adapterized
[packages/openjdk9.git] / openjdk8.spec
1 #
2 # TODO:
3 #       - fix BuildRequires
4 #       - fix build with system giflib
5 #       - use other system libs (libsctp?)
6 #       - build alternative VM for x32
7 #       - include icedtea-sound?
8 #       - port PLD-specific changes from icedtea7?
9
10 %bcond_with bootstrap   # build a bootstrap version, using icedtea6
11 %bcond_without cacerts  # don't include the default CA certificates
12
13 %if %{with bootstrap}
14 %define         use_jdk icedtea7
15 %else
16 %define         use_jdk openjdk8
17 %endif
18
19 # class data version seen with file(1) that this jvm is able to load
20 %define         _classdataversion 52.0
21 # JDK/JRE version, as returned with `java -version`, '_' replaced with '.'
22 %define         _jdkversion 1.8.0.internal
23
24 Summary:        Open-source implementation of the Java Platform, Standard Edition
25 Summary(pl.UTF-8):      Wolnoźródłowa implementacja Java 8 SE
26 %define ver_u   66
27 %define ver_b   02
28 Name:           openjdk8
29 Version:        8u%{ver_u}.b%{ver_b}
30 Release:        0.1
31 License:        GPL v2
32 Group:          Development/Languages/Java
33 Source0:        %{name}-jdk8u%{ver_u}-b%{ver_b}.tar.bz2
34 # Source0-md5:  1d115662e175470270e89a4da8e0fce2
35 Source1:        %{name}-corba-jdk8u%{ver_u}-b%{ver_b}.tar.bz2
36 # Source1-md5:  e14d8f51b9ca30d798094a2867f3f5d0
37 Source2:        %{name}-hotspot-jdk8u%{ver_u}-b%{ver_b}.tar.bz2
38 # Source2-md5:  b49a7b7f2db5b07306b7b5739e87ccc0
39 Source3:        %{name}-jaxp-jdk8u%{ver_u}-b%{ver_b}.tar.bz2
40 # Source3-md5:  6bd5ae187272a209439d1a95ac6c9025
41 Source4:        %{name}-jaxws-jdk8u%{ver_u}-b%{ver_b}.tar.bz2
42 # Source4-md5:  15e6a93009bdc73194e7118988d5ab8d
43 Source5:        %{name}-jdk-jdk8u%{ver_u}-b%{ver_b}.tar.bz2
44 # Source5-md5:  74f2cf3815659b83993c4187e7fc4f6b
45 Source6:        %{name}-langtools-jdk8u%{ver_u}-b%{ver_b}.tar.bz2
46 # Source6-md5:  de5c9b5fdbcd75028b71ed667d4b99d2
47 Source7:        %{name}-nashorn-jdk8u%{ver_u}-b%{ver_b}.tar.bz2
48 # Source7-md5:  7da4e88349cfc45ee9726eaa4386be03
49 Source10:       make-cacerts.sh
50 Patch0:         adjust-mflags.patch
51 Patch1:         format_strings.patch
52 Patch2:         CompileDemos.patch
53 Patch3:         libpath.patch
54 Patch4:         system-libjpeg.patch
55 Patch5:         system-libpng.patch
56 Patch6:         system-lcms.patch
57 Patch7:         system-pcsclite.patch
58 %prep
59
60 %buildrequires_jdk
61 BuildRequires:  lcms2-devel
62 BuildRequires:  libjpeg-devel
63 BuildRequires:  libpng-devel
64 BuildRequires:  lsb-release
65 BuildRequires:  pcsc-lite-devel
66 BuildRequires:  pkgconfig
