- noted currently working URL with camlp4 manuals
[packages/ocaml.git] / ocaml.spec
CommitLineData
3105856a
JB
1#
2# Conditional build:
b552f088
JB
3%bcond_without emacs # without emacs subpackage
4%bcond_without x # without X11 support
5%bcond_without tk # without Tcl/Tk support
ed19172f 6#
f4710e3c 7# --without x11 implies --without tk
1b2eae14 8%{!?with_x:%undefine with_tk}
4797676b 9
6e71517f 10%define p4ver 3.06
9de25172 11%define sver 3.12
db184753 12
65fbc6c7 13Summary: The Objective Caml compiler and programming environment
6e95eae7 14Summary(pl.UTF-8): Kompilator OCamla (Objective Caml) oraz środowisko programistyczne
65fbc6c7 15Name: ocaml
356fa1c2 16Version: 3.12.1
0d424b76 17Release: 21
4694cc06 18Epoch: 1
a13fc47d 19License: distributable
65fbc6c7 20Group: Development/Languages
7845a5c9 21Source0: http://caml.inria.fr/distrib/%{name}-%{sver}/%{name}-%{version}.tar.bz2
356fa1c2 22# Source0-md5: 227a3daaedb150bf5037a3db01f5bf42
307e1de8 23Source1: http://caml.inria.fr/distrib/%{name}-%{sver}/%{name}-%{sver}-refman.html.tar.gz
9de25172 24# Source1-md5: 93cd91f525441eb7e94cc49b9b64bab0
307e1de8 25Source2: http://caml.inria.fr/distrib/%{name}-%{sver}/%{name}-%{sver}-refman.ps.gz
9de25172
JB
26# Source2-md5: a9c17db6ffd400c5ea00c6d51cbf56bf
27Source3: http://caml.inria.fr/distrib/%{name}-%{sver}/%{name}-%{sver}-refman.info.tar.gz
28# Source3-md5: 8cf24c4f69c6f9c9f9cc1edb9b18f6cb
0328da41 29# following 4 URLs are dead, some version now available at http://pauillac.inria.fr/camlp4/
9de25172
JB
30Source4: ftp://ftp.inria.fr/INRIA/Projects/cristal/camlp4/camlp4-%{p4ver}-manual.html.tar.gz
31# Source4-md5: 21370bae4e7f6435b38aeb21db7ce8bb
32Source5: ftp://ftp.inria.fr/INRIA/Projects/cristal/camlp4/camlp4-%{p4ver}-manual.dvi.gz
33# Source5-md5: 035915d1a530aa7ec9b194d9a7d258eb
34Source6: ftp://ftp.inria.fr/INRIA/Projects/cristal/camlp4/camlp4-%{p4ver}-tutorial.html.tar.gz
35# Source6-md5: 96d8eb4ca5abd58c9a280ba59f73b192
36Source7: ftp://ftp.inria.fr/INRIA/Projects/cristal/camlp4/camlp4-%{p4ver}-tutorial.dvi.gz
37# Source7-md5: fcd87c235109364242a0c9ccf176dff8
38Source8: http://www.ocaml.info/ocaml_sources/pure-fun-1.0.6.tar.bz2
39# Source8-md5: 94eac3fa1ac51b8ada344b04839cb43c
40Source9: http://www.ocaml.info/ocaml_sources/ds-contrib.tar.gz
41# Source9-md5: 77fa1da7375dea1393cc0b6cd802d7e1
42946d4f 42Patch0: %{name}-db3.patch
9de25172
JB
43Patch1: %{name}-CFLAGS.patch
44Patch2: %{name}-as_needed.patch
45Patch3: %{name}-gas.patch
0d424b76 46Patch4: %{name}-tcl86.patch
8b0de54e 47URL: http://caml.inria.fr/
3a1adca1 48BuildRequires: db-devel >= 4.1
6e71517f 49%{?with_tk:BuildRequires: tk-devel}
3232e3f5 50%{?with_x:BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel}
f4710e3c 51%if %{with emacs}
69735a4b 52BuildRequires: sed >= 4.0
3889f6d2
JR
53BuildRequires: emacs
54BuildRequires: emacs-common
f4710e3c 55%endif
4e386054 56Requires: %{name}-runtime = %{epoch}:%{version}-%{release}
5a1e52bf
PG
57Provides: ocaml-ocamldoc
58Obsoletes: ocaml-ocamldoc
151fbae6 59BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
65fbc6c7 60
0053154a
PS
61%define specflags -fno-strict-aliasing
62
65fbc6c7
AM
63%description
64Objective Caml is a high-level, strongly-typed, functional and
65object-oriented programming language from the ML family of languages.
