- converted to UTF-8
[packages/ocaml.git] / ocaml.spec
CommitLineData
3105856a
JB
1#
2# Conditional build:
b552f088
JB
3%bcond_without emacs # without emacs subpackage
4%bcond_without x # without X11 support
5%bcond_without tk # without Tcl/Tk support
ed19172f 6#
f4710e3c 7# --without x11 implies --without tk
1b2eae14 8%{!?with_x:%undefine with_tk}
4797676b 9
6e71517f 10%define p4ver 3.06
b9539342 11%define sver 3.09
db184753 12
65fbc6c7 13Summary: The Objective Caml compiler and programming environment
3f556f71 14Summary(pl.UTF-8): Kompilator OCamla (Objective Caml) oraz środowisko programistyczne
65fbc6c7 15Name: ocaml
3a1adca1
JB
16Version: 3.09.3
17Release: 1
4694cc06 18Epoch: 1
a13fc47d 19License: distributable
65fbc6c7 20Vendor: Group of implementors <caml-light@inria.fr>
65fbc6c7 21Group: Development/Languages
7845a5c9 22Source0: http://caml.inria.fr/distrib/%{name}-%{sver}/%{name}-%{version}.tar.bz2
3a1adca1 23# Source0-md5: 8b3744efd0d51b82d55b61d0e2bf0e2b
307e1de8 24Source1: http://caml.inria.fr/distrib/%{name}-%{sver}/%{name}-%{sver}-refman.html.tar.gz
b9539342 25# Source1-md5: b25eb211bf91bcaa536b12d12731ceec
307e1de8 26Source2: http://caml.inria.fr/distrib/%{name}-%{sver}/%{name}-%{sver}-refman.ps.gz
b9539342 27# Source2-md5: 598bb8e86329afe1ae374385b2e177e7
db184753 28Source3: ftp://ftp.inria.fr/INRIA/Projects/cristal/camlp4/camlp4-%{p4ver}-manual.html.tar.gz
79b42dbe 29# Source3-md5: 21370bae4e7f6435b38aeb21db7ce8bb
db184753 30Source4: ftp://ftp.inria.fr/INRIA/Projects/cristal/camlp4/camlp4-%{p4ver}-manual.dvi.gz
79b42dbe 31# Source4-md5: 035915d1a530aa7ec9b194d9a7d258eb
db184753 32Source5: ftp://ftp.inria.fr/INRIA/Projects/cristal/camlp4/camlp4-%{p4ver}-tutorial.html.tar.gz
79b42dbe 33# Source5-md5: 96d8eb4ca5abd58c9a280ba59f73b192
db184753 34Source6: ftp://ftp.inria.fr/INRIA/Projects/cristal/camlp4/camlp4-%{p4ver}-tutorial.dvi.gz
79b42dbe 35# Source6-md5: fcd87c235109364242a0c9ccf176dff8
3a1adca1
JB
36Source7: http://www.ocaml.info/ocaml_sources/pure-fun-1.0.6.tar.bz2
37# Source7-md5: 94eac3fa1ac51b8ada344b04839cb43c
7db52553 38Source8: http://www.ocaml.info/ocaml_sources/ds-contrib.tar.gz
79b42dbe 39# Source8-md5: 77fa1da7375dea1393cc0b6cd802d7e1
69735a4b 40Source9: http://caml.inria.fr/distrib/%{name}-%{sver}/%{name}-%{sver}-refman.info.tar.gz
b9539342 41# Source9-md5: 280160b1fc7c8513074c3fda0446de29
56260732 42Patch0: %{name}-build.patch
4c1e0f62
MM
43Patch1: %{name}-db3.patch
44Patch2: %{name}-objinfo.patch
3a1adca1
JB
45Patch3: %{name}-tk85support.patch
46Patch4: %{name}-CFLAGS.patch
47Patch5: %{name}-as_needed.patch
8b0de54e 48URL: http://caml.inria.fr/
3a1adca1 49BuildRequires: db-devel >= 4.1
6e71517f 50%{?with_tk:BuildRequires: tk-devel}
3232e3f5 51%{?with_x:BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel}
f4710e3c 52%if %{with emacs}
69735a4b 53BuildRequires: sed >= 4.0
f4710e3c
MM
54BuildRequires: xemacs
55BuildRequires: xemacs-common
56BuildRequires: xemacs-fsf-compat-pkg
57%endif
4e386054 58Requires: %{name}-runtime = %{epoch}:%{version}-%{release}
5a1e52bf
PG
59Provides: ocaml-ocamldoc
60Obsoletes: ocaml-ocamldoc
151fbae6 61BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
65fbc6c7 62
0053154a
PS
63%define specflags -fno-strict-aliasing
64
65fbc6c7
AM
65%description
66Objective Caml is a high-level, strongly-typed, functional and
67object-oriented programming language from the ML family of languages.
