
61f848e8 230%{_mandir}/man1/opensc-config.1*
c39ac2c0 231%{_mandir}/man3/sc_*.3*
896b833c 232
233%files static
234%defattr(644,root,root,755)
8d087e90
JB
235%{_libdir}/libopensc.a
236%{_libdir}/libpkcs15init.a
237%{_libdir}/libscconf.a
d6f32863 238
543fbe6c 239%files -n browser-plugin-opensc
d6f32863 240%defattr(644,root,root,755)
c28ca417 241%attr(755,root,root) %{_browserpluginsdir}/opensc-signer.so
2504dc81
JR
242
243%files initramfs
244%defattr(644,root,root,755)
245%doc README.initramfs
246%attr(755,root,root) %{_datadir}/initramfs-tools/hooks/opensc
247%attr(755,root,root) %{_datadir}/initramfs-tools/scripts/local-top/opensc
248%attr(755,root,root) %{_datadir}/initramfs-tools/scripts/local-bottom/opensc
This page took 0.229126 seconds and 4 git commands to generate.