66
67This package comprises two batch compilers (a fast bytecode compiler
5ca6b9fb
MP
68and an optimizing native-code compiler), an interactive toplevel
69system, Lex&Yacc tools, a replay debugger, and a comprehensive
70library.
65fbc6c7 71
3f556f71
JR
72%description -l pl.UTF-8
73OCaml (Objective Caml) jest funkcyjnym, obiektowo zorientowanym językiem
74wysokiego poziomu z silnym typowaniem. Należy do rodziny języków ML.
65fbc6c7 75
8151bf1e 76Ten pakiet zawiera dwa kompilatory (szybki kompilator do bajtkodu
3f556f71
JR
77oraz optymalizujący kompilator do kodu natywnego), interaktywne środowisko
78pracy, narzędzia do tworzenia analizatorów leksykalnych oraz składniowych
8151bf1e 79(ocamllex, ocamlyacc), odpluskwiacz (ocamldebug) i biblioteki.
65fbc6c7 80
79502218
JB
81%package runtime
82Summary: Runtime system for OCaml
6e95eae7 83Summary(pl.UTF-8): Środowisko uruchomieniowe dla OCamla
79502218
JB
84Group: Libraries
85
86%description runtime
87This package contains binaries needed to run bytecode OCaml programs:
88ocamlrun bytecode interpreter, and basic dynamic link libraries.
89
3f556f71
JR
90%description runtime -l pl.UTF-8
91Pakiet ten zawiera binaria potrzebne do uruchamiania programów w
79502218
JB
92OCamlu skompilowanych do bajtkodu: interpreter bajtkodu (ocamlrun) oraz
93podstawowe biblioteki linkowane dynamicznie.
94
95%package lib-source
96Summary: Sources of OCaml standard library
6e95eae7 97Summary(pl.UTF-8): Źródła biblioteki standardowej OCamla
79502218
JB
98Group: Development/Languages
99Requires: %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
100
101%description lib-source
102This sources come helpful during debugging of user programs with ocamldebug.
103
3f556f71
JR
104%description lib-source -l pl.UTF-8
105Źródła te są przydatne przy odpluskwianiu programów użytkownika
106z użyciem ocamldebug.
79502218 107
69735a4b 108%package doc-html
109Summary: HTML documentation for OCaml
6e95eae7 110Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja dla OCamla w formacie HTML
69735a4b 111Group: Development/Tools
112
113%description doc-html
114HTML documentation for OCaml.
115
3f556f71 116%description doc-html -l pl.UTF-8
69735a4b 117Dokumentacja dla OCamla w formacie HTML.
118
13b509d1 119%package doc-ps
4797676b 120Summary: PostScript documentation for OCaml
6e95eae7 121Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja dla OCamla w formacie PostScript
4797676b 122Group: Development/Tools
4797676b 123
13b509d1 124%description doc-ps
69735a4b 125PostScript documentation for OCaml.
4797676b 126
3f556f71 127%description doc-ps -l pl.UTF-8
69735a4b 128Dokumentacja dla OCamla w formacie PostScript.
129
130%package doc-info
131Summary: Info documentation for OCaml
6e95eae7 132Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja info dla OCamla
69735a4b 133Group: Development/Tools
134
135%description doc-info
136Info documentation for OCaml.