67 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.557
68 BuildRequires:  unzip
69 BuildRequires:  util-linux
70 BuildRequires:  xorg-lib-libX11-devel
71 BuildRequires:  xorg-lib-libXinerama-devel
72 BuildRequires:  xorg-lib-libXp-devel
73 BuildRequires:  xorg-lib-libXrender-devel
74 BuildRequires:  xorg-lib-libXt-devel
75 BuildRequires:  xorg-lib-libXtst-devel
76 BuildRequires:  xorg-proto-printproto-devel
77 BuildRequires:  xorg-proto-xproto-devel
78 BuildRequires:  zip
79 BuildRequires:  zlib-devel
80 Requires:       %{name}-appletviewer = %{version}-%{release}
81 Requires:       %{name}-jdk = %{version}-%{release}
82 Suggests:       %{name}-jre-X11
83 Suggests:       icedtea-web
84 Obsoletes:      icedtea6
85 Obsoletes:      icedtea7
86 Obsoletes:      java5-sun
87 Obsoletes:      java5-sun-jre
88 Obsoletes:      java5-sun-jre-jdbc
89 Obsoletes:      java5-sun-jre-X11
90 Obsoletes:      java5-sun-tools
91 Obsoletes:      java-gcj-compat
92 Obsoletes:      java-gcj-compat-devel
93 Obsoletes:      java-sun
94 Obsoletes:      java-sun-demos
95 Obsoletes:      java-sun-jre
96 Obsoletes:      java-sun-jre-alsa
97 Obsoletes:      java-sun-jre-jdbc
98 Obsoletes:      java-sun-jre-X11
99 Obsoletes:      java-sun-tools
100 Obsoletes:      oracle-java7
101 Obsoletes:      oracle-java7-jre
102 Obsoletes:      oracle-java7-jre-alsa
103 Obsoletes:      oracle-java7-jre-jdbc
104 Obsoletes:      oracle-java7-jre-X11
105 Obsoletes:      oracle-java7-tools
106 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
107
108 %define         dstreldir       %{name}-%{version}
109 %define         dstdir          %{_jvmdir}/%{dstreldir}
110 %define         jrereldir       %{dstreldir}/jre
111 %define         jredir          %{_jvmdir}/%{jrereldir}
112 %define         jvmjardir       %{_jvmjardir}/%{name}-%{version}
113
114 %ifarch %{x8664}
115 %define         jre_arch        amd64
116 %endif
117 %ifarch %{ix86}
118 %define         jre_arch        i386
119 %endif
120 %ifarch x32
121 %define         jre_arch        x32
122 %endif
123
124 # to break artificial subpackage dependency loops
125 %define         _noautoreq      'libmawt.so' java\\\\(ClassDataVersion\\\\)
126
127 %description
128 Open-source implementation of the Java Platform, Standard Edition.
129
130 This is a meta-package which provides, by its dependencies, all the
131 OpenJDK components including the OpenJDK, Java 8 developement kit and
132 runtime environment.
133
134 %description -l pl.UTF-8
135 Wolnoźródłowa implementacja Java 8 SE.
136
137 To jest meta-pakiet, który, za pośrednictwem zależności, dostarcza
138 wszystkie komponenty OpenJDK, w tym środowisko programistyczne
139 (OpenJDK) i uruchomieniowe (JRE).
