fix md5 sums and internal version numbers
[packages/openjdk8.git] / openjdk8.spec
1 #
2 # TODO:
3 #       - make it build
4 #       - make it install
5 #       - fix BuildRequires
6 #       - fix build with system giflib
7 #       
8
9 %bcond_with bootstrap   # build a bootstrap version, using icedtea6
10 %bcond_without cacerts  # don't include the default CA certificates
11
12 %if %{with bootstrap}
13 %define         use_jdk icedtea7
14 %else
15 %define         use_jdk openjdk8
16 %endif
17
18 # class data version seen with file(1) that this jvm is able to load
19 %define         _classdataversion 52.0
20 # JDK/JRE version, as returned with `java -version`, '_' replaced with '.'
21 %define         _jdkversion 1.8.0.internal
22
23 Summary:        Open-source implementation of the Java Platform, Standard Edition
24 Summary(pl.UTF-8):      Wolnoźródłowa implementacja Java 8 SE
25 Name:           openjdk8
26 %define ver_u   66
27 %define ver_b   02
28 Version:        8u%{ver_u}.b%{ver_b}
29 Release:        0.1
30 License:        GPL v2
31 Group:          Development/Languages/Java
32 Source0:        openjdk8-jdk8u%{ver_u}-b%{ver_b}.tar.bz2
33 # Source0-md5:  1d115662e175470270e89a4da8e0fce2
34 Source1:        openjdk8-corba-jdk8u%{ver_u}-b%{ver_b}.tar.bz2
35 # Source1-md5:  e14d8f51b9ca30d798094a2867f3f5d0
36 Source2:        openjdk8-hotspot-jdk8u%{ver_u}-b%{ver_b}.tar.bz2
37 # Source2-md5:  b49a7b7f2db5b07306b7b5739e87ccc0
38 Source3:        openjdk8-jaxp-jdk8u%{ver_u}-b%{ver_b}.tar.bz2
39 # Source3-md5:  6bd5ae187272a209439d1a95ac6c9025
40 Source4:        openjdk8-jaxws-jdk8u%{ver_u}-b%{ver_b}.tar.bz2
41 Source5:        openjdk8-jdk-jdk8u%{ver_u}-b%{ver_b}.tar.bz2
42 # Source5-md5:  74f2cf3815659b83993c4187e7fc4f6b
43 Source6:        openjdk8-langtools-jdk8u%{ver_u}-b%{ver_b}.tar.bz2
44 # Source6-md5:  de5c9b5fdbcd75028b71ed667d4b99d2
45 Source7:        openjdk8-nashorn-jdk8u%{ver_u}-b%{ver_b}.tar.bz2
46 # Source7-md5:  7da4e88349cfc45ee9726eaa4386be03
47 Source10:       make-cacerts.sh
48 Patch0:         adjust-mflags.patch
49 Patch1:         format_strings.patch
50 URL:            http://openjdk.java.net/
51 BuildRequires:  alsa-lib-devel
52 BuildRequires:  ant
53 BuildRequires:  autoconf
54 BuildRequires:  automake
55 BuildRequires:  bash
56 %{?with_cacerts:BuildRequires:  ca-certificates-update}
57 BuildRequires:  cups-devel
58 BuildRequires:  /usr/bin/jar
59 BuildRequires:  freetype-devel >= 2.3
60 BuildRequires:  gawk
61 #BuildRequires: giflib-devel >= 5.1
62 BuildRequires:  glibc-misc
63 %buildrequires_jdk
64 BuildRequires:  libjpeg-devel
65 BuildRequires:  lsb-release
66 BuildRequires:  pkgconfig
67 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.557
68 BuildRequires:  unzip
69 BuildRequires:  util-linux
70 BuildRequires:  xorg-lib-libX11-devel
71 BuildRequires:  xorg-lib-libXinerama-devel
72 BuildRequires:  xorg-lib-libXp-devel
73 BuildRequires:  xorg-lib-libXrender-devel
74 BuildRequires:  xorg-lib-libXt-devel
75 BuildRequires:  xorg-lib-libXtst-devel
76 BuildRequires:  xorg-proto-printproto-devel
77 BuildRequires:  xorg-proto-xproto-devel
78 BuildRequires:  zip
79 BuildRequires:  zlib-devel
80 Requires:       %{name}-appletviewer = %{version}-%{release}
81 Requires:       %{name}-jdk = %{version}-%{release}
82 Suggests:       %{name}-jre-X11
83 Suggests:       icedtea-web
84 Obsoletes:      icedtea6
85 Obsoletes:      icedtea7
86 Obsoletes:      java5-sun
87 Obsoletes:      java5-sun-jre
88 Obsoletes:      java5-sun-jre-jdbc
89 Obsoletes:      java5-sun-jre-X11
90 Obsoletes:      java5-sun-tools
91 Obsoletes:      java-gcj-compat
92 Obsoletes:      java-gcj-compat-devel
93 Obsoletes:      java-sun
94 Obsoletes:      java-sun-demos
95 Obsoletes:      java-sun-jre
96 Obsoletes:      java-sun-jre-alsa