137
3f556f71 138%description doc-info -l pl.UTF-8
69735a4b 139Dokumentacja info dla OCamla.
4797676b 140
65fbc6c7 141%package emacs
c4a5fbda 142Summary: Emacs mode for OCaml
6e95eae7 143Summary(pl.UTF-8): Tryb OCamla dla Emacsa
65fbc6c7 144Group: Development/Tools
4694cc06 145Requires: %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
65fbc6c7
AM
146
147%description emacs
981ff793 148Emacs mode files for Objective Caml language.
65fbc6c7 149
3f556f71 150%description emacs -l pl.UTF-8
8151bf1e 151Pliki trybu OCamla dla Emacsa.
56260732 152
79502218
JB
153%package labltk
154Summary: Runtime for LablTk library
6e95eae7 155Summary(pl.UTF-8): Środowisko uruchomieniowe dla biblioteki LablTk
981ff793 156Group: Libraries
79502218 157Requires: %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
981ff793 158
79502218
JB
159%description labltk
160LablTk gives OCaml program access to Tcl/Tk GUI widgets. This package
161contains files needed to run bytecode OCaml programs using LablTk.
981ff793 162
3f556f71
JR
163%description labltk -l pl.UTF-8
164Biblioteka LablTk daje programom napisanym w OCamlu dostęp do widgetów
165Tcl/Tk. Pakiet ten zawiera binaria potrzebne do uruchamiania programów
166używających LablTk.
981ff793
MM
167
168%package labltk-devel
8151bf1e 169Summary: LablTk library for OCaml
6e95eae7 170Summary(pl.UTF-8): Biblioteka LablTk dla OCamla
56260732 171Group: Development/Libraries
4694cc06 172Requires: %{name}-labltk = %{epoch}:%{version}-%{release}
981ff793
MM
173
174%description labltk-devel
175LablTk gives OCaml program access to Tcl/Tk GUI widgets. This package
176contains files needed to develop OCaml programs using LablTk.
177
3f556f71
JR
178%description labltk-devel -l pl.UTF-8
179Biblioteka LablTk daje programom napisanym w OCamlu dostęp do widgetów
180Tcl/Tk. Pakiet ten zawiera pliki niezbędne do tworzenia programów
181używających LablTk.
981ff793 182
79502218
JB
183%package x11graphics
184Summary: X11 graphic output for OCaml
6e95eae7 185Summary(pl.UTF-8): Dostęp do X11 dla OCamla
79502218 186Group: Development/Libraries
4694cc06 187Requires: %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
56260732 188
79502218
JB
189%description x11graphics
190x11graphics module gives OCaml program access to drawing in X11
191windows. This package contains files needed to run bytecode OCaml
192programs using x11graphics.
56260732 193
3f556f71
JR
194%description x11graphics -l pl.UTF-8
195Moduł x11graphics daje programom napisanym w OCamlu możliwość
79502218 196korzystania z interfejsu graficznego X11. Pakiet ten zawiera binaria
3f556f71 197potrzebne do uruchamiania programów używających x11graphics.
981ff793
MM
198
199%package x11graphics-devel
200Summary: X11 graphic output for OCaml
6e95eae7 201Summary(pl.UTF-8): Dostęp do X11 dla OCamla
981ff793 202Group: Development/Libraries
4694cc06 203Requires: %{name}-x11graphics = %{epoch}:%{version}-%{release}
981ff793
MM
204
205%description x11graphics-devel
206x11graphics module gives OCaml program access to drawing in X11
207windows. This package contains files needed to develop OCaml programs
208using x11graphics.
209
3f556f71
JR
210%description x11graphics-devel -l pl.UTF-8
211Moduł x11graphics daje programom napisanym w OCamlu możliwość
8151bf1e 212korzystania z interfejsu graficznego X11. Pakiet ten zawiera pliki
3f556f71 213niezbędne do tworzenia programów używających x11graphics.
