- up to 2.11.2, python2 support is gone upstream
[packages/libreport.git] / libreport.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  python3 # Python 3.x modules
4 %bcond_without  tests   # "make check"
5
6 Summary:        Generic library for reporting various problems
7 Summary(pl.UTF-8):      Ogólna biblioteka do zgłaszania różnych problemów
8 Name:           libreport
9 Version:        2.11.2
10 Release:        1
11 License:        GPL v2+
12 Group:          Libraries
13 Source0:        https://github.com/abrt/libreport/archive/%{version}/%{name}-%{version}.tar.gz
14 # Source0-md5:  aed10d1a5a6dbd28686d79ac21227304
15 URL:            https://github.com/abrt/libreport
16 BuildRequires:  asciidoc
17 BuildRequires:  augeas-devel
18 %{?with_tests:BuildRequires:    augeas}
19 BuildRequires:  autoconf >= 2.50
20 BuildRequires:  automake
21 BuildRequires:  curl-devel
22 BuildRequires:  dbus-devel
23 BuildRequires:  desktop-file-utils
24 BuildRequires:  gettext-tools >= 0.17
25 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.43
26 BuildRequires:  gtk+3-devel >= 3.0
27 BuildRequires:  intltool >= 0.35.0
28 BuildRequires:  json-c-devel
29 BuildRequires:  libproxy-devel
30 BuildRequires:  libtar-devel
31 BuildRequires:  libtool >= 1:1.4.2
32 BuildRequires:  libxml2-devel >= 2
33 BuildRequires:  lz4-devel
34 %{?with_tests:BuildRequires:    lz4}
35 BuildRequires:  newt-devel
36 BuildRequires:  nss-devel
37 BuildRequires:  pkgconfig
38 %{?with_python3:BuildRequires:  python3-devel >= 1:3}
39 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.612
40 BuildRequires:  satyr-devel
41 BuildRequires:  systemd-devel
42 BuildRequires:  xmlrpc-c-client-devel
43 BuildRequires:  xmlrpc-c-devel
44 BuildRequires:  xmlto
45 %if %{with tests}
46 # findmnt
47 BuildRequires:  mount
48 # /etc/system-release for non-empty os_release content
49 BuildRequires:  pld-release >= 3.0-8
50 BuildRequires:  sed >= 4.0
51 %endif
52 Requires:       glib2 >= 1:2.43
53 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
54
55 %description
56 Libraries providing API for reporting different problems in
57 applications to different bug targets like Bugzilla, ftp, trac, etc...
58
59 %description -l pl.UTF-8
60 Biblioteki udostępniające API do zgłaszania różnych programów w
61 aplikacjach do różnych docelowych systemów raportowania błędów, takich
62 jak Bugzilla, ftp, trac...
63
64 %package devel
65 Summary:        Header files for libreport libraries
66 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe bibliotek libreport
67 Group:          Development/Libraries
68 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
69 Requires:       glib2-devel >= 1:2.43
70
71 %description devel
72 Header files for libreport libraries.
73
74 %description devel -l pl.UTF-8
75 Pliki nagłówkowe bibliotek libreport.
76
77 %package web
78 Summary:        Library providing network API for libreport
79 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka zapewniająca API sieciowe dla libreport
80 Group:          Libraries
81 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
82
83 %description web
84 Library providing network API for libreport.
85
86 %description web -l pl.UTF-8
87 Biblioteka zapewniająca API sieciowe dla libreport.
88
89 %package web-devel
90 Summary:        Development headers for libreport-web
91 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki libreport-web
92 Group:          Development/Libraries
93 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
94 Requires:       %{name}-web = %{version}-%{release}
95 Requires:       curl-devel
96 Requires:       json-c-devel
97 Requires:       libproxy-devel
98 Requires:       libxml2-devel >= 2
99 Requires:       satyr-devel
100 Requires:       xmlrpc-c-client-devel
101 Requires:       xmlrpc-c-devel
102
103 %description web-devel
104 Development headers for libreport-web.
105
106 %description web-devel -l pl.UTF-8
107 Pliki nagłówkowe biblioteki libreport-web.
108
109 %package -n python-%{name}
110 Summary:        Python 2 bindings for libreport libraries
111 Summary(pl.UTF-8):      Wiązania Pythona 2 do bibliotek libreport
112 Group:          Libraries/Python
113 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
114 Provides:       %{name}-python = %{version}-%{release}
115 Obsoletes:      libreport-python < 2.1.3-1
116
117 %description -n python-%{name}
118 Python 2 bindings for libreport libraries.
119
120 %description -n python-%{name} -l pl.UTF-8
121 Wiązania Pythona 2 do bibliotek libreport
122
123 %package -n python3-%{name}
124 Summary:        Python 3 bindings for libreport libraries
125 Summary(pl.UTF-8):      Wiązania Pythona 3 do bibliotek libreport
126 Group:          Libraries/Python
127 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
128
129 %description -n python3-%{name}
130 Python 3 bindings for libreport libraries.
131
132 %description -n python3-%{name} -l pl.UTF-8
133 Wiązania Pythona 3 do bibliotek libreport
134
135 %package cli
136 Summary:        libreport's command line interface
137 Summary(pl.UTF-8):      Interfejs linii poleceń libreport
138 Group:          Applications
139 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
140
141 %description cli
142 This package contains simple command line tool for working with
143 problem dump reports.