140
141 %package jdk
142 Summary:        OpenJDK - software development kit
143 URL:            http://openjdk.java.net/
144 BuildRequires:  /usr/bin/jar
145 BuildRequires:  alsa-lib-devel
146 BuildRequires:  ant
147 BuildRequires:  autoconf
148 BuildRequires:  bash
149 %{?with_cacerts:BuildRequires:  ca-certificates-update}
150 BuildRequires:  cups-devel
151 BuildRequires:  freetype-devel >= 2.3
152 BuildRequires:  gawk
153 #BuildRequires: giflib-devel >= 5.1
154 BuildRequires:  glibc-misc
155 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko programistyczne
156 Group:          Development/Languages/Java
157 Requires:       %{name}-jar = %{version}-%{release}
158 Requires:       %{name}-jdk-base = %{version}-%{release}
159 Requires:       %{name}-jre = %{version}-%{release}
160 Provides:       j2sdk = %{_jdkversion}
161 Provides:       jdk = %{_jdkversion}
162 Obsoletes:      blackdown-java-sdk
163 Obsoletes:      ibm-java
164 Obsoletes:      icedtea6-jdk
165 Obsoletes:      icedtea7-jdk
166 Obsoletes:      java-blackdown
167 Obsoletes:      java-gcj-compat-devel
168 Obsoletes:      java-sun
169 Obsoletes:      java5-sun
170 Obsoletes:      jdk
171 Obsoletes:      kaffe
172 Obsoletes:      oracle-java7
173
174 %description jdk
175 This package symlinks OpenJDK development tools provided by
176 %{name}-jdk-base to system-wide directories like %{_bindir}, making
177 OpenJDK the default JDK.
178
179 %description jdk -l pl.UTF-8
180 Ten pakiet tworzy symboliczne dowiązania do narzędzi programistycznych
181 OpenJDK, dostarczanych przez pakiet %{name}-jdk-base, w standardowych
182 systemowych ścieżkach takich jak %{_bindir}, sprawiając tym samym, że
183 OpenJDK staje się domyślnym JDK w systemie.
184
185 %package jdk-base
186 Summary:        OpenJDK - software development kit
187 Summary(pl.UTF-8):      Kod OpenJDK - środowisko programistyczne
188 Group:          Development/Languages/Java
189 Requires:       %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
190 Requires:       jpackage-utils >= 0:1.7.5-4
191 Provides:       jdk(%{name})
192
193 %description jdk-base
194 OpenJDK development tools built using free software only.
195
196 %description jdk-base -l pl.UTF-8
197 OpenJDK skompilowane wyłącznie przy użyciu wolnego oprogramowania.
198
199 %package jre
200 Summary:        OpenJDK - runtime environment
201 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko uruchomieniowe
202 Group:          Development/Languages/Java
203 Requires:       %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
204 Requires:       nss >= 1:3.13.4
205 # Require zoneinfo data provided by java-tzdata subpackage.
206 Requires:       java-tzdata
207 Provides:       java
208 Provides:       java(ClassDataVersion) = %{_classdataversion}
209 Provides:       java(jaas) = %{version}
210 Provides:       java(jaf) = 1.1.1
211 Provides:       java(jaxp) = 1.3
212 Provides:       java(jaxp_parser_impl)
213 Provides:       java(jce) = %{version}
214 Provides:       java(jdbc-stdext) = %{version}
215 Provides:       java(jdbc-stdext) = 3.0
216 Provides:       java(jmx) = 1.4
217 Provides:       java(jndi) = %{version}
218 Provides:       java(jsse) = %{version}
219 Provides:       java1.4
220 Provides:       jre = %{_jdkversion}
221 Obsoletes:      icedtea6-jre
222 Obsoletes:      icedtea7-jre
223 Obsoletes:      java(jaas)
224 Obsoletes:      java(jaf)
225 Obsoletes:      java(jaxp)
226 Obsoletes:      java(jce)
227 Obsoletes:      java(jdbc-stdext)
228 Obsoletes:      java(jdbc-stdext)
229 Obsoletes:      java(jmx)
230 Obsoletes:      java(jndi)
231 Obsoletes:      java(jsse)
232 Obsoletes:      java-gcj-compat
233 Obsoletes:      java-sun-jre
234 Obsoletes:      java5-sun-jre
235 Obsoletes:      jre
236 Obsoletes:      oracle-java7-jre
237
238 %description jre
239 This package symlinks OpenJDK runtime environment tools provided by
240 %{name}-jre-base to system-wide directories like %{_bindir}, making
241 OpenJDK the default JRE.
242
243 %description jre -l pl.UTF-8
244 Ten pakiet tworzy symboliczne dowiązania do środowiska
245 uruchomieniowego OpenJDK, dostarczanych przez pakiet %{name}-jre-base,
246 w standardowych systemowych ścieżkach takich jak %{_bindir},
247 sprawiając tym samym, że OpenJDK staje się domyślnym JRE w systemie.
248
249 %package jre-X11
250 Summary:        OpenJDK - runtime environment - X11 support
251 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko uruchomieniowe - obsługa X11
252 Group:          Development/Languages/Java
253 Requires:       %{name}-jre = %{version}-%{release}
254 Requires:       %{name}-jre-base-X11 = %{version}-%{release}
255 Provides:       jre-X11 = %{_jdkversion}
256 Obsoletes:      icedtea6-jre-X11
257 Obsoletes:      icedtea7-jre-X11
258 Obsoletes:      java-sun-jre-X11
259 Obsoletes:      oracle-java7-jre-X11
260
261 %description jre-X11
262 X11 support for OpenJDK runtime environment built using free software
263 only.
264
265 %description jre-X11 -l pl.UTF-8
266 Biblioteki X11 dla środowiska OpenJDK zbudowany wyłocznie przy uzyciu
267 wolnego oprogramowania.
268
269 %package jre-base
270 Summary:        OpenJDK - runtime environment
271 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko uruchomieniowe
272 Group:          Development/Languages/Java
273 Requires:       jpackage-utils >= 0:1.7.5-4
274 Provides:       jre(%{name})
275
276 %description jre-base
277 OpenJDK runtime environment built using free software only.
278
279 %description jre-base -l pl.UTF-8
280 Środowisko uruchomieniowe OpenJDK zbudowany wyłącznie przy użyciu
281 wolnego oprogramowania.
282
283 %package jre-base-X11
284 Summary:        OpenJDK - runtime environment - X11 support
285 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko uruchomieniowe - obsługa X11
286 Group:          Development/Languages/Java
287 Requires:       %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
288 Requires:       %{name}-jre-base-freetype = %{version}-%{release}
289
290 %description jre-base-X11
291 X11 support for OpenJDK runtime environment built using free software
292 only.
