]> git.pld-linux.org Git - packages/ocaml.git/blob - ocaml.spec
9edcdfb41af8f0416014ad4ed64ada9d014909df
[packages/ocaml.git] / ocaml.spec
1 #
2 # Conditional build:
3
4 %bcond_without emacs    # emacs subpackage
5 %bcond_without x        # without X11 support 
6 %bcond_without tk       # tk support
7 %bcond_with db3         # use db3 instead of db 4.x
8
9 # --without x11 implies --without tk
10 %{!?with_x:%undefine    with_tk}
11
12 %define p4ver 3.06
13
14 Summary:        The Objective Caml compiler and programming environment
15 Summary(pl):    Kompilator OCamla (Objective Caml) oraz ¶rodowisko programistyczne
16 Name:           ocaml
17 Version:        3.07
18 Release:        3
19 License:        distributable
20 Vendor:         Group of implementors <caml-light@inria.fr>
21 Group:          Development/Languages
22 Source0:        http://caml.inria.fr/distrib/%{name}-%{version}/%{name}-%{version}.tar.gz
23 # Source0-md5:  2dd038055f5e1350078ad81270411b78
24 Source1:        http://caml.inria.fr/distrib/%{name}-%{version}/%{name}-%{version}-refman.html.tar.gz
25 # Source1-md5:  9ac1f7e9e381b95504f0e7868d9fbf52
26 Source2:        http://caml.inria.fr/distrib/%{name}-%{version}/%{name}-%{version}-refman.ps.gz
27 # Source2-md5:  09a9ac4bc1ec90ca4d16743ffbe76c78
28 Source3:        ftp://ftp.inria.fr/INRIA/Projects/cristal/camlp4/camlp4-%{p4ver}-manual.html.tar.gz
29 # Source3-md5:  21370bae4e7f6435b38aeb21db7ce8bb
30 Source4:        ftp://ftp.inria.fr/INRIA/Projects/cristal/camlp4/camlp4-%{p4ver}-manual.dvi.gz
31 # Source4-md5:  035915d1a530aa7ec9b194d9a7d258eb
32 Source5:        ftp://ftp.inria.fr/INRIA/Projects/cristal/camlp4/camlp4-%{p4ver}-tutorial.html.tar.gz
33 # Source5-md5:  96d8eb4ca5abd58c9a280ba59f73b192
34 Source6:        ftp://ftp.inria.fr/INRIA/Projects/cristal/camlp4/camlp4-%{p4ver}-tutorial.dvi.gz
35 # Source6-md5:  fcd87c235109364242a0c9ccf176dff8
36 Source7:        http://www.oefai.at/~markus/ocaml_sources/pure-fun-1.0.4.tar.bz2
37 # Source7-md5:  567bc681b4cc1cfcbbfb6fa5f012019b
38 Source8:        http://www.oefai.at/~markus/ocaml_sources/ds-contrib.tar.gz
39 # Source8-md5:  77fa1da7375dea1393cc0b6cd802d7e1
40 Patch0:         %{name}-build.patch
41 Patch1:         %{name}-db3.patch
42 Patch2:         %{name}-objinfo.patch
43 Patch3:         %{name}-mano.patch
44 Patch4:         %{name}-unused-var-warning.patch
45 Patch5:         %{name}-3.07-patch2.diffs
46 URL:            http://caml.inria.fr/
47 %{?with_x:BuildRequires:                XFree86-devel}
48 %{?with_db3:BuildRequires:      db3-devel}
49 %{!?with_db3:BuildRequires:     db-devel >= 4.1}
50 %{?with_tk:BuildRequires:               tk-devel}
51 %if %{with emacs}
52 BuildRequires:  xemacs
53 BuildRequires:  xemacs-common
54 BuildRequires:  xemacs-fsf-compat-pkg
55 %endif
56 Requires:       ocaml-runtime = %{version}-%{release}
57 Provides:       ocaml-ocamldoc
58 Obsoletes:      ocaml-ocamldoc
59 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
60
61 %description
62 Objective Caml is a high-level, strongly-typed, functional and
63 object-oriented programming language from the ML family of languages.
