aaf455c063b63b55224c22e8faf2f58f471ef02d
[packages/openjdk9.git] / openjdk8.spec
1 #
2 # NOTE: versioning and release status might not be clear
3 #       http://openjdk.java.net/projects/jdk8u/ gives some information
4 #       about current status of the 'updates'
5 #
6 # TODO:
7 #       - use other system libs (libsctp?)
8 #       - include icedtea-sound?
9 #       - consider zeroshark (LLVM-based JIT) for x32
10
11 %bcond_with bootstrap   # build a bootstrap version, using icedtea6
12 %bcond_without cacerts  # don't include the default CA certificates
13
14 %if %{with bootstrap}
15 %define         use_jdk icedtea7
16 %else
17 %define         use_jdk openjdk8
18 %endif
19
20 # class data version seen with file(1) that this jvm is able to load
21 %define         _classdataversion 52.0
22 # JDK/JRE version, as returned with `java -version`, '_' replaced with '.'
23 %define         _jdkversion 1.8.0.internal
24
25 %define ver_u   102
26 %define ver_b   14
27 Summary:        Open-source implementation of the Java Platform, Standard Edition
28 Summary(pl.UTF-8):      Wolnoźródłowa implementacja Java 8 SE
29 Name:           openjdk8
30 Version:        8u%{ver_u}.b%{ver_b}
31 Release:        2
32 License:        GPL v2
33 Group:          Development/Languages/Java
34 Source0:        %{name}-jdk8u%{ver_u}-b%{ver_b}.tar.bz2
35 # Source0-md5:  04ecdce899eb3d6de9d5aadc438998c0
36 Source1:        %{name}-corba-jdk8u%{ver_u}-b%{ver_b}.tar.bz2
37 # Source1-md5:  6ea4a074a80d0ee4b6dcd50398835c49
38 Source2:        %{name}-hotspot-jdk8u%{ver_u}-b%{ver_b}.tar.bz2
39 # Source2-md5:  27b9e7e94fc6a47f452e8a94ba156395
40 Source3:        %{name}-jaxp-jdk8u%{ver_u}-b%{ver_b}.tar.bz2
41 # Source3-md5:  da82a91df3eb4c98ebaab4e71cbbcc4d
42 Source4:        %{name}-jaxws-jdk8u%{ver_u}-b%{ver_b}.tar.bz2
43 # Source4-md5:  8a91561bbc04f50a92032d82b78960e0
44 Source5:        %{name}-jdk-jdk8u%{ver_u}-b%{ver_b}.tar.bz2
45 # Source5-md5:  e65f6d029808a8b523e07d818c8ac9ad
46 Source6:        %{name}-langtools-jdk8u%{ver_u}-b%{ver_b}.tar.bz2
47 # Source6-md5:  61c645dbacfb925944f716ec50474821
48 Source7:        %{name}-nashorn-jdk8u%{ver_u}-b%{ver_b}.tar.bz2
49 # Source7-md5:  2c981235c1cbaba58197fd9b7ffd00e1
50 Source10:       make-cacerts.sh
51 Patch0:         adjust-mflags.patch
52 Patch1:         format_strings.patch
53 Patch2:         CompileDemos.patch
54 Patch3:         libpath.patch
55 Patch4:         system-libjpeg.patch
56 Patch5:         system-libpng.patch
57 Patch6:         system-lcms.patch
58 Patch7:         system-pcsclite.patch
59 Patch8:         x32.patch
60 Patch9:         protos.patch
61 Patch10:        gcc6.patch
62 URL:            http://openjdk.java.net/
63 BuildRequires:  /usr/bin/jar
64 BuildRequires:  alsa-lib-devel
65 BuildRequires:  ant
66 BuildRequires:  autoconf
67 BuildRequires:  bash
68 %{?with_cacerts:BuildRequires:  ca-certificates-update}
69 BuildRequires:  cups-devel
70 BuildRequires:  freetype-devel >= 2.3
71 BuildRequires:  gawk