97 Obsoletes:      java-sun-jre-jdbc
98 Obsoletes:      java-sun-jre-X11
99 Obsoletes:      java-sun-tools
100 Obsoletes:      oracle-java7
101 Obsoletes:      oracle-java7-jre
102 Obsoletes:      oracle-java7-jre-alsa
103 Obsoletes:      oracle-java7-jre-jdbc
104 Obsoletes:      oracle-java7-jre-X11
105 Obsoletes:      oracle-java7-tools
106 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
107
108 %define         dstreldir       %{name}-%{version}
109 %define         dstdir          %{_jvmdir}/%{dstreldir}
110 %define         jrereldir       %{dstreldir}/jre
111 %define         jredir          %{_jvmdir}/%{jrereldir}
112 %define         jvmjardir       %{_jvmjardir}/%{name}-%{version}
113
114 %ifarch %{x8664}
115 %define         jre_arch        amd64
116 %endif
117 %ifarch %{ix86}
118 %define         jre_arch        i386
119 %endif
120 %ifarch x32
121 %define         jre_arch        x32
122 %endif
123
124 # to break artificial subpackage dependency loops
125 %define         _noautoreq      'libmawt.so' java\\\\(ClassDataVersion\\\\)
126
127 %description
128 Open-source implementation of the Java Platform, Standard Edition.
129
130 This is a meta-package which provides, by its dependencies, all the
131 OpenJDK components including the OpenJDK, Java 8 developement kit and
132 runtime environment.
133
134 %description -l pl.UTF-8
135 Wolnoźródłowa implementacja Java 8 SE.
136
137 To jest meta-pakiet, który, za pośrednictwem zależności, dostarcza
138 wszystkie komponenty OpenJDK, w tym środowisko programistyczne
139 (OpenJDK) i uruchomieniowe (JRE).
140
141 %package jdk
142 Summary:        OpenJDK - software development kit
143 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko programistyczne
144 Group:          Development/Languages/Java
145 Requires:       %{name}-jar = %{version}-%{release}
146 Requires:       %{name}-jdk-base = %{version}-%{release}
147 Requires:       %{name}-jre = %{version}-%{release}
148 Provides:       j2sdk = %{_jdkversion}
149 Provides:       jdk = %{_jdkversion}
150 Obsoletes:      blackdown-java-sdk
151 Obsoletes:      ibm-java
152 Obsoletes:      icedtea6-jdk
153 Obsoletes:      icedtea7-jdk
154 Obsoletes:      java-blackdown
155 Obsoletes:      java-gcj-compat-devel
156 Obsoletes:      java-sun
157 Obsoletes:      java5-sun
158 Obsoletes:      oracle-java7
159 Obsoletes:      jdk
160 Obsoletes:      kaffe
161
162 %description jdk
163 This package symlinks OpenJDK development tools provided by
164 %{name}-jdk-base to system-wide directories like %{_bindir}, making
165 OpenJDK the default JDK.
166
167 %description jdk -l pl.UTF-8
168 Ten pakiet tworzy symboliczne dowiązania do narzędzi programistycznych
169 OpenJDK, dostarczanych przez pakiet %{name}-jdk-base, w standardowych
170 systemowych ścieżkach takich jak %{_bindir}, sprawiając tym samym, że
171 OpenJDK staje się domyślnym JDK w systemie.
172
173 %package jdk-base
174 Summary:        OpenJDK - software development kit
175 Summary(pl.UTF-8):      Kod OpenJDK - środowisko programistyczne
176 Group:          Development/Languages/Java
177 Requires:       %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
178 Requires:       jpackage-utils >= 0:1.7.5-4
179 Provides:       jdk(%{name})
180
181 %description jdk-base
182 OpenJDK development tools built using free software only.
183
184 %description jdk-base -l pl.UTF-8
185 OpenJDK skompilowane wyłącznie przy użyciu wolnego oprogramowania.
186
187 %package jre
188 Summary:        OpenJDK - runtime environment
189 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko uruchomieniowe
190 Group:          Development/Languages/Java
191 Requires:       %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
192 Requires:       nss >= 1:3.13.4
193 # Require zoneinfo data provided by java-tzdata subpackage.
