preparing new package
[packages/openjdk9.git] / openjdk8.spec
CommitLineData
3899c70b
JK
1#
2# TODO:
3# - make it build
4# - make it install
5# - fix BuildRequires
6#
7
8%bcond_with bootstrap # build a bootstrap version, using icedtea6
9%bcond_without cacerts # don't include the default CA certificates
10
11%if %{with bootstrap}
12%define use_jdk icedtea7
13%else
14%define use_jdk openjdk8
15%endif
16
17# class data version seen with file(1) that this jvm is able to load
18%define _classdataversion 51.0
19
20Summary: Open-source implementation of the Java Platform, Standard Edition
21Summary(pl.UTF-8): Wolnoźródłowa implementacja Java 8 SE
22Name: openjdk8
23%define minor 132
24Version: 1.8.0.%{minor}
25Release: 0.1
26License: GPL v2
27Group: Development/Languages/Java
28Source0: openjdk8-b%{minor}.tar.bz2
29# Source0-md5: 7ae143bc2b840f1bfbfa15a1dcbcc371
30Source1: openjdk8-corba-b%{minor}.tar.bz2
31# Source1-md5: a54c4b046d4f9b7dc0e64b79b734d2f3
32Source2: openjdk8-hotspot-b%{minor}.tar.bz2
33# Source2-md5: 1368abb3e02079bb7cd802d2bef136b4
34Source3: openjdk8-jaxp-b%{minor}.tar.bz2
35# Source3-md5: dccca275bad921fc036221ba36f9596e
36Source4: openjdk8-jaxws-b%{minor}.tar.bz2
37# Source5-md5: faf2d077d9c41a8c11a2b038fb5d2e50
38Source5: openjdk8-jdk-b%{minor}.tar.bz2
39# Source5-md5: a14e4f9a26a229fdc59dc77cf9754fee
40Source6: openjdk8-langtools-b%{minor}.tar.bz2
41# Source6-md5: 6f6dd27e4ca48a49c0c2ec16310c44f3
42Source7: openjdk8-nashorn-b%{minor}.tar.bz2
43# Source7-md5: 19581a68b0ffa30d8a23f384fcb8c91d
44Source10: make-cacerts.sh
45URL: http://openjdk.java.net/
46BuildRequires: alsa-lib-devel
47BuildRequires: ant
48BuildRequires: autoconf
49BuildRequires: automake
50BuildRequires: bash
51%{?with_cacerts:BuildRequires: ca-certificates-update}
52BuildRequires: cups-devel
53BuildRequires: /usr/bin/jar
54BuildRequires: freetype-devel >= 2.3
55BuildRequires: gawk
56BuildRequires: giflib-devel >= 5.1
57BuildRequires: glib2-devel
58BuildRequires: glibc-misc
59BuildRequires: gtk+2-devel
60BuildRequires: heimdal-devel
61BuildRequires: java-rhino
62BuildRequires: java-xalan
63%buildrequires_jdk
64BuildRequires: lcms2-devel
65BuildRequires: libffi-devel
66BuildRequires: libjpeg-devel
67BuildRequires: pcsc-lite-devel
68BuildRequires: libpng-devel
69BuildRequires: libsctp-devel
70BuildRequires: libstdc++-static
71BuildRequires: lsb-release
72BuildRequires: pkgconfig
73BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.557
74BuildRequires: systemtap-sdt-devel
75BuildRequires: unzip
76BuildRequires: util-linux
77BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel
78BuildRequires: xorg-lib-libXinerama-devel
79BuildRequires: xorg-lib-libXp-devel
80BuildRequires: xorg-lib-libXrender-devel
81BuildRequires: xorg-lib-libXt-devel
82BuildRequires: xorg-lib-libXtst-devel
83BuildRequires: xorg-proto-printproto-devel
84BuildRequires: xorg-proto-xproto-devel
85BuildRequires: zip
86BuildRequires: zlib-devel
87Requires: %{name}-appletviewer = %{version}-%{release}
88Requires: %{name}-jdk = %{version}-%{release}
89Suggests: %{name}-jre-X11
90Suggests: icedtea-web
91Obsoletes: icedtea6
92Obsoletes: icedtea7
93Obsoletes: java5-sun
94Obsoletes: java5-sun-jre
95Obsoletes: java5-sun-jre-jdbc
96Obsoletes: java5-sun-jre-X11