56260732 214
56260732
MM
215%package camlp4
216Summary: Objective Caml Preprocessor
6e95eae7 217Summary(pl.UTF-8): Preprocesor OCamla
56260732 218Group: Development/Languages
4694cc06 219Requires: %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
220Provides: camlp4 = %{epoch}:%{version}-%{release}
56260732
MM
221Obsoletes: camlp4
222
223%description camlp4
224Camlp4 is a Pre-Processor-Pretty-Printer for Objective Caml. It offers
225tools for syntax (grammars) and the ability to modify the concrete
226syntax of the language (quotations, syntax extensions).
227
228Camlp4 can parse normal Ocaml concrete syntax or any other
229user-definable syntax. As an example, an alternative syntax is
230provided, named revised, because it tries to fix some small problems
231of the normal syntax.
232
233Camlp4 can pretty print the normal Ocaml concrete syntax or the
234revised one. It is therefore always possible to have a version of your
8151bf1e 235sources compilable by the Objective Caml compiler without
56260732
MM
236preprocessing.
237
3f556f71
JR
238%description camlp4 -l pl.UTF-8
239Camlp4 jest preprocesorem OCamla. Oferuje narzędzia do manipulowania
240składnią (gramatyki) oraz możliwość modyfikowania oryginalnej składni
241języka (cytowania, rozszerzenia).
56260732 242
3f556f71
JR
243Camlp4 może sparsować oryginalną składnię Ocamla lub dowolną inną
244definiowalną przez użytkownika. Jako przykład podana jest alternatywna
245składnia (revised syntax), która próbuje poprawić drobne problemy
246występujące w składni oryginalnej.
56260732 247
3f556f71
JR
248Camlp4 umie ładnie formatować źródła zarówno w oryginalnej jak i
249poprawionej składni OCamla. Potrafi także tłumaczyć programy z jednej
250składni na drugą.
65fbc6c7 251
69735a4b 252%package camlp4-doc-html
253Summary: Objective Caml Preprocessor - HTML documentation
6e95eae7 254Summary(pl.UTF-8): Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML
69735a4b 255Group: Development/Languages
256
257%description camlp4-doc-html
258Objective Caml Preprocessor - HTML documentation.
259
3f556f71 260%description camlp4-doc-html -l pl.UTF-8
69735a4b 261Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML.
262
6dfc0e1a 263%package compiler-objects
981ff793 264Summary: Compiled parts of OCaml compiler
6e95eae7 265Summary(pl.UTF-8): Skompilowane części kompilatora OCamla
981ff793 266Group: Development/Languages
4694cc06 267Requires: %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
68076664 268Obsoletes: ocaml-devel
6adc6dd7 269Provides: ocaml-devel
981ff793 270
6dfc0e1a 271%description compiler-objects
981ff793
MM
272This package contains *.cmi and *.cmo files being parts of OCaml
273compiler. They are needed to compile some programs.
274
3f556f71
JR
275%description compiler-objects -l pl.UTF-8
276Pakiet ten zawiera pliki *.cmi oraz *.cmo będące częściami kompilatora
277OCamla. Są one wymagane do kompilacji niektórych programów.
981ff793 278
13b509d1
MM
279%package ocamldoc-devel
280Summary: Files needed to develop programs using ocamldoc
6e95eae7 281Summary(pl.UTF-8): Pliki potrzebne do tworzenia programów używających ocamldoc
13b509d1 282Group: Development/Languages
4694cc06 283Requires: %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
13b509d1
MM
284
285%description ocamldoc-devel
286You need this package if you are going to write ocamldoc front end or
287something like that.
288
3f556f71
JR
289%description ocamldoc-devel -l pl.UTF-8
290Będziesz potrzebować tego pakietu, jeśli zamierzasz pisać front end
291dla ocamldoc lub coś podobnego.
13b509d1 292
53fbd845
MM
293# maybe we'll want to add some more stuff here?
