up to 9.0.4.12
[packages/openjdk9.git] / openjdk9.spec
1 %bcond_with     bootstrap       # build a bootstrap version, using icedtea6
2 %bcond_without  cacerts         # don't include the default CA certificates
3
4 %if %{with bootstrap}
5 %define         use_jdk icedtea8
6 %else
7 %define         use_jdk openjdk9
8 %endif
9
10 %ifarch %{x8664}
11 %define         with_aot        1
12 %endif
13
14 # class data version seen with file(1) that this jvm is able to load
15 %define         _classdataversion 53.0
16
17 %define ver_u   9.0.4
18 %define ver_b   12
19
20 # JDK/JRE version, as returned with `java -version`, '_' replaced with '.'
21 %define         _jdkversion %{ver_u}
22
23 Summary:        Open-source implementation of the Java Platform, Standard Edition
24 Summary(pl.UTF-8):      Wolnoźródłowa implementacja Java 9 SE
25 Name:           openjdk9
26 Version:        %{ver_u}.%{ver_b}
27 Release:        1
28 License:        GPL v2
29 Group:          Development/Languages/Java
30 Source0:        https://hg.openjdk.java.net/jdk-updates/jdk9u/archive/jdk-%{ver_u}+%{ver_b}.tar.bz2?/%{name}-%{version}.tar.bz2
31 # Source0-md5:  f71280d31603efeffdadea56fab8436e
32 Source1:        https://hg.openjdk.java.net/jdk-updates/jdk9u/corba/archive/jdk-%{ver_u}+%{ver_b}.tar.bz2?/%{name}-corba-%{version}.tar.bz2
33 # Source1-md5:  2bc0a490f71eaa17fcae9387b354ccfd
34 Source2:        https://hg.openjdk.java.net/jdk-updates/jdk9u/hotspot/archive/jdk-%{ver_u}+%{ver_b}.tar.bz2?/%{name}-hotspot-%{version}.tar.bz2
35 # Source2-md5:  37ff0144a673417c793d282d12aba6a1
36 Source3:        https://hg.openjdk.java.net/jdk-updates/jdk9u/jaxp/archive/jdk-%{ver_u}+%{ver_b}.tar.bz2?/%{name}-jaxp-%{version}.tar.bz2
37 # Source3-md5:  c6c4ee8ef80f10fc4fbc9d151436c89a
38 Source4:        https://hg.openjdk.java.net/jdk-updates/jdk9u/jaxws/archive/jdk-%{ver_u}+%{ver_b}.tar.bz2?/%{name}-jaxws-%{version}.tar.bz2
39 # Source4-md5:  3cf0375c3bba7d028c8408e41bbbb352
40 Source5:        https://hg.openjdk.java.net/jdk-updates/jdk9u/jdk/archive/jdk-%{ver_u}+%{ver_b}.tar.bz2?/%{name}-jdk-%{version}.tar.bz2
41 # Source5-md5:  74d33ad39f5b67596c5269585811cfab
42 Source6:        https://hg.openjdk.java.net/jdk-updates/jdk9u/langtools/archive/jdk-%{ver_u}+%{ver_b}.tar.bz2?/%{name}-langtools-%{version}.tar.bz2
43 # Source6-md5:  95d7011a050602218b5400c632339e2c
44 Source7:        https://hg.openjdk.java.net/jdk-updates/jdk9u/nashorn/archive/jdk-%{ver_u}+%{ver_b}.tar.bz2?/%{name}-nashorn-%{version}.tar.bz2
45 # Source7-md5:  5fbaceceb82449806263ba99188b7139
46 Source10:       make-cacerts.sh
47 Patch0:         libpath.patch
48 Patch1:         make-4.3.patch
49 Patch2:         x32.patch
50 Patch3:         aarch64.patch
51 URL:            http://openjdk.java.net/
52 BuildRequires:  /usr/bin/jar
53 BuildRequires:  alsa-lib-devel
54 BuildRequires:  ant
55 BuildRequires:  autoconf
56 BuildRequires:  bash
57 %{?with_cacerts:BuildRequires:  ca-certificates-update}