97Obsoletes: java5-sun-tools
98Obsoletes: java-gcj-compat
99Obsoletes: java-gcj-compat-devel
100Obsoletes: java-sun
101Obsoletes: java-sun-demos
102Obsoletes: java-sun-jre
103Obsoletes: java-sun-jre-alsa
104Obsoletes: java-sun-jre-jdbc
105Obsoletes: java-sun-jre-X11
106Obsoletes: java-sun-tools
107Obsoletes: oracle-java7
108Obsoletes: oracle-java7-jre
109Obsoletes: oracle-java7-jre-alsa
110Obsoletes: oracle-java7-jre-jdbc
111Obsoletes: oracle-java7-jre-X11
112Obsoletes: oracle-java7-tools
113BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
114
115%define dstreldir %{name}-%{version}
116%define dstdir %{_jvmdir}/%{dstreldir}
117%define jrereldir %{dstreldir}/jre
118%define jredir %{_jvmdir}/%{jrereldir}
119%define jvmjardir %{_jvmjardir}/%{name}-%{version}
120
121%ifarch %{x8664}
122%define jre_arch amd64
123%endif
124%ifarch %{ix86}
125%define jre_arch i386
126%endif
127%ifarch x32
128%define jre_arch x32
129%endif
130
131# to break artificial subpackage dependency loops
132%define _noautoreq 'libmawt.so' java\\\\(ClassDataVersion\\\\)
133
134%description
135Open-source implementation of the Java Platform, Standard Edition.
136
137This is a meta-package which provides, by its dependencies, all the
138OpenJDK components including the OpenJDK, Java 8 developement kit and
139runtime environment.
140
141%description -l pl.UTF-8
142Wolnoźródłowa implementacja Java 8 SE.
143
144To jest meta-pakiet, który, za pośrednictwem zależności, dostarcza
145wszystkie komponenty OpenJDK, w tym środowisko programistyczne
146(OpenJDK) i uruchomieniowe (JRE).
147
148%package jdk
149Summary: OpenJDK - software development kit
150Summary(pl.UTF-8): OpenJDK - środowisko programistyczne
151Group: Development/Languages/Java
152Requires: %{name}-jar = %{version}-%{release}
153Requires: %{name}-jdk-base = %{version}-%{release}
154Requires: %{name}-jre = %{version}-%{release}
155Provides: j2sdk = %{_version}
156Provides: jdk = %{_version}
157Obsoletes: blackdown-java-sdk
158Obsoletes: ibm-java
159Obsoletes: icedtea6-jdk
160Obsoletes: icedtea7-jdk
161Obsoletes: java-blackdown
162Obsoletes: java-gcj-compat-devel
163Obsoletes: java-sun
164Obsoletes: java5-sun
165Obsoletes: oracle-java7
166Obsoletes: jdk
167Obsoletes: kaffe
168
169%description jdk
170This package symlinks OpenJDK development tools provided by
171%{name}-jdk-base to system-wide directories like %{_bindir}, making
172OpenJDK the default JDK.
173
174%description jdk -l pl.UTF-8
175Ten pakiet tworzy symboliczne dowiązania do narzędzi programistycznych
176OpenJDK, dostarczanych przez pakiet %{name}-jdk-base, w standardowych
177systemowych ścieżkach takich jak %{_bindir}, sprawiając tym samym, że
178OpenJDK staje się domyślnym JDK w systemie.
179
180%package jdk-base
181Summary: OpenJDK - software development kit
182Summary(pl.UTF-8): Kod OpenJDK - środowisko programistyczne
183Group: Development/Languages/Java
184Requires: %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
185Requires: jpackage-utils >= 0:1.7.5-4
186Provides: jdk(%{name})
187
188%description jdk-base
189OpenJDK development tools built using free software only.
190
191%description jdk-base -l pl.UTF-8
192OpenJDK skompilowane wyłącznie przy użyciu wolnego oprogramowania.
