- typo
[packages/maven.git] / maven.spec
CommitLineData
d64debe2 1# TODO:
e1f3f315
ER
2# - cleanups in lib directory -- replace jar files
3# with package dependencies
4# - use source package
97d1b83a
ER
5# - patch for --local-repository: http://codehaus01a.managed.contegix.com/browse/MNG-939
6# - jpp sync http://www.jpackage.org/cgi-bin/viewvc.cgi/rpms/free/maven2/?root=jpackage&pathrev=JPACKAGE-1_7
d64debe2 7
d64debe2 8Summary: Java project management and project comprehension tool
acfff6e3 9Summary(pl.UTF-8): Narzędzie do zarządzania projektami Javy ułatwiające ich zrozumienie
d64debe2 10Name: maven
07cef01b 11Version: 2.0.10
97d1b83a 12Release: 1
c936f714 13License: Apache
43855a30 14Group: Development/Languages/Java
97c4eb49 15Source0: http://www.apache.org/dist/maven/binaries/apache-%{name}-%{version}-bin.tar.bz2
07cef01b 16# Source0-md5: 244b216dedd433d5277e72193dffc70e
c936f714 17URL: http://maven.apache.org/
3db0e3a4 18Requires: jdk
d64debe2 19BuildArch: noarch
20BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
21
d64debe2 22%description
e1f3f315
ER
23Maven is a Java project management and project comprehension tool.
24Maven is based on the concept of a project object model (POM) in that
25all the artifacts produced by Maven are a result of consulting a well
26defined model for your project.
d64debe2 27
28The intent of Maven is to make intra-project development highly
29manageable in the hopes of providing more time for cross-project
30development. You might call it cross-project pollination or the
e1f3f315
ER
31sharing of project development knowledge, this is what Maven attempts
32to encourage.
d64debe2 33
f22fc01d
JR
34%description -l pl.UTF-8
35Maven to narzędzie do zarządzania projektami w Javie, ułatwiające ich
43855a30 36zrozumienie. Jest oparty na idei obiektowego modelu projektu (POM -
f22fc01d 37Project Object Model), w której wszystkie wytwory Mavena są wynikiem
43855a30
JB
38konsultowania z dobrze zdefiniowanym modelem projektu.
39
f22fc01d
JR
40Intencją Mavena jest uczynić rozwój wewnątrzprojektowy wysoko
41zarządzalnym w nadziei pozostawienia większej ilości czasu na rozwój
42międzyprojektowy. Można to nazwać zapylaniem międzyprojektowym lub
43dzieleniem wiedzy o rozwoju projektów - do tego Maven próbuje
44zachęcić.
d64debe2 45
46%prep
97c4eb49 47%setup -q -n apache-%{name}-%{version}
d64debe2 48
d64debe2 49%install
50rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
e1f3f315
ER
51install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{_datadir}/%{name}/bin}
52ln -sf %{_datadir}/%{name}/bin/mvn $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/mvn
d64debe2 53
e1f3f315
ER
54install -d $RPM_BUILD_ROOT
55install bin/mvn $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/bin
56cp -a bin/m2.conf $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/bin
57cp -a boot conf lib $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}
d64debe2 58
d64debe2 59%clean
60rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
61
62%files
63%defattr(644,root,root,755)
e1f3f315
ER
64%doc NOTICE.txt
65%attr(755,root,root) %{_bindir}/mvn
43855a30
JB
66%dir %{_datadir}/%{name}
67%dir %{_datadir}/%{name}/bin
e1f3f315
ER
68%{_datadir}/%{name}/bin/m2.conf
69%attr(755,root,root) %{_datadir}/%{name}/bin/mvn
70%{_datadir}/%{name}/boot
71%{_datadir}/%{name}/conf
d64debe2 72%{_datadir}/%{name}/lib
This page took 0.13846 seconds and 4 git commands to generate.