72 BuildRequires:  giflib-devel >= 5.1
73 BuildRequires:  glibc-misc
74 %{?buildrequires_jdk}
75 BuildRequires:  lcms2-devel
76 BuildRequires:  libjpeg-devel
77 BuildRequires:  libpng-devel
78 BuildRequires:  lsb-release
79 BuildRequires:  pcsc-lite-devel
80 BuildRequires:  pkgconfig
81 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.557
82 BuildRequires:  unzip
83 BuildRequires:  util-linux
84 BuildRequires:  xorg-lib-libX11-devel
85 BuildRequires:  xorg-lib-libXinerama-devel
86 BuildRequires:  xorg-lib-libXp-devel
87 BuildRequires:  xorg-lib-libXrender-devel
88 BuildRequires:  xorg-lib-libXt-devel
89 BuildRequires:  xorg-lib-libXtst-devel
90 BuildRequires:  xorg-proto-printproto-devel
91 BuildRequires:  xorg-proto-xproto-devel
92 BuildRequires:  zip
93 BuildRequires:  zlib-devel
94 Requires:       %{name}-appletviewer = %{version}-%{release}
95 Requires:       %{name}-jdk = %{version}-%{release}
96 Suggests:       %{name}-jre-X11
97 Suggests:       icedtea-web
98 Obsoletes:      icedtea6
99 Obsoletes:      icedtea7
100 Obsoletes:      java-gcj-compat
101 Obsoletes:      java-gcj-compat-devel
102 Obsoletes:      java-sun
103 Obsoletes:      java-sun-demos
104 Obsoletes:      java-sun-jre
105 Obsoletes:      java-sun-jre-X11
106 Obsoletes:      java-sun-jre-alsa
107 Obsoletes:      java-sun-jre-jdbc
108 Obsoletes:      java-sun-tools
109 Obsoletes:      java5-sun
110 Obsoletes:      java5-sun-jre
111 Obsoletes:      java5-sun-jre-X11
112 Obsoletes:      java5-sun-jre-jdbc
113 Obsoletes:      java5-sun-tools
114 Obsoletes:      oracle-java7
115 Obsoletes:      oracle-java7-jre
116 Obsoletes:      oracle-java7-jre-X11
117 Obsoletes:      oracle-java7-jre-alsa
118 Obsoletes:      oracle-java7-jre-jdbc
119 Obsoletes:      oracle-java7-tools
120 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
121
122 %define         dstreldir       %{name}-%{version}
123 %define         dstdir          %{_jvmdir}/%{dstreldir}
124 %define         jrereldir       %{dstreldir}/jre
125 %define         jredir          %{_jvmdir}/%{jrereldir}
126 %define         jvmjardir       %{_jvmjardir}/%{name}-%{version}
127
128 %ifarch %{x8664}
129 %define         jre_arch        amd64
130 %endif
131 %ifarch %{ix86}
132 %define         jre_arch        i386
133 %endif
134 %ifarch x32
135 %define         jre_arch        x32
136 %endif
137
138 # to break artificial subpackage dependency loops
139 %define         _noautoreq      'libmawt.so' java\\\\(ClassDataVersion\\\\)
140
141 %description
142 Open-source implementation of the Java Platform, Standard Edition.
143
144 This is a meta-package which provides, by its dependencies, all the
145 OpenJDK components including the OpenJDK, Java 8 developement kit and
146 runtime environment.
147
148 %description -l pl.UTF-8
149 Wolnoźródłowa implementacja Java 8 SE.
150
151 To jest meta-pakiet, który, za pośrednictwem zależności, dostarcza
152 wszystkie komponenty OpenJDK, w tym środowisko programistyczne
153 (OpenJDK) i uruchomieniowe (JRE).