193
194%package jre
195Summary: OpenJDK - runtime environment
196Summary(pl.UTF-8): OpenJDK - środowisko uruchomieniowe
197Group: Development/Languages/Java
198Requires: %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
199Requires: nss >= 1:3.13.4
200# Require zoneinfo data provided by java-tzdata subpackage.
201Requires: java-tzdata
202Provides: java
203Provides: java(ClassDataVersion) = %{_classdataversion}
204Provides: java(jaas) = %{version}
205Provides: java(jaf) = 1.1.1
206Provides: java(jaxp) = 1.3
207Provides: java(jaxp_parser_impl)
208Provides: java(jce) = %{version}
209Provides: java(jdbc-stdext) = %{version}
210Provides: java(jdbc-stdext) = 3.0
211Provides: java(jmx) = 1.4
212Provides: java(jndi) = %{version}
213Provides: java(jsse) = %{version}
214Provides: java1.4
215Provides: jre = %{_version}
216Obsoletes: icedtea6-jre
217Obsoletes: icedtea7-jre
218Obsoletes: java(jaas)
219Obsoletes: java(jaf)
220Obsoletes: java(jaxp)
221Obsoletes: java(jce)
222Obsoletes: java(jdbc-stdext)
223Obsoletes: java(jdbc-stdext)
224Obsoletes: java(jmx)
225Obsoletes: java(jndi)
226Obsoletes: java(jsse)
227Obsoletes: java-gcj-compat
228Obsoletes: java-sun-jre
229Obsoletes: java5-sun-jre
230Obsoletes: oracle-java7-jre
231Obsoletes: jre
232
233%description jre
234This package symlinks OpenJDK runtime environment tools provided by
235%{name}-jre-base to system-wide directories like %{_bindir}, making
236OpenJDK the default JRE.
237
238%description jre -l pl.UTF-8
239Ten pakiet tworzy symboliczne dowiązania do środowiska
240uruchomieniowego OpenJDK, dostarczanych przez pakiet %{name}-jre-base,
241w standardowych systemowych ścieżkach takich jak %{_bindir},
242sprawiając tym samym, że OpenJDK staje się domyślnym JRE w systemie.
243
244%package jre-X11
245Summary: OpenJDK - runtime environment - X11 support
246Summary(pl.UTF-8): OpenJDK - środowisko uruchomieniowe - obsługa X11
247Group: Development/Languages/Java
248Requires: %{name}-jre = %{version}-%{release}
249Requires: %{name}-jre-base-X11 = %{version}-%{release}
250Provides: jre-X11 = %{_version}
251Obsoletes: icedtea6-jre-X11
252Obsoletes: icedtea7-jre-X11
253Obsoletes: java-sun-jre-X11
254Obsoletes: oracle-java7-jre-X11
255
256%description jre-X11
257X11 support for OpenJDK runtime environment built using free software
258only.
259
260%description jre-X11 -l pl.UTF-8
261Biblioteki X11 dla środowiska OpenJDK zbudowany wyłocznie przy uzyciu
262wolnego oprogramowania.
263
264%package jre-base
265Summary: OpenJDK - runtime environment
266Summary(pl.UTF-8): OpenJDK - środowisko uruchomieniowe
267Group: Development/Languages/Java
268Requires: jpackage-utils >= 0:1.7.5-4
269Provides: jre(%{name})
270
271%description jre-base
272OpenJDK runtime environment built using free software only.
273
274%description jre-base -l pl.UTF-8
275Środowisko uruchomieniowe OpenJDK zbudowany wyłącznie przy użyciu
276wolnego oprogramowania.
277
278%package jre-base-X11
279Summary: OpenJDK - runtime environment - X11 support
280Summary(pl.UTF-8): OpenJDK - środowisko uruchomieniowe - obsługa X11
281Group: Development/Languages/Java
282Requires: %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
283Requires: %{name}-jre-base-freetype = %{version}-%{release}
284
285%description jre-base-X11
286X11 support for OpenJDK runtime environment built using free software
287only.
288
289%description jre-base-X11 -l pl.UTF-8
290Biblioteki X11 dla środowiska OpenJDK zbudowany wyłocznie przy uzyciu
291wolnego oprogramowania.