194 Requires:       java-tzdata
195 Provides:       java
196 Provides:       java(ClassDataVersion) = %{_classdataversion}
197 Provides:       java(jaas) = %{version}
198 Provides:       java(jaf) = 1.1.1
199 Provides:       java(jaxp) = 1.3
200 Provides:       java(jaxp_parser_impl)
201 Provides:       java(jce) = %{version}
202 Provides:       java(jdbc-stdext) = %{version}
203 Provides:       java(jdbc-stdext) = 3.0
204 Provides:       java(jmx) = 1.4
205 Provides:       java(jndi) = %{version}
206 Provides:       java(jsse) = %{version}
207 Provides:       java1.4
208 Provides:       jre = %{_jdkversion}
209 Obsoletes:      icedtea6-jre
210 Obsoletes:      icedtea7-jre
211 Obsoletes:      java(jaas)
212 Obsoletes:      java(jaf)
213 Obsoletes:      java(jaxp)
214 Obsoletes:      java(jce)
215 Obsoletes:      java(jdbc-stdext)
216 Obsoletes:      java(jdbc-stdext)
217 Obsoletes:      java(jmx)
218 Obsoletes:      java(jndi)
219 Obsoletes:      java(jsse)
220 Obsoletes:      java-gcj-compat
221 Obsoletes:      java-sun-jre
222 Obsoletes:      java5-sun-jre
223 Obsoletes:      oracle-java7-jre
224 Obsoletes:      jre
225
226 %description jre
227 This package symlinks OpenJDK runtime environment tools provided by
228 %{name}-jre-base to system-wide directories like %{_bindir}, making
229 OpenJDK the default JRE.
230
231 %description jre -l pl.UTF-8
232 Ten pakiet tworzy symboliczne dowiązania do środowiska
233 uruchomieniowego OpenJDK, dostarczanych przez pakiet %{name}-jre-base,
234 w standardowych systemowych ścieżkach takich jak %{_bindir},
235 sprawiając tym samym, że OpenJDK staje się domyślnym JRE w systemie.
236
237 %package jre-X11
238 Summary:        OpenJDK - runtime environment - X11 support
239 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko uruchomieniowe - obsługa X11
240 Group:          Development/Languages/Java
241 Requires:       %{name}-jre = %{version}-%{release}
242 Requires:       %{name}-jre-base-X11 = %{version}-%{release}
243 Provides:       jre-X11 = %{_jdkversion}
244 Obsoletes:      icedtea6-jre-X11
245 Obsoletes:      icedtea7-jre-X11
246 Obsoletes:      java-sun-jre-X11
247 Obsoletes:      oracle-java7-jre-X11
248
249 %description jre-X11
250 X11 support for OpenJDK runtime environment built using free software
251 only.
252
253 %description jre-X11 -l pl.UTF-8
254 Biblioteki X11 dla środowiska OpenJDK zbudowany wyłocznie przy uzyciu
255 wolnego oprogramowania.
256
257 %package jre-base
258 Summary:        OpenJDK - runtime environment
259 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko uruchomieniowe
260 Group:          Development/Languages/Java
261 Requires:       jpackage-utils >= 0:1.7.5-4
262 Provides:       jre(%{name})
263
264 %description jre-base
265 OpenJDK runtime environment built using free software only.
266
267 %description jre-base -l pl.UTF-8
268 Środowisko uruchomieniowe OpenJDK zbudowany wyłącznie przy użyciu
269 wolnego oprogramowania.
270
271 %package jre-base-X11
272 Summary:        OpenJDK - runtime environment - X11 support
273 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko uruchomieniowe - obsługa X11
274 Group:          Development/Languages/Java
275 Requires:       %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
276 Requires:       %{name}-jre-base-freetype = %{version}-%{release}
277
278 %description jre-base-X11
279 X11 support for OpenJDK runtime environment built using free software
280 only.
