]> git.pld-linux.org Git - packages/ocaml.git/blob - ocaml.spec
76e4105430d291ac2a88701abcd43331580295ff
[packages/ocaml.git] / ocaml.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  ocaml_opt       # native, optimized compiler
4
5 # ppc64, sparc64 and x32 variants not supported currently
6 # alpha, hppa, ia64, mips removed since 4.00
7 %ifnarch %{ix86} %{x8664} arm aarch64 ppc sparc sparcv9
8 %undefine       with_ocaml_opt
9 %endif
10
11 %define         sver    4.12
12
13 Summary:        The Objective Caml compiler and programming environment
14 Summary(pl.UTF-8):      Kompilator OCamla (Objective Caml) oraz środowisko programistyczne
15 Name:           ocaml
16 Version:        4.12.0
17 Release:        3
18 Epoch:          1
19 License:        QPL v1.0 with linking exception (compiler), LGPL v2 with linking exception (library)
20 Group:          Development/Languages
21 Source0:        http://caml.inria.fr/distrib/ocaml-%{sver}/%{name}-%{version}.tar.xz
22 # Source0-md5:  7343cd398d477001db2c3f2ac92e12ea
23 Source1:        http://caml.inria.fr/distrib/ocaml-%{sver}/%{name}-%{sver}-refman-html.tar.gz
24 # Source1-md5:  1bda3d0a46328a985c817d551423e2c6
25 Source3:        http://caml.inria.fr/distrib/ocaml-%{sver}/%{name}-%{sver}-refman.info.tar.gz
26 # Source3-md5:  c808dbbe35a6cc5d14da6c3b2f175d2c
27 Source4:        https://github.com/mmottl/pure-fun/archive/v1.0.13/pure-fun-1.0.13.tar.gz
28 # Source4-md5:  0a6ff033df78d0880fe4883ace025ebe
29 # note: dead URL
30 Source5:        http://www.ocaml.info/ocaml_sources/ds-contrib.tar.gz
31 # Source5-md5:  77fa1da7375dea1393cc0b6cd802d7e1
32 URL:            https://www.ocaml.org/
33 Requires:       %{name}-runtime = %{epoch}:%{version}-%{release}
34 Provides:       ocaml-bytes-devel
35 Provides:       ocaml-ocamldoc
36 Obsoletes:      ocaml-bytes-devel
37 Obsoletes:      ocaml-doc-ps < 4.12
38 Obsoletes:      ocaml-emacs < 4.12
39 Obsoletes:      ocaml-ocamldoc
40 Obsoletes:      ocaml-x11graphics < 4.12
41 Obsoletes:      ocaml-x11graphics-devel < 4.12
42 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
43
44 %define         specflags       -fno-strict-aliasing
45
46 %if %{without ocaml_opt}
47 %define         _noautoreq      Backend_intf Inlining_decision_intf Simplify_boxed_integer_ops_intf
48 %endif
49
50 %description
51 Objective Caml is a high-level, strongly-typed, functional and
52 object-oriented programming language from the ML family of languages.
53
54 This package comprises two batch compilers (a fast bytecode compiler
55 and an optimizing native-code compiler), an interactive toplevel
56 system, Lex&Yacc tools, a replay debugger, and a comprehensive
57 library.
58
59 %description -l pl.UTF-8
60 OCaml (Objective Caml) jest funkcyjnym, obiektowo zorientowanym
61 językiem wysokiego poziomu z silnym typowaniem. Należy do rodziny
62 języków ML.
63
64 Ten pakiet zawiera dwa kompilatory (szybki kompilator do bajtkodu oraz
65 optymalizujący kompilator do kodu natywnego), interaktywne środowisko
66 pracy, narzędzia do tworzenia analizatorów leksykalnych oraz
67 składniowych (ocamllex, ocamlyacc), odpluskwiacz (ocamldebug) i
68 biblioteki.
69
70 %package runtime
71 Summary:        Runtime system for OCaml
72 Summary(pl.UTF-8):      Środowisko uruchomieniowe dla OCamla
73 Group:          Libraries
74
75 %description runtime
76 This package contains binaries needed to run bytecode OCaml programs:
77 ocamlrun bytecode interpreter, and basic dynamic link libraries.
78
79 %description runtime -l pl.UTF-8
80 Pakiet ten zawiera binaria potrzebne do uruchamiania programów w
81 OCamlu skompilowanych do bajtkodu: interpreter bajtkodu (ocamlrun)
82 oraz podstawowe biblioteki linkowane dynamicznie.