64
65 This package comprises two batch compilers (a fast bytecode compiler
66 and an optimizing native-code compiler), an interactive toplevel
67 system, Lex&Yacc tools, a replay debugger, and a comprehensive
68 library.
69
70 %description -l pl
71 OCaml (Objective Caml) jest funkcyjnym, obiektowo zorientowanym jêzykiem
72 wysokiego poziomu z silnym typowaniem. Nale¿y do rodziny jêzyków ML.
73
74 Ten pakiet zawiera dwa kompilatory (szybki kompilator do bajtkodu
75 oraz optymalizuj±cy kompilator do kodu natywnego), interaktywne ¶rodowisko
76 pracy, narzêdzia do tworzenia analizatorów leksykalnych oraz sk³adniowych
77 (ocamllex, ocamlyacc), odpluskwiacz (ocamldebug) i biblioteki.
78
79 %package doc-ps
80 Summary:        PostScript documentation for OCaml
81 Summary(pl):    Dokumentacja dla OCamla w formacie PostScript
82 Group:          Development/Tools
83
84 %description doc-ps
85 PostScript documentation for OCaml. HTML documentation is in main package.
86
87 %description doc-ps -l pl
88 Dokumentacja dla OCamla w formacie PostScript. Dokumentacja HTML jest
89 w g³ównym pakiecie.
90
91 %package emacs
92 Summary:        Emacs mode for OCaml
93 Summary(pl):    Tryb OCamla dla Emacsa
94 Group:          Development/Tools
95 Requires:       %{name} = %{version}
96
97 %description emacs
98 Emacs mode files for Objective Caml language.
99
100 %description emacs -l pl
101 Pliki trybu OCamla dla Emacsa.
102
103 %package runtime
104 Summary:        Runtime system for OCaml
105 Summary(pl):    ¦rodowisko uruchomieniowe dla OCamla
106 Group:          Libraries
107
108 %description runtime
109 This package contains binaries needed to run bytecode OCaml programs:
110 ocamlrun bytecode interpreter, and basic dynamic link libraries.
111
112 %description runtime -l pl
113 Pakiet ten zawiera binaria potrzebne do uruchamiania programów w
114 OCamlu skompilowanych do bajtkodu: interpreter bajtkodu (ocamlrun) oraz
115 podstawowe bibliotki linkowane dynamicznie.
116
117 %package labltk-devel
118 Summary:        LablTk library for OCaml
119 Summary(pl):    Biblioteka LablTk dla OCamla
120 Group:          Development/Libraries
121 Requires:       %{name}-labltk = %{version}-%{release}
122
123 %description labltk-devel
124 LablTk gives OCaml program access to Tcl/Tk GUI widgets. This package
125 contains files needed to develop OCaml programs using LablTk.
126
127 %description labltk-devel -l pl
128 Biblioteka LablTk daje programom napisanym w OCamlu dostêp do widgetów
129 Tcl/Tk. Pakiet ten zawiera pliki niezbêdne do tworzenia programów
130 u¿ywaj±cych LablTk.
131
132 %package labltk
133 Summary:        Runtime for LablTk library
134 Summary(pl):    ¦rodowisko uruchomieniowe dla biblioteki LablTk
135 Group:          Libraries
136 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
137
138 %description labltk
139 LablTk gives OCaml program access to Tcl/Tk GUI widgets. This package
140 contains files needed to run bytecode OCaml programs using LablTk.
141
142 %description labltk -l pl
143 Biblioteka LablTk daje programom napisanym w OCamlu dostêp do widgetów
144 Tcl/Tk. Pakiet ten zawiera binaria potrzebne do uruchamiania programów
145 u¿ywaj±cych LablTk.
146
147 %package x11graphics-devel
148 Summary:        X11 graphic output for OCaml
149 Summary(pl):    Dostêp do X11 dla OCamla
150 Group:          Development/Libraries
151 Requires:       %{name}-x11graphics = %{version}-%{release}
152
153 %description x11graphics-devel
154 x11graphics module gives OCaml program access to drawing in X11
155 windows. This package contains files needed to develop OCaml programs
156 using x11graphics.