293
294 %description jre-base-X11 -l pl.UTF-8
295 Biblioteki X11 dla środowiska OpenJDK zbudowany wyłocznie przy uzyciu
296 wolnego oprogramowania.
297
298 %package jre-base-alsa
299 Summary:        OpenJDK - runtime environment - ALSA support
300 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko uruchomieniowe - obsługa ALSA
301 Group:          Development/Languages/Java
302 Requires:       %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
303
304 %description jre-base-alsa
305 ALSA sound support for OpenJDK runtime environment build using free
306 software only.
307
308 %description jre-base-alsa -l pl.UTF-8
309 Biblioteki ALSA rozszerzające środowisko OpenJDK o obsługę dźwięku
310 zbudowane przy uzyciu wyłącznie wolnego oprogramowania.
311
312 %package jre-base-freetype
313 Summary:        OpenJDK - runtime environment - font support
314 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko uruchomieniowe - obsługa fontów
315 Group:          Development/Languages/Java
316 Requires:       %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
317
318 %description jre-base-freetype
319 Font handling library for OpenJDK runtime environment built using free
320 software only.
321
322 %description jre-base-freetype -l pl.UTF-8
323 Biblioteki obsługi czcionek dla OpenJDK zbudowane wyłącznie przy
324 użyciu wolnego oprogramowania.
325
326 %package jre-base-gtk
327 Summary:        OpenJDK - runtime environment - GTK support
328 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko uruchomieniowe - obsługa GTK
329 Group:          Development/Languages/Java
330 Requires:       %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
331
332 %description jre-base-gtk
333 GTK support for OpenJDK runtime environment.
334
335 %description jre-base-gtk -l pl.UTF-8
336 Biblioteki GTK dla OpenJDK.
337
338 %package jar
339 Summary:        OpenJDK - JAR tool
340 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - narzędzie JAR
341 Group:          Development/Languages/Java
342 Requires:       %{name}-jdk-base = %{version}-%{release}
343 Provides:       jar
344 Obsoletes:      fastjar
345 Obsoletes:      icedtea6-jar
346 Obsoletes:      icedtea7-jar
347 Obsoletes:      jar
348
349 %description jar
350 JAR tool from OpenJDK built using free software only.
351
352 JAR is an archiver used to merge Java classes into a single library.
353
354 %description jar -l pl.UTF-8
355 Narzędzie jar z OpenJDK zbudowane przy uzyciu wyłącznie wolnego
356 oprogramowania.
357
358 JAR jest narzędziem pozwalającym wykonywać podstawowe operacje na
359 archiwach javy .jar takie jak na przykład tworzenie lub rozpakowywanie
360 archiwów.
361
362 %package appletviewer
363 Summary:        OpenJDK - appletviewer tool
364 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - narzędzie appletviewer
365 Group:          Development/Languages/Java
366 Requires:       %{name}-jdk-base = %{version}-%{release}
367 Requires:       %{name}-jre-X11 = %{version}-%{release}
368 Obsoletes:      icedtea6-appletviewer
369 Obsoletes:      icedtea7-appletviewer
370 Obsoletes:      java-sun-appletviewer
371 Obsoletes:      oracle-java7-appletviewer
372
373 %description appletviewer
374 Appletviewer from OpenJDK build using free software only.
375
376 %description appletviewer -l pl.UTF-8
377 Appletviewer pozwala uruchamiać aplety javy niezależnie od
378 przeglądarki www. Ten appletviewer pochodzi z zestawu narzędzi OpenJDK
379 i został zbudowany wyłącznie przy użyciu wolnego oprogramowania.
380
381 %package jdk-sources
382 Summary:        OpenJDK - sources
383 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - kod źródłowy
384 Group:          Documentation
385 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
386 BuildArch:      noarch
387 %endif
388
389 %description jdk-sources
390 Source code for the OpenJDK development kit and Java standard library.
391
392 %description jdk-sources -l pl.UTF-8
393 Kod źródłowy narzędzi programistycznych OpenJDK oraz standardowej
394 biblioteki Javy.
