- release 11 (by relup.sh)
[packages/lms.git] / lms.spec
1 # TODO:
2 # - package documents/templates/default
3 # - cosmetics (sort in %%files and %%install)
4 # - consider contrib and samples (re)packaging
5 #
6 # Conditional build:
7 %bcond_without  lmsd            # without lmsd daemon
8 %bcond_with     lmsd_debug      # with lmsd debugging
9
10 %define         lmsver          1.11
11 %define         lmssubver       13
12 Summary:        LAN Managment System
13 Summary(pl.UTF-8):      System Zarządzania Siecią Lokalną
14 Name:           lms
15 Version:        %{lmsver}.%{lmssubver}
16 Release:        11
17 License:        GPL v2
18 Group:          Networking/Utilities
19 Source0:        http://www.lms.org.pl/download/%{lmsver}/%{name}-%{version}.tar.gz
20 # Source0-md5:  294899358ae2585a4030580d79a06ee8
21 Source1:        %{name}.init
22 Source2:        %{name}.sysconfig
23 Source3:        %{name}-apache.conf
24 Source4:        %{name}-httpd.conf
25 Patch0:         %{name}-PLD.patch
26 Patch1:         %{name}-amd64.patch
27 Patch2:         %{name}-smarty.patch
28 Patch3:         build.patch
29 URL:            http://www.lms.org.pl/
30 BuildRequires:  bison
31 BuildRequires:  flex
32 %{?with_lmsd:BuildRequires:     libgadu-devel}
33 %{?with_lmsd:BuildRequires:     mysql-devel}
34 BuildRequires:  net-snmp-devel
35 %{?with_lmsd:BuildRequires:     postgresql-devel >= 8.2}
36 BuildRequires:  rpm-pythonprov
37 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.461
38 BuildRequires:  yacc
39 %{?with_lmsd:Requires(post,preun):      /sbin/chkconfig}
40 Requires:       Smarty >= 2.6.18-2
41 Requires:       php(gd)
42 Requires:       php(iconv)
43 Requires:       php(mbstring)
44 Requires:       php(mysql)
45 Requires:       php(pcre)
46 Requires:       php(posix)
47 Requires:       webapps
48 Requires:       webserver(access)
49 Requires:       webserver(alias)
50 Requires:       webserver(php)
51 Conflicts:      apache-base < 2.4.0-1
52 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
53
54 %define         _sysconfdir     /etc/%{name}
55 %define         _webapps        /etc/webapps
56 %define         _webapp         %{name}
57 %define         _smartyplugindir        %{php_data_dir}/Smarty/plugins
58 %define         _lmsdir         %{_datadir}/%{name}
59 %define         _lmsvar         /var/lib/%{name}
60
61 %description
62 This is a package of applications in PHP and Perl for managing LANs.
63 It's using MySQL or PostgreSQL. The main goal is to get the best
64 service of users at provider's level. The main features in LMS are:
65 - database of users (name, surname, address, telephone number,
66   commentary),
67 - database of computers (IP, MAC),
68 - easy-ridden financial system and funds of network,
69 - different subscriptions,
70 - sending warnings to users,
71 - many levels of access for LMS administrators,
72 - autogenerating ipchains, iptables, dhcpd, ethers file, oidentd,
73   openbsd packet filter configuration files/scripts,
74 - autogenerating almost any kind of config file using templates.
75
76 %description -l pl.UTF-8
77 "LMS" jest skrótem od "LAN Management System". Jest to zestaw
78 aplikacji w PHP i Perlu, ułatwiających zarządzanie sieciami
79 osiedlowymi (popularnie zwanymi Amatorskimi Sieciami Komputerowymi),
80 opartych o bazę danych MySQL lub PostgreSQL. Główne założenia to
81 uzyskanie jakości usług oraz obsługi użytkowników na poziomie
82 providera z prawdziwego zdarzenia. Najbardziej podstawowe cechy LMS
83 to:
84 - baza danych użytkowników (imię, nazwisko, adres, numer telefonu,
85   uwagi),
86 - baza danych komputerów (adres IP, adres MAC),
87 - prowadzenie prostego rachunku operacji finansowych oraz stanu
88   funduszów sieci,
89 - różne taryfy abonamentowe,
90 - wysyłanie pocztą elektroniczną upomnień do użytkowników,
91 - automatyczne naliczanie opłat miesięcznych,
92 - różne poziomy dostępu do funkcji LMS dla administratorów,
93 - generowanie reguł i plików konfiguracyjnych dla ipchains, iptables,
94   dhcpd, oidentd, packet filtra openbsd, wpisów /etc/ethers,
95 - generowanie praktycznie każdego pliku konfiguracyjnego na podstawie
96   danych w bazie przy użyciu prostych szablonów.
