]> git.pld-linux.org Git - packages/ocaml.git/blob - ocaml.spec
- whitespace cleanup
[packages/ocaml.git] / ocaml.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  emacs           # emacs subpackage
4 %bcond_without  x               # X11 support
5 %bcond_without  ocaml_opt       # native, optimized compiler
6
7 # ppc64, sparc64 and x32 variants not supported currently
8 # alpha, hppa, ia64, mips removed since 4.00
9 %ifnarch %{ix86} %{x8664} arm aarch64 ppc sparc sparcv9
10 %undefine       with_ocaml_opt
11 %endif
12
13 %define         sver    4.02
14
15 Summary:        The Objective Caml compiler and programming environment
16 Summary(pl.UTF-8):      Kompilator OCamla (Objective Caml) oraz środowisko programistyczne
17 Name:           ocaml
18 Version:        4.02.2
19 Release:        2
20 Epoch:          1
21 License:        QPL v1.0 with linking exception (compiler), LGPL v2 with linking exception (library)
22 Group:          Development/Languages
23 Source0:        http://caml.inria.fr/distrib/%{name}-%{sver}/%{name}-%{version}.tar.xz
24 # Source0-md5:  a453ab62931776a78ba761112db9e00b
25 Source1:        http://caml.inria.fr/distrib/%{name}-%{sver}/%{name}-%{sver}-refman-html.tar.gz
26 # Source1-md5:  915a1949f7af7186e16354e9682dc1e5
27 Source2:        http://caml.inria.fr/distrib/%{name}-%{sver}/%{name}-%{sver}-refman.ps.gz
28 # Source2-md5:  e85016fa23b6525d1d10da06010fd90a
29 Source3:        http://caml.inria.fr/distrib/%{name}-%{sver}/%{name}-%{sver}-refman.info.tar.gz
30 # Source3-md5:  265b7db123e925e8b7b70ca2266b4206
31 Source4:        https://github.com/mmottl/pure-fun/archive/v1.0.13/pure-fun-1.0.13.tar.gz
32 # Source4-md5:  0a6ff033df78d0880fe4883ace025ebe
33 # note: dead URL
34 Source5:        http://www.ocaml.info/ocaml_sources/ds-contrib.tar.gz
35 # Source5-md5:  77fa1da7375dea1393cc0b6cd802d7e1
36 Patch1:         %{name}-CFLAGS.patch
37 Patch2:         %{name}-as_needed.patch
38 Patch3:         x32.patch
39 URL:            http://caml.inria.fr/
40 %{?with_x:BuildRequires:        xorg-lib-libX11-devel}
41 %if %{with emacs}
42 BuildRequires:  sed >= 4.0
43 BuildRequires:  emacs
44 BuildRequires:  emacs-common
45 %endif
46 Requires:       %{name}-runtime = %{epoch}:%{version}-%{release}
47 Provides:       ocaml-bytes-devel
48 Provides:       ocaml-ocamldoc
49 Obsoletes:      ocaml-ocamldoc
50 Obsoletes:      ocaml-bytes-devel
51 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
52
53 %define         specflags       -fno-strict-aliasing
54
55 %description
56 Objective Caml is a high-level, strongly-typed, functional and
57 object-oriented programming language from the ML family of languages.
58
59 This package comprises two batch compilers (a fast bytecode compiler
60 and an optimizing native-code compiler), an interactive toplevel
61 system, Lex&Yacc tools, a replay debugger, and a comprehensive
62 library.
63
64 %description -l pl.UTF-8
65 OCaml (Objective Caml) jest funkcyjnym, obiektowo zorientowanym
66 językiem wysokiego poziomu z silnym typowaniem. Należy do rodziny
67 języków ML.
68
69 Ten pakiet zawiera dwa kompilatory (szybki kompilator do bajtkodu
70 oraz optymalizujący kompilator do kodu natywnego), interaktywne
71 środowisko pracy, narzędzia do tworzenia analizatorów leksykalnych
72 oraz składniowych (ocamllex, ocamlyacc), odpluskwiacz (ocamldebug) i
73 biblioteki.
74
75 %package runtime
76 Summary:        Runtime system for OCaml
77 Summary(pl.UTF-8):      Środowisko uruchomieniowe dla OCamla
78 Group:          Libraries
79
80 %description runtime
81 This package contains binaries needed to run bytecode OCaml programs:
82 ocamlrun bytecode interpreter, and basic dynamic link libraries.