68
69This package comprises two batch compilers (a fast bytecode compiler
5ca6b9fb
MP
70and an optimizing native-code compiler), an interactive toplevel
71system, Lex&Yacc tools, a replay debugger, and a comprehensive
72library.
65fbc6c7 73
3f556f71
JR
74%description -l pl.UTF-8
75OCaml (Objective Caml) jest funkcyjnym, obiektowo zorientowanym językiem
76wysokiego poziomu z silnym typowaniem. Należy do rodziny języków ML.
65fbc6c7 77
8151bf1e 78Ten pakiet zawiera dwa kompilatory (szybki kompilator do bajtkodu
3f556f71
JR
79oraz optymalizujący kompilator do kodu natywnego), interaktywne środowisko
80pracy, narzędzia do tworzenia analizatorów leksykalnych oraz składniowych
8151bf1e 81(ocamllex, ocamlyacc), odpluskwiacz (ocamldebug) i biblioteki.
65fbc6c7 82
79502218
JB
83%package runtime
84Summary: Runtime system for OCaml
3f556f71 85Summary(pl.UTF-8): Środowisko uruchomieniowe dla OCamla
79502218
JB
86Group: Libraries
87
88%description runtime
89This package contains binaries needed to run bytecode OCaml programs:
90ocamlrun bytecode interpreter, and basic dynamic link libraries.
91
3f556f71
JR
92%description runtime -l pl.UTF-8
93Pakiet ten zawiera binaria potrzebne do uruchamiania programów w
79502218
JB
94OCamlu skompilowanych do bajtkodu: interpreter bajtkodu (ocamlrun) oraz
95podstawowe biblioteki linkowane dynamicznie.
96
97%package lib-source
98Summary: Sources of OCaml standard library
3f556f71 99Summary(pl.UTF-8): Źródła biblioteki standardowej OCamla
79502218
JB
100Group: Development/Languages
101Requires: %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
102
103%description lib-source
104This sources come helpful during debugging of user programs with ocamldebug.
105
3f556f71
JR
106%description lib-source -l pl.UTF-8
107Źródła te są przydatne przy odpluskwianiu programów użytkownika
108z użyciem ocamldebug.
79502218 109
69735a4b 110%package doc-html
111Summary: HTML documentation for OCaml
3f556f71 112Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja dla OCamla w formacie HTML
69735a4b 113Group: Development/Tools
114
115%description doc-html
116HTML documentation for OCaml.
117
3f556f71 118%description doc-html -l pl.UTF-8
69735a4b 119Dokumentacja dla OCamla w formacie HTML.
120
13b509d1 121%package doc-ps
4797676b 122Summary: PostScript documentation for OCaml
3f556f71 123Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja dla OCamla w formacie PostScript
4797676b 124Group: Development/Tools
4797676b 125
13b509d1 126%description doc-ps
69735a4b 127PostScript documentation for OCaml.
4797676b 128
3f556f71 129%description doc-ps -l pl.UTF-8
69735a4b 130Dokumentacja dla OCamla w formacie PostScript.
131
132%package doc-info
133Summary: Info documentation for OCaml
3f556f71 134Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja info dla OCamla
69735a4b 135Group: Development/Tools
136
137%description doc-info
138Info documentation for OCaml.
139
3f556f71 140%description doc-info -l pl.UTF-8
69735a4b 141Dokumentacja info dla OCamla.
4797676b 142
65fbc6c7 143%package emacs
c4a5fbda 144Summary: Emacs mode for OCaml
3f556f71 145Summary(pl.UTF-8): Tryb OCamla dla Emacsa
65fbc6c7 146Group: Development/Tools
4694cc06 147Requires: %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
65fbc6c7
AM
148
149%description emacs
981ff793 150Emacs mode files for Objective Caml language.
65fbc6c7 151
3f556f71 152%description emacs -l pl.UTF-8
8151bf1e 153Pliki trybu OCamla dla Emacsa.