281
282 %description jre-base-X11 -l pl.UTF-8
283 Biblioteki X11 dla środowiska OpenJDK zbudowany wyłocznie przy uzyciu
284 wolnego oprogramowania.
285
286 %package jre-base-alsa
287 Summary:        OpenJDK - runtime environment - ALSA support
288 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko uruchomieniowe - obsługa ALSA
289 Group:          Development/Languages/Java
290 Requires:       %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
291
292 %description jre-base-alsa
293 ALSA sound support for OpenJDK runtime environment build using free
294 software only.
295
296 %description jre-base-alsa -l pl.UTF-8
297 Biblioteki ALSA rozszerzające środowisko OpenJDK o obsługę dźwięku
298 zbudowane przy uzyciu wyłącznie wolnego oprogramowania.
299
300 %package jre-base-freetype
301 Summary:        OpenJDK - runtime environment - font support
302 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko uruchomieniowe - obsługa fontów
303 Group:          Development/Languages/Java
304 Requires:       %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
305
306 %description jre-base-freetype
307 Font handling library for OpenJDK runtime environment built using free
308 software only.
309
310 %description jre-base-freetype -l pl.UTF-8
311 Biblioteki obsługi czcionek dla OpenJDK zbudowane wyłącznie przy
312 użyciu wolnego oprogramowania.
313
314 %package jre-base-gtk
315 Summary:        OpenJDK - runtime environment - GTK support
316 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko uruchomieniowe - obsługa GTK
317 Group:          Development/Languages/Java
318 Requires:       %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
319
320 %description jre-base-gtk
321 GTK support for OpenJDK runtime environment.
322
323 %description jre-base-gtk -l pl.UTF-8
324 Biblioteki GTK dla OpenJDK.
325
326 %package jar
327 Summary:        OpenJDK - JAR tool
328 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - narzędzie JAR
329 Group:          Development/Languages/Java
330 Requires:       %{name}-jdk-base = %{version}-%{release}
331 Provides:       jar
332 Obsoletes:      fastjar
333 Obsoletes:      icedtea6-jar
334 Obsoletes:      icedtea7-jar
335 Obsoletes:      jar
336
337 %description jar
338 JAR tool from OpenJDK built using free software only.
339
340 JAR is an archiver used to merge Java classes into a single library.
341
342 %description jar -l pl.UTF-8
343 Narzędzie jar z OpenJDK zbudowane przy uzyciu wyłącznie wolnego
344 oprogramowania.
345
346 JAR jest narzędziem pozwalającym wykonywać podstawowe operacje na
347 archiwach javy .jar takie jak na przykład tworzenie lub rozpakowywanie
348 archiwów.
349
350 %package appletviewer
351 Summary:        OpenJDK - appletviewer tool
352 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - narzędzie appletviewer
353 Group:          Development/Languages/Java
354 Requires:       %{name}-jdk-base = %{version}-%{release}
355 Requires:       %{name}-jre-X11 = %{version}-%{release}
356 Obsoletes:      icedtea6-appletviewer
357 Obsoletes:      icedtea7-appletviewer
358 Obsoletes:      java-sun-appletviewer
359 Obsoletes:      oracle-java7-appletviewer
360
361 %description appletviewer
362 Appletviewer from OpenJDK build using free software only.
363
364 %description appletviewer -l pl.UTF-8
365 Appletviewer pozwala uruchamiać aplety javy niezależnie od
366 przeglądarki www. Ten appletviewer pochodzi z zestawu narzędzi OpenJDK
367 i został zbudowany wyłącznie przy użyciu wolnego oprogramowania.
368
369 %package jdk-sources
370 Summary:        OpenJDK - sources
371 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - kod źródłowy
372 Group:          Documentation
373 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
374 BuildArch:      noarch
375 %endif
376
377 %description jdk-sources
378 Source code for the OpenJDK development kit and Java standard library.
379
380 %description jdk-sources -l pl.UTF-8
381 Kod źródłowy narzędzi programistycznych OpenJDK oraz standardowej
382 biblioteki Javy.