154
155 %package jdk
156 Summary:        OpenJDK - software development kit
157 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko programistyczne
158 Group:          Development/Languages/Java
159 Requires:       %{name}-jar = %{version}-%{release}
160 Requires:       %{name}-jdk-base = %{version}-%{release}
161 Requires:       %{name}-jre = %{version}-%{release}
162 Provides:       j2sdk = %{_jdkversion}
163 Provides:       jdk = %{_jdkversion}
164 Obsoletes:      blackdown-java-sdk
165 Obsoletes:      ibm-java
166 Obsoletes:      icedtea6-jdk
167 Obsoletes:      icedtea7-jdk
168 Obsoletes:      java-blackdown
169 Obsoletes:      java-gcj-compat-devel
170 Obsoletes:      java-sun
171 Obsoletes:      java5-sun
172 Obsoletes:      jdk
173 Obsoletes:      kaffe
174 Obsoletes:      oracle-java7
175
176 %description jdk
177 This package symlinks OpenJDK development tools provided by
178 %{name}-jdk-base to system-wide directories like %{_bindir}, making
179 OpenJDK the default JDK.
180
181 %description jdk -l pl.UTF-8
182 Ten pakiet tworzy symboliczne dowiązania do narzędzi programistycznych
183 OpenJDK, dostarczanych przez pakiet %{name}-jdk-base, w standardowych
184 systemowych ścieżkach takich jak %{_bindir}, sprawiając tym samym, że
185 OpenJDK staje się domyślnym JDK w systemie.
186
187 %package jdk-base
188 Summary:        OpenJDK - software development kit
189 Summary(pl.UTF-8):      Kod OpenJDK - środowisko programistyczne
190 Group:          Development/Languages/Java
191 Requires:       %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
192 Requires:       jpackage-utils >= 0:1.7.5-7
193 Provides:       jdk(%{name})
194
195 %description jdk-base
196 OpenJDK development tools built using free software only.
197
198 %description jdk-base -l pl.UTF-8
199 OpenJDK skompilowane wyłącznie przy użyciu wolnego oprogramowania.
200
201 %package jre
202 Summary:        OpenJDK - runtime environment
203 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko uruchomieniowe
204 Group:          Development/Languages/Java
205 Requires:       %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
206 Requires:       nss >= 1:3.13.4
207 # Require zoneinfo data provided by java-tzdata subpackage.
208 Requires:       java-tzdata
209 Provides:       java
210 Provides:       java(ClassDataVersion) = %{_classdataversion}
211 Provides:       java(jaas) = %{version}
212 Provides:       java(jaf) = 1.1.1
213 Provides:       java(jaxp) = 1.3
214 Provides:       java(jaxp_parser_impl)
215 Provides:       java(jce) = %{version}
216 Provides:       java(jdbc-stdext) = %{version}
217 Provides:       java(jdbc-stdext) = 3.0
218 Provides:       java(jmx) = 1.4
219 Provides:       java(jndi) = %{version}
220 Provides:       java(jsse) = %{version}
221 Provides:       java1.4
222 Provides:       jre = %{_jdkversion}
223 Obsoletes:      icedtea6-jre
224 Obsoletes:      icedtea7-jre
225 Obsoletes:      java(jaas)
226 Obsoletes:      java(jaf)
227 Obsoletes:      java(jaxp)
228 Obsoletes:      java(jce)
229 Obsoletes:      java(jdbc-stdext)
230 Obsoletes:      java(jdbc-stdext)
231 Obsoletes:      java(jmx)
232 Obsoletes:      java(jndi)
233 Obsoletes:      java(jsse)
234 Obsoletes:      java-gcj-compat
235 Obsoletes:      java-sun-jre
236 Obsoletes:      java5-sun-jre
237 Obsoletes:      jre
238 Obsoletes:      oracle-java7-jre
239
240 %description jre
241 This package symlinks OpenJDK runtime environment tools provided by
242 %{name}-jre-base to system-wide directories like %{_bindir}, making
243 OpenJDK the default JRE.
244
245 %description jre -l pl.UTF-8
246 Ten pakiet tworzy symboliczne dowiązania do środowiska
247 uruchomieniowego OpenJDK, dostarczanych przez pakiet %{name}-jre-base,
248 w standardowych systemowych ścieżkach takich jak %{_bindir},
249 sprawiając tym samym, że OpenJDK staje się domyślnym JRE w systemie.
250
251 %package jre-X11
252 Summary:        OpenJDK - runtime environment - X11 support
253 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko uruchomieniowe - obsługa X11
254 Group:          Development/Languages/Java
255 Requires:       %{name}-jre = %{version}-%{release}
256 Requires:       %{name}-jre-base-X11 = %{version}-%{release}
257 Provides:       jre-X11 = %{_jdkversion}
258 Obsoletes:      icedtea6-jre-X11
259 Obsoletes:      icedtea7-jre-X11
260 Obsoletes:      java-sun-jre-X11
261 Obsoletes:      oracle-java7-jre-X11
262
263 %description jre-X11
264 X11 support for OpenJDK runtime environment built using free software
265 only.
266
267 %description jre-X11 -l pl.UTF-8
268 Biblioteki X11 dla środowiska OpenJDK zbudowany wyłocznie przy uzyciu
269 wolnego oprogramowania.
270
271 %package jre-base
272 Summary:        OpenJDK - runtime environment
273 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko uruchomieniowe
274 Group:          Development/Languages/Java
275 Requires:       jpackage-utils >= 0:1.7.5-7
276 Provides:       jre(%{name})
277
278 %description jre-base
279 OpenJDK runtime environment built using free software only.
280
281 %description jre-base -l pl.UTF-8
282 Środowisko uruchomieniowe OpenJDK zbudowany wyłącznie przy użyciu
283 wolnego oprogramowania.