157
158 %description x11graphics-devel -l pl
159 Modu³ x11graphics daje programom napisanym w OCamlu mo¿liwo¶æ
160 korzystania z interfejsu graficznego X11. Pakiet ten zawiera pliki
161 niezbêdne do tworzenia programów u¿ywaj±cych x11graphics.
162
163 %package x11graphics
164 Summary:        X11 graphic output for OCaml
165 Summary(pl):    Dostêp do X11 dla OCamla
166 Group:          Development/Libraries
167 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
168
169 %description x11graphics
170 x11graphics module gives OCaml program access to drawing in X11
171 windows. This package contains files needed to run bytecode OCaml
172 programs using x11graphics.
173
174 %description x11graphics -l pl
175 Modu³ x11graphics daje programom napisanym w OCamlu mo¿liwo¶æ
176 korzystania z interfejsu graficznego X11. Pakiet ten zawiera binaria
177 potrzebne do uruchamiania programów u¿ywaj±cych x11graphics.
178
179 %package camlp4
180 Summary:        Objective Caml Preprocessor
181 Summary(pl):    Preprocesor OCamla
182 Group:          Development/Languages
183 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
184 Provides:       camlp4 = %{version}-%{release}
185 Obsoletes:      camlp4
186
187 %description camlp4
188 Camlp4 is a Pre-Processor-Pretty-Printer for Objective Caml. It offers
189 tools for syntax (grammars) and the ability to modify the concrete
190 syntax of the language (quotations, syntax extensions).
191
192 Camlp4 can parse normal Ocaml concrete syntax or any other
193 user-definable syntax. As an example, an alternative syntax is
194 provided, named revised, because it tries to fix some small problems
195 of the normal syntax.
196
197 Camlp4 can pretty print the normal Ocaml concrete syntax or the
198 revised one. It is therefore always possible to have a version of your
199 sources compilable by the Objective Caml compiler without
200 preprocessing.
201
202 %description camlp4 -l pl
203 Camlp4 jest preprocesorem OCamla. Oferuje narzêdzia do manipulowania
204 sk³adni± (gramatyki) oraz mo¿liwo¶æ modyfikowania oryginalnej sk³adni
205 jêzyka (cytowania, rozszerzenia).
206
207 Camlp4 mo¿e sparsowaæ oryginaln± sk³adniê Ocamla lub dowoln± inn±
208 definiowaln± przez u¿ytkownika. Jako przyk³ad podana jest alternatywna
209 sk³adnia (revised syntax), która próbuje poprawiæ drobne problemy
210 wystêpuj±ce w sk³adni oryginalnej.
211
212 Camlp4 umie ³adnie formatowaæ ¼ród³a zarówno w oryginalnej jak i
213 poprawionej sk³adni OCamla. Potrafi tak¿e t³umaczyæ programy z jednej
214 sk³adni na drug±.
215
216 %package compiler-objects
217 Summary:        Compiled parts of OCaml compiler
218 Summary(pl):    Skompilowane czê¶ci kompilatora OCamla
219 Group:          Development/Languages
220 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
221 Obsoletes:      ocaml-devel
222
223 %description compiler-objects
224 This package contains *.cmi and *.cmo files being parts of OCaml
225 compiler. They are needed to compile some programs.
226
227 %description compiler-objects -l pl
228 Pakiet ten zawiera pliki *.cmi oraz *.cmo bêd±ce cze¶ciami kompilatora
229 OCamla. S± one wymagane do kompilacji niektórych programów.
230
231 %package ocamldoc-devel
232 Summary:        Files needed to develop programs using ocamldoc
233 Summary(pl):    Pliki potrzebne do tworzenia programów u¿ywaj±cych ocamldoc
234 Group:          Development/Languages
235 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
236
237 %description ocamldoc-devel
238 You need this package if you are going to write ocamldoc front end or
239 something like that.
240
241 %description ocamldoc-devel -l pl
242 Bêdziesz potrzebowaæ tego pakietu, je¶li zamierzasz pisaæ front end
243 dla ocamldoc lub co¶ podobnego.
244
245 %package lib-source
246 Summary:        Sources of OCaml standard library
247 Summary(pl):    ¬ród³a biblioteki standardowej OCamla
248 Group:          Development/Languages
249 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
250
251 %description lib-source
252 This sources come helpful during debugging of user programs with ocamldebug.
253
254 %description lib-source -l pl
255 ¬ród³a te s± przydatne przy odpluskwianiu programów u¿ytkownika
256 z u¿yciem ocamldebug.