83
84 %description runtime -l pl.UTF-8
85 Pakiet ten zawiera binaria potrzebne do uruchamiania programów w
86 OCamlu skompilowanych do bajtkodu: interpreter bajtkodu (ocamlrun)
87 oraz podstawowe biblioteki linkowane dynamicznie.
88
89 %package lib-source
90 Summary:        Sources of OCaml standard library
91 Summary(pl.UTF-8):      Źródła biblioteki standardowej OCamla
92 Group:          Development/Languages
93 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
94
95 %description lib-source
96 This sources come helpful during debugging of user programs with
97 ocamldebug.
98
99 %description lib-source -l pl.UTF-8
100 Źródła te są przydatne przy odpluskwianiu programów użytkownika
101 z użyciem ocamldebug.
102
103 %package doc-html
104 Summary:        HTML documentation for OCaml
105 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja dla OCamla w formacie HTML
106 Group:          Development/Tools
107
108 %description doc-html
109 HTML documentation for OCaml.
110
111 %description doc-html -l pl.UTF-8
112 Dokumentacja dla OCamla w formacie HTML.
113
114 %package doc-ps
115 Summary:        PostScript documentation for OCaml
116 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja dla OCamla w formacie PostScript
117 Group:          Development/Tools
118
119 %description doc-ps
120 PostScript documentation for OCaml.
121
122 %description doc-ps -l pl.UTF-8
123 Dokumentacja dla OCamla w formacie PostScript.
124
125 %package doc-info
126 Summary:        Info documentation for OCaml
127 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja info dla OCamla
128 Group:          Development/Tools
129
130 %description doc-info
131 Info documentation for OCaml.
132
133 %description doc-info -l pl.UTF-8
134 Dokumentacja info dla OCamla.
135
136 %package emacs
137 Summary:        Emacs mode for OCaml
138 Summary(pl.UTF-8):      Tryb OCamla dla Emacsa
139 Group:          Development/Tools
140 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
141
142 %description emacs
143 Emacs mode files for Objective Caml language.
144
145 %description emacs -l pl.UTF-8
146 Pliki trybu OCamla dla Emacsa.
147
148 %package x11graphics
149 Summary:        X11 graphic output for OCaml
150 Summary(pl.UTF-8):      Dostęp do X11 dla OCamla
151 Group:          Development/Libraries
152 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
153
154 %description x11graphics
155 x11graphics module gives OCaml program access to drawing in X11
156 windows. This package contains files needed to run bytecode OCaml
157 programs using x11graphics.
158
159 %description x11graphics -l pl.UTF-8
160 Moduł x11graphics daje programom napisanym w OCamlu możliwość
161 korzystania z interfejsu graficznego X11. Pakiet ten zawiera binaria
162 potrzebne do uruchamiania programów używających x11graphics.
163
164 %package x11graphics-devel
165 Summary:        X11 graphic output for OCaml
166 Summary(pl.UTF-8):      Dostęp do X11 dla OCamla
167 Group:          Development/Libraries
168 Requires:       %{name}-x11graphics = %{epoch}:%{version}-%{release}
169
170 %description x11graphics-devel
171 x11graphics module gives OCaml program access to drawing in X11
172 windows. This package contains files needed to develop OCaml programs
173 using x11graphics.
174
175 %description x11graphics-devel -l pl.UTF-8
176 Moduł x11graphics daje programom napisanym w OCamlu możliwość
177 korzystania z interfejsu graficznego X11. Pakiet ten zawiera pliki
178 niezbędne do tworzenia programów używających x11graphics.
179
180 %package compiler-objects
181 Summary:        Compiled parts of OCaml compiler
182 Summary(pl.UTF-8):      Skompilowane części kompilatora OCamla
183 Group:          Development/Languages
184 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
185 Provides:       ocaml-devel
186 Obsoletes:      ocaml-devel
187
188 %description compiler-objects
189 This package contains *.cmi and *.cmo files being parts of OCaml
190 compiler. They are needed to compile some programs.