395
396 %package examples
397 Summary:        OpenJDK - examples
398 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - przykłady
399 Group:          Documentation
400 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
401 BuildArch:      noarch
402 %endif
403
404 %description examples
405 Code examples for OpenJDK.
406
407 %description examples -l pl.UTF-8
408 Przykłady dla OpenJDK.
409
410 %prep
411 %setup -qn jdk8u-jdk8u%{ver_u}-b%{ver_b} -a1 -a2 -a3 -a4 -a5 -a6 -a7
412
413 for d in *-jdk8u*-b* ; do
414         mv "$d" "${d%%-jdk8u*-b*}"
415 done
416
417 %patch0 -p1
418 %patch1 -p1
419 %patch2 -p1
420 %patch3 -p1
421 %patch4 -p1
422 %patch5 -p1
423 %patch6 -p1
424 %patch7 -p1
425
426 %build
427 # Make sure we have /proc mounted - otherwise idlc will fail later.
428 if [ ! -f /proc/self/stat ]; then
429         echo "You need to have /proc mounted in order to build this package!"
430         exit 1
431 fi
432
433 cd common/autoconf
434 %{__autoconf} -o generated-configure.sh
435 cd ../..
436
437 mkdir -p build-bin
438
439 # use the specified %%use_jdk
440 export JAVA_HOME=%{java_home}
441 export PATH="$JAVA_HOME/bin:$PATH"
442
443 # unset CLASSPATH to be safe, gnustep puts garbage there, which openjdk hates
444 unset CLASSPATH
445
446 export SHELL=/bin/bash
447
448 chmod a+x configure
449
450 # disable-debug-symbols so openjdk debuginfo handling won't conflict with ours
451 %configure \
452         --with-extra-cflags="%{rpmcflags}" \
453         --with-extra-cxxflags="%{rpmcxxflags}" \
454         --with-extra-ldflags="%{rpmldflags}" \
455         --disable-debug-symbols \
456         --with-giflib=bundled \
457         --with-libjpeg=system \
458         --with-libpng=system \
459         --with-lcms=system \
460         --with-libpcsclite=system \
461         --with-zlib=system
462
463 specdir="$(dirname build/*-release/spec.gmk)"
464 cat > $specdir/custom-spec.gmk <<EOF
465 # OpenJDK build system depends on bash
466 SHELL=/bin/bash
467 EOF
468 [ -L tmp-bin ] || ln -s "$specdir/jdk/bin" tmp-bin
469
470 %{__make} all \
471         -j1 JOBS=%{__jobs} \
472         LOG=debug \
473         # these are normally set when --disable-debug-symbols is not used \
474         LIBMANAGEMENT_OPTIMIZATION=LOW \
475         LIBHPROF_OPTIMIZATION=LOW \
476         LIBVERIFY_OPTIMIZATION=LOW
477
478 export PATH="$(pwd)/build-bin:$PATH"
479 %{?with_cacerts:%{__sh} %{SOURCE10}}
480
481 %install
482 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
483 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{dstdir},%{_mandir}/ja} \
484         $RPM_BUILD_ROOT{%{jvmjardir},%{_examplesdir}/%{name}-%{version},%{_javasrcdir}} \
485         $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
486
487 # install the 'JDK image', it contains the JRE too
488 cp -a build/*-release/images/j2sdk-image/* $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}
489
490 # convenience symlinks without version number
491 ln -s %{dstreldir} $RPM_BUILD_ROOT%{_jvmdir}/%{name}
492 ln -s %{jrereldir} $RPM_BUILD_ROOT%{_jvmdir}/%{name}-jre
493
494 ln -s %{dstreldir} $RPM_BUILD_ROOT%{_jvmdir}/java
495
496 # move JDK sources and demo to %{_prefix}/src
497 mv $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/demo $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
498 mv $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/sample $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
499 mv $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/src.zip $RPM_BUILD_ROOT%{_javasrcdir}/%{name}-jdk.zip
500
501 # move manual pages to its place
502 mv $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/man/ja_JP.UTF-8/man1 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/ja/man1
503 rmdir $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/man/ja_JP.UTF-8
504 rm $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/man/ja
505 mv $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/man/man1 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1
506 rmdir $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/man
507
508 # replace duplicates with symlinks, link to %{_bindir}
509 for path in $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/bin/*; do
510         filename=$(basename $path)
511         if diff -q "$path" "$RPM_BUILD_ROOT%{jredir}/bin/$filename" > /dev/null; then
512                 ln -sf "../jre/bin/$filename" "$path"
513                 ln -sf "%{jredir}/bin/$filename" $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
514         else
515                 ln -sf "%{dstdir}/bin/$filename" $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
516         fi
517 done
518 ln -sf ../jre/lib/jexec $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/lib/jexec
519
520 # keep configuration in %{_sysconfdir} (not all *.properties go there)
521 for config in management security content-types.properties \
522                 logging.properties net.properties sound.properties; do
523
524         mv $RPM_BUILD_ROOT%{jredir}/lib/$config $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}/$config
525         ln -s %{_sysconfdir}/%{name}/$config $RPM_BUILD_ROOT%{jredir}/lib/$config
526 done
527
528 ln -sf %{jredir}/lib/jsse.jar $RPM_BUILD_ROOT%{jvmjardir}/jsse.jar
529 ln -sf %{jredir}/lib/jsse.jar $RPM_BUILD_ROOT%{jvmjardir}/jcert.jar
530 ln -sf %{jredir}/lib/jsse.jar $RPM_BUILD_ROOT%{jvmjardir}/jnet.jar
531 ln -sf %{jredir}/lib/jce.jar $RPM_BUILD_ROOT%{jvmjardir}/jce.jar