292
293%package jre-base-alsa
294Summary: OpenJDK - runtime environment - ALSA support
295Summary(pl.UTF-8): OpenJDK - środowisko uruchomieniowe - obsługa ALSA
296Group: Development/Languages/Java
297Requires: %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
298
299%description jre-base-alsa
300ALSA sound support for OpenJDK runtime environment build using free
301software only.
302
303%description jre-base-alsa -l pl.UTF-8
304Biblioteki ALSA rozszerzające środowisko OpenJDK o obsługę dźwięku
305zbudowane przy uzyciu wyłącznie wolnego oprogramowania.
306
307%package jre-base-freetype
308Summary: OpenJDK - runtime environment - font support
309Summary(pl.UTF-8): OpenJDK - środowisko uruchomieniowe - obsługa fontów
310Group: Development/Languages/Java
311Requires: %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
312
313%description jre-base-freetype
314Font handling library for OpenJDK runtime environment built using free
315software only.
316
317%description jre-base-freetype -l pl.UTF-8
318Biblioteki obsługi czcionek dla OpenJDK zbudowane wyłącznie przy
319użyciu wolnego oprogramowania.
320
321%package jre-base-gtk
322Summary: OpenJDK - runtime environment - GTK support
323Summary(pl.UTF-8): OpenJDK - środowisko uruchomieniowe - obsługa GTK
324Group: Development/Languages/Java
325Requires: %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
326
327%description jre-base-gtk
328GTK support for OpenJDK runtime environment.
329
330%description jre-base-gtk -l pl.UTF-8
331Biblioteki GTK dla OpenJDK.
332
333%package jar
334Summary: OpenJDK - JAR tool
335Summary(pl.UTF-8): OpenJDK - narzędzie JAR
336Group: Development/Languages/Java
337Requires: %{name}-jdk-base = %{version}-%{release}
338Provides: jar
339Obsoletes: fastjar
340Obsoletes: icedtea6-jar
341Obsoletes: icedtea7-jar
342Obsoletes: jar
343
344%description jar
345JAR tool from OpenJDK built using free software only.
346
347JAR is an archiver used to merge Java classes into a single library.
348
349%description jar -l pl.UTF-8
350Narzędzie jar z OpenJDK zbudowane przy uzyciu wyłącznie wolnego
351oprogramowania.
352
353JAR jest narzędziem pozwalającym wykonywać podstawowe operacje na
354archiwach javy .jar takie jak na przykład tworzenie lub rozpakowywanie
355archiwów.
356
357%package appletviewer
358Summary: OpenJDK - appletviewer tool
359Summary(pl.UTF-8): OpenJDK - narzędzie appletviewer
360Group: Development/Languages/Java
361Requires: %{name}-jdk-base = %{version}-%{release}
362Requires: %{name}-jre-X11 = %{version}-%{release}
363Obsoletes: icedtea6-appletviewer
364Obsoletes: icedtea7-appletviewer
365Obsoletes: java-sun-appletviewer
366Obsoletes: oracle-java7-appletviewer
367
368%description appletviewer
369Appletviewer from OpenJDK build using free software only.
370
371%description appletviewer -l pl.UTF-8
372Appletviewer pozwala uruchamiać aplety javy niezależnie od
373przeglądarki www. Ten appletviewer pochodzi z zestawu narzędzi OpenJDK
374i został zbudowany wyłącznie przy użyciu wolnego oprogramowania.
375
376%package jdk-sources
377Summary: OpenJDK - sources
378Summary(pl.UTF-8): OpenJDK - kod źródłowy
379Group: Documentation
380%if "%{_rpmversion}" >= "5"
381BuildArch: noarch
382%endif
383
384%description jdk-sources
385Source code for the OpenJDK development kit and Java standard library.
386
387%description jdk-sources -l pl.UTF-8
388Kod źródłowy narzędzi programistycznych OpenJDK oraz standardowej
389biblioteki Javy.
390
391%package examples
392Summary: OpenJDK - examples
393Summary(pl.UTF-8): OpenJDK - przykłady
394Group: Documentation
395%if "%{_rpmversion}" >= "5"
396BuildArch: noarch
397%endif
398
399%description examples
400Code examples for OpenJDK.
401
402%description examples -l pl.UTF-8
403Przykłady dla OpenJDK.