83
84 %package lib-source
85 Summary:        Sources of OCaml standard library
86 Summary(pl.UTF-8):      Źródła biblioteki standardowej OCamla
87 Group:          Development/Languages
88 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
89
90 %description lib-source
91 This sources come helpful during debugging of user programs with
92 ocamldebug.
93
94 %description lib-source -l pl.UTF-8
95 Źródła te są przydatne przy odpluskwianiu programów użytkownika z
96 użyciem ocamldebug.
97
98 %package doc-html
99 Summary:        HTML documentation for OCaml
100 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja dla OCamla w formacie HTML
101 Group:          Development/Tools
102
103 %description doc-html
104 HTML documentation for OCaml.
105
106 %description doc-html -l pl.UTF-8
107 Dokumentacja dla OCamla w formacie HTML.
108
109 %package doc-info
110 Summary:        Info documentation for OCaml
111 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja info dla OCamla
112 Group:          Development/Tools
113
114 %description doc-info
115 Info documentation for OCaml.
116
117 %description doc-info -l pl.UTF-8
118 Dokumentacja info dla OCamla.
119
120 %package compiler-objects
121 Summary:        Compiled parts of OCaml compiler
122 Summary(pl.UTF-8):      Skompilowane części kompilatora OCamla
123 Group:          Development/Languages
124 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
125 Provides:       ocaml-devel
126 Obsoletes:      ocaml-devel
127
128 %description compiler-objects
129 This package contains *.cmi and *.cmo files being parts of OCaml
130 compiler. They are needed to compile some programs.
131
132 %description compiler-objects -l pl.UTF-8
133 Pakiet ten zawiera pliki *.cmi oraz *.cmo będące częściami kompilatora
134 OCamla. Są one wymagane do kompilacji niektórych programów.
135
136 %package ocamldoc-devel
137 Summary:        Files needed to develop programs using ocamldoc
138 Summary(pl.UTF-8):      Pliki potrzebne do tworzenia programów używających ocamldoc
139 Group:          Development/Languages
140 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
141
142 %description ocamldoc-devel
143 You need this package if you are going to write ocamldoc front end or
144 something like that.
145
146 %description ocamldoc-devel -l pl.UTF-8
147 Będziesz potrzebować tego pakietu, jeśli zamierzasz pisać front end
148 dla ocamldoc lub coś podobnego.
149
150 # maybe we'll want to add some more stuff here?
151 %package examples
152 Summary:        Example source code for OCaml
153 Summary(pl.UTF-8):      Przykładowe kody źródłowe w OCamlu
154 Group:          Development/Languages
155 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
156
157 %description examples
158 This packages contains sources for Okasaki's Purely Functional
159 Datastructures in OCaml, along with some contributions.
160
161 %description examples -l pl.UTF-8
162 Pakiet ten zawiera źródła Czysto Funkcyjnych Struktur Danych autorstwa
163 Okasaki'ego, napisane w OCamlu, wraz z dodatkami.
164
165 %prep
166 %setup -q -a1 -a3
167 mkdir examples
168 tar xzf %{SOURCE4} -C examples
169 tar xzf %{SOURCE5} -C examples
170 # order mess with docs somewhat
171 mkdir -p docs/html
172 mv htmlman docs/html/ocaml
173
174 %build
175 %configure \
176         AS=%{__as} \
177         ASPP="%{__cc} -c" \
178         --libdir=%{_libdir}/ocaml \
179         %{!?with_ocaml_opt:--disable-native-compiler}
180
181 %{__make} world
182 %{__make} bootstrap
183 %if %{with ocaml_opt}
184 %{__make} opt
185 %{__make} opt.opt
186 %endif
187
188 %install
189 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
190 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir},%{_infodir},%{_examplesdir}/%{name}-%{version}}
191 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/site-lib
192
193 %{__make} install \
194         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
195
196 cat > $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/ld.conf <<EOF
197 %{_libdir}/%{name}/stublibs
198 %{_libdir}/%{name}
199 EOF
200
201 # move includes to the proper place
202 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/ocaml/caml $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/caml
203 # but leave compatibility symlink
204 ln -s ../../include/caml $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/ocaml/caml
205
206 # compiled sources of compiler, needed by some programs
207 for f in %{?with_ocaml_opt:asmcomp} bytecomp parsing typing utils ; do
208         install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/compiler/$f
209         cp $f/*.{cmi,cmo} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/compiler/$f
210         %{?with_ocaml_opt:cp $f/*.{cmx,o} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/compiler/$f}
211 done
212
213 cp -r examples/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
214 ln -sf %{_libdir}/%{name}/{scrape,add}labels $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
215
216 # shutup checkfiles
217 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3
218
219 # install info pages
220 cp -f infoman/*.gz $RPM_BUILD_ROOT%{_infodir}
221
222 %clean
