- typo
[packages/maven.git] / maven.spec
1 # TODO:
2 # - cleanups in lib directory -- replace jar files
3 #   with package dependencies
4 # - use source package
5 # - patch for --local-repository: http://codehaus01a.managed.contegix.com/browse/MNG-939
6 # - jpp sync http://www.jpackage.org/cgi-bin/viewvc.cgi/rpms/free/maven2/?root=jpackage&pathrev=JPACKAGE-1_7
7
8 Summary:        Java project management and project comprehension tool
9 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzie do zarządzania projektami Javy ułatwiające ich zrozumienie
10 Name:           maven
11 Version:        2.0.10
12 Release:        1
13 License:        Apache
14 Group:          Development/Languages/Java
15 Source0:        http://www.apache.org/dist/maven/binaries/apache-%{name}-%{version}-bin.tar.bz2
16 # Source0-md5:  244b216dedd433d5277e72193dffc70e
17 URL:            http://maven.apache.org/
18 Requires:       jdk
19 BuildArch:      noarch
20 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
21
22 %description
23 Maven is a Java project management and project comprehension tool.
24 Maven is based on the concept of a project object model (POM) in that
25 all the artifacts produced by Maven are a result of consulting a well
26 defined model for your project.
27
28 The intent of Maven is to make intra-project development highly
29 manageable in the hopes of providing more time for cross-project
30 development. You might call it cross-project pollination or the
31 sharing of project development knowledge, this is what Maven attempts
32 to encourage.
33
34 %description -l pl.UTF-8
35 Maven to narzędzie do zarządzania projektami w Javie, ułatwiające ich
36 zrozumienie. Jest oparty na idei obiektowego modelu projektu (POM -
37 Project Object Model), w której wszystkie wytwory Mavena są wynikiem
38 konsultowania z dobrze zdefiniowanym modelem projektu.
39
40 Intencją Mavena jest uczynić rozwój wewnątrzprojektowy wysoko
41 zarządzalnym w nadziei pozostawienia większej ilości czasu na rozwój
42 międzyprojektowy. Można to nazwać zapylaniem międzyprojektowym lub
43 dzieleniem wiedzy o rozwoju projektów - do tego Maven próbuje
44 zachęcić.
45
46 %prep
47 %setup -q -n apache-%{name}-%{version}
48
49 %install
50 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
51 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{_datadir}/%{name}/bin}
52 ln -sf %{_datadir}/%{name}/bin/mvn $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/mvn
53
54 install -d $RPM_BUILD_ROOT
55 install bin/mvn $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/bin
56 cp -a bin/m2.conf $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/bin
57 cp -a boot conf lib $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}
58
59 %clean
60 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
61
62 %files
63 %defattr(644,root,root,755)
64 %doc NOTICE.txt
65 %attr(755,root,root) %{_bindir}/mvn
66 %dir %{_datadir}/%{name}
67 %dir %{_datadir}/%{name}/bin
68 %{_datadir}/%{name}/bin/m2.conf
69 %attr(755,root,root) %{_datadir}/%{name}/bin/mvn
70 %{_datadir}/%{name}/boot
71 %{_datadir}/%{name}/conf
72 %{_datadir}/%{name}/lib
This page took 0.075061 seconds and 3 git commands to generate.