58 BuildRequires:  cups-devel
59 BuildRequires:  elfutils-devel
60 BuildRequires:  freetype-devel >= 2.3
61 BuildRequires:  gawk
62 BuildRequires:  giflib-devel >= 5.1
63 BuildRequires:  glibc-misc
64 %{?buildrequires_jdk}
65 BuildRequires:  lcms2-devel
66 BuildRequires:  libjpeg-devel
67 BuildRequires:  libpng-devel
68 BuildRequires:  lsb-release
69 BuildRequires:  pcsc-lite-devel
70 BuildRequires:  pkgconfig
71 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.557
72 BuildRequires:  unzip
73 BuildRequires:  util-linux
74 BuildRequires:  xorg-lib-libX11-devel
75 BuildRequires:  xorg-lib-libXinerama-devel
76 BuildRequires:  xorg-lib-libXp-devel
77 BuildRequires:  xorg-lib-libXrender-devel
78 BuildRequires:  xorg-lib-libXt-devel
79 BuildRequires:  xorg-lib-libXtst-devel
80 BuildRequires:  xorg-proto-printproto-devel
81 BuildRequires:  xorg-proto-xproto-devel
82 BuildRequires:  zip
83 BuildRequires:  zlib-devel
84 Requires:       %{name}-appletviewer = %{version}-%{release}
85 Requires:       %{name}-jdk = %{version}-%{release}
86 Suggests:       %{name}-jre-X11
87 Suggests:       icedtea-web
88 Obsoletes:      icedtea6
89 Obsoletes:      icedtea7
90 Obsoletes:      java-gcj-compat
91 Obsoletes:      java-gcj-compat-devel
92 Obsoletes:      java-sun
93 Obsoletes:      java-sun-demos
94 Obsoletes:      java-sun-jre
95 Obsoletes:      java-sun-jre-X11
96 Obsoletes:      java-sun-jre-alsa
97 Obsoletes:      java-sun-jre-jdbc
98 Obsoletes:      java-sun-tools
99 Obsoletes:      java5-sun
100 Obsoletes:      java5-sun-jre
101 Obsoletes:      java5-sun-jre-X11
102 Obsoletes:      java5-sun-jre-jdbc
103 Obsoletes:      java5-sun-tools
104 Obsoletes:      oracle-java7
105 Obsoletes:      oracle-java7-jre
106 Obsoletes:      oracle-java7-jre-X11
107 Obsoletes:      oracle-java7-jre-alsa
108 Obsoletes:      oracle-java7-jre-jdbc
109 Obsoletes:      oracle-java7-tools
110 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
111
112 %define         dstreldir       %{name}-%{version}
113 %define         dstdir          %{_jvmdir}/%{dstreldir}
114 %define         jvmjardir       %{_jvmjardir}/%{name}-%{version}
115
116 # to break artificial subpackage dependency loops
117 %define         _noautoreq      'libmawt.so' java\\\\(ClassDataVersion\\\\)
118
119 # openjdk build system handles _FORTIFY_SOURCE internally
120 %undefine       _fortify_cflags
121
122 %description
123 Open-source implementation of the Java Platform, Standard Edition.
124
125 This is a meta-package which provides, by its dependencies, all the
126 OpenJDK components including the OpenJDK, Java 8 developement kit and
127 runtime environment.
128
129 %description -l pl.UTF-8
130 Wolnoźródłowa implementacja Java 8 SE.
131
132 To jest meta-pakiet, który, za pośrednictwem zależności, dostarcza
133 wszystkie komponenty OpenJDK, w tym środowisko programistyczne
134 (OpenJDK) i uruchomieniowe (JRE).