56260732 154
79502218
JB
155%package labltk
156Summary: Runtime for LablTk library
3f556f71 157Summary(pl.UTF-8): Środowisko uruchomieniowe dla biblioteki LablTk
981ff793 158Group: Libraries
79502218 159Requires: %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
981ff793 160
79502218
JB
161%description labltk
162LablTk gives OCaml program access to Tcl/Tk GUI widgets. This package
163contains files needed to run bytecode OCaml programs using LablTk.
981ff793 164
3f556f71
JR
165%description labltk -l pl.UTF-8
166Biblioteka LablTk daje programom napisanym w OCamlu dostęp do widgetów
167Tcl/Tk. Pakiet ten zawiera binaria potrzebne do uruchamiania programów
168używających LablTk.
981ff793
MM
169
170%package labltk-devel
8151bf1e 171Summary: LablTk library for OCaml
3f556f71 172Summary(pl.UTF-8): Biblioteka LablTk dla OCamla
56260732 173Group: Development/Libraries
4694cc06 174Requires: %{name}-labltk = %{epoch}:%{version}-%{release}
981ff793
MM
175
176%description labltk-devel
177LablTk gives OCaml program access to Tcl/Tk GUI widgets. This package
178contains files needed to develop OCaml programs using LablTk.
179
3f556f71
JR
180%description labltk-devel -l pl.UTF-8
181Biblioteka LablTk daje programom napisanym w OCamlu dostęp do widgetów
182Tcl/Tk. Pakiet ten zawiera pliki niezbędne do tworzenia programów
183używających LablTk.
981ff793 184
79502218
JB
185%package x11graphics
186Summary: X11 graphic output for OCaml
3f556f71 187Summary(pl.UTF-8): Dostęp do X11 dla OCamla
79502218 188Group: Development/Libraries
4694cc06 189Requires: %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
56260732 190
79502218
JB
191%description x11graphics
192x11graphics module gives OCaml program access to drawing in X11
193windows. This package contains files needed to run bytecode OCaml
194programs using x11graphics.
56260732 195
3f556f71
JR
196%description x11graphics -l pl.UTF-8
197Moduł x11graphics daje programom napisanym w OCamlu możliwość
79502218 198korzystania z interfejsu graficznego X11. Pakiet ten zawiera binaria
3f556f71 199potrzebne do uruchamiania programów używających x11graphics.
981ff793
MM
200
201%package x11graphics-devel
202Summary: X11 graphic output for OCaml
3f556f71 203Summary(pl.UTF-8): Dostęp do X11 dla OCamla
981ff793 204Group: Development/Libraries
4694cc06 205Requires: %{name}-x11graphics = %{epoch}:%{version}-%{release}
981ff793
MM
206
207%description x11graphics-devel
208x11graphics module gives OCaml program access to drawing in X11
209windows. This package contains files needed to develop OCaml programs
210using x11graphics.
211
3f556f71
JR
212%description x11graphics-devel -l pl.UTF-8
213Moduł x11graphics daje programom napisanym w OCamlu możliwość
8151bf1e 214korzystania z interfejsu graficznego X11. Pakiet ten zawiera pliki
3f556f71 215niezbędne do tworzenia programów używających x11graphics.
56260732 216
56260732
MM
217%package camlp4
218Summary: Objective Caml Preprocessor
3f556f71 219Summary(pl.UTF-8): Preprocesor OCamla
56260732 220Group: Development/Languages
4694cc06 221Requires: %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
222Provides: camlp4 = %{epoch}:%{version}-%{release}
56260732
MM
223Obsoletes: camlp4
224
225%description camlp4
226Camlp4 is a Pre-Processor-Pretty-Printer for Objective Caml. It offers
227tools for syntax (grammars) and the ability to modify the concrete
228syntax of the language (quotations, syntax extensions).
229
230Camlp4 can parse normal Ocaml concrete syntax or any other
231user-definable syntax. As an example, an alternative syntax is
232provided, named revised, because it tries to fix some small problems
233of the normal syntax.
234
235Camlp4 can pretty print the normal Ocaml concrete syntax or the
236revised one. It is therefore always possible to have a version of your
8151bf1e 237sources compilable by the Objective Caml compiler without
56260732
MM
238preprocessing.
239
3f556f71
JR
240%description camlp4 -l pl.UTF-8
241Camlp4 jest preprocesorem OCamla. Oferuje narzędzia do manipulowania
242składnią (gramatyki) oraz możliwość modyfikowania oryginalnej składni
243języka (cytowania, rozszerzenia).