144
145 %description cli -l pl.UTF-8
146 Ten pakiet zawiera proste, działające z linii poleceń narzędzie do
147 pracy ze zgłoszeniami zawierającymi zrzuty problemów.
148
149 %package newt
150 Summary:        libreport's newt interface
151 Summary(pl.UTF-8):      Interfejs newt libreport
152 Group:          Applications
153 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
154
155 %description newt
156 This package contains a simple newt application for reporting bugs.
157
158 %description newt -l pl.UTF-8
159 Ten pakiet zawiera prostą aplikację newt do zgłaszania błędów.
160
161 %package gtk
162 Summary:        GTK+ front-end for libreport
163 Summary(pl.UTF-8):      Interfejs GTK+ libreport
164 Group:          X11/Applications
165 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
166
167 %description gtk
168 Application for reporting bugs using libreport backend.
169
170 %description gtk -l pl.UTF-8
171 Aplikacja do zgłaszania błędów przy użyciu libreport.
172
173 %package gtk-devel
174 Summary:        Development headers for libreport-gtk
175 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki libreport-gtk
176 Group:          Development/Libraries
177 Requires:       %{name}-gtk = %{version}-%{release}
178
179 %description gtk-devel
180 Development headers for libreport-gtk.
181
182 %description gtk-devel -l pl.UTF-8
183 Pliki nagłówkowe biblioteki libreport-gtk.
184
185 %package plugin-bugzilla
186 Summary:        libreport's bugzilla plugin
187 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libreport do zgłoszeń przez Bugzillę
188 Group:          Libraries
189 Requires:       %{name}-web = %{version}-%{release}
190 Obsoletes:      abrt-plugin-bugzilla < 2.0.4
191
192 %description plugin-bugzilla
193 Plugin to report bugs into the bugzilla.
194
195 %description plugin-bugzilla -l pl.UTF-8
196 Wtyczka zgłaszająca problemy do systemu Bugzilla.
197
198 %package plugin-kerneloops
199 Summary:        libreport's kerneloops reporter plugin
200 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libreport do zgłoszeń awarii jądra (kerneloops)
201 Group:          Libraries
202 Requires:       %{name}-web = %{version}-%{release}
203 Requires:       curl
204
205 %description plugin-kerneloops
206 This package contains plugin which sends kernel crash information to
207 specified server, usually to kerneloops.org.
208
209 %description plugin-kerneloops -l pl.UTF-8
210 Ten pakiet zawiera wtyczkę wysyłającą informacje o awariach jądra na
211 określony serwer, zwykle kerneloops.org.
212
213 %package plugin-logger
214 Summary:        libreport's logger reporter plugin
215 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libreport do zgłoszeń w logu
216 Group:          Libraries
217 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
218 Obsoletes:      abrt-plugin-logger < 2.0.4
219
220 %description plugin-logger
221 The simple reporter plugin which writes a report to a specified file.
222
223 %description plugin-logger -l pl.UTF-8
224 Prosta wtyczka zgłaszająca problem, zapisująca raport w określonym
225 pliku.
226
227 %package plugin-mailx
228 Summary:        libreport's mailx reporter plugin
229 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libreport do zgłoszeń przez pocztę elektroniczną
230 Group:          Libraries
231 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
232 Requires:       mailx
233 Obsoletes:      abrt-plugin-mailx < 2.0.4
234
235 %description plugin-mailx
236 The simple reporter plugin which sends a report via mailx to a
237 specified email address.
238
239 %description plugin-mailx -l pl.UTF-8
240 Prosta wtyczka zgłaszająca problem, wysyłająca raport na określony
241 adres e-mail przy użyciu programu mailx.
242
243 %package plugin-mantisbt
244 Summary:        libreport's mantisbt plugin
245 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libreport do zgłoszeń przez mantisbt
246 Group:          Libraries
247 Requires:       %{name}-web = %{version}-%{release}
248
249 %description plugin-mantisbt
250 Plugin to report bugs into the mantisbt.
251
252 %description plugin-mantisbt -l pl.UTF-8
253 Wtyczka zgłaszająca problemy do systemu mantisbt.
254
255 %package plugin-reportuploader
256 Summary:        libreport's reportuploader plugin
257 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libreport do zgłoszeń przez FTP
258 Group:          Libraries
259 Requires:       %{name}-web = %{version}-%{release}
260 Obsoletes:      abrt-plugin-reportuploader < 2.0.4
261
262 %description plugin-reportuploader
263 Plugin to report bugs into anonymous FTP site associated with
264 ticketing system.