284
285 %package jre-base-X11
286 Summary:        OpenJDK - runtime environment - X11 support
287 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko uruchomieniowe - obsługa X11
288 Group:          Development/Languages/Java
289 Requires:       %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
290 Requires:       %{name}-jre-base-freetype = %{version}-%{release}
291
292 %description jre-base-X11
293 X11 support for OpenJDK runtime environment built using free software
294 only.
295
296 %description jre-base-X11 -l pl.UTF-8
297 Biblioteki X11 dla środowiska OpenJDK zbudowany wyłocznie przy uzyciu
298 wolnego oprogramowania.
299
300 %package jre-base-alsa
301 Summary:        OpenJDK - runtime environment - ALSA support
302 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko uruchomieniowe - obsługa ALSA
303 Group:          Development/Languages/Java
304 Requires:       %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
305
306 %description jre-base-alsa
307 ALSA sound support for OpenJDK runtime environment build using free
308 software only.
309
310 %description jre-base-alsa -l pl.UTF-8
311 Biblioteki ALSA rozszerzające środowisko OpenJDK o obsługę dźwięku
312 zbudowane przy uzyciu wyłącznie wolnego oprogramowania.
313
314 %package jre-base-freetype
315 Summary:        OpenJDK - runtime environment - font support
316 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko uruchomieniowe - obsługa fontów
317 Group:          Development/Languages/Java
318 Requires:       %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
319
320 %description jre-base-freetype
321 Font handling library for OpenJDK runtime environment built using free
322 software only.
323
324 %description jre-base-freetype -l pl.UTF-8
325 Biblioteki obsługi czcionek dla OpenJDK zbudowane wyłącznie przy
326 użyciu wolnego oprogramowania.
327
328 %package jre-base-gtk
329 Summary:        OpenJDK - runtime environment - GTK support
330 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko uruchomieniowe - obsługa GTK
331 Group:          Development/Languages/Java
332 Requires:       %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
333
334 %description jre-base-gtk
335 GTK support for OpenJDK runtime environment.
336
337 %description jre-base-gtk -l pl.UTF-8
338 Biblioteki GTK dla OpenJDK.
339
340 %package jar
341 Summary:        OpenJDK - JAR tool
342 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - narzędzie JAR
343 Group:          Development/Languages/Java
344 Requires:       %{name}-jdk-base = %{version}-%{release}
345 Provides:       jar
346 Obsoletes:      fastjar
347 Obsoletes:      icedtea6-jar
348 Obsoletes:      icedtea7-jar
349 Obsoletes:      jar
350
351 %description jar
352 JAR tool from OpenJDK built using free software only.
353
354 JAR is an archiver used to merge Java classes into a single library.
355
356 %description jar -l pl.UTF-8
357 Narzędzie jar z OpenJDK zbudowane przy uzyciu wyłącznie wolnego
358 oprogramowania.
359
360 JAR jest narzędziem pozwalającym wykonywać podstawowe operacje na
361 archiwach javy .jar takie jak na przykład tworzenie lub rozpakowywanie
362 archiwów.
363
364 %package appletviewer
365 Summary:        OpenJDK - appletviewer tool
366 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - narzędzie appletviewer
367 Group:          Development/Languages/Java
368 Requires:       %{name}-jdk-base = %{version}-%{release}
369 Requires:       %{name}-jre-X11 = %{version}-%{release}
370 Obsoletes:      icedtea6-appletviewer
371 Obsoletes:      icedtea7-appletviewer
372 Obsoletes:      java-sun-appletviewer
373 Obsoletes:      oracle-java7-appletviewer
374
375 %description appletviewer
376 Appletviewer from OpenJDK build using free software only.
377
378 %description appletviewer -l pl.UTF-8
379 Appletviewer pozwala uruchamiać aplety javy niezależnie od
380 przeglądarki www. Ten appletviewer pochodzi z zestawu narzędzi OpenJDK
381 i został zbudowany wyłącznie przy użyciu wolnego oprogramowania.
382
383 %package jdk-sources
384 Summary:        OpenJDK - sources
385 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - kod źródłowy
386 Group:          Documentation
387 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
388 BuildArch:      noarch
389 %endif
390
391 %description jdk-sources
392 Source code for the OpenJDK development kit and Java standard library.
393
394 %description jdk-sources -l pl.UTF-8
395 Kod źródłowy narzędzi programistycznych OpenJDK oraz standardowej
396 biblioteki Javy.