191
192 %description compiler-objects -l pl.UTF-8
193 Pakiet ten zawiera pliki *.cmi oraz *.cmo będące częściami kompilatora
194 OCamla. Są one wymagane do kompilacji niektórych programów.
195
196 %package ocamldoc-devel
197 Summary:        Files needed to develop programs using ocamldoc
198 Summary(pl.UTF-8):      Pliki potrzebne do tworzenia programów używających ocamldoc
199 Group:          Development/Languages
200 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
201
202 %description ocamldoc-devel
203 You need this package if you are going to write ocamldoc front end or
204 something like that.
205
206 %description ocamldoc-devel -l pl.UTF-8
207 Będziesz potrzebować tego pakietu, jeśli zamierzasz pisać front end
208 dla ocamldoc lub coś podobnego.
209
210 # maybe we'll want to add some more stuff here?
211 %package examples
212 Summary:        Example source code for OCaml
213 Summary(pl.UTF-8):      Przykładowe kody źródłowe w OCamlu
214 Group:          Development/Languages
215 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
216
217 %description examples
218 This packages contains sources for Okasaki's Purely Functional
219 Datastructures in OCaml, along with some contributions.
220
221 %description examples -l pl.UTF-8
222 Pakiet ten zawiera źródła Czysto Funkcyjnych Struktur Danych
223 autorstwa Okasaki'ego, napisane w OCamlu, wraz z dodatkami.
224
225 %prep
226 %setup -q -a1 -a3
227 mkdir examples
228 tar xzf %{SOURCE4} -C examples
229 tar xzf %{SOURCE5} -C examples
230 # order mess with docs somewhat
231 mkdir -p docs/html
232 mv htmlman docs/html/ocaml
233 cp %{SOURCE2} docs/ocaml.ps.gz
234 %patch1 -p1
235 %patch2 -p1
236 %patch3 -p1
237
238 %build
239 cp -f /usr/share/automake/config.sub config/gnu
240 ./configure \
241         -host %{_target_platform} \
242         -cc "%{__cc}" \
243         -bindir %{_bindir} \
244         -libdir %{_libdir}/%{name} \
245         -mandir %{_mandir}/man1 \
246         -with-pthread \
247         -x11lib %{_libdir}
248
249 %{__make} -j1 world bootstrap %{?with_ocaml_opt:opt.opt} \
250         CFLAGS="%{rpmcflags} -Wall -DUSE_INTERP_RESULT"
251
252 %{__make} -C tools objinfo \
253         CFLAGS="%{rpmcflags} -Wall -DUSE_INTERP_RESULT" -j1
254
255 %install
256 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
257 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir},%{_infodir},%{_examplesdir}/%{name}-%{version}}
258 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/site-lib
259
260 %{__make} install \
261         BINDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_bindir} \
262         LIBDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name} \
263         MANDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}
264
265 cat > $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/ld.conf <<EOF
266 %{_libdir}/%{name}/stublibs
267 %{_libdir}/%{name}
268 EOF
269
270 %if %{with emacs}
271 %{__make} -C emacs install \
272         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
273         EMACSDIR="$RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/emacs/site-lisp" \
274         EMACS="emacs"
275 %endif
276
277 # symlink .opt versions of compilers (if present)
278 for f in ocamlc ocamlopt ocamldoc ocamllex; do
279         if test -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/$f.opt; then
280                 mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/$f \
281                         $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/$f.byte
282                 ln -sf %{_bindir}/$f.opt $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/$f
283         fi
284 done
285
286 # move includes to the proper place
287 mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/caml $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/caml
288 # but leave compatibility symlink
289 ln -s ../../include/caml $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/caml
290
291 # compiled sources of compiler, needed by some programs
292 for f in {asm,byte}comp parsing typing utils ; do
293         install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/compiler/$f
294         cp $f/*.{cmi,cmo} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/compiler/$f
295         %{?with_ocaml_opt:cp $f/*.{cmx,o} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/compiler/$f}
296 done
297
298 # this isn't installed by default, but is useful
299 install tools/objinfo $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/ocamlobjinfo
300 cp -r examples/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
301 ln -sf %{_libdir}/%{name}/{scrape,add}labels $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
