]> git.pld-linux.org Git - packages/ocaml.git/blob - ocaml.spec
2af1d48dbf50fd65e0e107f545097d0c70a9383f
[packages/ocaml.git] / ocaml.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  ocaml_opt       # native, optimized compiler
4
5 # ppc64, sparc64 and x32 variants not supported currently
6 # alpha, hppa, ia64, mips removed since 4.00
7 %ifnarch %{ix86} %{x8664} arm aarch64 ppc sparc sparcv9
8 %undefine       with_ocaml_opt
9 %endif
10
11 %define         sver    4.12
12
13 Summary:        The Objective Caml compiler and programming environment
14 Summary(pl.UTF-8):      Kompilator OCamla (Objective Caml) oraz środowisko programistyczne
15 Name:           ocaml
16 Version:        4.12.0
17 Release:        4
18 Epoch:          1
19 License:        QPL v1.0 with linking exception (compiler), LGPL v2 with linking exception (library)
20 Group:          Development/Languages
21 Source0:        http://caml.inria.fr/distrib/ocaml-%{sver}/%{name}-%{version}.tar.xz
22 # Source0-md5:  7343cd398d477001db2c3f2ac92e12ea
23 Source1:        http://caml.inria.fr/distrib/ocaml-%{sver}/%{name}-%{sver}-refman-html.tar.gz
24 # Source1-md5:  1bda3d0a46328a985c817d551423e2c6
25 Source3:        http://caml.inria.fr/distrib/ocaml-%{sver}/%{name}-%{sver}-refman.info.tar.gz
26 # Source3-md5:  c808dbbe35a6cc5d14da6c3b2f175d2c
27 Source4:        https://github.com/mmottl/pure-fun/archive/v1.0.13/pure-fun-1.0.13.tar.gz
28 # Source4-md5:  0a6ff033df78d0880fe4883ace025ebe
29 # note: dead URL
30 Source5:        http://www.ocaml.info/ocaml_sources/ds-contrib.tar.gz
31 # Source5-md5:  77fa1da7375dea1393cc0b6cd802d7e1
32 URL:            https://www.ocaml.org/
33 Requires:       %{name}-runtime = %{epoch}:%{version}-%{release}
34 Provides:       ocaml-bytes-devel
35 Provides:       ocaml-ocamldoc
36 Obsoletes:      ocaml-bytes-devel
37 Obsoletes:      ocaml-doc-ps < 4.12
38 Obsoletes:      ocaml-emacs < 4.12
39 Obsoletes:      ocaml-ocamldoc
40 Obsoletes:      ocaml-x11graphics < 4.12
41 Obsoletes:      ocaml-x11graphics-devel < 4.12
42 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
43
44 %define         specflags       -fno-strict-aliasing
45
46 %if %{without ocaml_opt}
47 %define         _noautoreq      Backend_intf Inlining_decision_intf Simplify_boxed_integer_ops_intf
48 %endif
49
50 %description
51 Objective Caml is a high-level, strongly-typed, functional and
52 object-oriented programming language from the ML family of languages.
53
54 This package comprises two batch compilers (a fast bytecode compiler
55 and an optimizing native-code compiler), an interactive toplevel
56 system, Lex&Yacc tools, a replay debugger, and a comprehensive
57 library.
58
59 %description -l pl.UTF-8
60 OCaml (Objective Caml) jest funkcyjnym, obiektowo zorientowanym
61 językiem wysokiego poziomu z silnym typowaniem. Należy do rodziny
62 języków ML.
63
64 Ten pakiet zawiera dwa kompilatory (szybki kompilator do bajtkodu oraz
65 optymalizujący kompilator do kodu natywnego), interaktywne środowisko
66 pracy, narzędzia do tworzenia analizatorów leksykalnych oraz
67 składniowych (ocamllex, ocamlyacc), odpluskwiacz (ocamldebug) i
68 biblioteki.
69
70 %package runtime
71 Summary:        Runtime system for OCaml
72 Summary(pl.UTF-8):      Środowisko uruchomieniowe dla OCamla
73 Group:          Libraries
74
75 %description runtime
76 This package contains binaries needed to run bytecode OCaml programs:
77 ocamlrun bytecode interpreter, and basic dynamic link libraries.
78
79 %description runtime -l pl.UTF-8
80 Pakiet ten zawiera binaria potrzebne do uruchamiania programów w
81 OCamlu skompilowanych do bajtkodu: interpreter bajtkodu (ocamlrun)
82 oraz podstawowe biblioteki linkowane dynamicznie.
