up to 3.8.6
[packages/maven.git] / maven.spec
1 # TODO:
2 # - cleanups in lib directory -- replace jar files
3 #   with package dependencies
4 # I work on following TODOs in JPACKAGE branch:
5 # - use source package
6 # - patch for --local-repository: http://codehaus01a.managed.contegix.com/browse/MNG-939
7 # - jpp sync http://www.jpackage.org/cgi-bin/viewvc.cgi/rpms/free/maven2/?root=jpackage&pathrev=JPACKAGE-1_7
8
9 Summary:        Java project management and project comprehension tool
10 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzie do zarządzania projektami Javy ułatwiające ich zrozumienie
11 Name:           maven
12 Version:        3.8.6
13 Release:        1
14 License:        Apache
15 Group:          Development/Languages/Java
16 Source0:        https://www.apache.org/dist/maven/maven-3/%{version}/binaries/apache-%{name}-%{version}-bin.tar.gz
17 # Source0-md5:  0e07de4a7b5c84ebed737a2002f52019
18 URL:            http://maven.apache.org/
19 Requires:       jdk >= 1.7
20 ExclusiveArch:  %{ix86} %{x8664}
21 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
22
23 %define         _enable_debug_packages  0
24
25 %description
26 Maven is a Java project management and project comprehension tool.
27 Maven is based on the concept of a project object model (POM) in that
28 all the artifacts produced by Maven are a result of consulting a well
29 defined model for your project.
30
31 The intent of Maven is to make intra-project development highly
32 manageable in the hopes of providing more time for cross-project
33 development. You might call it cross-project pollination or the
34 sharing of project development knowledge, this is what Maven attempts
35 to encourage.
36
37 %description -l pl.UTF-8
38 Maven to narzędzie do zarządzania projektami w Javie, ułatwiające ich
39 zrozumienie. Jest oparty na idei obiektowego modelu projektu (POM -
40 Project Object Model), w której wszystkie wytwory Mavena są wynikiem
41 konsultowania z dobrze zdefiniowanym modelem projektu.
42
43 Intencją Mavena jest uczynić rozwój wewnątrzprojektowy wysoko
44 zarządzalnym w nadziei pozostawienia większej ilości czasu na rozwój
45 międzyprojektowy. Można to nazwać zapylaniem międzyprojektowym lub
46 dzieleniem wiedzy o rozwoju projektów - do tego Maven próbuje
47 zachęcić.
48
49 %prep
50 %setup -q -n apache-%{name}-%{version}
51
52 %install
53 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
54 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{_datadir}/%{name}/bin}
55 ln -sf %{_datadir}/%{name}/bin/mvn $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/mvn
56
57 install -d $RPM_BUILD_ROOT
58 install bin/mvn $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/bin
59 cp -a bin/m2.conf $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/bin
60 cp -a boot conf lib $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}
61
62 %clean
63 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
64
65 %files
66 %defattr(644,root,root,755)
67 %attr(755,root,root) %{_bindir}/mvn
68 %dir %{_datadir}/%{name}
69 %dir %{_datadir}/%{name}/bin
70 %{_datadir}/%{name}/bin/m2.conf
71 %attr(755,root,root) %{_datadir}/%{name}/bin/mvn
72 %{_datadir}/%{name}/boot
73 %{_datadir}/%{name}/conf
74 %{_datadir}/%{name}/lib
This page took 0.034616 seconds and 3 git commands to generate.