302
303 # shutup checkfiles
304 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3
305
306 # install info pages
307 cp -f infoman/*.gz $RPM_BUILD_ROOT%{_infodir}
308
309 %clean
310 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
311
312 %post   doc-info -p /sbin/postshell
313 -/usr/sbin/fix-info-dir -c %{_infodir}
314
315 %postun doc-info -p /sbin/postshell
316 -/usr/sbin/fix-info-dir -c %{_infodir}
317
318 %files
319 %defattr(644,root,root,755)
320 %doc Changes LICENSE README
321 %attr(755,root,root) %{_bindir}/addlabels
322 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocaml
323 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlbuild*
324 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlc
325 %{?with_ocaml_opt:%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlc.*}
326 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlcp
327 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamldebug
328 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamldep*
329 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamldoc*
330 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamllex*
331 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlmklib
332 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlmktop
333 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlobjinfo
334 %{?with_ocaml_opt:%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlopt}
335 %{?with_ocaml_opt:%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlopt.*}
336 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamloptp
337 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlprof
338 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlyacc
339 %attr(755,root,root) %{_bindir}/scrapelabels
340 %{_includedir}/caml
341 %{_libdir}/%{name}/caml
342 %{_libdir}/%{name}/compiler-libs
343 %{_libdir}/%{name}/threads
344 %dir %{_libdir}/%{name}/vmthreads
345 %dir %{_libdir}/%{name}/vmthreads/*.cm*
346 %dir %{_libdir}/%{name}/vmthreads/*.a
347 %{_libdir}/%{name}/*.a
348 %{?with_ocaml_opt:%{_libdir}/%{name}/*.o}
349 %{_libdir}/%{name}/*.cm*
350 %exclude %{_libdir}/%{name}/*graphics*
351 %{_libdir}/%{name}/Makefile.config
352 %{_libdir}/%{name}/ld.conf
353 %{_libdir}/%{name}/camlheader
354 %{_libdir}/%{name}/camlheader_ur
355 %{_libdir}/%{name}/ocamlbuild
356 %dir %{_libdir}/%{name}/ocamldoc
357 %{_libdir}/%{name}/ocamldoc/*.hva
358 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/expunge
359 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/extract_crc
360 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/objinfo_helper
361 %{_mandir}/man1/ocaml*
362 %exclude %{_mandir}/man1/ocamlrun.1*
363
364 %files runtime
365 %defattr(644,root,root,755)
366 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlrun
367 %dir %{_libdir}/%{name}
368 %{_libdir}/%{name}/VERSION
369 %dir %{_libdir}/%{name}/site-lib
370 %dir %{_libdir}/%{name}/stublibs
371 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/stublibs/dll*.so
372 %exclude %{_libdir}/%{name}/stublibs/dllgraphics.so
373 %{?with_ocaml_opt:%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/libasmrun_shared.so}
374 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/libcamlrun_shared.so
375 %{_mandir}/man1/ocamlrun.1*
376
377 %files lib-source
378 %defattr(644,root,root,755)
379 %{_libdir}/%{name}/*.ml
380 %{_libdir}/%{name}/*.mli
381 %{_libdir}/%{name}/*/*.mli
382
383 %files doc-html
384 %defattr(644,root,root,755)
385 %doc docs/html/ocaml/*
386
387 %files doc-ps
388 %defattr(644,root,root,755)
389 %doc docs/*.ps.gz
390
391 %files doc-info
392 %defattr(644,root,root,755)
393 %{_infodir}/ocaml.info*
394
395 # they are poor, html is much better
396 #%files manpages
397 #%%{_mandir}/man3/*
398
399 %if %{with emacs}
400 %files emacs
401 %defattr(644,root,root,755)
402 %{_datadir}/emacs/site-lisp/*.el*
403 %endif
404
405 %if %{with x}
406 %files x11graphics
407 %defattr(644,root,root,755)
408 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/stublibs/dllgraphics.so
409
410 %files x11graphics-devel
411 %defattr(644,root,root,755)
412 %{_libdir}/%{name}/graphics*.cm*
413 %{?with_ocaml_opt:%{_libdir}/%{name}/graphics.a}
414 %{_libdir}/%{name}/libgraphics.a
415 %endif
416
417 %files compiler-objects
418 %defattr(644,root,root,755)
419 %{_libdir}/%{name}/compiler
420
421 %files ocamldoc-devel
422 %defattr(644,root,root,755)
423 %{_libdir}/%{name}/ocamldoc/*.cm*
424 %{?with_ocaml_opt:%{_libdir}/%{name}/ocamldoc/*.a}
425
426 %files examples
427 %defattr(644,root,root,755)
428 %{_examplesdir}/%{name}-%{version}
This page took 0.171012 seconds and 3 git commands to generate.