135
136 %package jdk
137 Summary:        OpenJDK - software development kit
138 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko programistyczne
139 Group:          Development/Languages/Java
140 Requires:       %{name}-jar = %{version}-%{release}
141 Requires:       %{name}-jdk-base = %{version}-%{release}
142 Requires:       %{name}-jre = %{version}-%{release}
143 Provides:       j2sdk = %{_jdkversion}
144 Provides:       jdk = %{_jdkversion}
145 Obsoletes:      blackdown-java-sdk
146 Obsoletes:      ibm-java
147 Obsoletes:      icedtea6-jdk
148 Obsoletes:      icedtea7-jdk
149 Obsoletes:      java-blackdown
150 Obsoletes:      java-gcj-compat-devel
151 Obsoletes:      java-sun
152 Obsoletes:      java5-sun
153 Obsoletes:      jdk
154 Obsoletes:      kaffe
155 Obsoletes:      oracle-java7
156
157 %description jdk
158 This package symlinks OpenJDK development tools provided by
159 %{name}-jdk-base to system-wide directories like %{_bindir}, making
160 OpenJDK the default JDK.
161
162 %description jdk -l pl.UTF-8
163 Ten pakiet tworzy symboliczne dowiązania do narzędzi programistycznych
164 OpenJDK, dostarczanych przez pakiet %{name}-jdk-base, w standardowych
165 systemowych ścieżkach takich jak %{_bindir}, sprawiając tym samym, że
166 OpenJDK staje się domyślnym JDK w systemie.
167
168 %package jdk-base
169 Summary:        OpenJDK - software development kit
170 Summary(pl.UTF-8):      Kod OpenJDK - środowisko programistyczne
171 Group:          Development/Languages/Java
172 Requires:       %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
173 Requires:       jpackage-utils >= 0:1.7.5-8
174 Provides:       jdk(%{name})
175
176 %description jdk-base
177 OpenJDK development tools built using free software only.
178
179 %description jdk-base -l pl.UTF-8
180 OpenJDK skompilowane wyłącznie przy użyciu wolnego oprogramowania.
181
182 %package jre
183 Summary:        OpenJDK - runtime environment
184 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko uruchomieniowe
185 Group:          Development/Languages/Java
186 Requires:       %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
187 Requires:       nss >= 1:3.13.4
188 # Require zoneinfo data provided by java-tzdata subpackage.
189 Requires:       java-tzdata
190 Provides:       java
191 Provides:       java(ClassDataVersion) = %{_classdataversion}
192 Provides:       java(jaas) = %{version}
193 Provides:       java(jaf) = 1.1.1
194 Provides:       java(jaxp) = 1.3
195 Provides:       java(jaxp_parser_impl)
196 Provides:       java(jce) = %{version}
197 Provides:       java(jdbc-stdext) = %{version}
198 Provides:       java(jdbc-stdext) = 3.0
199 Provides:       java(jmx) = 1.4
200 Provides:       java(jndi) = %{version}
201 Provides:       java(jsse) = %{version}
202 Provides:       java1.4
203 Provides:       jre = %{_jdkversion}
204 Obsoletes:      icedtea6-jre
205 Obsoletes:      icedtea7-jre
206 Obsoletes:      java(jaas)
207 Obsoletes:      java(jaf)
208 Obsoletes:      java(jaxp)
209 Obsoletes:      java(jce)
210 Obsoletes:      java(jdbc-stdext)
211 Obsoletes:      java(jdbc-stdext)
212 Obsoletes:      java(jmx)
213 Obsoletes:      java(jndi)
214 Obsoletes:      java(jsse)
215 Obsoletes:      java-gcj-compat
216 Obsoletes:      java-sun-jre
217 Obsoletes:      java5-sun-jre
218 Obsoletes:      jre
219 Obsoletes:      oracle-java7-jre
220
221 %description jre
222 This package symlinks OpenJDK runtime environment tools provided by
223 %{name}-jre-base to system-wide directories like %{_bindir}, making
224 OpenJDK the default JRE.
225
226 %description jre -l pl.UTF-8
227 Ten pakiet tworzy symboliczne dowiązania do środowiska
228 uruchomieniowego OpenJDK, dostarczanych przez pakiet %{name}-jre-base,
229 w standardowych systemowych ścieżkach takich jak %{_bindir},
230 sprawiając tym samym, że OpenJDK staje się domyślnym JRE w systemie.