97
98 %package scripts
99 Summary:        LAN Managment System - scripts
100 Summary(pl.UTF-8):      LAN Managment System - skrypty
101 Group:          Networking/Utilities
102 Requires:       perl-Config-IniFiles
103 Requires:       perl-DBI
104 Requires:       perl-Net-SMTP-Server
105
106 %description scripts
107 This package contains scripts to integrate LMS with your system,
108 monthly billing, notify users about their debts and cutting off
109 customers. Also you can build probably any kind of config file using
110 lms-mgc.
111
112 %description scripts -l pl.UTF-8
113 Ten pakiet zawiera skrypty do zintegrowania LMS z systemem, naliczania
114 comiesięcznych opłat, powiadamiania użytkowników o ich zadłużeniu oraz
115 ich automagicznego odłączania. Możesz także zbudować prawdopodobnie
116 każdy typ pliku konfiguracyjnego przy użyciu lms-mgc.
117
118 %package sqlpanel
119 Summary:        LAN Managment System - sqlpanel module
120 Summary(pl.UTF-8):      LAN Managment System - moduł sqlpanel
121 Group:          Networking/Utilities
122 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
123
124 %description sqlpanel
125 SQL-panel module allows you to execute SQL queries and directly modify
126 data.
127
128 %description sqlpanel -l pl.UTF-8
129 Moduł 'SQL - panel' daje możliwość bezpośredniego dostępu do bazy
130 danych poprzez zadawanie zapytań SQL. Wyniki wyświetlane są w formie
131 tabeli. Ponadto podawany jest czas wykonania zapytania.
132
133 %package user
134 Summary:        LAN Managment System - simple user interface
135 Summary(pl.UTF-8):      LAN Managment System - prosty interfejs użytkownika
136 Group:          Networking/Utilities
137 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
138
139 %description user
140 Simple user interface.
141
142 %description user -l pl.UTF-8
143 Prosty interfejs użytkownika.
144
145 %package lmsd
146 Summary:        LAN Managment System - LMS system backend
147 Summary(pl.UTF-8):      LAN Managment System - backend systemu LMS
148 Group:          Networking/Utilities
149 Requires(post,preun):   /sbin/chkconfig
150 Requires:       rc-scripts
151 Obsoletes:      lms-almsd
152
153 %description lmsd
154 A program to manage the server by creating configuration files based
155 upon LMS database and restarting selected services.
156
157 %description lmsd -l pl.UTF-8
158 Program zarządzający serwerem poprzez tworzenie plików
159 konfiguracyjnych na podstawie bazy danych LMS-a i restartowanie
160 wybranych usług.
161
162 %package userpanel
163 Summary:        LAN Managment System - Userpanel
164 Summary(pl.UTF-8):      System Zarządzania Siecią Lokalną - Panel Użytkownika
165 Group:          Networking/Utilities
166 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
167
168 %description userpanel
169 Userpanel is automated virtual customer service, based on LMS and
170 using its core features. It enables customers (or it's intended to) to
171 do review their payments, change their personal details or computer
172 properties, modify subscriptions, submit problems, track their
173 requests on Helpdesk and print invoices. It means, it makes a closer
174 contact with their ISP.
175
176 %description userpanel -l pl.UTF-8
177 Userpanel jest opartą na szkielecie LMS (i ściśle z LMS
178 współpracującą) implementacją tzw. e-boku. Umożliwia (albo będzie
179 umożliwiał) klientom przeglądanie stanu swoich wpłat, zmianę swoich
180 danych osobowych, edycję właściwości swoich komputerów, zmianę taryf,
181 zgłaszanie błędów oraz awarii do Helpdesku, wydruk faktur oraz
182 formularza przelewu.