83
84 %package lib-source
85 Summary:        Sources of OCaml standard library
86 Summary(pl.UTF-8):      Źródła biblioteki standardowej OCamla
87 Group:          Development/Languages
88 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
89
90 %description lib-source
91 This sources come helpful during debugging of user programs with
92 ocamldebug.
93
94 %description lib-source -l pl.UTF-8
95 Źródła te są przydatne przy odpluskwianiu programów użytkownika z
96 użyciem ocamldebug.
97
98 %package doc-html
99 Summary:        HTML documentation for OCaml
100 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja dla OCamla w formacie HTML
101 Group:          Development/Tools
102
103 %description doc-html
104 HTML documentation for OCaml.
105
106 %description doc-html -l pl.UTF-8
107 Dokumentacja dla OCamla w formacie HTML.
108
109 %package doc-info
110 Summary:        Info documentation for OCaml
111 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja info dla OCamla
112 Group:          Development/Tools
113
114 %description doc-info
115 Info documentation for OCaml.
116
117 %description doc-info -l pl.UTF-8
118 Dokumentacja info dla OCamla.
119
120 %package compiler-objects
121 Summary:        Compiled parts of OCaml compiler
122 Summary(pl.UTF-8):      Skompilowane części kompilatora OCamla
123 Group:          Development/Languages
124 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
125 Provides:       ocaml-devel
126 Obsoletes:      ocaml-devel
127
128 %description compiler-objects
129 This package contains *.cmi and *.cmo files being parts of OCaml
130 compiler. They are needed to compile some programs.
131
132 %description compiler-objects -l pl.UTF-8
133 Pakiet ten zawiera pliki *.cmi oraz *.cmo będące częściami kompilatora
134 OCamla. Są one wymagane do kompilacji niektórych programów.
135
136 %package ocamldoc-devel
137 Summary:        Files needed to develop programs using ocamldoc
138 Summary(pl.UTF-8):      Pliki potrzebne do tworzenia programów używających ocamldoc
139 Group:          Development/Languages
140 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
141
142 %description ocamldoc-devel
143 You need this package if you are going to write ocamldoc front end or
144 something like that.
145
146 %description ocamldoc-devel -l pl.UTF-8
147 Będziesz potrzebować tego pakietu, jeśli zamierzasz pisać front end
148 dla ocamldoc lub coś podobnego.
149
150 # maybe we'll want to add some more stuff here?
151 %package examples
152 Summary:        Example source code for OCaml
153 Summary(pl.UTF-8):      Przykładowe kody źródłowe w OCamlu
154 Group:          Development/Languages
155 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
156
157 %description examples
158 This packages contains sources for Okasaki's Purely Functional
159 Datastructures in OCaml, along with some contributions.
160
161 %description examples -l pl.UTF-8
162 Pakiet ten zawiera źródła Czysto Funkcyjnych Struktur Danych autorstwa
163 Okasaki'ego, napisane w OCamlu, wraz z dodatkami.
164
165 %prep
166 %setup -q -a1 -a3
167 mkdir examples
168 tar xzf %{SOURCE4} -C examples
169 tar xzf %{SOURCE5} -C examples
170 # order mess with docs somewhat
171 mkdir -p docs/html
172 mv htmlman docs/html/ocaml
173
174 %build
175 %configure \
176         AS=%{__as} \
177         ASPP="%{__cc} -c" \
178         --libdir=%{_libdir}/ocaml \
179         %{!?with_ocaml_opt:--disable-native-compiler}
180
181 %{__make} world
182 %{__make} bootstrap
183 %if %{with ocaml_opt}
184 %{__make} opt
185 %{__make} opt.opt
186 %endif
187
188 %install
189 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
190 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir},%{_infodir},%{_examplesdir}/%{name}-%{version}}
191
192 %{__make} install \
193         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
194
195 cat > $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/ld.conf <<EOF
196 %{_libdir}/%{name}/stublibs
197 %{_libdir}/%{name}
198 EOF
199
200 # move includes to the proper place
201 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/ocaml/caml $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/caml
202 # but leave compatibility symlink
203 ln -s ../../include/caml $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/ocaml/caml
204
205 # compiled sources of compiler, needed by some programs
206 for f in %{?with_ocaml_opt:asmcomp} bytecomp parsing typing utils ; do
207         install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/compiler/$f
208         cp $f/*.{cmi,cmo} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/compiler/$f
209         %{?with_ocaml_opt:cp $f/*.{cmx,o} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/compiler/$f}
210 done
211
212 cp -r examples/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
213 ln -sf %{_libdir}/%{name}/{scrape,add}labels $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
214
215 # shutup checkfiles
216 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3
217
218 # install info pages
219 cp -f infoman/*.gz $RPM_BUILD_ROOT%{_infodir}
220
221 %clean