383
384 %package examples
385 Summary:        OpenJDK - examples
386 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - przykłady
387 Group:          Documentation
388 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
389 BuildArch:      noarch
390 %endif
391
392 %description examples
393 Code examples for OpenJDK.
394
395 %description examples -l pl.UTF-8
396 Przykłady dla OpenJDK.
397
398 %prep
399 %setup -qn jdk8u-jdk8u%{ver_u}-b%{ver_b} -a1 -a2 -a3 -a4 -a5 -a6 -a7
400
401 for d in *-jdk8u*-b* ; do
402         ln -s "$d" "${d%%-jdk8u*-b*}"
403 done
404
405 %patch0 -p1
406 %patch1 -p1
407
408 %build
409 # Make sure we have /proc mounted - otherwise idlc will fail later.
410 if [ ! -f /proc/self/stat ]; then
411         echo "You need to have /proc mounted in order to build this package!"
412         exit 1
413 fi
414
415 unset JAVA_HOME
416 export SHELL=/bin/bash
417
418 mkdir -p build-bin
419 export PATH="$(pwd)/build-bin:$PATH"
420
421 chmod a+x configure
422
423 %configure \
424         --with-extra-cflags="%{rpmcflags}" \
425         --with-extra-cxxflags="%{rpmcxxflags}" \
426         --with-extra-ldflags="%{rpmldflags}" \
427         --with-giflib=bundled \
428         --with-zlib=system
429
430 specdir="$(dirname build/*-release/spec.gmk)"
431 cat > $specdir/custom-spec.gmk <<EOF
432 SHELL=/bin/bash
433 EOF
434 [ -d tmp-bin ] || ln -s "$specdir/jdk/bin" tmp-bin
435
436 %{__make} \
437         LOG=debug
438
439 %{?with_cacerts:%{__sh} %{SOURCE10}}
440
441 %install
442 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
443 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{dstdir},%{_mandir}/ja} \
444         $RPM_BUILD_ROOT{%{jvmjardir},%{_examplesdir}/%{name}-%{version},%{_javasrcdir}} \
445         $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
446
447 # install the 'JDK image', it contains the JRE too
448 cp -a openjdk.build/j2sdk-image/* $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}
449
450 # convenience symlinks without version number
451 ln -s %{dstreldir} $RPM_BUILD_ROOT%{_jvmdir}/%{name}
452 ln -s %{jrereldir} $RPM_BUILD_ROOT%{_jvmdir}/%{name}-jre
453
454 ln -s %{dstreldir} $RPM_BUILD_ROOT%{_jvmdir}/java
455
456 # move JDK sources and demo to /usr/src
457 mv $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/demo $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
458 mv $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/sample $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
459 mv $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/src.zip $RPM_BUILD_ROOT%{_javasrcdir}/%{name}-jdk.zip
460
461 # move manual pages to its place
462 mv $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/man/ja_JP.UTF-8/man1 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/ja/man1
463 rmdir $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/man/ja_JP.UTF-8
464 rm $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/man/ja
465 mv $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/man/man1 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1
466 rmdir $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/man
467
468 # replace duplicates with symlinks, link to %{_bindir}
469 for path in $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/bin/*; do
470         filename=$(basename $path)
471         if diff -q "$path" "$RPM_BUILD_ROOT%{jredir}/bin/$filename" > /dev/null; then
472                 ln -sf "../jre/bin/$filename" "$path"
473                 ln -sf "%{jredir}/bin/$filename" $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
474         else
475                 ln -sf "%{dstdir}/bin/$filename" $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
476         fi
477 done
478 ln -sf ../jre/lib/jexec $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/lib/jexec
479
480 # keep configuration in /etc (not all *.properties go there)
481 for config in management security content-types.properties \
482                 logging.properties net.properties sound.properties; do
483
484         mv $RPM_BUILD_ROOT%{jredir}/lib/$config $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}/$config
485         ln -s %{_sysconfdir}/%{name}/$config $RPM_BUILD_ROOT%{jredir}/lib/$config
486 done
487
488 ln -sf %{jredir}/lib/jsse.jar $RPM_BUILD_ROOT%{jvmjardir}/jsse.jar
489 ln -sf %{jredir}/lib/jsse.jar $RPM_BUILD_ROOT%{jvmjardir}/jcert.jar
490 ln -sf %{jredir}/lib/jsse.jar $RPM_BUILD_ROOT%{jvmjardir}/jnet.jar
491 ln -sf %{jredir}/lib/jce.jar $RPM_BUILD_ROOT%{jvmjardir}/jce.jar
492 for f in jndi jndi-ldap jndi-cos jndi-rmi jaas jdbc-stdext jdbc-stdext-3.0 \
493         sasl jaxp_parser_impl jaxp_transform_impl jaxp jmx activation xml-commons-apis \
494         jndi-dns jndi-rmi; do
495         ln -sf %{jredir}/lib/rt.jar $RPM_BUILD_ROOT%{jvmjardir}/$f.jar
496 done
497
498 # some apps (like opera) looks for it in different place
499 ln -s server/libjvm.so $RPM_BUILD_ROOT%{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjvm.so
500
501 # uses /usr/share/javazi if present and we require that package
502 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{jredir}/lib/zi
503
504 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/{,jre/}{ASSEMBLY_EXCEPTION,LICENSE,THIRD_PARTY_README}
