]> git.pld-linux.org Git - packages/ocaml.git/commitdiff
- reorders (keep the same subpackage order in preamble and files, -devel after base)
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Sat, 10 Dec 2005 20:19:42 +0000 (20:19 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    ocaml.spec -> 1.104

ocaml.spec

index de887d95624871ddb03da2f7f14e5654acd161f9..94f67cacf637c0c3ff84a76305dd0416f34b98dc 100644 (file)
@@ -81,6 +81,33 @@ oraz optymalizuj
 pracy, narzêdzia do tworzenia analizatorów leksykalnych oraz sk³adniowych
 (ocamllex, ocamlyacc), odpluskwiacz (ocamldebug) i biblioteki.
 
+%package runtime
+Summary:       Runtime system for OCaml
+Summary(pl):   ¦rodowisko uruchomieniowe dla OCamla
+Group:         Libraries
+
+%description runtime
+This package contains binaries needed to run bytecode OCaml programs:
+ocamlrun bytecode interpreter, and basic dynamic link libraries.
+
+%description runtime -l pl
+Pakiet ten zawiera binaria potrzebne do uruchamiania programów w
+OCamlu skompilowanych do bajtkodu: interpreter bajtkodu (ocamlrun) oraz
+podstawowe biblioteki linkowane dynamicznie.
+
+%package lib-source
+Summary:       Sources of OCaml standard library
+Summary(pl):   ¬ród³a biblioteki standardowej OCamla
+Group:         Development/Languages
+Requires:      %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
+
+%description lib-source
+This sources come helpful during debugging of user programs with ocamldebug.
+
+%description lib-source -l pl
+¬ród³a te s± przydatne przy odpluskwianiu programów u¿ytkownika
+z u¿yciem ocamldebug.
+
 %package doc-html
 Summary:       HTML documentation for OCaml
 Summary(pl):   Dokumentacja dla OCamla w formacie HTML
@@ -126,19 +153,20 @@ Emacs mode files for Objective Caml language.
 %description emacs -l pl
 Pliki trybu OCamla dla Emacsa.
 
-%package runtime
-Summary:       Runtime system for OCaml
-Summary(pl):   ¦rodowisko uruchomieniowe dla OCamla
+%package labltk
+Summary:       Runtime for LablTk library
+Summary(pl):   ¦rodowisko uruchomieniowe dla biblioteki LablTk
 Group:         Libraries
+Requires:      %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
 
-%description runtime
-This package contains binaries needed to run bytecode OCaml programs:
-ocamlrun bytecode interpreter, and basic dynamic link libraries.
+%description labltk
+LablTk gives OCaml program access to Tcl/Tk GUI widgets. This package
+contains files needed to run bytecode OCaml programs using LablTk.
 
-%description runtime -l pl
-Pakiet ten zawiera binaria potrzebne do uruchamiania programów w
-OCamlu skompilowanych do bajtkodu: interpreter bajtkodu (ocamlrun) oraz
-podstawowe biblioteki linkowane dynamicznie.
+%description labltk -l pl
+Biblioteka LablTk daje programom napisanym w OCamlu dostêp do widgetów
+Tcl/Tk. Pakiet ten zawiera binaria potrzebne do uruchamiania programów
+u¿ywaj±cych LablTk.
 
 %package labltk-devel
 Summary:       LablTk library for OCaml
@@ -155,20 +183,21 @@ Biblioteka LablTk daje programom napisanym w OCamlu dost
 Tcl/Tk. Pakiet ten zawiera pliki niezbêdne do tworzenia programów
 u¿ywaj±cych LablTk.
 
