]> git.pld-linux.org Git - packages/ocaml-fuse.git/blame - ocaml-fuse.spec
- typo
[packages/ocaml-fuse.git] / ocaml-fuse.spec
CommitLineData
6d4859a1
ER
1#
2# Conditional build:
96798cec 3%bcond_without ocaml_opt # native optimized binaries (bytecode is always built)
c5770cec
JR
4
5# not yet available on x32 (ocaml 4.02.1), remove when upstream will support it
96798cec 6%ifnarch %{ix86} %{x8664} %{arm} aarch64 ppc sparc sparcv9
c5770cec
JR
7%undefine with_ocaml_opt
8%endif
6d4859a1 9
e91c320b 10%define module ocamlfuse
a93cf193
JR
11Summary: Fuse binding for OCaml
12Summary(pl.UTF-8): Wiązania Fuse dla OCamla
b1b243d7 13Name: ocaml-fuse
a93cf193 14Version: 2.7.1
162f67e9 15Release: 5
6d4859a1
ER
16License: GPL v2
17Group: Libraries
96798cec 18#Source0Download: https://github.com/astrada/ocamlfuse/releases
a93cf193
JR
19Source0: https://github.com/astrada/ocamlfuse/archive/v%{version}_cvs7/ocamlfuse-%{version}-7.tar.gz
20# Source0-md5: a5da871a0983b6723c6b9b735898fe34
e91c320b 21Patch0: no-wrapped.patch
96798cec
JB
22URL: https://github.com/astrada/ocamlfuse
23BuildRequires: libfuse-devel >= 2.7
24BuildRequires: ocaml >= 1:4.02.3
25BuildRequires: ocaml-dune >= 1.6
6d4859a1 26BuildRequires: ocaml-findlib >= 1.4
789d8507 27BuildRequires: ocaml-idl-devel >= 1.0.5
96798cec 28BuildRequires: pkgconfig
6d4859a1 29%requires_eq ocaml-runtime
96798cec 30Requires: libfuse >= 2.7
6d4859a1
ER
31BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
32
ed1ca61e
ER
33%define debug_package %{nil}
34
6d4859a1
ER
35%description
36OcamlFuse is a binding to the high-level part of the fuse library,
96798cec 37allowing you to implement Linux filesystems in OCaml.
6d4859a1
ER
38
39The main features of ocamlfuse are:
40- Multithreading: each callback runs in a separate ocaml thread, so
41 that a slow call can't block the filesystem
42- Efficiency: read and write operations use the bigarray library
96798cec
JB
43 achieving very high troughput
44- Ease of use: the fusexmp filesystem (mimicking bindfs) is 73 lines
45 of code, including in-memory extended attributes using a hash table.
46 The hello example is 42 lines of code.
6d4859a1
ER
47
48%description -l pl.UTF-8
96798cec
JB
49OcamlFuse to wiązania do wysokopoziomowej części biblioteki fuse,
50pozwalające implementować linuksowe systemy plików w OCamlu.
51
52Główne cechy ocamlfuse to:
53- wielowątkowość: każde wywołanie zwrotne działa w osobnym wątku
54 OCamla, więc powolne wywołanie nie zablokuje systemu plików
55- wydajność: operacje odczytu i zapisu wykorzystują bibliotekę
56 bigarray, osiągając dużą przepustowość
57- łatwość użycia: system plików fusexmp (naśladujący bindfs) ma
58 jedynie 73 linie kodu, włącznie z rozszerzonymi atrybutami w
59 pamięci, wykorzystującymi tablicę haszującą; przykład "hello
60 world" ma 42 linie kodu.
6d4859a1
ER
61
62%package devel
63Summary: ocamlfuse binding for OCaml - development part
1edb3a2d 64Summary(pl.UTF-8): Wiązania ocamlfuse dla OCamla - część programistyczna
6d4859a1
ER
65Group: Development/Libraries
66Requires: %{name} = %{version}-%{release}
67%requires_eq ocaml
96798cec 68Requires: libfuse-devel >= 2.7
b92f57da 69Requires: ocaml-idl-devel >= 1.0.5
6d4859a1
ER
70
71%description devel
72This package contains files needed to develop OCaml programs using
96798cec 73Fuse library.
6d4859a1
ER
74
75%description devel -l pl.UTF-8
96798cec
JB
76Pakiet ten zawiera pliki niezbędne do tworzenia programów w OCamlu,
77używających biblioteki Fuse.
6d4859a1
ER
78
79%prep
a93cf193 80%setup -q -n ocamlfuse-2.7.1_cvs7
3753bd0c 81%patch0 -p1
6d4859a1
ER
82
83%build
a93cf193 84%{__make}
6d4859a1
ER
85
86%install
87rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
a93cf193
JR
88
89%{__make} install \
90 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
6d4859a1 91
96798cec
JB
92# sources
93%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/ocaml/%{module}/*.ml
94# LICENSE is generic GPLv2 text, README.md packaged as %doc
95%{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_prefix}/doc/%{module}
96
6d4859a1
ER
97%clean
98rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
99
100%files
101%defattr(644,root,root,755)
96798cec
JB
102%doc README.md
103%dir %{_libdir}/ocaml/%{module}
a93cf193 104%{_libdir}/ocaml/%{module}/META
96798cec 105%{_libdir}/ocaml/%{module}/*.cma
d3dc979d 106%if %{with ocaml_opt}
96798cec 107%attr(755,root,root) %{_libdir}/ocaml/%{module}/*.cmxs
d3dc979d 108%endif
96798cec 109%attr(755,root,root) %{_libdir}/ocaml/stublibs/dllfuse_stubs.so
6d4859a1
ER
110
111%files devel
112%defattr(644,root,root,755)
96798cec
JB
113%{_libdir}/ocaml/%{module}/dune-package
114%{_libdir}/ocaml/%{module}/opam
115%{_libdir}/ocaml/%{module}/*.cmi
116%{_libdir}/ocaml/%{module}/*.cmt
117%{_libdir}/ocaml/%{module}/*.cmti
a93cf193
JR
118%{_libdir}/ocaml/%{module}/*.a
119%{_libdir}/ocaml/%{module}/*.mli
c5770cec 120%if %{with ocaml_opt}
eff3047b 121%{_libdir}/ocaml/%{module}/*.cmx
a93cf193 122%{_libdir}/ocaml/%{module}/*.cmxa
c5770cec 123%endif
This page took 0.150474 seconds and 4 git commands to generate.