532 for f in jndi jndi-ldap jndi-cos jndi-rmi jaas jdbc-stdext jdbc-stdext-3.0 \
533         sasl jaxp_parser_impl jaxp_transform_impl jaxp jmx activation xml-commons-apis \
534         jndi-dns jndi-rmi; do
535         ln -sf %{jredir}/lib/rt.jar $RPM_BUILD_ROOT%{jvmjardir}/$f.jar
536 done
537
538 # some apps (like opera) looks for it in different place
539 ln -s server/libjvm.so $RPM_BUILD_ROOT%{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjvm.so
540
541 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/{,jre/}{ASSEMBLY_EXCEPTION,LICENSE,THIRD_PARTY_README}
542
543 %{?with_cacerts:install cacerts $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}/security}
544
545 %clean
546 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
547
548 %files
549 %defattr(644,root,root,755)
550 %doc THIRD_PARTY_README ASSEMBLY_EXCEPTION
551
552 %files jdk
553 %defattr(644,root,root,755)
554 %attr(755,root,root) %{_bindir}/extcheck
555 %attr(755,root,root) %{_bindir}/idlj
556 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jarsigner
557 %attr(755,root,root) %{_bindir}/java-rmi.cgi
558 %attr(755,root,root) %{_bindir}/javac
559 %attr(755,root,root) %{_bindir}/javadoc
560 %attr(755,root,root) %{_bindir}/javah
561 %attr(755,root,root) %{_bindir}/javap
562 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jcmd
563 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jconsole
564 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jdb
565 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jdeps
566 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jhat
567 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jinfo
568 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jmap
569 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jps
570 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jrunscript
571 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jsadebugd
572 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jstack
573 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jstat
574 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jstatd
575 %attr(755,root,root) %{_bindir}/native2ascii
576 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rmic
577 %attr(755,root,root) %{_bindir}/schemagen
578 %attr(755,root,root) %{_bindir}/serialver
579 %attr(755,root,root) %{_bindir}/wsgen
580 %attr(755,root,root) %{_bindir}/wsimport
581 %attr(755,root,root) %{_bindir}/xjc
582 %{_jvmdir}/java
583 %{_mandir}/man1/extcheck.1*
584 %{_mandir}/man1/idlj.1*
585 %{_mandir}/man1/jarsigner.1*
586 %{_mandir}/man1/javac.1*
587 %{_mandir}/man1/javadoc.1*
588 %{_mandir}/man1/javah.1*
589 %{_mandir}/man1/javap.1*
590 %{_mandir}/man1/jcmd.1*
591 %{_mandir}/man1/jconsole.1*
592 %{_mandir}/man1/jdb.1*
593 %{_mandir}/man1/jdeps.1*
594 %{_mandir}/man1/jhat.1*
595 %{_mandir}/man1/jinfo.1*
596 %{_mandir}/man1/jmap.1*
597 %{_mandir}/man1/jps.1*
598 %{_mandir}/man1/jrunscript.1*
599 %{_mandir}/man1/jsadebugd.1*
600 %{_mandir}/man1/jstack.1*
601 %{_mandir}/man1/jstat.1*
602 %{_mandir}/man1/jstatd.1*
603 %{_mandir}/man1/native2ascii.1*
604 %{_mandir}/man1/schemagen.1*
605 %{_mandir}/man1/serialver.1*
606 %{_mandir}/man1/rmic.1*
607 %{_mandir}/man1/wsgen.1*
608 %{_mandir}/man1/wsimport.1*
609 %{_mandir}/man1/xjc.1*
610 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/extcheck.1*
611 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/idlj.1*
612 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jarsigner.1*
613 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/javac.1*
614 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/javadoc.1*
615 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/javah.1*
616 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/javap.1*
617 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jcmd.1*
618 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jconsole.1*
619 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jdb.1*
620 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jdeps.1*
621 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jhat.1*
622 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jinfo.1*
623 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jmap.1*
624 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jps.1*
625 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jrunscript.1*
626 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jsadebugd.1*
627 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jstack.1*
628 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jstat.1*
629 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jstatd.1*
630 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/native2ascii.1*
631 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/schemagen.1*
632 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/serialver.1*
633 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/rmic.1*
634 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/wsgen.1*
635 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/wsimport.1*
636 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/xjc.1*
637
638 %files jdk-base
639 %defattr(644,root,root,755)
640 %doc build/*-release/images/j2sdk-image/THIRD_PARTY_README
641 %doc build/*-release/images/j2sdk-image/ASSEMBLY_EXCEPTION
642 %dir %{dstdir}
643 %{_jvmdir}/%{name}
644 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/appletviewer
645 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/extcheck
646 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/idlj