294%package examples
295Summary: Example source code for OCaml
6e95eae7 296Summary(pl.UTF-8): Przykładowe kody źródłowe w OCamlu
53fbd845 297Group: Development/Languages
4694cc06 298Requires: %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
53fbd845
MM
299
300%description examples
63004413 301This packages contains sources for Okasaki's Purely Functional
53fbd845
MM
302Datastructures in OCaml, along with some contributions.
303
3f556f71
JR
304%description examples -l pl.UTF-8
305Pakiet ten zawiera źródła Czysto Funkcyjnych Struktur Danych
8151bf1e 306autorstwa Okasaki'ego, napisane w OCamlu, wraz z dodatkami.
53fbd845 307
65fbc6c7 308%prep
9de25172 309%setup -q -a1 -a3 -a4 -a6
19e77905 310mkdir examples
9de25172
JB
311tar xjf %{SOURCE8} -C examples
312tar xzf %{SOURCE9} -C examples
56260732 313# order mess with docs somewhat
69735a4b 314mkdir -p docs/html
56260732 315mv htmlman docs/html/ocaml
fa4b2219 316cp %{SOURCE2} docs/ocaml.ps.gz
db184753 317mv camlp4-%{p4ver}-manual.html docs/html/camlp4
9de25172 318cp %{SOURCE5} docs/camlp4.ps.gz
db184753 319mv camlp4-%{p4ver}-tutorial.html docs/html/camlp4-tutorial
9de25172 320cp %{SOURCE7} docs/camlp4-tutorial.ps.gz
56260732 321%patch0 -p1
4c1e0f62 322%patch1 -p1
56260732 323%patch2 -p1
3a1adca1 324%patch3 -p1
0d424b76 325%patch4 -p1
69735a4b 326
327%build
ed19172f 328cp -f /usr/share/automake/config.sub config/gnu
65fbc6c7 329./configure \
69735a4b 330 -cc "%{__cc}" \
65fbc6c7
AM
331 -bindir %{_bindir} \
332 -libdir %{_libdir}/%{name} \
333 -mandir %{_mandir}/man1 \
530dec71 334 -host %{_host} \
f4710e3c 335 %{!?with_tk:-no-tk} \
2e6ceb74 336 -with-pthread \
0053154a 337 -x11lib %{_libdir}
65fbc6c7 338
0d424b76
AM
339%{__make} -j1 world bootstrap opt.opt CFLAGS="%{rpmcflags} -Wall -DUSE_INTERP_RESULT"
340%{__make} -C tools objinfo CFLAGS="%{rpmcflags} -Wall -DUSE_INTERP_RESULT" -j1
65fbc6c7 341
e1542d3b
JB
342# broken build system
343sed -e 's,LIBDIR,%{_libdir},' camlp4/man/camlp4.1.tpl > camlp4/man/camlp4.1
344
65fbc6c7 345%install
5ca6b9fb 346rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
69735a4b 347install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir},%{_infodir},%{_examplesdir}/%{name}-{labltk-,}%{version}}
7ff0f82f 348install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/site-lib
e42e1457 349
7ae05805 350%{__make} install \
13b509d1
MM
351 BINDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_bindir} \
352 LIBDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name} \
353 MANDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}
354
355cat > $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/ld.conf <<EOF
356%{_libdir}/%{name}/stublibs
357%{_libdir}/%{name}
358EOF
4797676b 359
f4710e3c 360%if %{with emacs}
3889f6d2
JR
361%{__make} -C emacs install \
362 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
363 EMACSDIR="$RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/emacs/site-lisp" \
364 EMACS="emacs"
56260732
MM
365%endif
366
981ff793 367# symlink .opt versions of compilers (if present)
13b509d1
MM
368# warning: don't do that with camlp4 (can't load extensions then)
369for f in ocamlc ocamlopt ocamldoc ocamllex; do
067af37d
MM
370 if test -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/$f.opt; then
371 mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/$f \
372 $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/$f.byte