404
405%prep
406%setup -qn jdk8-jdk8-b%{minor} -a1 -a2 -a3 -a4 -a5 -a6 -a7
407
408for d in *-jdk8-b* ; do
409 ln -s "$d" "${d%%-jdk8-b*}"
410done
411
412%build
413# Make sure we have /proc mounted - otherwise idlc will fail later.
414if [ ! -f /proc/self/stat ]; then
415 echo "You need to have /proc mounted in order to build this package!"
416 exit 1
417fi
418
419unset JAVA_HOME
420
421mkdir -p build-bin
422export PATH="$(pwd)/build-bin:$PATH"
423
424%{__make}
425
426%{?with_cacerts:%{__sh} %{SOURCE10}}
427
428%install
429rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
430install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{dstdir},%{_mandir}/ja} \
431 $RPM_BUILD_ROOT{%{jvmjardir},%{_examplesdir}/%{name}-%{version},%{_javasrcdir}} \
432 $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
433
434# install the 'JDK image', it contains the JRE too
435cp -a openjdk.build/j2sdk-image/* $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}
436
437# convenience symlinks without version number
438ln -s %{dstreldir} $RPM_BUILD_ROOT%{_jvmdir}/%{name}
439ln -s %{jrereldir} $RPM_BUILD_ROOT%{_jvmdir}/%{name}-jre
440
441ln -s %{dstreldir} $RPM_BUILD_ROOT%{_jvmdir}/java
442
443# move JDK sources and demo to /usr/src
444mv $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/demo $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
445mv $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/sample $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
446mv $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/src.zip $RPM_BUILD_ROOT%{_javasrcdir}/%{name}-jdk.zip
447
448# move manual pages to its place
449mv $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/man/ja_JP.UTF-8/man1 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/ja/man1
450rmdir $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/man/ja_JP.UTF-8
451rm $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/man/ja
452mv $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/man/man1 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1
453rmdir $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/man
454
455# replace duplicates with symlinks, link to %{_bindir}
456for path in $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/bin/*; do
457 filename=$(basename $path)
458 if diff -q "$path" "$RPM_BUILD_ROOT%{jredir}/bin/$filename" > /dev/null; then
459 ln -sf "../jre/bin/$filename" "$path"
460 ln -sf "%{jredir}/bin/$filename" $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
461 else
462 ln -sf "%{dstdir}/bin/$filename" $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
463 fi
464done
465ln -sf ../jre/lib/jexec $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/lib/jexec
466
467# keep configuration in /etc (not all *.properties go there)
468for config in management security content-types.properties \
469 logging.properties net.properties sound.properties; do
470
471 mv $RPM_BUILD_ROOT%{jredir}/lib/$config $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}/$config
472 ln -s %{_sysconfdir}/%{name}/$config $RPM_BUILD_ROOT%{jredir}/lib/$config
473done
474
475ln -sf %{jredir}/lib/jsse.jar $RPM_BUILD_ROOT%{jvmjardir}/jsse.jar
476ln -sf %{jredir}/lib/jsse.jar $RPM_BUILD_ROOT%{jvmjardir}/jcert.jar
477ln -sf %{jredir}/lib/jsse.jar $RPM_BUILD_ROOT%{jvmjardir}/jnet.jar
478ln -sf %{jredir}/lib/jce.jar $RPM_BUILD_ROOT%{jvmjardir}/jce.jar
479for f in jndi jndi-ldap jndi-cos jndi-rmi jaas jdbc-stdext jdbc-stdext-3.0 \
480 sasl jaxp_parser_impl jaxp_transform_impl jaxp jmx activation xml-commons-apis \
481 jndi-dns jndi-rmi; do
482 ln -sf %{jredir}/lib/rt.jar $RPM_BUILD_ROOT%{jvmjardir}/$f.jar
483done
484
485# some apps (like opera) looks for it in different place
486ln -s server/libjvm.so $RPM_BUILD_ROOT%{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjvm.so
487
488# uses /usr/share/javazi if present and we require that package
489%{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{jredir}/lib/zi
490
491%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/{,jre/}{ASSEMBLY_EXCEPTION,LICENSE,THIRD_PARTY_README}
492
493%{?with_cacerts:install cacerts $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}/security}
494
495%clean
496rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
497
498%files
499%defattr(644,root,root,755)
500%doc THIRD_PARTY_README ASSEMBLY_EXCEPTION
501
502%files jdk
503%defattr(644,root,root,755)
504%attr(755,root,root) %{_bindir}/apt
505%attr(755,root,root) %{_bindir}/extcheck
506%attr(755,root,root) %{_bindir}/idlj
507%attr(755,root,root) %{_bindir}/jarsigner
508%attr(755,root,root) %{_bindir}/java-rmi.cgi
509%attr(755,root,root) %{_bindir}/javac
510%attr(755,root,root) %{_bindir}/javadoc
511%attr(755,root,root) %{_bindir}/javah
512%attr(755,root,root) %{_bindir}/javap