56260732 244
3f556f71
JR
245Camlp4 może sparsować oryginalną składnię Ocamla lub dowolną inną
246definiowalną przez użytkownika. Jako przykład podana jest alternatywna
247składnia (revised syntax), która próbuje poprawić drobne problemy
248występujące w składni oryginalnej.
56260732 249
3f556f71
JR
250Camlp4 umie ładnie formatować źródła zarówno w oryginalnej jak i
251poprawionej składni OCamla. Potrafi także tłumaczyć programy z jednej
252składni na drugą.
65fbc6c7 253
69735a4b 254%package camlp4-doc-html
255Summary: Objective Caml Preprocessor - HTML documentation
3f556f71 256Summary(pl.UTF-8): Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML
69735a4b 257Group: Development/Languages
258
259%description camlp4-doc-html
260Objective Caml Preprocessor - HTML documentation.
261
3f556f71 262%description camlp4-doc-html -l pl.UTF-8
69735a4b 263Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML.
264
6dfc0e1a 265%package compiler-objects
981ff793 266Summary: Compiled parts of OCaml compiler
3f556f71 267Summary(pl.UTF-8): Skompilowane części kompilatora OCamla
981ff793 268Group: Development/Languages
4694cc06 269Requires: %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
68076664 270Obsoletes: ocaml-devel
6adc6dd7 271Provides: ocaml-devel
981ff793 272
6dfc0e1a 273%description compiler-objects
981ff793
MM
274This package contains *.cmi and *.cmo files being parts of OCaml
275compiler. They are needed to compile some programs.
276
3f556f71
JR
277%description compiler-objects -l pl.UTF-8
278Pakiet ten zawiera pliki *.cmi oraz *.cmo będące częściami kompilatora
279OCamla. Są one wymagane do kompilacji niektórych programów.
981ff793 280
13b509d1
MM
281%package ocamldoc-devel
282Summary: Files needed to develop programs using ocamldoc
3f556f71 283Summary(pl.UTF-8): Pliki potrzebne do tworzenia programów używających ocamldoc
13b509d1 284Group: Development/Languages
4694cc06 285Requires: %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
13b509d1
MM
286
287%description ocamldoc-devel
288You need this package if you are going to write ocamldoc front end or
289something like that.
290
3f556f71
JR
291%description ocamldoc-devel -l pl.UTF-8
292Będziesz potrzebować tego pakietu, jeśli zamierzasz pisać front end
293dla ocamldoc lub coś podobnego.
13b509d1 294
53fbd845
MM
295# maybe we'll want to add some more stuff here?
296%package examples
297Summary: Example source code for OCaml
3f556f71 298Summary(pl.UTF-8): Przykładowe kody źródłowe w OCamlu
53fbd845 299Group: Development/Languages
4694cc06 300Requires: %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
53fbd845
MM
301
302%description examples
63004413 303This packages contains sources for Okasaki's Purely Functional
53fbd845
MM
304Datastructures in OCaml, along with some contributions.
305
3f556f71
JR
306%description examples -l pl.UTF-8
307Pakiet ten zawiera źródła Czysto Funkcyjnych Struktur Danych
8151bf1e 308autorstwa Okasaki'ego, napisane w OCamlu, wraz z dodatkami.
53fbd845 309
65fbc6c7 310%prep
307e1de8 311%setup -q -a1 -a3 -a5
19e77905
JB
312mkdir examples
313tar xjf %{SOURCE7} -C examples
314tar xzf %{SOURCE8} -C examples
69735a4b 315tar xzf %{SOURCE9}
56260732 316# order mess with docs somewhat
69735a4b 317mkdir -p docs/html
56260732 318mv htmlman docs/html/ocaml
fa4b2219 319cp %{SOURCE2} docs/ocaml.ps.gz
db184753 320mv camlp4-%{p4ver}-manual.html docs/html/camlp4
fa4b2219 321cp %{SOURCE4} docs/camlp4.ps.gz
db184753 322mv camlp4-%{p4ver}-tutorial.html docs/html/camlp4-tutorial
fa4b2219 323cp %{SOURCE6} docs/camlp4-tutorial.ps.gz
56260732 324%patch0 -p1
4c1e0f62 325%patch1 -p1
56260732 326%patch2 -p1
3a1adca1 327%patch3 -p1
f2f21d95 328%patch4 -p1
04508f14 329%patch5 -p1
69735a4b 330
331%build
ed19172f 332cp -f /usr/share/automake/config.sub config/gnu
65fbc6c7 333./configure \
69735a4b 334 -cc "%{__cc}" \
65fbc6c7
AM
335 -bindir %{_bindir} \
336 -libdir %{_libdir}/%{name} \
337 -mandir %{_mandir}/man1 \
530dec71 338 -host %{_host} \
f4710e3c 339 %{!?with_tk:-no-tk} \