183
184 %prep
185 %setup -q -n %{name}
186 %patch0 -p1
187 %if "%{_lib}" == "lib64"
188 %patch1 -p1
189 %endif
190 %patch2 -p1
191 %patch3 -p1
192
193 mkdir smarty-plugins
194 %{__mv} \
195         lib/Smarty/plugins/block.t.php \
196         lib/Smarty/plugins/function.{bankaccount,gentime,handle,memory,number,size,sum,tip}.php \
197         lib/Smarty/plugins/modifier.{money_format,striphtml,to_words}.php \
198         smarty-plugins
199 %{__rm} -r lib/Smarty
200
201 # cleanup backups after patching
202 find '(' -name '*~' -o -name '*.orig' ')' -print0 | xargs -0 -r -l512 %{__rm}
203
204 %build
205 %if %{with lmsd}
206 cd daemon
207
208 ./configure --with-mysql %{?with_lmsd_debug:--enable-debug0 --enable-debug1}
209 %{__make} \
210         CC='%{__cc}' \
211         CFLAGS='%{rpmcflags} -fPIC -DUSE_MYSQL -DLMS_LIB_DIR=\"%{_libdir}/lms/\" -I../..'
212 mv lmsd lmsd-mysql
213
214 ./configure --with-pgsql %{?with_lmsd_debug:--enable-debug0 --enable-debug1}
215 %{__make} lmsd \
216         CC='%{__cc}' \
217         CFLAGS='%{rpmcflags} -fPIC -DUSE_PGSQL -DLMS_LIB_DIR=\"%{_libdir}/lms/\" -I../..'
218 mv lmsd lmsd-pgsql
219
220 CFLAGS="%{rpmcflags}" %{__make} -j1 -C modules/parser \
221         CC='%{__cc}'
222
223 cd ..
224 %endif
225
226 %install
227 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
228 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_sbindir},%{_libdir}/%{name},%{_webapps}/%{_webapp}} \
229         $RPM_BUILD_ROOT/etc/{rc.d/init.d,sysconfig,lms/modules} \
230         $RPM_BUILD_ROOT%{_smartyplugindir} \
231         $RPM_BUILD_ROOT%{_lmsdir}/{lms,userpanel,www/{doc,user,userpanel/modules}} \
232         $RPM_BUILD_ROOT%{_lmsvar}/{backups,documents,templates_c,userpanel/templates_c}
233
234 cp -a *.php img $RPM_BUILD_ROOT%{_lmsdir}/www
235 cp -a doc/html $RPM_BUILD_ROOT%{_lmsdir}/www/doc
236 cp -a contrib lib modules sample templates $RPM_BUILD_ROOT%{_lmsdir}
237 cp -a smarty-plugins/* $RPM_BUILD_ROOT%{_smartyplugindir}
238 cp -a bin/* $RPM_BUILD_ROOT%{_sbindir}
239
240 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT{%{_lmsdir}/sample/%{name}.ini,%{_sysconfdir}}
241
242 install %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{_webapps}/%{_webapp}/apache.conf
243 install %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT%{_webapps}/%{_webapp}/httpd.conf
244
245 # sqlpanel
246 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_lmsdir}/{contrib/sqlpanel/sql*.php,modules}
247 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_lmsdir}/{contrib/sqlpanel/*.html,templates}
248
249 # user
250 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_lmsdir}/{contrib/customer/*,www/user}
251
252 # daemon
253 %if %{with lmsd}
254 install daemon/lmsd-*sql $RPM_BUILD_ROOT%{_sbindir}
255 install daemon/modules/*/*.so $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}
256 for module in dns ggnotify notify; do
257         cp -a daemon/modules/$module/sample $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/modules/$module
258 done
259 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/lmsd
260 install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/%{name}
261 %endif
262
263 #userpanel
264 cp -a userpanel/{lib,modules,templates} $RPM_BUILD_ROOT%{_lmsdir}/userpanel
265 cp -a userpanel/{index.php,style} $RPM_BUILD_ROOT%{_lmsdir}/www/userpanel
266 ln -s %{_lmsdir}/www/userpanel/style    $RPM_BUILD_ROOT%{_lmsdir}/userpanel
267 ln -s %{_lmsvar}/userpanel/templates_c  $RPM_BUILD_ROOT%{_lmsdir}/userpanel
268
269 for MODULE in $RPM_BUILD_ROOT%{_lmsdir}/userpanel/modules/*; do