373 ln -sf %{_bindir}/$f.opt $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/$f
374 fi
1511bcd5 375done
65fbc6c7 376
981ff793 377# move includes to the proper place
ba35c88b 378mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/caml $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/caml
981ff793 379# but leave compatibility symlink
379cf672 380ln -s ../../include/caml $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/caml
981ff793 381
360c386d
MM
382# compiled sources of compiler, needed by some programs
383for f in {asm,byte}comp parsing typing utils ; do
384 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/compiler/$f
385 cp $f/*.{cmi,cmo,cmx,o} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/compiler/$f
386done
981ff793
MM
387
388# this isn't installed by default, but is useful
389install tools/objinfo $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/ocamlobjinfo
53fbd845 390cp -r examples/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
13b509d1 391cp -r otherlibs/labltk/examples* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-labltk-%{version}
56260732
MM
392ln -sf %{_libdir}/%{name}/{scrape,add}labels $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
393
13b509d1 394# shutup checkfiles
9de25172
JB
395%{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3
396%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/labltk/{labltktop,pp}
13b509d1 397
69735a4b 398# install info pages
399cp -f infoman/*.gz $RPM_BUILD_ROOT%{_infodir}
400
e1542d3b
JB
401# broken build system
402install camlp4/man/camlp4.1 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1
403for f in camlp4o.1 camlp4r.1 mkcamlp4.1 camlp4o.opt.1 camlp4r.opt.1 ; do
404 echo '.so camlp4.1' >$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/$f
405done
406
65fbc6c7
AM
407%clean
408rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
409
9de25172 410%post doc-info -p /sbin/postshell
4a452533 411-/usr/sbin/fix-info-dir -c %{_infodir}
69735a4b 412
9de25172 413%postun doc-info -p /sbin/postshell
4a452533 414-/usr/sbin/fix-info-dir -c %{_infodir}
69735a4b 415
65fbc6c7
AM
416%files
417%defattr(644,root,root,755)
f1920819 418%doc LICENSE Changes README Upgrading
9de25172 419%attr(755,root,root) %{_bindir}/addlabels
13b509d1 420%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocaml*
9de25172 421%attr(755,root,root) %{_bindir}/scrapelabels
dd90c8d9 422%{?with_tk:%exclude %{_bindir}/ocamlbrowser}
13b509d1 423%exclude %{_bindir}/ocamlrun
ba35c88b 424%{_includedir}/caml
530dec71 425%{_libdir}/%{name}/caml
530dec71 426%{_libdir}/%{name}/threads
4c1e0f62
MM
427%dir %{_libdir}/%{name}/vmthreads
428%dir %{_libdir}/%{name}/vmthreads/*.cm*
429%dir %{_libdir}/%{name}/vmthreads/*.a
13b509d1
MM
430%{_libdir}/%{name}/*.a
431%{_libdir}/%{name}/*.o
432%{_libdir}/%{name}/*.cm*
433%exclude %{_libdir}/%{name}/*graphics*
dd90c8d9 434%{_libdir}/%{name}/Makefile.config
4251bfb1 435%{_libdir}/%{name}/ld.conf
56260732
MM
436%{_libdir}/%{name}/camlheader
437%{_libdir}/%{name}/camlheader_ur
7ff0f82f 438%{_libdir}/%{name}/ocamlbuild
13b509d1 439%dir %{_libdir}/%{name}/ocamldoc
13b509d1
MM
440%{_libdir}/%{name}/ocamldoc/*.hva
441%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/expunge
442%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/extract_crc
9de25172
JB
443%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/objinfo_helper
444%{_mandir}/man1/ocaml*