222 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
223
224 %post   doc-info -p /sbin/postshell
225 -/usr/sbin/fix-info-dir -c %{_infodir}
226
227 %postun doc-info -p /sbin/postshell
228 -/usr/sbin/fix-info-dir -c %{_infodir}
229
230 %files
231 %defattr(644,root,root,755)
232 %doc Changes LICENSE README.adoc
233 %attr(755,root,root) %{_bindir}/addlabels
234 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocaml
235 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlc
236 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlc.byte
237 %{?with_ocaml_opt:%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlc.opt}
238 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlcmt
239 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlcp
240 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlcp.byte
241 %{?with_ocaml_opt:%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlcp.opt}
242 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamldebug
243 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamldep
244 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamldep.byte
245 %{?with_ocaml_opt:%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamldep.opt}
246 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamldoc
247 %{?with_ocaml_opt:%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamldoc.opt}
248 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamllex
249 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamllex.byte
250 %{?with_ocaml_opt:%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamllex.opt}
251 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlmklib
252 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlmklib.byte
253 %{?with_ocaml_opt:%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlmklib.opt}
254 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlmktop
255 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlmktop.byte
256 %{?with_ocaml_opt:%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlmktop.opt}
257 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlobjinfo
258 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlobjinfo.byte
259 %{?with_ocaml_opt:%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlobjinfo.opt}
260 %{?with_ocaml_opt:%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlopt}
261 %{?with_ocaml_opt:%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlopt.byte}
262 %{?with_ocaml_opt:%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlopt.opt}
263 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamloptp
264 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamloptp.byte
265 %{?with_ocaml_opt:%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamloptp.opt}
266 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlprof
267 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlprof.byte
268 %{?with_ocaml_opt:%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlprof.opt}
269 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlyacc
270 %attr(755,root,root) %{_bindir}/scrapelabels
271 %{_includedir}/caml
272 %{_libdir}/%{name}/caml
273 %{_libdir}/%{name}/compiler-libs
274 %{_libdir}/%{name}/threads
275 %{_libdir}/%{name}/*.a
276 %{?with_ocaml_opt:%{_libdir}/%{name}/*.o}
277 %{_libdir}/%{name}/*.cm*
278 %{_libdir}/%{name}/Makefile.config
279 %{_libdir}/%{name}/ld.conf
280 %{_libdir}/%{name}/camlheader
281 %{_libdir}/%{name}/camlheaderd
282 %{_libdir}/%{name}/camlheaderi
283 %{_libdir}/%{name}/camlheader_ur
284 %dir %{_libdir}/%{name}/ocamldoc
285 %{_libdir}/%{name}/ocamldoc/*.hva
286 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/expunge
287 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/extract_crc
288 %{_mandir}/man1/ocaml*
289 %exclude %{_mandir}/man1/ocamlrun.1*
290
291 %files runtime
292 %defattr(644,root,root,755)
293 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlrun
294 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlrund
295 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlruni
296 %dir %{_libdir}/%{name}
297 %dir %{_libdir}/%{name}/stublibs
298 %{_libdir}/%{name}/eventlog_metadata
299 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/stublibs/dll*.so
300 %{?with_ocaml_opt:%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/libasmrun_shared.so}
301 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/libcamlrun_shared.so
302 %{_mandir}/man1/ocamlrun.1*
303
304 %files lib-source
305 %defattr(644,root,root,755)
306 %{_libdir}/%{name}/*.ml
307 %{_libdir}/%{name}/*.mli
308 %{_libdir}/%{name}/*/*.mli
309
310 %files doc-html
311 %defattr(644,root,root,755)
312 %doc docs/html/ocaml/*
313
314 %files doc-info
315 %defattr(644,root,root,755)
316 %{_infodir}/ocaml.info*
317
318 %files compiler-objects
319 %defattr(644,root,root,755)
320 %{_libdir}/%{name}/compiler
321
322 %files ocamldoc-devel
323 %defattr(644,root,root,755)
324 %{_libdir}/%{name}/ocamldoc/*.cm*
325 %{?with_ocaml_opt:%{_libdir}/%{name}/ocamldoc/*.a}
326
327 %files examples
328 %defattr(644,root,root,755)
329 %{_examplesdir}/%{name}-%{version}
This page took 0.107533 seconds and 3 git commands to generate.