-%package labltk
-Summary:       Runtime for LablTk library
-Summary(pl):   ¦rodowisko uruchomieniowe dla biblioteki LablTk
-Group:         Libraries
+%package x11graphics
+Summary:       X11 graphic output for OCaml
+Summary(pl):   Dostêp do X11 dla OCamla
+Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
 
-%description labltk
-LablTk gives OCaml program access to Tcl/Tk GUI widgets. This package
-contains files needed to run bytecode OCaml programs using LablTk.
+%description x11graphics
+x11graphics module gives OCaml program access to drawing in X11
+windows. This package contains files needed to run bytecode OCaml
+programs using x11graphics.
 
-%description labltk -l pl
-Biblioteka LablTk daje programom napisanym w OCamlu dostêp do widgetów
-Tcl/Tk. Pakiet ten zawiera binaria potrzebne do uruchamiania programów
-u¿ywaj±cych LablTk.
+%description x11graphics -l pl
+Modu³ x11graphics daje programom napisanym w OCamlu mo¿liwo¶æ
+korzystania z interfejsu graficznego X11. Pakiet ten zawiera binaria
+potrzebne do uruchamiania programów u¿ywaj±cych x11graphics.
 
 %package x11graphics-devel
 Summary:       X11 graphic output for OCaml
@@ -186,22 +215,6 @@ Modu
 korzystania z interfejsu graficznego X11. Pakiet ten zawiera pliki
 niezbêdne do tworzenia programów u¿ywaj±cych x11graphics.
 
-%package x11graphics
-Summary:       X11 graphic output for OCaml
-Summary(pl):   Dostêp do X11 dla OCamla
-Group:         Development/Libraries
-Requires:      %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
-
-%description x11graphics
-x11graphics module gives OCaml program access to drawing in X11
-windows. This package contains files needed to run bytecode OCaml
-programs using x11graphics.
-
-%description x11graphics -l pl
-Modu³ x11graphics daje programom napisanym w OCamlu mo¿liwo¶æ
-korzystania z interfejsu graficznego X11. Pakiet ten zawiera binaria
-potrzebne do uruchamiania programów u¿ywaj±cych x11graphics.
-
 %package camlp4
 Summary:       Objective Caml Preprocessor
 Summary(pl):   Preprocesor OCamla
@@ -280,19 +293,6 @@ something like that.
 Bêdziesz potrzebowaæ tego pakietu, je¶li zamierzasz pisaæ front end
 dla ocamldoc lub co¶ podobnego.
 
-%package lib-source
-Summary:       Sources of OCaml standard library
-Summary(pl):   ¬ród³a biblioteki standardowej OCamla
-Group:         Development/Languages
-Requires:      %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
-
-%description lib-source
-This sources come helpful during debugging of user programs with ocamldebug.
-
-%description lib-source -l pl
-¬ród³a te s± przydatne przy odpluskwianiu programów u¿ytkownika
-z u¿yciem ocamldebug.
-
 # maybe we'll want to add some more stuff here?
 %package examples
 Summary:       Example source code for OCaml
@@ -408,18 +408,6 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %postun doc-info
 [ ! -x /usr/sbin/fix-info-dir ] || /usr/sbin/fix-info-dir -c %{_infodir} >/dev/null 2>&1
 
-%files runtime
-%defattr(644,root,root,755)
-%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlrun
-%dir %{_libdir}/%{name}
-%dir %{_libdir}/%{name}/stublibs
-%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/stublibs/dll*.so
-%exclude %{_libdir}/%{name}/stublibs/dllgraphics.so
-%if %{with tk}
-%exclude %{_libdir}/%{name}/stublibs/dlllabltk.so
-%exclude %{_libdir}/%{name}/stublibs/dlltkanim.so
-%endif
-
 %files
 %defattr(644,root,root,755)
 %doc LICENSE Changes README Upgrading
@@ -447,39 +435,52 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*labels
 %{_mandir}/man1/*ocaml*
 