445%exclude %{_mandir}/man1/ocamlrun.1*
13b509d1 446
79502218
JB
447%files runtime
448%defattr(644,root,root,755)
449%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlrun
450%dir %{_libdir}/%{name}
7ff0f82f 451%dir %{_libdir}/%{name}/site-lib
79502218
JB
452%dir %{_libdir}/%{name}/stublibs
453%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/stublibs/dll*.so
454%exclude %{_libdir}/%{name}/stublibs/dllgraphics.so
42946d4f 455%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/libcamlrun_shared.so
79502218
JB
456%if %{with tk}
457%exclude %{_libdir}/%{name}/stublibs/dlllabltk.so
79502218 458%endif
9de25172 459%{_mandir}/man1/ocamlrun.1*
79502218 460
13b509d1
MM
461%files lib-source
462%defattr(644,root,root,755)
463%{_libdir}/%{name}/*.ml
8151bf1e 464%{_libdir}/%{name}/*.mli
4c1e0f62 465%{_libdir}/%{name}/*/*.mli
13b509d1 466
79502218 467%files doc-html
763b9075 468%defattr(644,root,root,755)
79502218
JB
469%doc docs/html/ocaml/*
470
471%files doc-ps
472%defattr(644,root,root,755)
473%doc docs/*.ps.gz
474
475%files doc-info
476%defattr(644,root,root,755)
477%{_infodir}/ocaml.info*
53fbd845 478
13b509d1
MM
479# they are poor, html is much better
480#%files manpages
e68873d9 481#%%{_mandir}/man3/*
65fbc6c7 482
79502218
JB
483%if %{with emacs}
484%files emacs
56260732 485%defattr(644,root,root,755)
79502218
JB
486%{_datadir}/emacs/site-lisp/*.el*
487%endif
56260732 488
79502218
JB
489%if %{with tk}
490%files labltk
69735a4b 491%defattr(644,root,root,755)
79502218 492%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/stublibs/dlllabltk.so
69735a4b 493
981ff793 494%files labltk-devel
56260732 495%defattr(644,root,root,755)
73a93122 496%attr(755,root,root) %{_bindir}/labltk
497%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocamlbrowser
56260732
MM
498%dir %{_libdir}/%{name}/labltk
499%{_libdir}/%{name}/labltk/*.cm*
500%{_libdir}/%{name}/labltk/*.a
42946d4f 501%{_libdir}/%{name}/labltk/*.o
73a93122 502%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/labltk/tkcompiler
ba35c88b 503%{_examplesdir}/%{name}-labltk-%{version}
56260732
MM
504%endif
505
b552f088 506%if %{with x}
79502218
JB
507%files x11graphics
508%defattr(644,root,root,755)
509%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/stublibs/dllgraphics.so
510
981ff793 511%files x11graphics-devel
56260732 512%defattr(644,root,root,755)
13b509d1 513%{_libdir}/%{name}/graphics*.cm*
f442d039 514%{_libdir}/%{name}/graphics.a
56260732 515%{_libdir}/%{name}/libgraphics.a
56260732
MM
516%endif
517
79502218 518%files camlp4
65fbc6c7 519%defattr(644,root,root,755)
e1542d3b
JB
520%attr(755,root,root) %{_bindir}/camlp4*
521%attr(755,root,root) %{_bindir}/mkcamlp4
79502218 522%{_libdir}/%{name}/camlp4
e1542d3b
JB
523%{_mandir}/man1/camlp4*.1*
524%{_mandir}/man1/mkcamlp4.1*
4797676b 525
79502218 526%files camlp4-doc-html
13b509d1 527%defattr(644,root,root,755)
79502218 528%doc docs/html/camlp4*
13b509d1 529
79502218 530%files compiler-objects
69735a4b 531%defattr(644,root,root,755)
79502218 532%{_libdir}/%{name}/compiler
69735a4b 533
79502218 534%files ocamldoc-devel
73a93122 535%defattr(644,root,root,755)
79502218
JB
536%{_libdir}/%{name}/ocamldoc/*.cm*
537%{_libdir}/%{name}/ocamldoc/*.a
69735a4b 538
79502218 539%files examples
69735a4b 540%defattr(644,root,root,755)
79502218 541%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
This page took 0.191849 seconds and 4 git commands to generate.