397
398 %package examples
399 Summary:        OpenJDK - examples
400 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - przykłady
401 Group:          Documentation
402 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
403 BuildArch:      noarch
404 %endif
405
406 %description examples
407 Code examples for OpenJDK.
408
409 %description examples -l pl.UTF-8
410 Przykłady dla OpenJDK.
411
412 %prep
413 %setup -qn jdk8u-jdk8u%{ver_u}-b%{ver_b} -a1 -a2 -a3 -a4 -a5 -a6 -a7
414
415 for d in *-jdk8u*-b* ; do
416         mv "$d" "${d%%-jdk8u*-b*}"
417 done
418
419 %patch0 -p1
420 %patch1 -p1
421 %patch2 -p1
422 %patch3 -p1
423 %patch4 -p1
424 %patch5 -p1
425 %patch6 -p1
426 %patch7 -p1
427 %patch8 -p1
428 %patch9 -p1
429 %patch10 -p1
430
431 %build
432 # Make sure we have /proc mounted - otherwise idlc will fail later.
433 if [ ! -f /proc/self/stat ]; then
434         echo "You need to have /proc mounted in order to build this package!"
435         exit 1
436 fi
437
438 cd common/autoconf
439 rm generated-configure.sh
440 %{__autoconf} -o generated-configure.sh
441 cd ../..
442
443 mkdir -p build-bin
444
445 # use the specified %%use_jdk
446 export JAVA_HOME=%{java_home}
447 export PATH="$JAVA_HOME/bin:$PATH"
448
449 # unset CLASSPATH to be safe, gnustep puts garbage there, which openjdk hates
450 unset CLASSPATH
451
452 export SHELL=/bin/bash
453
454 chmod a+x configure
455
456 # disable-debug-symbols so openjdk debuginfo handling won't conflict with ours
457 %configure \
458 %ifarch x32
459         --with-jvm-variants=zero \
460 %endif
461         --with-extra-cflags="%{rpmcflags} -Wno-error=deprecated-declarations" \
462         --with-extra-cxxflags="%{rpmcxxflags} -Wno-error=deprecated-declarations" \
463         --with-extra-ldflags="%{rpmldflags}" \
464         --disable-debug-symbols \
465         --with-giflib=system \
466         --with-libjpeg=system \
467         --with-libpng=system \
468         --with-lcms=system \
469         --with-libpcsclite=system \
470         --with-zlib=system
471
472 specdir="$(dirname build/*-release/spec.gmk)"
473 cat > $specdir/custom-spec.gmk <<EOF
474 # OpenJDK build system depends on bash
475 SHELL=/bin/bash
476 EOF
477 [ -L tmp-bin ] || ln -s "$specdir/jdk/bin" tmp-bin
478
479 %{__make} all \
480         -j1 JOBS=%{__jobs} \
481         LOG=debug \
482         # these are normally set when --disable-debug-symbols is not used \
483         LIBMANAGEMENT_OPTIMIZATION=LOW \
484         LIBHPROF_OPTIMIZATION=LOW \
485         LIBVERIFY_OPTIMIZATION=LOW
486
487 # smoke test
488 tmp-bin/java -version
489
490 export PATH="$(pwd)/build-bin:$PATH"
491 %{?with_cacerts:%{__sh} %{SOURCE10}}
492
493 %install
494 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
495 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{dstdir},%{_mandir}/ja} \
496         $RPM_BUILD_ROOT{%{jvmjardir},%{_examplesdir}/%{name}-%{version},%{_javasrcdir}} \
497         $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
498
499 # install the 'JDK image', it contains the JRE too
500 cp -a build/*-release/images/j2sdk-image/* $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}
501
502 # convenience symlinks without version number
503 ln -s %{dstreldir} $RPM_BUILD_ROOT%{_jvmdir}/%{name}
504 ln -s %{jrereldir} $RPM_BUILD_ROOT%{_jvmdir}/%{name}-jre
505
506 ln -s %{dstreldir} $RPM_BUILD_ROOT%{_jvmdir}/java
507
508 # move JDK sources and demo to %{_prefix}/src
509 mv $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/demo $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
510 mv $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/sample $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
511 mv $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/src.zip $RPM_BUILD_ROOT%{_javasrcdir}/%{name}-jdk.zip
512
513 # move manual pages to its place
514 mv $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/man/ja_JP.UTF-8/man1 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/ja/man1
515 rmdir $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/man/ja_JP.UTF-8
516 rm $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/man/ja
517 mv $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/man/man1 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1
518 rmdir $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/man
519
520 # replace duplicates with symlinks, link to %{_bindir}
521 for path in $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/bin/*; do
522         filename=$(basename $path)
523         if diff -q "$path" "$RPM_BUILD_ROOT%{jredir}/bin/$filename" > /dev/null; then
524                 ln -sf "../jre/bin/$filename" "$path"
525                 ln -sf "%{jredir}/bin/$filename" $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
526         else
527                 ln -sf "%{dstdir}/bin/$filename" $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
528         fi
529 done
530 ln -sf ../jre/lib/jexec $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/lib/jexec
531
532 # keep configuration in %{_sysconfdir} (not all *.properties go there)
533 for config in management security content-types.properties \
534                 logging.properties net.properties sound.properties; do
535
536         mv $RPM_BUILD_ROOT%{jredir}/lib/$config $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}/$config
537         ln -s %{_sysconfdir}/%{name}/$config $RPM_BUILD_ROOT%{jredir}/lib/$config
538 done
539
540 ln -sf %{jredir}/lib/jsse.jar $RPM_BUILD_ROOT%{jvmjardir}/jsse.jar