513%attr(755,root,root) %{_bindir}/jcmd
514%attr(755,root,root) %{_bindir}/jconsole
515%attr(755,root,root) %{_bindir}/jdb
516%attr(755,root,root) %{_bindir}/jhat
517%attr(755,root,root) %{_bindir}/jinfo
518%attr(755,root,root) %{_bindir}/jmap
519%attr(755,root,root) %{_bindir}/jps
520%attr(755,root,root) %{_bindir}/jrunscript
521%attr(755,root,root) %{_bindir}/jsadebugd
522%attr(755,root,root) %{_bindir}/jstack
523%attr(755,root,root) %{_bindir}/jstat
524%attr(755,root,root) %{_bindir}/jstatd
525%attr(755,root,root) %{_bindir}/native2ascii
526%attr(755,root,root) %{_bindir}/rmic
527%attr(755,root,root) %{_bindir}/schemagen
528%attr(755,root,root) %{_bindir}/serialver
529%attr(755,root,root) %{_bindir}/wsgen
530%attr(755,root,root) %{_bindir}/wsimport
531%attr(755,root,root) %{_bindir}/xjc
532%{_jvmdir}/java
533%{_mandir}/man1/apt.1*
534%{_mandir}/man1/extcheck.1*
535%{_mandir}/man1/idlj.1*
536%{_mandir}/man1/jarsigner.1*
537%{_mandir}/man1/javac.1*
538%{_mandir}/man1/javadoc.1*
539%{_mandir}/man1/javah.1*
540%{_mandir}/man1/javap.1*
541%{_mandir}/man1/jcmd.1*
542%{_mandir}/man1/jconsole.1*
543%{_mandir}/man1/jdb.1*
544%{_mandir}/man1/jhat.1*
545%{_mandir}/man1/jinfo.1*
546%{_mandir}/man1/jmap.1*
547%{_mandir}/man1/jps.1*
548%{_mandir}/man1/jrunscript.1*
549%{_mandir}/man1/jsadebugd.1*
550%{_mandir}/man1/jstack.1*
551%{_mandir}/man1/jstat.1*
552%{_mandir}/man1/jstatd.1*
553%{_mandir}/man1/native2ascii.1*
554%{_mandir}/man1/schemagen.1*
555%{_mandir}/man1/serialver.1*
556%{_mandir}/man1/rmic.1*
557%{_mandir}/man1/wsgen.1*
558%{_mandir}/man1/wsimport.1*
559%{_mandir}/man1/xjc.1*
560%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/apt.1*
561%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/extcheck.1*
562%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/idlj.1*
563%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jarsigner.1*
564%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/javac.1*
565%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/javadoc.1*
566%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/javah.1*
567%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/javap.1*
568%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jcmd.1*
569%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jconsole.1*
570%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jdb.1*
571%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jhat.1*
572%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jinfo.1*
573%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jmap.1*
574%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jps.1*
575%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jrunscript.1*
576%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jsadebugd.1*
577%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jstack.1*
578%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jstat.1*
579%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jstatd.1*
580%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/native2ascii.1*
581%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/schemagen.1*
582%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/serialver.1*
583%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/rmic.1*
584%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/wsgen.1*
585%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/wsimport.1*
586%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/xjc.1*
587
588%files jdk-base
589%defattr(644,root,root,755)
590%doc openjdk.build/j2sdk-image/THIRD_PARTY_README
591%doc openjdk.build/j2sdk-image/ASSEMBLY_EXCEPTION
592%dir %{dstdir}
593%{_jvmdir}/%{name}
594%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/appletviewer
595%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/apt
596%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/extcheck
597%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/idlj
598%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jar
599%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jarsigner
600%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/java-rmi.cgi
601%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/javac
602%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/javadoc
603%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/javah
604%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/javap
605%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jconsole
606%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jcmd
607%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jdb
608%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jhat
609%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jinfo
610%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jmap
611%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jps