231
232 %package jre-X11
233 Summary:        OpenJDK - runtime environment - X11 support
234 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko uruchomieniowe - obsługa X11
235 Group:          Development/Languages/Java
236 Requires:       %{name}-jre = %{version}-%{release}
237 Requires:       %{name}-jre-base-X11 = %{version}-%{release}
238 Provides:       jre-X11 = %{_jdkversion}
239 Obsoletes:      icedtea6-jre-X11
240 Obsoletes:      icedtea7-jre-X11
241 Obsoletes:      java-sun-jre-X11
242 Obsoletes:      oracle-java7-jre-X11
243
244 %description jre-X11
245 X11 support for OpenJDK runtime environment built using free software
246 only.
247
248 %description jre-X11 -l pl.UTF-8
249 Biblioteki X11 dla środowiska OpenJDK zbudowany wyłocznie przy uzyciu
250 wolnego oprogramowania.
251
252 %package jre-base
253 Summary:        OpenJDK - runtime environment
254 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko uruchomieniowe
255 Group:          Development/Languages/Java
256 Requires:       jpackage-utils >= 0:1.7.5-8
257 Provides:       jre(%{name})
258
259 %description jre-base
260 OpenJDK runtime environment built using free software only.
261
262 %description jre-base -l pl.UTF-8
263 Środowisko uruchomieniowe OpenJDK zbudowany wyłącznie przy użyciu
264 wolnego oprogramowania.
265
266 %package jre-base-X11
267 Summary:        OpenJDK - runtime environment - X11 support
268 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko uruchomieniowe - obsługa X11
269 Group:          Development/Languages/Java
270 Requires:       %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
271 Requires:       %{name}-jre-base-freetype = %{version}-%{release}
272
273 %description jre-base-X11
274 X11 support for OpenJDK runtime environment built using free software
275 only.
276
277 %description jre-base-X11 -l pl.UTF-8
278 Biblioteki X11 dla środowiska OpenJDK zbudowany wyłocznie przy uzyciu
279 wolnego oprogramowania.
280
281 %package jre-base-alsa
282 Summary:        OpenJDK - runtime environment - ALSA support
283 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko uruchomieniowe - obsługa ALSA
284 Group:          Development/Languages/Java
285 Requires:       %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
286
287 %description jre-base-alsa
288 ALSA sound support for OpenJDK runtime environment build using free
289 software only.
290
291 %description jre-base-alsa -l pl.UTF-8
292 Biblioteki ALSA rozszerzające środowisko OpenJDK o obsługę dźwięku
293 zbudowane przy uzyciu wyłącznie wolnego oprogramowania.
294
295 %package jre-base-freetype
296 Summary:        OpenJDK - runtime environment - font support
297 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko uruchomieniowe - obsługa fontów
298 Group:          Development/Languages/Java
299 Requires:       %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
300
301 %description jre-base-freetype
302 Font handling library for OpenJDK runtime environment built using free
303 software only.
304
305 %description jre-base-freetype -l pl.UTF-8
306 Biblioteki obsługi czcionek dla OpenJDK zbudowane wyłącznie przy
307 użyciu wolnego oprogramowania.
308
309 %package jre-base-gtk
310 Summary:        OpenJDK - runtime environment - GTK support
311 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko uruchomieniowe - obsługa GTK
312 Group:          Development/Languages/Java
313 Requires:       %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
314
315 %description jre-base-gtk
316 GTK support for OpenJDK runtime environment.
317
318 %description jre-base-gtk -l pl.UTF-8
319 Biblioteki GTK dla OpenJDK.
320
321 %package jar
322 Summary:        OpenJDK - JAR tool
323 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - narzędzie JAR
324 Group:          Development/Languages/Java
325 Requires:       %{name}-jdk-base = %{version}-%{release}
326 Provides:       jar
327 Obsoletes:      fastjar
328 Obsoletes:      icedtea6-jar
329 Obsoletes:      icedtea7-jar
330 Obsoletes:      jar
331
332 %description jar
333 JAR tool from OpenJDK built using free software only.
334
335 JAR is an archiver used to merge Java classes into a single library.
336
337 %description jar -l pl.UTF-8
338 Narzędzie jar z OpenJDK zbudowane przy uzyciu wyłącznie wolnego
339 oprogramowania.