505
506 %{?with_cacerts:install cacerts $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}/security}
507
508 %clean
509 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
510
511 %files
512 %defattr(644,root,root,755)
513 %doc THIRD_PARTY_README ASSEMBLY_EXCEPTION
514
515 %files jdk
516 %defattr(644,root,root,755)
517 %attr(755,root,root) %{_bindir}/apt
518 %attr(755,root,root) %{_bindir}/extcheck
519 %attr(755,root,root) %{_bindir}/idlj
520 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jarsigner
521 %attr(755,root,root) %{_bindir}/java-rmi.cgi
522 %attr(755,root,root) %{_bindir}/javac
523 %attr(755,root,root) %{_bindir}/javadoc
524 %attr(755,root,root) %{_bindir}/javah
525 %attr(755,root,root) %{_bindir}/javap
526 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jcmd
527 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jconsole
528 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jdb
529 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jhat
530 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jinfo
531 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jmap
532 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jps
533 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jrunscript
534 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jsadebugd
535 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jstack
536 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jstat
537 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jstatd
538 %attr(755,root,root) %{_bindir}/native2ascii
539 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rmic
540 %attr(755,root,root) %{_bindir}/schemagen
541 %attr(755,root,root) %{_bindir}/serialver
542 %attr(755,root,root) %{_bindir}/wsgen
543 %attr(755,root,root) %{_bindir}/wsimport
544 %attr(755,root,root) %{_bindir}/xjc
545 %{_jvmdir}/java
546 %{_mandir}/man1/apt.1*
547 %{_mandir}/man1/extcheck.1*
548 %{_mandir}/man1/idlj.1*
549 %{_mandir}/man1/jarsigner.1*
550 %{_mandir}/man1/javac.1*
551 %{_mandir}/man1/javadoc.1*
552 %{_mandir}/man1/javah.1*
553 %{_mandir}/man1/javap.1*
554 %{_mandir}/man1/jcmd.1*
555 %{_mandir}/man1/jconsole.1*
556 %{_mandir}/man1/jdb.1*
557 %{_mandir}/man1/jhat.1*
558 %{_mandir}/man1/jinfo.1*
559 %{_mandir}/man1/jmap.1*
560 %{_mandir}/man1/jps.1*
561 %{_mandir}/man1/jrunscript.1*
562 %{_mandir}/man1/jsadebugd.1*
563 %{_mandir}/man1/jstack.1*
564 %{_mandir}/man1/jstat.1*
565 %{_mandir}/man1/jstatd.1*
566 %{_mandir}/man1/native2ascii.1*
567 %{_mandir}/man1/schemagen.1*
568 %{_mandir}/man1/serialver.1*
569 %{_mandir}/man1/rmic.1*
570 %{_mandir}/man1/wsgen.1*
571 %{_mandir}/man1/wsimport.1*
572 %{_mandir}/man1/xjc.1*
573 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/apt.1*
574 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/extcheck.1*
575 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/idlj.1*
576 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jarsigner.1*
577 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/javac.1*
578 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/javadoc.1*
579 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/javah.1*
580 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/javap.1*
581 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jcmd.1*
582 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jconsole.1*
583 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jdb.1*
584 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jhat.1*
585 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jinfo.1*
586 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jmap.1*
587 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jps.1*
588 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jrunscript.1*
589 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jsadebugd.1*
590 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jstack.1*
591 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jstat.1*
592 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jstatd.1*
593 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/native2ascii.1*
594 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/schemagen.1*
595 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/serialver.1*
596 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/rmic.1*
597 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/wsgen.1*
598 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/wsimport.1*
599 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/xjc.1*
600
601 %files jdk-base
602 %defattr(644,root,root,755)
603 %doc openjdk.build/j2sdk-image/THIRD_PARTY_README
604 %doc openjdk.build/j2sdk-image/ASSEMBLY_EXCEPTION
605 %dir %{dstdir}
606 %{_jvmdir}/%{name}
607 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/appletviewer
608 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/apt
609 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/extcheck
610 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/idlj
611 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jar
612 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jarsigner
613 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/java-rmi.cgi
614 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/javac