270         MODULE=$(basename $MODULE)
271         mkdir $RPM_BUILD_ROOT%{_lmsdir}/www/userpanel/modules/$MODULE
272         ln -s %{_lmsdir}/userpanel/modules/$MODULE/style \
273                 $RPM_BUILD_ROOT%{_lmsdir}/www/userpanel/modules/$MODULE
274 done
275
276 %clean
277 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
278
279 %post lmsd
280 /sbin/chkconfig --add lmsd
281 %service lmsd restart "lmsd daemon"
282
283 %preun lmsd
284 if [ "$1" = "0" ]; then
285         %service lmsd stop
286         /sbin/chkconfig --del lmsd
287 fi
288
289 %triggerin -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
290 %webapp_register apache %{_webapp}
291
292 %triggerun -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
293 %webapp_unregister apache %{_webapp}
294
295 %triggerin -- apache-base
296 %webapp_register httpd %{_webapp}
297
298 %triggerun -- apache-base
299 %webapp_unregister httpd %{_webapp}
300
301 %files
302 %defattr(644,root,root,755)
303 %doc doc/{AUTHORS,ChangeLog,INSTALL,README*,lms*}
304 %dir %{_sysconfdir}
305 %attr(640,root,http) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/*.ini
306 %dir %attr(750,root,http) %{_webapps}/%{_webapp}
307 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_webapps}/%{_webapp}/apache.conf
308 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_webapps}/%{_webapp}/httpd.conf
309 %{_smartyplugindir}/*.php
310 #
311 %dir %{_lmsvar}
312 %attr(770,root,http) %{_lmsvar}/backups
313 %attr(770,root,http) %{_lmsvar}/documents
314 %attr(770,root,http) %{_lmsvar}/templates_c
315 #
316 %dir %{_lmsdir}
317 %{_lmsdir}/lib
318 %{_lmsdir}/modules
319 %exclude %{_lmsdir}/modules/sql.php
320 %exclude %{_lmsdir}/modules/sqllang.php
321 %{_lmsdir}/templates
322 %exclude %{_lmsdir}/templates/sql.html
323 %exclude %{_lmsdir}/templates/sqlprint.html
324 %{_lmsdir}/www
325 %exclude %{_lmsdir}/www/user
326 %exclude %{_lmsdir}/www/userpanel
327 %{_lmsdir}/contrib
328 %dir %{_lmsdir}/sample
329 %{_lmsdir}/sample/crontab-entry
330 %{_lmsdir}/sample/lms-mgc*.ini
331 %{_lmsdir}/sample/*.conf
332 %{_lmsdir}/sample/*.txt
333 %{_lmsdir}/sample/rc.lmsd
334 %{_lmsdir}/sample/rc.reminder_1st
335 %attr(755,root,root) %{_lmsdir}/sample/traffic_ipt.pl
336
337 %files scripts
338 %defattr(644,root,root,755)
339 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/lms-*
340
341 %files sqlpanel
342 %defattr(644,root,root,755)
343 %{_lmsdir}/modules/sql.php
344 %{_lmsdir}/modules/sqllang.php
345 %{_lmsdir}/templates/sql.html
346 %{_lmsdir}/templates/sqlprint.html
347
348 %files user
349 %defattr(644,root,root,755)
350 %{_lmsdir}/www/user
351
352 %if %{with lmsd}
353 %files lmsd
354 %defattr(644,root,root,755)
355 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/lmsd-*sql
356 %dir %{_libdir}/lms
357 %attr(755,root,root) %{_libdir}/lms/*.so
358 %attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/lmsd
359 # XXX: dir shared with base
360 %dir %{_sysconfdir}
361 %dir %{_sysconfdir}/modules
362 %{_sysconfdir}/modules/*
363 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/%{name}
364 %endif
365
366 %files userpanel
367 %defattr(644,root,root,755)
368 %dir %{_lmsdir}/userpanel
369 %{_lmsdir}/userpanel/lib
370 %{_lmsdir}/userpanel/modules
371 %{_lmsdir}/userpanel/templates
372 %{_lmsdir}/userpanel/templates_c
373 %{_lmsdir}/userpanel/style
374 %dir %{_lmsdir}/www/userpanel
375 %{_lmsdir}/www/userpanel/style
376 %{_lmsdir}/www/userpanel/index.php
377 %dir %{_lmsvar}/userpanel
378 %attr(770,root,http) %{_lmsvar}/userpanel/templates_c
This page took 0.105241 seconds and 3 git commands to generate.