340
341 JAR jest narzędziem pozwalającym wykonywać podstawowe operacje na
342 archiwach javy .jar takie jak na przykład tworzenie lub rozpakowywanie
343 archiwów.
344
345 %package appletviewer
346 Summary:        OpenJDK - appletviewer tool
347 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - narzędzie appletviewer
348 Group:          Development/Languages/Java
349 Requires:       %{name}-jdk-base = %{version}-%{release}
350 Requires:       %{name}-jre-X11 = %{version}-%{release}
351 Obsoletes:      icedtea6-appletviewer
352 Obsoletes:      icedtea7-appletviewer
353 Obsoletes:      java-sun-appletviewer
354 Obsoletes:      oracle-java7-appletviewer
355
356 %description appletviewer
357 Appletviewer from OpenJDK build using free software only.
358
359 %description appletviewer -l pl.UTF-8
360 Appletviewer pozwala uruchamiać aplety javy niezależnie od
361 przeglądarki www. Ten appletviewer pochodzi z zestawu narzędzi OpenJDK
362 i został zbudowany wyłącznie przy użyciu wolnego oprogramowania.
363
364 %package jdk-sources
365 Summary:        OpenJDK - sources
366 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - kod źródłowy
367 Group:          Documentation
368 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
369 BuildArch:      noarch
370 %endif
371
372 %description jdk-sources
373 Source code for the OpenJDK development kit and Java standard library.
374
375 %description jdk-sources -l pl.UTF-8
376 Kod źródłowy narzędzi programistycznych OpenJDK oraz standardowej
377 biblioteki Javy.
378
379 %package examples
380 Summary:        OpenJDK - examples
381 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - przykłady
382 Group:          Documentation
383 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
384 BuildArch:      noarch
385 %endif
386
387 %description examples
388 Code examples for OpenJDK.
389
390 %description examples -l pl.UTF-8
391 Przykłady dla OpenJDK.
392
393 %prep
394 %setup -qn jdk9u-jdk-%{ver_u}+%{ver_b} -a1 -a2 -a3 -a4 -a5 -a6 -a7
395
396 for d in *-jdk-%{ver_u}+%{ver_b}* ; do
397         mv "$d" "${d%%-jdk-%{ver_u}+%{ver_b}}"
398 done
399
400 %patch0 -p1
401 %patch1 -p1
402 %patch2 -p1
403 %ifarch aarch64
404 %patch3 -p1
405 %endif
406
407 %build
408 # Make sure we have /proc mounted - otherwise idlc will fail later.
409 if [ ! -f /proc/self/stat ]; then
410         echo "You need to have /proc mounted in order to build this package!"
411         exit 1
412 fi
413
414 cd common/autoconf
415 rm generated-configure.sh
416 %{__autoconf} -o generated-configure.sh
417 cd ../..