647 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jar
648 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jarsigner
649 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/java-rmi.cgi
650 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/javac
651 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/javadoc
652 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/javah
653 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/javap
654 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jconsole
655 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jcmd
656 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jdb
657 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jdeps
658 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jhat
659 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jinfo
660 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jmap
661 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jps
662 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jrunscript
663 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jsadebugd
664 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jstack
665 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jstat
666 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jstatd
667 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/native2ascii
668 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/rmic
669 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/schemagen
670 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/serialver
671 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/wsgen
672 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/wsimport
673 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/xjc
674 %{dstdir}/include
675 %dir %{dstdir}/lib
676 %{dstdir}/lib/ct.sym
677 %{dstdir}/lib/dt.jar
678 %{dstdir}/lib/ir.idl
679 %{dstdir}/lib/jconsole.jar
680 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/jexec
681 %{dstdir}/lib/orb.idl
682 %ifnarch x32
683 %{dstdir}/lib/sa-jdi.jar
684 %endif
685 %{dstdir}/lib/tools.jar
686 %dir %{dstdir}/lib/%{jre_arch}
687 %dir %{dstdir}/lib/%{jre_arch}/jli
688 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/%{jre_arch}/jli/*.so
689
690 %files jre
691 %defattr(644,root,root,755)
692 %attr(755,root,root) %{_bindir}/java
693 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jjs
694 %attr(755,root,root) %{_bindir}/keytool
695 %attr(755,root,root) %{_bindir}/orbd
696 %attr(755,root,root) %{_bindir}/pack200
697 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rmid
698 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rmiregistry
699 %attr(755,root,root) %{_bindir}/servertool
700 %attr(755,root,root) %{_bindir}/tnameserv
701 %attr(755,root,root) %{_bindir}/unpack200
702 %{_mandir}/man1/java.1*
703 %{_mandir}/man1/jjs.1*
704 %{_mandir}/man1/keytool.1*
705 %{_mandir}/man1/orbd.1*
706 %{_mandir}/man1/pack200.1*
707 %{_mandir}/man1/rmid.1*
708 %{_mandir}/man1/rmiregistry.1*
709 %{_mandir}/man1/servertool.1*
710 %{_mandir}/man1/tnameserv.1*
711 %{_mandir}/man1/unpack200.1*
712 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/java.1*
713 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jjs.1*
714 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/keytool.1*
715 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/orbd.1*
716 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/pack200.1*
717 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/rmid.1*
718 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/rmiregistry.1*
719 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/servertool.1*
720 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/tnameserv.1*
721 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/unpack200.1*
722
723 %files jre-base
724 %defattr(644,root,root,755)
725 %doc THIRD_PARTY_README
726 %doc ASSEMBLY_EXCEPTION
727 %dir %{_sysconfdir}/%{name}
728 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}/*
729 %dir %{dstdir}
730 %{dstdir}/release
731 %dir %{jredir}
732 %{_jvmdir}/%{name}-jre
733 %dir %{jredir}/bin
734 %dir %{dstdir}/bin
735 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/java
736 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/java
737 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/jjs
738 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jjs
739 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/keytool
740 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/keytool
741 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/orbd
742 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/orbd
743 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/pack200
744 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/pack200
745 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/rmid
746 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/rmid
747 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/rmiregistry
748 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/rmiregistry
749 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/servertool
750 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/servertool
751 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/tnameserv
752 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/tnameserv
753 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/unpack200
754 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/unpack200
755 %dir %{jredir}/lib
756 %dir %{jredir}/lib/applet