+%files runtime
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlrun
+%dir %{_libdir}/%{name}
+%dir %{_libdir}/%{name}/stublibs
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/stublibs/dll*.so
+%exclude %{_libdir}/%{name}/stublibs/dllgraphics.so
+%if %{with tk}
+%exclude %{_libdir}/%{name}/stublibs/dlllabltk.so
+%exclude %{_libdir}/%{name}/stublibs/dlltkanim.so
+%endif
+
 %files lib-source
 %defattr(644,root,root,755)
 %{_libdir}/%{name}/*.ml
 %{_libdir}/%{name}/*.mli
 %{_libdir}/%{name}/*/*.mli
 
-%files examples
+%files doc-html
 %defattr(644,root,root,755)
-%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
+%doc docs/html/ocaml/*
+
+%files doc-ps
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc docs/*.ps.gz
+
+%files doc-info
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_infodir}/ocaml.info*
 
 # they are poor, html is much better
 #%files manpages
 #%%{_mandir}/man3/*
 
-%files compiler-objects
-%defattr(644,root,root,755)
-%{_libdir}/%{name}/compiler
-
-%files camlp4
+%if %{with emacs}
+%files emacs
 %defattr(644,root,root,755)
-%attr(755,root,root) %{_bindir}/*camlp4*
-%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocpp
-# Not installed since 3.05, is is needed?
-#%attr(755,root,root) %{_bindir}/odyl
-%{_libdir}/%{name}/camlp4
-%{_mandir}/man*/*camlp4*
-%{_mandir}/man*/*ocpp*
+%{_datadir}/emacs/site-lisp/*.el*
+%endif
 
-%files camlp4-doc-html
+%if %{with tk}
+%files labltk
 %defattr(644,root,root,755)
-%doc docs/html/camlp4*
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/stublibs/dlllabltk.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/stublibs/dlltkanim.so
 
-%if %{with tk}
 %files labltk-devel
 %defattr(644,root,root,755)
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/labltk
@@ -489,44 +490,43 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %{_libdir}/%{name}/labltk/*.a
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/labltk/tkcompiler
 %{_examplesdir}/%{name}-labltk-%{version}
-
-%files labltk
-%defattr(644,root,root,755)
-%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/stublibs/dlllabltk.so
-%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/stublibs/dlltkanim.so
 %endif
 
 %if %{with x}
+%files x11graphics
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/stublibs/dllgraphics.so
+
 %files x11graphics-devel
 %defattr(644,root,root,755)
 %{_libdir}/%{name}/graphics*.cm*
 %{_libdir}/%{name}/graphics.a
 %{_libdir}/%{name}/libgraphics.a
-
-%files x11graphics
-%defattr(644,root,root,755)
-%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/stublibs/dllgraphics.so
 %endif
 
-%if %{with emacs}
-%files emacs
+%files camlp4
 %defattr(644,root,root,755)
-%{_datadir}/emacs/site-lisp/*.el*
-%endif
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/*camlp4*
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocpp
+# Not installed since 3.05, is it needed?
+#%attr(755,root,root) %{_bindir}/odyl
+%{_libdir}/%{name}/camlp4
+%{_mandir}/man*/*camlp4*
+%{_mandir}/man*/*ocpp*
 
-%files ocamldoc-devel
+%files camlp4-doc-html
 %defattr(644,root,root,755)
-%{_libdir}/%{name}/ocamldoc/*.cm*
-%{_libdir}/%{name}/ocamldoc/*.a
+%doc docs/html/camlp4*
 
-%files doc-html
+%files compiler-objects
 %defattr(644,root,root,755)
-%doc docs/html/ocaml/*
+%{_libdir}/%{name}/compiler
 
-%files doc-ps
+%files ocamldoc-devel
 %defattr(644,root,root,755)
-%doc docs/*.ps.gz
+%{_libdir}/%{name}/ocamldoc/*.cm*
+%{_libdir}/%{name}/ocamldoc/*.a
 
-%files doc-info
+%files examples
 %defattr(644,root,root,755)
-%{_infodir}/ocaml.info*
+%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
This page took 0.10895 seconds and 4 git commands to generate.