418
419 mkdir -p build-bin
420
421 # unset CLASSPATH to be safe, gnustep puts garbage there, which openjdk hates
422 unset CLASSPATH
423
424 export SHELL=/bin/bash
425
426 chmod a+x configure
427
428 # disable-debug-symbols so openjdk debuginfo handling won't conflict with ours
429 %configure \
430 %ifarch x32
431         --with-jvm-variants=zero \
432 %endif
433         --with-boot-jdk="%{java_home}" \
434         --with-extra-cflags="%{rpmcppflags} %{rpmcflags} -fcommon -fno-tree-dse" \
435         --with-extra-cxxflags="%{rpmcppflags} %{rpmcxxflags} -fcommon -fno-tree-dse" \
436         --with-extra-ldflags="%{rpmldflags}" \
437         --with-native-debug-symbols=none \
438         --disable-javac-server \
439         --disable-hotspot-gtest \
440         --disable-warnings-as-errors \
441         --with-jobs="%{__jobs}" \
442         --with-giflib=system \
443         --with-libjpeg=system \
444         --with-libpng=system \
445         --with-lcms=system \
446         --with-zlib=system \
447         --with-version-pre="" \
448         --with-version-opt="" \
449         --with-version-build="%{release}"
450
451 specdir="$(dirname build/*-release/spec.gmk)"
452 cat > $specdir/custom-spec.gmk <<EOF
453 # OpenJDK build system depends on bash
454 SHELL=/bin/bash
455 EOF
456 [ -L tmp-bin ] || ln -s "$specdir/jdk/bin" tmp-bin
457
458 %{__make} -j1 all \
459         LOG=debug \
460         # these are normally set when --disable-debug-symbols is not used \
461         LIBMANAGEMENT_OPTIMIZATION=LOW \
462         LIBHPROF_OPTIMIZATION=LOW \
463         LIBVERIFY_OPTIMIZATION=LOW
464
465 # smoke test
466 tmp-bin/java -version
467
468 export PATH="$(pwd)/build-bin:$PATH"
469 %{?with_cacerts:%{__sh} %{SOURCE10}}
470
471 %install
472 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
473 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{dstdir},%{_mandir}/ja} \
474         $RPM_BUILD_ROOT{%{jvmjardir},%{_examplesdir}/%{name}-%{version},%{_javasrcdir}} \
475         $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
476
477 # install the 'JDK image', it contains the JRE too
478 cp -a build/*-release/images/jdk/* $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}
479
480 find $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir} -name '*.diz' -delete
481
482 # convenience symlinks without version number
483 ln -s %{dstreldir} $RPM_BUILD_ROOT%{_jvmdir}/%{name}
484 ln -s %{dstreldir} $RPM_BUILD_ROOT%{_jvmdir}/%{name}-jre
485
486 ln -s %{dstreldir} $RPM_BUILD_ROOT%{_jvmdir}/java
487
488 # move JDK sources and demo to %{_prefix}/src
489 mv $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/demo $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
490 mv $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/lib/src.zip $RPM_BUILD_ROOT%{_javasrcdir}/%{name}-jdk.zip
491
492 # move manual pages to its place
493 mv $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/man/ja_JP.UTF-8/man1 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/ja/man1
494 rmdir $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/man/ja_JP.UTF-8
495 rm $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/man/ja
496 mv $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/man/man1 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1
497 rmdir $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/man
498
499 # replace duplicates with symlinks, link to %{_bindir}
500 for path in $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/bin/*; do
501         filename=$(basename $path)
502         ln -sf "%{dstdir}/bin/$filename" $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
503 done
504
505 # keep configuration in %{_sysconfdir} (not all *.properties go there)
506 for config in management security \
507                 logging.properties net.properties sound.properties; do
508
509         mv $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/conf/$config $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}/$config
510         ln -s %{_sysconfdir}/%{name}/$config $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/conf/$config
511 done
512
513 %{?with_cacerts:install cacerts $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}/security}
514
515 %clean
516 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
517
518 %files
519 %defattr(644,root,root,755)
520
521 %files jdk
522 %defattr(644,root,root,755)
523 %{?with_aot:%attr(755,root,root) %{_bindir}/jaotc}
524 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jarsigner
525 %attr(755,root,root) %{_bindir}/javac
526 %attr(755,root,root) %{_bindir}/javadoc
527 %attr(755,root,root) %{_bindir}/javah
528 %attr(755,root,root) %{_bindir}/javap
529 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jcmd
530 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jconsole
531 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jdb
532 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jdeprscan
533 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jdeps
534 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jhsdb
535 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jimage
536 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jinfo
537 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jlink
538 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jmap
539 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jmod
540 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jps
541 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jshell
542 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jstack
543 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jstat
544 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jstatd
545 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rmic
546 %attr(755,root,root) %{_bindir}/schemagen