223 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
224
225 %post   doc-info -p /sbin/postshell
226 -/usr/sbin/fix-info-dir -c %{_infodir}
227
228 %postun doc-info -p /sbin/postshell
229 -/usr/sbin/fix-info-dir -c %{_infodir}
230
231 %files
232 %defattr(644,root,root,755)
233 %doc Changes LICENSE README.adoc
234 %attr(755,root,root) %{_bindir}/addlabels
235 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocaml
236 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlc
237 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlc.byte
238 %{?with_ocaml_opt:%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlc.opt}
239 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlcmt
240 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlcp
241 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlcp.byte
242 %{?with_ocaml_opt:%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlcp.opt}
243 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamldebug
244 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamldep
245 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamldep.byte
246 %{?with_ocaml_opt:%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamldep.opt}
247 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamldoc
248 %{?with_ocaml_opt:%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamldoc.opt}
249 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamllex
250 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamllex.byte
251 %{?with_ocaml_opt:%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamllex.opt}
252 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlmklib
253 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlmklib.byte
254 %{?with_ocaml_opt:%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlmklib.opt}
255 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlmktop
256 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlmktop.byte
257 %{?with_ocaml_opt:%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlmktop.opt}
258 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlobjinfo
259 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlobjinfo.byte
260 %{?with_ocaml_opt:%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlobjinfo.opt}
261 %{?with_ocaml_opt:%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlopt}
262 %{?with_ocaml_opt:%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlopt.byte}
263 %{?with_ocaml_opt:%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlopt.opt}
264 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamloptp
265 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamloptp.byte
266 %{?with_ocaml_opt:%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamloptp.opt}
267 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlprof
268 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlprof.byte
269 %{?with_ocaml_opt:%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlprof.opt}
270 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlyacc
271 %attr(755,root,root) %{_bindir}/scrapelabels
272 %{_includedir}/caml
273 %{_libdir}/%{name}/caml
274 %{_libdir}/%{name}/compiler-libs
275 %{_libdir}/%{name}/threads
276 %{_libdir}/%{name}/*.a
277 %{?with_ocaml_opt:%{_libdir}/%{name}/*.o}
278 %{_libdir}/%{name}/*.cm*
279 %{_libdir}/%{name}/Makefile.config
280 %{_libdir}/%{name}/ld.conf
281 %{_libdir}/%{name}/camlheader
282 %{_libdir}/%{name}/camlheaderd
283 %{_libdir}/%{name}/camlheaderi
284 %{_libdir}/%{name}/camlheader_ur
285 %dir %{_libdir}/%{name}/ocamldoc
286 %{_libdir}/%{name}/ocamldoc/*.hva
287 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/expunge
288 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/extract_crc
289 %{_mandir}/man1/ocaml*
290 %exclude %{_mandir}/man1/ocamlrun.1*
291
292 %files runtime
293 %defattr(644,root,root,755)
294 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlrun
295 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlrund
296 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlruni
297 %dir %{_libdir}/%{name}
298 %dir %{_libdir}/%{name}/site-lib
299 %dir %{_libdir}/%{name}/stublibs
300 %{_libdir}/%{name}/eventlog_metadata
301 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/stublibs/dll*.so
302 %{?with_ocaml_opt:%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/libasmrun_shared.so}
303 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/libcamlrun_shared.so
304 %{_mandir}/man1/ocamlrun.1*
305
306 %files lib-source
307 %defattr(644,root,root,755)
308 %{_libdir}/%{name}/*.ml
309 %{_libdir}/%{name}/*.mli
310 %{_libdir}/%{name}/*/*.mli
311
312 %files doc-html
313 %defattr(644,root,root,755)
314 %doc docs/html/ocaml/*
315
316 %files doc-info
317 %defattr(644,root,root,755)
318 %{_infodir}/ocaml.info*
319
320 %files compiler-objects
321 %defattr(644,root,root,755)
322 %{_libdir}/%{name}/compiler
323
324 %files ocamldoc-devel
325 %defattr(644,root,root,755)
326 %{_libdir}/%{name}/ocamldoc/*.cm*
327 %{?with_ocaml_opt:%{_libdir}/%{name}/ocamldoc/*.a}
328
329 %files examples
330 %defattr(644,root,root,755)
331 %{_examplesdir}/%{name}-%{version}
This page took 0.130562 seconds and 3 git commands to generate.