- $MAVEN_HOME fix
[packages/maven.git] / maven.spec
1
2 # TODO:
3 #  - cleanups in lib directory -- replace jar files 
4 #    with package dependencies
5
6 Summary:        Java project management and project comprehension tool
7 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzie do zarządzania projektami Javy ułatwiajęce ich zrozumienie
8 Name:           maven
9 Version:        1.0.2
10 Release:        0.2
11 License:        Apache
12 Group:          Development/Languages/Java
13 Source0:        http://www.apache.org/dist/maven/binaries/%{name}-%{version}.tar.gz
14 # Source0-md5:  47624c83b907fa16e8257bc5b351f84a
15 Patch0:         %{name}-MAVEN_HOME.patch
16 URL:            http://maven.apache.org/
17 Requires:       jre
18 BuildArch:      noarch
19 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
20
21 %description
22 Maven is a Java project management and project comprehension
23 tool. Maven is based on the concept of a project object model
24 (POM) in that all the artifacts produced by Maven are a result of
25 consulting a well defined model for your project.
26
27 The intent of Maven is to make intra-project development highly
28 manageable in the hopes of providing more time for cross-project
29 development. You might call it cross-project pollination or the
30 sharing of project development knowledge, this is what Maven
31 attempts to encourage.
32
33 %description -l pl.UTF-8
34 Maven to narzędzie do zarządzania projektami w Javie, ułatwiające ich
35 zrozumienie. Jest oparty na idei obiektowego modelu projektu (POM -
36 Project Object Model), w której wszystkie wytwory Mavena są wynikiem
37 konsultowania z dobrze zdefiniowanym modelem projektu.
38
39 Intencją Mavena jest uczynić rozwój wewnątrzprojektowy wysoko
40 zarządzalnym w nadziei pozostawienia większej ilości czasu na rozwój
41 międzyprojektowy. Można to nazwać zapylaniem międzyprojektowym lub
42 dzieleniem wiedzy o rozwoju projektów - do tego Maven próbuje
43 zachęcić.
44
45 %prep
46 %setup -q
47 %patch0 -p1
48
49 %install
50 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
51
52 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
53 ln -sf %{_datadir}/%{name}/bin/maven $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/maven
54
55 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/bin
56 install bin/maven $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/bin
57 install bin/forehead.conf $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/bin
58 cp -r lib $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}
59 cp -r plugins $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}
60 #cp -r repository $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}
61 install maven-project.xsd $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}
62
63 %clean
64 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
65
66 %files
67 %defattr(644,root,root,755)
68 %attr(755,root,root) %{_bindir}/maven
69 %dir %{_datadir}/%{name}
70 %dir %{_datadir}/%{name}/bin
71 %attr(755,root,root) %{_datadir}/%{name}/bin/maven
72 %{_datadir}/%{name}/bin/forehead.conf
73 %{_datadir}/%{name}/lib
74 %{_datadir}/%{name}/plugins
75 #%{_datadir}/%{name}/repository
76 %{_datadir}/%{name}/maven-project.xsd
This page took 0.048327 seconds and 3 git commands to generate.