547 %attr(755,root,root) %{_bindir}/serialver
548 %attr(755,root,root) %{_bindir}/wsgen
549 %attr(755,root,root) %{_bindir}/wsimport
550 %attr(755,root,root) %{_bindir}/xjc
551 %{_jvmdir}/java
552 %{_mandir}/man1/jarsigner.1*
553 %{_mandir}/man1/javac.1*
554 %{_mandir}/man1/javadoc.1*
555 %{_mandir}/man1/javah.1*
556 %{_mandir}/man1/javap.1*
557 %{_mandir}/man1/jcmd.1*
558 %{_mandir}/man1/jconsole.1*
559 %{_mandir}/man1/jdb.1*
560 %{_mandir}/man1/jdeps.1*
561 %{_mandir}/man1/jinfo.1*
562 %{_mandir}/man1/jmap.1*
563 %{_mandir}/man1/jps.1*
564 %{_mandir}/man1/jstack.1*
565 %{_mandir}/man1/jstat.1*
566 %{_mandir}/man1/jstatd.1*
567 %{_mandir}/man1/schemagen.1*
568 %{_mandir}/man1/serialver.1*
569 %{_mandir}/man1/rmic.1*
570 %{_mandir}/man1/wsgen.1*
571 %{_mandir}/man1/wsimport.1*
572 %{_mandir}/man1/xjc.1*
573 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jarsigner.1*
574 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/javac.1*
575 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/javadoc.1*
576 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/javah.1*
577 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/javap.1*
578 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jcmd.1*
579 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jconsole.1*
580 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jdb.1*
581 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jdeps.1*
582 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jinfo.1*
583 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jmap.1*
584 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jps.1*
585 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jstack.1*
586 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jstat.1*
587 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jstatd.1*
588 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/schemagen.1*
589 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/serialver.1*
590 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/rmic.1*
591 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/wsgen.1*
592 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/wsimport.1*
593 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/xjc.1*
594
595 %files jdk-base
596 %defattr(644,root,root,755)
597 %dir %{dstdir}
598 %{_jvmdir}/%{name}
599 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/appletviewer
600 %{?with_aot:%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jaotc}
601 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jar
602 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jarsigner
603 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/javac
604 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/javadoc
605 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/javah
606 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/javap
607 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jconsole
608 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jcmd
609 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jdb
610 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jdeprscan
611 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jdeps
612 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jhsdb
613 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jimage
614 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jinfo
615 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jlink
616 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jmap
617 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jmod
618 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jps
619 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jshell
620 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jstack
621 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jstat
622 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jstatd
623 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/rmic
624 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/schemagen
625 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/serialver
626 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/wsgen
627 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/wsimport
628 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/xjc
629 %{dstdir}/include
630 %{dstdir}/jmods
631 %{?with_aot:%attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/libjelfshim.so}
632 %{dstdir}/lib/ct.sym
633
634 %files jre
635 %defattr(644,root,root,755)
636 %attr(755,root,root) %{_bindir}/idlj
637 %attr(755,root,root) %{_bindir}/java
638 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jjs
639 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jrunscript
640 %attr(755,root,root) %{_bindir}/keytool
641 %attr(755,root,root) %{_bindir}/orbd
642 %attr(755,root,root) %{_bindir}/pack200
643 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rmid
644 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rmiregistry
645 %attr(755,root,root) %{_bindir}/servertool
646 %attr(755,root,root) %{_bindir}/tnameserv
647 %attr(755,root,root) %{_bindir}/unpack200
648 %{_mandir}/man1/idlj.1*
649 %{_mandir}/man1/java.1*
650 %{_mandir}/man1/jjs.1*
651 %{_mandir}/man1/jrunscript.1*
652 %{_mandir}/man1/keytool.1*
653 %{_mandir}/man1/orbd.1*
654 %{_mandir}/man1/pack200.1*
655 %{_mandir}/man1/rmid.1*
656 %{_mandir}/man1/rmiregistry.1*
657 %{_mandir}/man1/servertool.1*
658 %{_mandir}/man1/tnameserv.1*
659 %{_mandir}/man1/unpack200.1*
660 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/idlj.1*
661 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/java.1*
662 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jjs.1*
663 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jrunscript.1*
664 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/keytool.1*
665 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/orbd.1*