541 ln -sf %{jredir}/lib/jsse.jar $RPM_BUILD_ROOT%{jvmjardir}/jcert.jar
542 ln -sf %{jredir}/lib/jsse.jar $RPM_BUILD_ROOT%{jvmjardir}/jnet.jar
543 ln -sf %{jredir}/lib/jce.jar $RPM_BUILD_ROOT%{jvmjardir}/jce.jar
544 for f in jndi jndi-ldap jndi-cos jndi-rmi jaas jdbc-stdext jdbc-stdext-3.0 \
545         sasl jaxp_parser_impl jaxp_transform_impl jaxp jmx activation xml-commons-apis \
546         jndi-dns jndi-rmi; do
547         ln -sf %{jredir}/lib/rt.jar $RPM_BUILD_ROOT%{jvmjardir}/$f.jar
548 done
549
550 # some apps (like opera) looks for it in different place
551 ln -s server/libjvm.so $RPM_BUILD_ROOT%{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjvm.so
552
553 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/{,jre/}{ASSEMBLY_EXCEPTION,LICENSE,THIRD_PARTY_README}
554
555 %{?with_cacerts:install cacerts $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}/security}
556
557 %clean
558 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
559
560 %files
561 %defattr(644,root,root,755)
562 %doc THIRD_PARTY_README ASSEMBLY_EXCEPTION
563
564 %files jdk
565 %defattr(644,root,root,755)
566 %attr(755,root,root) %{_bindir}/extcheck
567 %attr(755,root,root) %{_bindir}/idlj
568 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jarsigner
569 %attr(755,root,root) %{_bindir}/java-rmi.cgi
570 %attr(755,root,root) %{_bindir}/javac
571 %attr(755,root,root) %{_bindir}/javadoc
572 %attr(755,root,root) %{_bindir}/javah
573 %attr(755,root,root) %{_bindir}/javap
574 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jcmd
575 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jconsole
576 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jdb
577 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jdeps
578 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jhat
579 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jinfo
580 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jmap
581 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jps
582 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jrunscript
583 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jsadebugd
584 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jstack
585 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jstat
586 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jstatd
587 %attr(755,root,root) %{_bindir}/native2ascii
588 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rmic
589 %attr(755,root,root) %{_bindir}/schemagen
590 %attr(755,root,root) %{_bindir}/serialver
591 %attr(755,root,root) %{_bindir}/wsgen
592 %attr(755,root,root) %{_bindir}/wsimport
593 %attr(755,root,root) %{_bindir}/xjc
594 %{_jvmdir}/java
595 %{_mandir}/man1/extcheck.1*
596 %{_mandir}/man1/idlj.1*
597 %{_mandir}/man1/jarsigner.1*
598 %{_mandir}/man1/javac.1*
599 %{_mandir}/man1/javadoc.1*
600 %{_mandir}/man1/javah.1*
601 %{_mandir}/man1/javap.1*
602 %{_mandir}/man1/jcmd.1*
603 %{_mandir}/man1/jconsole.1*
604 %{_mandir}/man1/jdb.1*
605 %{_mandir}/man1/jdeps.1*
606 %{_mandir}/man1/jhat.1*
607 %{_mandir}/man1/jinfo.1*
608 %{_mandir}/man1/jmap.1*
609 %{_mandir}/man1/jps.1*
610 %{_mandir}/man1/jrunscript.1*
611 %{_mandir}/man1/jsadebugd.1*
612 %{_mandir}/man1/jstack.1*
613 %{_mandir}/man1/jstat.1*
614 %{_mandir}/man1/jstatd.1*
615 %{_mandir}/man1/native2ascii.1*
616 %{_mandir}/man1/schemagen.1*
617 %{_mandir}/man1/serialver.1*
618 %{_mandir}/man1/rmic.1*
619 %{_mandir}/man1/wsgen.1*
620 %{_mandir}/man1/wsimport.1*
621 %{_mandir}/man1/xjc.1*
622 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/extcheck.1*
623 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/idlj.1*
624 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jarsigner.1*
625 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/javac.1*
626 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/javadoc.1*
627 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/javah.1*
628 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/javap.1*
629 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jcmd.1*
630 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jconsole.1*
631 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jdb.1*
632 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jdeps.1*
633 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jhat.1*
634 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jinfo.1*
635 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jmap.1*
636 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jps.1*
637 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jrunscript.1*
638 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jsadebugd.1*
639 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jstack.1*
640 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jstat.1*
641 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jstatd.1*
642 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/native2ascii.1*
643 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/schemagen.1*
644 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/serialver.1*
645 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/rmic.1*
646 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/wsgen.1*
647 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/wsimport.1*
648 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/xjc.1*
649
650 %files jdk-base
651 %defattr(644,root,root,755)
652 %doc build/*-release/images/j2sdk-image/THIRD_PARTY_README
653 %doc build/*-release/images/j2sdk-image/ASSEMBLY_EXCEPTION