2e6ceb74 340 -with-pthread \
0053154a 341 -x11lib %{_libdir}
65fbc6c7 342
bf9b6da9 343%{__make} -j1 world bootstrap opt.opt CFLAGS="%{rpmcflags} -Wall"
7ae05805 344%{__make} -C tools objinfo CFLAGS="%{rpmcflags} -Wall" -j1
65fbc6c7
AM
345
346%install
5ca6b9fb 347rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
69735a4b 348install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir},%{_infodir},%{_examplesdir}/%{name}-{labltk-,}%{version}}
e42e1457 349
7ae05805 350%{__make} install \
13b509d1
MM
351 BINDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_bindir} \
352 LIBDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name} \
353 MANDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}
354
355cat > $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/ld.conf <<EOF
356%{_libdir}/%{name}/stublibs
357%{_libdir}/%{name}
358EOF
4797676b 359
f4710e3c 360%if %{with emacs}
7ae05805 361%{__make} -C emacs DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT install \
65fbc6c7
AM
362 EMACS="`if [ -x %{_bindir}/emacs ]; then echo emacs; \
363 else echo xemacs; fi`" \
8151bf1e 364 EMACSDIR="$RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/emacs/site-lisp"
56260732
MM
365%endif
366
981ff793 367# symlink .opt versions of compilers (if present)
13b509d1
MM
368# warning: don't do that with camlp4 (can't load extensions then)
369for f in ocamlc ocamlopt ocamldoc ocamllex; do
067af37d
MM
370 if test -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/$f.opt; then
371 mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/$f \
372 $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/$f.byte
373 ln -sf %{_bindir}/$f.opt $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/$f
374 fi
1511bcd5 375done
65fbc6c7 376
981ff793 377# move includes to the proper place
ba35c88b 378mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/caml $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/caml
981ff793 379# but leave compatibility symlink
379cf672 380ln -s ../../include/caml $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/caml
981ff793 381
360c386d
MM
382# compiled sources of compiler, needed by some programs
383for f in {asm,byte}comp parsing typing utils ; do
384 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/compiler/$f
385 cp $f/*.{cmi,cmo,cmx,o} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/compiler/$f
386done
981ff793
MM
387
388# this isn't installed by default, but is useful
389install tools/objinfo $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/ocamlobjinfo
53fbd845 390cp -r examples/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
13b509d1 391cp -r otherlibs/labltk/examples* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-labltk-%{version}
56260732
MM
392ln -sf %{_libdir}/%{name}/{scrape,add}labels $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
393
13b509d1 394# shutup checkfiles
f442d039 395rm -rf $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3
13b509d1
MM
396rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/labltk/{labltktop,pp}
397
69735a4b 398# install info pages
399cp -f infoman/*.gz $RPM_BUILD_ROOT%{_infodir}
400
65fbc6c7
AM
401%clean
402rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
403
69735a4b 404%post doc-info
405[ ! -x /usr/sbin/fix-info-dir ] || /usr/sbin/fix-info-dir -c %{_infodir} >/dev/null 2>&1
406
407%postun doc-info
408[ ! -x /usr/sbin/fix-info-dir ] || /usr/sbin/fix-info-dir -c %{_infodir} >/dev/null 2>&1
409
65fbc6c7
AM
410%files
411%defattr(644,root,root,755)
f1920819 412%doc LICENSE Changes README Upgrading
13b509d1 413%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocaml*
cdb0d2dd 414%{!?_without_tk:%exclude %{_bindir}/ocamlbrowser}
13b509d1 415%exclude %{_bindir}/ocamlrun
73a93122 416%attr(755,root,root) %{_bindir}/*labels
ba35c88b 417%{_includedir}/caml
530dec71 418%{_libdir}/%{name}/caml
530dec71 419%{_libdir}/%{name}/threads
4c1e0f62
MM
420%dir %{_libdir}/%{name}/vmthreads