666 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/pack200.1*
667 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/rmid.1*
668 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/rmiregistry.1*
669 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/servertool.1*
670 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/tnameserv.1*
671 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/unpack200.1*
672
673 %files jre-base
674 %defattr(644,root,root,755)
675 %dir %{_sysconfdir}/%{name}
676 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}/*
677 %dir %{dstdir}
678 %{dstdir}/release
679 %{_jvmdir}/%{name}-jre
680 %dir %{dstdir}/bin
681 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/idlj
682 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/java
683 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jjs
684 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jrunscript
685 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/keytool
686 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/orbd
687 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/pack200
688 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/rmid
689 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/rmiregistry
690 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/servertool
691 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/tnameserv
692 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/unpack200
693 %{dstdir}/conf
694 %{dstdir}/legal
695 %dir %{dstdir}/lib
696 %dir %{dstdir}/lib/jli
697 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/jli/libjli.so
698 %{dstdir}/lib/security
699 %dir %{dstdir}/lib/server
700 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/server/*.so
701 %{dstdir}/lib/server/Xusage.txt
702 %{dstdir}/lib/classlist
703 %{dstdir}/lib/jrt-fs.jar
704 %{dstdir}/lib/jvm.cfg
705 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/libattach.so
706 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/libawt.so
707 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/libawt_headless.so
708 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/libdt_socket.so
709 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/libinstrument.so
710 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/libj2gss.so
711 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/libj2pcsc.so
712 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/libj2pkcs11.so
713 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/libjaas_unix.so
714 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/libjava.so
715 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/libjimage.so
716 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/liblcms.so
717 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/libmanagement_agent.so
718 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/libmanagement_ext.so
719 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/libprefs.so
720 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/librmi.so
721 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/libsctp.so
722 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/libsunec.so
723 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/libjavajpeg.so
724 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/libjdwp.so
725 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/libjsig.so
726 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/libjsound.so
727 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/libmanagement.so
728 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/libmlib_image.so
729 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/libnet.so
730 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/libnio.so
731 %ifnarch x32
732 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/libsaproc.so
733 %endif
734 %{?with_sunec:%attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/libsunec.so}
735 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/libunpack.so
736 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/libverify.so
737 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/libzip.so
738 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/jexec
739 %{dstdir}/lib/modules
740 %{dstdir}/lib/psfont.properties.ja
741 %{dstdir}/lib/psfontj2d.properties
742 %{dstdir}/lib/tzdb.dat
743 %{jvmjardir}
744
745 %files jre-X11
746 %defattr(644,root,root,755)
747 %attr(755,root,root) %{_bindir}/policytool
748 %{_mandir}/man1/policytool.1*
749 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/policytool.1*
750
751 %files jre-base-X11
752 %defattr(644,root,root,755)
753 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/policytool
754 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/libsplashscreen.so
755 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/libawt_xawt.so
756 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/libjawt.so
757
758 %files jre-base-alsa
759 %defattr(644,root,root,755)
760 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/libjsoundalsa.so
761
762 %files jre-base-freetype
763 %defattr(644,root,root,755)
764 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/libfontmanager.so
765
766 %files jar
767 %defattr(644,root,root,755)
768 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jar
769 %{_mandir}/man1/jar.1*
770 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jar.1*
771
772 %files appletviewer
773 %defattr(644,root,root,755)
774 %attr(755,root,root) %{_bindir}/appletviewer
775 %{_mandir}/man1/appletviewer.1*
776 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/appletviewer.1*
777
778 %files jdk-sources
779 %defattr(644,root,root,755)
780 %{_javasrcdir}/%{name}-jdk.zip
781
782 %files examples
783 %defattr(644,root,root,755)
784 %{_examplesdir}/%{name}-%{version}
This page took 0.10766 seconds and 3 git commands to generate.