612%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jrunscript
613%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jsadebugd
614%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jstack
615%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jstat
616%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jstatd
617%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/native2ascii
618%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/rmic
619%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/schemagen
620%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/serialver
621%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/wsgen
622%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/wsimport
623%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/xjc
624%{dstdir}/include
625%dir %{dstdir}/lib
626%{dstdir}/lib/ct.sym
627%{dstdir}/lib/dt.jar
628%{dstdir}/lib/ir.idl
629%{dstdir}/lib/jconsole.jar
630%attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/jexec
631%{dstdir}/lib/orb.idl
632%ifnarch x32
633%{dstdir}/lib/sa-jdi.jar
634%endif
635%{dstdir}/lib/tools.jar
636%dir %{dstdir}/lib/%{jre_arch}
637%dir %{dstdir}/lib/%{jre_arch}/jli
638%attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/%{jre_arch}/jli/*.so
639%{dstdir}/tapset
640
641%files jre
642%defattr(644,root,root,755)
643%attr(755,root,root) %{_bindir}/java
644%attr(755,root,root) %{_bindir}/keytool
645%attr(755,root,root) %{_bindir}/orbd
646%attr(755,root,root) %{_bindir}/pack200
647%attr(755,root,root) %{_bindir}/rmid
648%attr(755,root,root) %{_bindir}/rmiregistry
649%attr(755,root,root) %{_bindir}/servertool
650%attr(755,root,root) %{_bindir}/tnameserv
651%attr(755,root,root) %{_bindir}/unpack200
652%{_mandir}/man1/java.1*
653%{_mandir}/man1/keytool.1*
654%{_mandir}/man1/orbd.1*
655%{_mandir}/man1/pack200.1*
656%{_mandir}/man1/rmid.1*
657%{_mandir}/man1/rmiregistry.1*
658%{_mandir}/man1/servertool.1*
659%{_mandir}/man1/tnameserv.1*
660%{_mandir}/man1/unpack200.1*
661%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/java.1*
662%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/keytool.1*
663%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/orbd.1*
664%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/pack200.1*
665%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/rmid.1*
666%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/rmiregistry.1*
667%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/servertool.1*
668%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/tnameserv.1*
669%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/unpack200.1*
670
671%files jre-base
672%defattr(644,root,root,755)
673%doc openjdk.build/j2sdk-image/THIRD_PARTY_README
674%doc openjdk.build/j2sdk-image/ASSEMBLY_EXCEPTION
675%dir %{_sysconfdir}/%{name}
676%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}/*
677%dir %{dstdir}
678%{dstdir}/release
679%dir %{jredir}
680%{_jvmdir}/%{name}-jre
681%dir %{jredir}/bin
682%dir %{dstdir}/bin
683%attr(755,root,root) %{jredir}/bin/java
684%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/java
685%attr(755,root,root) %{jredir}/bin/keytool
686%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/keytool
687%attr(755,root,root) %{jredir}/bin/orbd
688%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/orbd
689%attr(755,root,root) %{jredir}/bin/pack200
690%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/pack200
691%attr(755,root,root) %{jredir}/bin/rmid
692%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/rmid
693%attr(755,root,root) %{jredir}/bin/rmiregistry
694%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/rmiregistry
695%attr(755,root,root) %{jredir}/bin/servertool
696%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/servertool
697%attr(755,root,root) %{jredir}/bin/tnameserv
698%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/tnameserv
699%attr(755,root,root) %{jredir}/bin/unpack200
700%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/unpack200
701%dir %{jredir}/lib
702%dir %{jredir}/lib/applet
703%{jredir}/lib/cmm
704%{jredir}/lib/ext
705%dir %{jredir}/lib/%{jre_arch}
706%ifnarch %{x8664} x32
707%dir %{jredir}/lib/%{jre_arch}/client
708%{jredir}/lib/%{jre_arch}/client/Xusage.txt
709%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/client/*.so
710%endif
711%dir %{jredir}/lib/%{jre_arch}/headless
712%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/headless/*.so
713%dir %{jredir}/lib/%{jre_arch}/jli
714%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/jli/*.so
715%dir %{jredir}/lib/%{jre_arch}/server
716%{jredir}/lib/%{jre_arch}/server/Xusage.txt
717%ifnarch x32
718%{jredir}/lib/%{jre_arch}/server/classes.jsa
719%endif
720%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/server/*.so