615 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/javadoc
616 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/javah
617 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/javap
618 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jconsole
619 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jcmd
620 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jdb
621 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jhat
622 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jinfo
623 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jmap
624 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jps
625 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jrunscript
626 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jsadebugd
627 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jstack
628 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jstat
629 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jstatd
630 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/native2ascii
631 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/rmic
632 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/schemagen
633 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/serialver
634 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/wsgen
635 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/wsimport
636 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/xjc
637 %{dstdir}/include
638 %dir %{dstdir}/lib
639 %{dstdir}/lib/ct.sym
640 %{dstdir}/lib/dt.jar
641 %{dstdir}/lib/ir.idl
642 %{dstdir}/lib/jconsole.jar
643 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/jexec
644 %{dstdir}/lib/orb.idl
645 %ifnarch x32
646 %{dstdir}/lib/sa-jdi.jar
647 %endif
648 %{dstdir}/lib/tools.jar
649 %dir %{dstdir}/lib/%{jre_arch}
650 %dir %{dstdir}/lib/%{jre_arch}/jli
651 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/%{jre_arch}/jli/*.so
652 %{dstdir}/tapset
653
654 %files jre
655 %defattr(644,root,root,755)
656 %attr(755,root,root) %{_bindir}/java
657 %attr(755,root,root) %{_bindir}/keytool
658 %attr(755,root,root) %{_bindir}/orbd
659 %attr(755,root,root) %{_bindir}/pack200
660 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rmid
661 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rmiregistry
662 %attr(755,root,root) %{_bindir}/servertool
663 %attr(755,root,root) %{_bindir}/tnameserv
664 %attr(755,root,root) %{_bindir}/unpack200
665 %{_mandir}/man1/java.1*
666 %{_mandir}/man1/keytool.1*
667 %{_mandir}/man1/orbd.1*
668 %{_mandir}/man1/pack200.1*
669 %{_mandir}/man1/rmid.1*
670 %{_mandir}/man1/rmiregistry.1*
671 %{_mandir}/man1/servertool.1*
672 %{_mandir}/man1/tnameserv.1*
673 %{_mandir}/man1/unpack200.1*
674 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/java.1*
675 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/keytool.1*
676 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/orbd.1*
677 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/pack200.1*
678 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/rmid.1*
679 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/rmiregistry.1*
680 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/servertool.1*
681 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/tnameserv.1*
682 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/unpack200.1*
683
684 %files jre-base
685 %defattr(644,root,root,755)
686 %doc openjdk.build/j2sdk-image/THIRD_PARTY_README
687 %doc openjdk.build/j2sdk-image/ASSEMBLY_EXCEPTION
688 %dir %{_sysconfdir}/%{name}
689 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}/*
690 %dir %{dstdir}
691 %{dstdir}/release
692 %dir %{jredir}
693 %{_jvmdir}/%{name}-jre
694 %dir %{jredir}/bin
695 %dir %{dstdir}/bin
696 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/java
697 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/java
698 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/keytool
699 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/keytool
700 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/orbd
701 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/orbd
702 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/pack200
703 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/pack200
704 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/rmid
705 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/rmid
706 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/rmiregistry
707 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/rmiregistry
708 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/servertool
709 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/servertool
710 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/tnameserv
711 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/tnameserv
712 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/unpack200
713 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/unpack200
714 %dir %{jredir}/lib
715 %dir %{jredir}/lib/applet
716 %{jredir}/lib/cmm
717 %{jredir}/lib/ext
718 %dir %{jredir}/lib/%{jre_arch}
719 %ifnarch %{x8664} x32
720 %dir %{jredir}/lib/%{jre_arch}/client
721 %{jredir}/lib/%{jre_arch}/client/Xusage.txt
722 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/client/*.so
723 %endif
724 %dir %{jredir}/lib/%{jre_arch}/headless