654 %dir %{dstdir}
655 %{_jvmdir}/%{name}
656 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/appletviewer
657 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/extcheck
658 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/idlj
659 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jar
660 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jarsigner
661 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/java-rmi.cgi
662 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/javac
663 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/javadoc
664 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/javah
665 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/javap
666 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jconsole
667 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jcmd
668 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jdb
669 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jdeps
670 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jhat
671 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jinfo
672 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jmap
673 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jps
674 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jrunscript
675 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jsadebugd
676 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jstack
677 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jstat
678 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jstatd
679 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/native2ascii
680 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/rmic
681 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/schemagen
682 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/serialver
683 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/wsgen
684 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/wsimport
685 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/xjc
686 %{dstdir}/include
687 %dir %{dstdir}/lib
688 %{dstdir}/lib/ct.sym
689 %{dstdir}/lib/dt.jar
690 %{dstdir}/lib/ir.idl
691 %{dstdir}/lib/jconsole.jar
692 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/jexec
693 %{dstdir}/lib/orb.idl
694 %ifnarch x32
695 %{dstdir}/lib/sa-jdi.jar
696 %endif
697 %{dstdir}/lib/tools.jar
698 %dir %{dstdir}/lib/%{jre_arch}
699 %dir %{dstdir}/lib/%{jre_arch}/jli
700 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/%{jre_arch}/jli/*.so
701
702 %files jre
703 %defattr(644,root,root,755)
704 %attr(755,root,root) %{_bindir}/java
705 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jjs
706 %attr(755,root,root) %{_bindir}/keytool
707 %attr(755,root,root) %{_bindir}/orbd
708 %attr(755,root,root) %{_bindir}/pack200
709 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rmid
710 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rmiregistry
711 %attr(755,root,root) %{_bindir}/servertool
712 %attr(755,root,root) %{_bindir}/tnameserv
713 %attr(755,root,root) %{_bindir}/unpack200
714 %{_mandir}/man1/java.1*
715 %{_mandir}/man1/jjs.1*
716 %{_mandir}/man1/keytool.1*
717 %{_mandir}/man1/orbd.1*
718 %{_mandir}/man1/pack200.1*
719 %{_mandir}/man1/rmid.1*
720 %{_mandir}/man1/rmiregistry.1*
721 %{_mandir}/man1/servertool.1*
722 %{_mandir}/man1/tnameserv.1*
723 %{_mandir}/man1/unpack200.1*
724 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/java.1*
725 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jjs.1*
726 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/keytool.1*
727 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/orbd.1*
728 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/pack200.1*
729 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/rmid.1*
730 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/rmiregistry.1*
731 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/servertool.1*
732 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/tnameserv.1*
733 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/unpack200.1*
734
735 %files jre-base
736 %defattr(644,root,root,755)
737 %doc THIRD_PARTY_README
738 %doc ASSEMBLY_EXCEPTION
739 %dir %{_sysconfdir}/%{name}
740 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}/*
741 %dir %{dstdir}
742 %{dstdir}/release
743 %dir %{jredir}
744 %{_jvmdir}/%{name}-jre
745 %dir %{jredir}/bin
746 %dir %{dstdir}/bin
747 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/java
748 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/java
749 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/jjs
750 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jjs
751 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/keytool
752 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/keytool
753 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/orbd
754 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/orbd
755 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/pack200
756 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/pack200
757 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/rmid
758 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/rmid
759 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/rmiregistry
760 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/rmiregistry
761 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/servertool
762 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/servertool
763 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/tnameserv
764 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/tnameserv