721%{jredir}/lib/%{jre_arch}/jvm.cfg
722%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libattach.so
723%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libawt.so
724%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libdt_socket.so
725%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libhprof.so
726%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libinstrument.so
727%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libj2gss.so
728%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libj2krb5.so
729%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libj2pcsc.so
730%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libj2pkcs11.so
731%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjaas_unix.so
732%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjava.so
733%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjavajpeg.so
734%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjavalcms.so
735%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjavasctp.so
736%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjava_crw_demo.so
737%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjawt.so
738%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjdwp.so
739%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjsdt.so
740%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjsig.so
741%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjsound.so
742%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjvm.so
743%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libmanagement.so
744%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libmlib_image.so
745%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libnet.so
746%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libnio.so
747%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libnpt.so
748%ifnarch x32
749%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libsaproc.so
750%endif
751%{?with_sunec:%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libsunec.so}
752%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libunpack.so
753%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libverify.so
754%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libzip.so
755%{jredir}/lib/images
756%{jredir}/lib/management
757%{jredir}/lib/security
758
759%if %{with webstart}
760%{jredir}/lib/about.jar
761%{jredir}/lib/about.jnlp
762%endif
763%{jredir}/lib/calendars.properties
764%{jredir}/lib/charsets.jar
765%{jredir}/lib/classlist
766%{jredir}/lib/content-types.properties
767%{jredir}/lib/currency.data
768%{jredir}/lib/flavormap.properties
769%{jredir}/lib/fontconfig.*
770%{jredir}/lib/jce.jar
771%attr(755, root, root) %{jredir}/lib/jexec
772%{jredir}/lib/jsse.jar
773%{jredir}/lib/jvm.hprof.txt
774%{jredir}/lib/logging.properties
775%{jredir}/lib/management-agent.jar
776%{jredir}/lib/meta-index
777%{jredir}/lib/net.properties
778%{jredir}/lib/psfont.properties.ja
779%{jredir}/lib/psfontj2d.properties
780%{jredir}/lib/resources.jar
781%{jredir}/lib/rhino.jar
782%{jredir}/lib/rt.jar
783%{jredir}/lib/sound.properties
784%{jredir}/lib/tz.properties
785%{jvmjardir}
786
787%files jre-X11
788%defattr(644,root,root,755)
789%attr(755,root,root) %{_bindir}/policytool
790%{_mandir}/man1/policytool.1*
791%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/policytool.1*
792
793%files jre-base-X11
794%defattr(644,root,root,755)
795%attr(755,root,root) %{jredir}/bin/policytool
796%attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/policytool
797%dir %{jredir}/lib/%{jre_arch}/xawt
798%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/xawt/*.so
799%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libsplashscreen.so
800
801%files jre-base-alsa
802%defattr(644,root,root,755)
803%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjsoundalsa.so
804
805%files jre-base-freetype
806%defattr(644,root,root,755)
807%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libfontmanager.so
808
809%files jre-base-gtk
810%defattr(644,root,root,755)
811%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjavagtk.so
812
813%files jar
814%defattr(644,root,root,755)
815%attr(755,root,root) %{_bindir}/jar
816%{_mandir}/man1/jar.1*
817%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jar.1*
818
819%files appletviewer
820%defattr(644,root,root,755)
821%attr(755,root,root) %{_bindir}/appletviewer
822%{_mandir}/man1/appletviewer.1*
823%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/appletviewer.1*
824
825%files jdk-sources
826%defattr(644,root,root,755)
827%{_javasrcdir}/%{name}-jdk.zip
828
829%files examples
830%defattr(644,root,root,755)
831%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
This page took 0.275819 seconds and 4 git commands to generate.