421%dir %{_libdir}/%{name}/vmthreads/*.cm*
422%dir %{_libdir}/%{name}/vmthreads/*.a
13b509d1
MM
423%{_libdir}/%{name}/*.a
424%{_libdir}/%{name}/*.o
425%{_libdir}/%{name}/*.cm*
426%exclude %{_libdir}/%{name}/*graphics*
4251bfb1 427%{_libdir}/%{name}/ld.conf
56260732
MM
428%{_libdir}/%{name}/camlheader
429%{_libdir}/%{name}/camlheader_ur
13b509d1 430%dir %{_libdir}/%{name}/ocamldoc
13b509d1
MM
431%{_libdir}/%{name}/ocamldoc/*.hva
432%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/expunge
433%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/extract_crc
56260732 434%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*labels
13b509d1
MM
435%{_mandir}/man1/*ocaml*
436
79502218
JB
437%files runtime
438%defattr(644,root,root,755)
439%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlrun
440%dir %{_libdir}/%{name}
441%dir %{_libdir}/%{name}/stublibs
442%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/stublibs/dll*.so
443%exclude %{_libdir}/%{name}/stublibs/dllgraphics.so
444%if %{with tk}
445%exclude %{_libdir}/%{name}/stublibs/dlllabltk.so
446%exclude %{_libdir}/%{name}/stublibs/dlltkanim.so
447%endif
448
13b509d1
MM
449%files lib-source
450%defattr(644,root,root,755)
451%{_libdir}/%{name}/*.ml
8151bf1e 452%{_libdir}/%{name}/*.mli
4c1e0f62 453%{_libdir}/%{name}/*/*.mli
13b509d1 454
79502218 455%files doc-html
763b9075 456%defattr(644,root,root,755)
79502218
JB
457%doc docs/html/ocaml/*
458
459%files doc-ps
460%defattr(644,root,root,755)
461%doc docs/*.ps.gz
462
463%files doc-info
464%defattr(644,root,root,755)
465%{_infodir}/ocaml.info*
53fbd845 466
13b509d1
MM
467# they are poor, html is much better
468#%files manpages
e68873d9 469#%%{_mandir}/man3/*
65fbc6c7 470
79502218
JB
471%if %{with emacs}
472%files emacs
56260732 473%defattr(644,root,root,755)
79502218
JB
474%{_datadir}/emacs/site-lisp/*.el*
475%endif
56260732 476
79502218
JB
477%if %{with tk}
478%files labltk
69735a4b 479%defattr(644,root,root,755)
79502218
JB
480%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/stublibs/dlllabltk.so
481%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/stublibs/dlltkanim.so
69735a4b 482
981ff793 483%files labltk-devel
56260732 484%defattr(644,root,root,755)
73a93122 485%attr(755,root,root) %{_bindir}/labltk
486%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlbrowser
56260732
MM
487%dir %{_libdir}/%{name}/labltk
488%{_libdir}/%{name}/labltk/*.cm*
489%{_libdir}/%{name}/labltk/*.a
73a93122 490%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/labltk/tkcompiler
ba35c88b 491%{_examplesdir}/%{name}-labltk-%{version}
56260732
MM
492%endif
493
b552f088 494%if %{with x}
79502218
JB
495%files x11graphics
496%defattr(644,root,root,755)
497%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/stublibs/dllgraphics.so
498
981ff793 499%files x11graphics-devel
56260732 500%defattr(644,root,root,755)
13b509d1 501%{_libdir}/%{name}/graphics*.cm*
f442d039 502%{_libdir}/%{name}/graphics.a
56260732 503%{_libdir}/%{name}/libgraphics.a
56260732
MM
504%endif
505
79502218 506%files camlp4
65fbc6c7 507%defattr(644,root,root,755)
79502218
JB
508%attr(755,root,root) %{_bindir}/*camlp4*
509%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocpp
510# Not installed since 3.05, is it needed?
511#%attr(755,root,root) %{_bindir}/odyl
512%{_libdir}/%{name}/camlp4
513%{_mandir}/man*/*camlp4*
514%{_mandir}/man*/*ocpp*
4797676b 515
79502218 516%files camlp4-doc-html
13b509d1 517%defattr(644,root,root,755)
79502218 518%doc docs/html/camlp4*
13b509d1 519
79502218 520%files compiler-objects
69735a4b 521%defattr(644,root,root,755)
79502218 522%{_libdir}/%{name}/compiler
69735a4b 523
79502218 524%files ocamldoc-devel
73a93122 525%defattr(644,root,root,755)
79502218
JB
526%{_libdir}/%{name}/ocamldoc/*.cm*
527%{_libdir}/%{name}/ocamldoc/*.a
69735a4b 528
79502218 529%files examples
69735a4b 530%defattr(644,root,root,755)
79502218 531%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
This page took 0.182983 seconds and 4 git commands to generate.