765 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/unpack200
766 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/unpack200
767 %dir %{jredir}/lib
768 %dir %{jredir}/lib/applet
769 %{jredir}/lib/cmm
770 %{jredir}/lib/ext
771 %dir %{jredir}/lib/%{jre_arch}
772 %dir %{jredir}/lib/%{jre_arch}/jli
773 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/jli/*.so
774 %dir %{jredir}/lib/%{jre_arch}/server
775 %{jredir}/lib/%{jre_arch}/server/Xusage.txt
776 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/server/*.so
777 %{jredir}/lib/%{jre_arch}/jvm.cfg
778 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libattach.so
779 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libawt.so
780 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libawt_headless.so
781 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libdt_socket.so
782 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libhprof.so
783 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libinstrument.so
784 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libj2gss.so
785 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libj2pcsc.so
786 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libj2pkcs11.so
787 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjaas_unix.so
788 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjava.so
789 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libsctp.so
790 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libsunec.so
791 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjava_crw_demo.so
792 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjavajpeg.so
793 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjavalcms.so
794 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjdwp.so
795 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjsdt.so
796 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjsig.so
797 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjsound.so
798 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjvm.so
799 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libmanagement.so
800 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libmlib_image.so
801 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libnet.so
802 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libnio.so
803 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libnpt.so
804 %ifnarch x32
805 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libsaproc.so
806 %endif
807 %{?with_sunec:%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libsunec.so}
808 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libunpack.so
809 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libverify.so
810 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libzip.so
811 %{jredir}/lib/images
812 %{jredir}/lib/management
813 %{jredir}/lib/security
814 %if %{with webstart}
815 %{jredir}/lib/about.jar
816 %{jredir}/lib/about.jnlp
817 %endif
818 %{jredir}/lib/calendars.properties
819 %{jredir}/lib/charsets.jar
820 %{jredir}/lib/classlist
821 %{jredir}/lib/content-types.properties
822 %{jredir}/lib/currency.data
823 %{jredir}/lib/flavormap.properties
824 %{jredir}/lib/hijrah-config-umalqura.properties
825 %{jredir}/lib/jce.jar
826 %attr(755, root, root) %{jredir}/lib/jexec
827 %{jredir}/lib/jsse.jar
828 %{jredir}/lib/jvm.hprof.txt
829 %{jredir}/lib/logging.properties
830 %{jredir}/lib/management-agent.jar
831 %{jredir}/lib/meta-index
832 %{jredir}/lib/net.properties
833 %{jredir}/lib/psfont.properties.ja
834 %{jredir}/lib/psfontj2d.properties
835 %{jredir}/lib/resources.jar
836 %{jredir}/lib/rt.jar
837 %{jredir}/lib/sound.properties
838 %{jredir}/lib/tzdb.dat
839 %{jvmjardir}
840
841 %files jre-X11
842 %defattr(644,root,root,755)
843 %attr(755,root,root) %{_bindir}/policytool
844 %{_mandir}/man1/policytool.1*
845 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/policytool.1*
846
847 %files jre-base-X11
848 %defattr(644,root,root,755)
849 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/policytool
850 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/policytool
851 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libsplashscreen.so
852 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libawt_xawt.so
853 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/%{jre_arch}/libjawt.so
854 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjawt.so
855
856 %files jre-base-alsa
857 %defattr(644,root,root,755)
858 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjsoundalsa.so
859
860 %files jre-base-freetype
861 %defattr(644,root,root,755)
862 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libfontmanager.so
863
864 %if 0
865 %files jre-base-gtk
866 %defattr(644,root,root,755)
867 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjavagtk.so
868 %endif
869
870 %files jar
871 %defattr(644,root,root,755)
872 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jar
873 %{_mandir}/man1/jar.1*
874 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jar.1*
875
876 %files appletviewer
877 %defattr(644,root,root,755)
878 %attr(755,root,root) %{_bindir}/appletviewer
879 %{_mandir}/man1/appletviewer.1*
880 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/appletviewer.1*
881
882 %files jdk-sources
883 %defattr(644,root,root,755)
884 %{_javasrcdir}/%{name}-jdk.zip
885
886 %files examples
887 %defattr(644,root,root,755)
888 %{_examplesdir}/%{name}-%{version}
This page took 0.284509 seconds and 2 git commands to generate.