- $MAVEN_HOME fix
[packages/maven.git] / maven.spec
CommitLineData
d64debe2 1
2# TODO:
3# - cleanups in lib directory -- replace jar files
4# with package dependencies
5
d64debe2 6Summary: Java project management and project comprehension tool
6fdd8d58 7Summary(pl.UTF-8): Narzędzie do zarządzania projektami Javy ułatwiajęce ich zrozumienie
d64debe2 8Name: maven
4317d99f 9Version: 1.0.2
f2a68a38 10Release: 0.2
c936f714 11License: Apache
43855a30 12Group: Development/Languages/Java
965cb194 13Source0: http://www.apache.org/dist/maven/binaries/%{name}-%{version}.tar.gz
4317d99f 14# Source0-md5: 47624c83b907fa16e8257bc5b351f84a
d64debe2 15Patch0: %{name}-MAVEN_HOME.patch
c936f714 16URL: http://maven.apache.org/
d64debe2 17Requires: jre
18BuildArch: noarch
19BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
20
d64debe2 21%description
22Maven is a Java project management and project comprehension
23tool. Maven is based on the concept of a project object model
24(POM) in that all the artifacts produced by Maven are a result of
25consulting a well defined model for your project.
26
27The intent of Maven is to make intra-project development highly
28manageable in the hopes of providing more time for cross-project
29development. You might call it cross-project pollination or the
30sharing of project development knowledge, this is what Maven
31attempts to encourage.
32
f22fc01d
JR
33%description -l pl.UTF-8
34Maven to narzędzie do zarządzania projektami w Javie, ułatwiające ich
43855a30 35zrozumienie. Jest oparty na idei obiektowego modelu projektu (POM -
f22fc01d 36Project Object Model), w której wszystkie wytwory Mavena są wynikiem
43855a30
JB
37konsultowania z dobrze zdefiniowanym modelem projektu.
38
f22fc01d
JR
39Intencją Mavena jest uczynić rozwój wewnątrzprojektowy wysoko
40zarządzalnym w nadziei pozostawienia większej ilości czasu na rozwój
41międzyprojektowy. Można to nazwać zapylaniem międzyprojektowym lub
42dzieleniem wiedzy o rozwoju projektów - do tego Maven próbuje
43zachęcić.
d64debe2 44
45%prep
f9f676ff 46%setup -q
d64debe2 47%patch0 -p1
48
d64debe2 49%install
50rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
51
52install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
43855a30 53ln -sf %{_datadir}/%{name}/bin/maven $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/maven
d64debe2 54
d64debe2 55install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/bin
56install bin/maven $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/bin
57install bin/forehead.conf $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/bin
58cp -r lib $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}
59cp -r plugins $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}
e3e71e30 60#cp -r repository $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}
d64debe2 61install maven-project.xsd $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}
62
d64debe2 63%clean
64rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
65
66%files
67%defattr(644,root,root,755)
43855a30
JB
68%attr(755,root,root) %{_bindir}/maven
69%dir %{_datadir}/%{name}
70%dir %{_datadir}/%{name}/bin
d64debe2 71%attr(755,root,root) %{_datadir}/%{name}/bin/maven
72%{_datadir}/%{name}/bin/forehead.conf
d64debe2 73%{_datadir}/%{name}/lib
74%{_datadir}/%{name}/plugins
e3e71e30 75#%{_datadir}/%{name}/repository
d64debe2 76%{_datadir}/%{name}/maven-project.xsd
This page took 0.046066 seconds and 4 git commands to generate.