757 %{jredir}/lib/cmm
758 %{jredir}/lib/ext
759 %dir %{jredir}/lib/%{jre_arch}
760 %ifnarch %{x8664} x32
761 %dir %{jredir}/lib/%{jre_arch}/client
762 %{jredir}/lib/%{jre_arch}/client/Xusage.txt
763 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/client/*.so
764 %endif
765 %dir %{jredir}/lib/%{jre_arch}/jli
766 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/jli/*.so
767 %dir %{jredir}/lib/%{jre_arch}/server
768 %{jredir}/lib/%{jre_arch}/server/Xusage.txt
769 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/server/*.so
770 %{jredir}/lib/%{jre_arch}/jvm.cfg
771 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libattach.so
772 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libawt.so
773 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libawt_headless.so
774 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libdt_socket.so
775 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libhprof.so
776 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libinstrument.so
777 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libj2gss.so
778 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libj2pcsc.so
779 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libj2pkcs11.so
780 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjaas_unix.so
781 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjava.so
782 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libsctp.so
783 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libsunec.so
784 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjava_crw_demo.so
785 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjavajpeg.so
786 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjavalcms.so
787 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjawt.so
788 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjdwp.so
789 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjsdt.so
790 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjsig.so
791 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjsound.so
792 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjvm.so
793 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libmanagement.so
794 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libmlib_image.so
795 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libnet.so
796 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libnio.so
797 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libnpt.so
798 %ifnarch x32
799 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libsaproc.so
800 %endif
801 %{?with_sunec:%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libsunec.so}
802 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libunpack.so
803 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libverify.so
804 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libzip.so
805 %{jredir}/lib/images
806 %{jredir}/lib/management
807 %{jredir}/lib/security
808 %if %{with webstart}
809 %{jredir}/lib/about.jar
810 %{jredir}/lib/about.jnlp
811 %endif
812 %{jredir}/lib/calendars.properties
813 %{jredir}/lib/charsets.jar
814 %{jredir}/lib/classlist
815 %{jredir}/lib/content-types.properties
816 %{jredir}/lib/currency.data
817 %{jredir}/lib/flavormap.properties
818 %{jredir}/lib/hijrah-config-umalqura.properties
819 %{jredir}/lib/jce.jar
820 %attr(755, root, root) %{jredir}/lib/jexec
821 %{jredir}/lib/jsse.jar
822 %{jredir}/lib/jvm.hprof.txt
823 %{jredir}/lib/logging.properties
824 %{jredir}/lib/management-agent.jar
825 %{jredir}/lib/meta-index
826 %{jredir}/lib/net.properties
827 %{jredir}/lib/psfont.properties.ja
828 %{jredir}/lib/psfontj2d.properties
829 %{jredir}/lib/resources.jar
830 %{jredir}/lib/rt.jar
831 %{jredir}/lib/sound.properties
832 %{jredir}/lib/tzdb.dat
833 %{jvmjardir}
834
835 %files jre-X11
836 %defattr(644,root,root,755)
837 %attr(755,root,root) %{_bindir}/policytool
838 %{_mandir}/man1/policytool.1*
839 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/policytool.1*
840
841 %files jre-base-X11
842 %defattr(644,root,root,755)
843 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/policytool
844 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/policytool
845 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libsplashscreen.so
846 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libawt_xawt.so
847 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/%{jre_arch}/libjawt.so
848
849 %files jre-base-alsa
850 %defattr(644,root,root,755)
851 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjsoundalsa.so
852
853 %files jre-base-freetype
854 %defattr(644,root,root,755)
855 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libfontmanager.so
856
857 %if 0
858 %files jre-base-gtk
859 %defattr(644,root,root,755)
860 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjavagtk.so
861 %endif
862
863 %files jar
864 %defattr(644,root,root,755)
865 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jar
866 %{_mandir}/man1/jar.1*
867 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jar.1*
868
869 %files appletviewer
870 %defattr(644,root,root,755)
871 %attr(755,root,root) %{_bindir}/appletviewer
872 %{_mandir}/man1/appletviewer.1*
873 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/appletviewer.1*
874
875 %files jdk-sources
876 %defattr(644,root,root,755)
877 %{_javasrcdir}/%{name}-jdk.zip
878
879 %files examples
880 %defattr(644,root,root,755)
881 %{_examplesdir}/%{name}-%{version}
This page took 0.199994 seconds and 3 git commands to generate.