725 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/headless/*.so
726 %dir %{jredir}/lib/%{jre_arch}/jli
727 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/jli/*.so
728 %dir %{jredir}/lib/%{jre_arch}/server
729 %{jredir}/lib/%{jre_arch}/server/Xusage.txt
730 %ifnarch x32
731 %{jredir}/lib/%{jre_arch}/server/classes.jsa
732 %endif
733 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/server/*.so
734 %{jredir}/lib/%{jre_arch}/jvm.cfg
735 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libattach.so
736 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libawt.so
737 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libdt_socket.so
738 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libhprof.so
739 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libinstrument.so
740 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libj2gss.so
741 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libj2krb5.so
742 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libj2pcsc.so
743 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libj2pkcs11.so
744 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjaas_unix.so
745 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjava.so
746 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjavajpeg.so
747 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjavalcms.so
748 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjavasctp.so
749 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjava_crw_demo.so
750 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjawt.so
751 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjdwp.so
752 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjsdt.so
753 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjsig.so
754 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjsound.so
755 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjvm.so
756 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libmanagement.so
757 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libmlib_image.so
758 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libnet.so
759 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libnio.so
760 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libnpt.so
761 %ifnarch x32
762 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libsaproc.so
763 %endif
764 %{?with_sunec:%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libsunec.so}
765 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libunpack.so
766 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libverify.so
767 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libzip.so
768 %{jredir}/lib/images
769 %{jredir}/lib/management
770 %{jredir}/lib/security
771
772 %if %{with webstart}
773 %{jredir}/lib/about.jar
774 %{jredir}/lib/about.jnlp
775 %endif
776 %{jredir}/lib/calendars.properties
777 %{jredir}/lib/charsets.jar
778 %{jredir}/lib/classlist
779 %{jredir}/lib/content-types.properties
780 %{jredir}/lib/currency.data
781 %{jredir}/lib/flavormap.properties
782 %{jredir}/lib/fontconfig.*
783 %{jredir}/lib/jce.jar
784 %attr(755, root, root) %{jredir}/lib/jexec
785 %{jredir}/lib/jsse.jar
786 %{jredir}/lib/jvm.hprof.txt
787 %{jredir}/lib/logging.properties
788 %{jredir}/lib/management-agent.jar
789 %{jredir}/lib/meta-index
790 %{jredir}/lib/net.properties
791 %{jredir}/lib/psfont.properties.ja
792 %{jredir}/lib/psfontj2d.properties
793 %{jredir}/lib/resources.jar
794 %{jredir}/lib/rhino.jar
795 %{jredir}/lib/rt.jar
796 %{jredir}/lib/sound.properties
797 %{jredir}/lib/tz.properties
798 %{jvmjardir}
799
800 %files jre-X11
801 %defattr(644,root,root,755)
802 %attr(755,root,root) %{_bindir}/policytool
803 %{_mandir}/man1/policytool.1*
804 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/policytool.1*
805
806 %files jre-base-X11
807 %defattr(644,root,root,755)
808 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/policytool
809 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/policytool
810 %dir %{jredir}/lib/%{jre_arch}/xawt
811 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/xawt/*.so
812 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libsplashscreen.so
813
814 %files jre-base-alsa
815 %defattr(644,root,root,755)
816 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjsoundalsa.so
817
818 %files jre-base-freetype
819 %defattr(644,root,root,755)
820 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libfontmanager.so
821
822 %files jre-base-gtk
823 %defattr(644,root,root,755)
824 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjavagtk.so
825
826 %files jar
827 %defattr(644,root,root,755)
828 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jar
829 %{_mandir}/man1/jar.1*
830 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jar.1*
831
832 %files appletviewer
833 %defattr(644,root,root,755)
834 %attr(755,root,root) %{_bindir}/appletviewer
835 %{_mandir}/man1/appletviewer.1*
836 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/appletviewer.1*
837
838 %files jdk-sources
839 %defattr(644,root,root,755)
840 %{_javasrcdir}/%{name}-jdk.zip
841
842 %files examples
843 %defattr(644,root,root,755)
844 %{_examplesdir}/%{name}-%{version}
This page took 0.16488 seconds and 3 git commands to generate.