257
258 # maybe we'll want to add some more stuff here?
259 %package examples
260 Summary:        Example source code for OCaml
261 Summary(pl):    Przyk³adowe kody ¼ród³owe w OCamlu
262 Group:          Development/Languages
263 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
264
265 %description examples
266 This packages contains sources for Okasaki's Purely Functional
267 Datastructures in OCaml, along with some contributions.
268
269 %description examples -l pl
270 Pakiet ten zawiera ¼ród³a Czysto Funkcyjnych Struktur Danych
271 autorstwa Okasaki'ego, napisane w OCamlu, wraz z dodatkami.
272
273 %prep
274 %setup -q -a1 -a3 -a5
275 mkdir examples
276 tar xjf %{SOURCE7} -C examples
277 tar xzf %{SOURCE8} -C examples
278 # order mess with docs somewhat
279 mkdir docs
280 mkdir docs/html
281 mv htmlman docs/html/ocaml
282 cp %{SOURCE2} docs/ocaml.ps.gz
283 mv camlp4-%{p4ver}-manual.html docs/html/camlp4
284 cp %{SOURCE4} docs/camlp4.ps.gz
285 mv camlp4-%{p4ver}-tutorial.html docs/html/camlp4-tutorial
286 cp %{SOURCE6} docs/camlp4-tutorial.ps.gz
287 %patch0 -p1
288 %patch1 -p1
289 %patch2 -p1
290 %patch3 -p1
291 %patch4 -p1
292 %patch5 -p1
293
294 %build
295 ./configure \
296         -cc "%{__cc} %{rpmcflags}" \
297         -bindir %{_bindir} \
298         -libdir %{_libdir}/%{name} \
299         -mandir %{_mandir}/man1 \
300         -host %{_host} \
301         %{!?with_tk:-no-tk} \
302         -with-pthread
303
304 %{__make} world bootstrap opt.opt
305 %{__make} -C tools objinfo
306
307 %install
308 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
309 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir},%{_examplesdir}/%{name}-{labltk-,}%{version}}
310
311 %{__make} install \
312         BINDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_bindir} \
313         LIBDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name} \
314         MANDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}
315
316 cat > $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/ld.conf <<EOF
317 %{_libdir}/%{name}/stublibs
318 %{_libdir}/%{name}
319 EOF
320
321 %if %{with emacs}
322 %{__make} -C emacs DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT install \
323         EMACS="`if [ -x %{_bindir}/emacs ]; then echo emacs; \
324                 else echo xemacs; fi`" \
325         EMACSDIR="$RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/emacs/site-lisp"
326 %endif
327
328 # symlink .opt versions of compilers (if present)
329 # warning: don't do that with camlp4 (can't load extensions then)
330 for f in ocamlc ocamlopt ocamldoc ocamllex; do
331         if test -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/$f.opt; then
332                 mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/$f \
333                         $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/$f.byte
334                 ln -sf %{_bindir}/$f.opt $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/$f
335         fi
336 done
337
338 # move includes to the proper place
339 mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/caml $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/caml
340 # but leave compatibility symlink
341 ln -s ../../include/caml $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/caml
342
343 # compiled sources of compiler, needed by some programs
344 for f in {asm,byte}comp parsing typing utils ; do
345         install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/compiler/$f
346         cp $f/*.{cmi,cmo,cmx,o} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/compiler/$f
347 done
348
349 # this isn't installed by default, but is useful
350 install tools/objinfo $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/ocamlobjinfo
351 cp -r examples/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
352 cp -r otherlibs/labltk/examples* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-labltk-%{version}
353 ln -sf %{_libdir}/%{name}/{scrape,add}labels $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
354
355 # shutup checkfiles
356 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3
357 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/labltk/{labltktop,pp}
358
359 %clean
360 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
361
362 %files runtime
363 %defattr(644,root,root,755)
364 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlrun
365 %dir %{_libdir}/%{name}
366 %dir %{_libdir}/%{name}/stublibs
367 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/stublibs/dll*.so
368 %exclude %{_libdir}/%{name}/stublibs/dllgraphics.so
369 %if %{with tk}
370 %exclude %{_libdir}/%{name}/stublibs/dlllabltk.so
371 %exclude %{_libdir}/%{name}/stublibs/dlltkanim.so
372 %endif
373
374 %files
375 %defattr(644,root,root,755)
376 %doc LICENSE Changes README Upgrading
377 %doc docs/html/ocaml
378 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocaml*
379 %{!?_without_tk:%exclude %{_bindir}/ocamlbrowser}
380 %exclude %{_bindir}/ocamlrun
381 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*labels
382 %{_includedir}/caml
383 %{_libdir}/%{name}/caml
384 %{_libdir}/%{name}/threads
385 %dir %{_libdir}/%{name}/vmthreads
386 %dir %{_libdir}/%{name}/vmthreads/*.cm*
387 %dir %{_libdir}/%{name}/vmthreads/*.a
388 %{_libdir}/%{name}/*.a
389 %{_libdir}/%{name}/*.o
390 %{_libdir}/%{name}/*.cm*
391 %exclude %{_libdir}/%{name}/*graphics*
392 %{_libdir}/%{name}/ld.conf
393 %{_libdir}/%{name}/camlheader
394 %{_libdir}/%{name}/camlheader_ur
395 %dir %{_libdir}/%{name}/ocamldoc
396 %{_libdir}/%{name}/ocamldoc/*.hva
397 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/expunge
398 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/extract_crc
399 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*labels
400 %{_mandir}/man1/*ocaml*
401
402 %files lib-source
403 %defattr(644,root,root,755)
404 %{_libdir}/%{name}/*.ml
405 %{_libdir}/%{name}/*.mli
406 %{_libdir}/%{name}/*/*.mli
407
408 %files examples
409 %defattr(644,root,root,755)
410 %{_examplesdir}/%{name}-%{version}
411
412 # they are poor, html is much better
413 #%files manpages
414 #%%{_mandir}/man3/*
415
416 %files compiler-objects
417 %defattr(644,root,root,755)
418 %{_libdir}/%{name}/compiler
419
420 %files camlp4
421 %defattr(644,root,root,755)
422 %doc docs/html/camlp4*
423 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*camlp4*
424 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocpp
425 # Not installed since 3.05, is is needed?
426 #%attr(755,root,root) %{_bindir}/odyl
427 %{_libdir}/%{name}/camlp4
428 %{_mandir}/man*/*camlp4*
429 %{_mandir}/man*/*ocpp*
430
431 %if %{with tk}
432 %files labltk-devel
433 %defattr(644,root,root,755)
434 %attr(755,root,root) %{_bindir}/labltk
435 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlbrowser
436 %dir %{_libdir}/%{name}/labltk
437 %{_libdir}/%{name}/labltk/*.cm*
438 %{_libdir}/%{name}/labltk/*.a
439 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/labltk/tkcompiler
440 %{_examplesdir}/%{name}-labltk-%{version}
441
442 %files labltk
443 %defattr(644,root,root,755)
444 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/stublibs/dlllabltk.so
445 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/stublibs/dlltkanim.so
446 %endif
447
448 %if %{with x11}
449 %files x11graphics-devel
450 %defattr(644,root,root,755)
451 %{_libdir}/%{name}/graphics*.cm*
452 %{_libdir}/%{name}/graphics.a
453 %{_libdir}/%{name}/libgraphics.a
454
455 %files x11graphics
456 %defattr(644,root,root,755)
457 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/stublibs/dllgraphics.so
458 %endif
459
460 %if %{with emacs}
461 %files emacs
462 %defattr(644,root,root,755)
463 %{_datadir}/emacs/site-lisp/*.el*
464 %endif
465
466 %files ocamldoc-devel
467 %defattr(644,root,root,755)
468 %{_libdir}/%{name}/ocamldoc/*.cm*
469 %{_libdir}/%{name}/ocamldoc/*.a
470
471 %files doc-ps
472 %defattr(644,root,root,755)
473 %doc docs/*.ps.gz
This page took 0.109642 seconds and 2 git commands to generate.