265
266 %description plugin-reportuploader -l pl.UTF-8
267 Wtyczka zgłaszająca błędy poprzez serwer anonimowego FTP powiązany z
268 systemem biletów.
269
270 %package plugin-rhtsupport
271 Summary:        libreport's RHTSupport plugin
272 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libreport do zgłoszeń przez RHTSupport
273 Group:          Libraries
274 Requires:       %{name}-web = %{version}-%{release}
275 Obsoletes:      abrt-plugin-rhtsupport < 2.0.4
276
277 %description plugin-rhtsupport
278 Plugin to report bugs into RH support system.
279
280 %description plugin-rhtsupport -l pl.UTF-8
281 Wtyczka zgłaszająca problemy do systemu obsługi RH.
282
283 %package plugin-systemd-journal
284 Summary:        libreport's systemd journal reporter plugin
285 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libreport do zgłoszeń w kronice systemd
286 Group:          Libraries
287 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
288
289 %description plugin-systemd-journal
290 The simple reporter plugin which writes a report to the systemd
291 journal.
292
293 %description plugin-systemd-journal -l pl.UTF-8
294 Prosta wtyczka zgłoszeń zapisująca raport w kronice systemd.
295
296 %package plugin-ureport
297 Summary:        libreport's micro report plugin
298 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libreport do zgłoszeń typu micro-report
299 Group:          Libraries
300 Requires:       %{name}-web = %{version}-%{release}
301
302 %description plugin-ureport
303 Uploads micro-report to abrt server.
304
305 %description plugin-ureport -l pl.UTF-8
306 Wtyczka przesyłająca raporty typu micro-report na serwer abrt.
307
308 %package anaconda
309 Summary:        Default configuration for reporting Anaconda bugs
310 Summary(pl.UTF-8):      Domyślna konfiguracja do zgłaszania błędów w Anacondzie
311 Group:          Applications/File
312 Requires:       %{name}-plugin-bugzilla = %{version}-%{release}
313 Requires:       %{name}-plugin-reportuploader = %{version}-%{release}
314
315 %description anaconda
316 Default configuration for reporting Anaconda problems using Fedora
317 infrastructure or uploading the gathered data over ftp/scp...
318
319 %description anaconda -l pl.UTF-8
320 Domyślna konfiguracja do zgłaszania problemów z Anacondą przy użyciu
321 infrastruktury Fedory lub przesyłając zebrane dane po ftp/scp.
322
323 %package centos
324 Summary:        Default configuration for reporting bugs via CentOS infrastructure
325 Summary(pl.UTF-8):      Domyślna konfiguracja do zgłaszania błędów poprzez infrastrukturę CentOS
326 Group:          Applications/File
327 Requires:       %{name}-plugin-mantisbt = %{version}-%{release}
328 Requires:       %{name}-web = %{version}-%{release}
329
330 %description centos
331 Default configuration for reporting bugs via CentOS infrastructure
332 used primarily to easy configure the reporting process for CentOS
333 systems.
334
335 %description centos -l pl.UTF-8
336 Domyślna konfiguracja do zgłaszania błędów poprzez infrastrukturę
337 CentOS, służąca przede wszystkim do łatwej konfiguracji procesu
338 zgłaszania błędów w systemach CentOS.
339
340 %package fedora
341 Summary:        Default configuration for reporting bugs via Fedora infrastructure
342 Summary(pl.UTF-8):      Domyślna konfiguracja do zgłaszania błędów poprzez infrastrukturę Fedory
343 Group:          Applications/File
344 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
345
346 %description fedora
347 Default configuration for reporting bugs via Fedora infrastructure
348 used primarily to easy configure the reporting process for Fedora
349 systems.
350
351 %description fedora -l pl.UTF-8
352 Domyślna konfiguracja do zgłaszania błędów poprzez infrastrukturę
353 Fedory, służąca przede wszystkim do łatwej konfiguracji procesu
354 zgłaszania błędów w systemach Fedora.
355
356 %package rhel
357 Summary:        Default configuration for reporting bugs via RHEL infrastructure
358 Summary(pl.UTF-8):      Domyślna konfiguracja do zgłaszania błędów poprzez infrastrukturę RHEL
359 Group:          Applications/File
360 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
361
362 %description rhel
363 Default configuration for reporting bugs via RHEL infrastructure used
364 primarily to easy configure the reporting process for RHEL systems.
365
366 %description rhel -l pl.UTF-8
367 Domyślna konfiguracja do zgłaszania błędów poprzez infrastrukturę
368 RHEL, służąca przede wszystkim do łatwej konfiguracji procesu
369 zgłaszania błędów w systemach RHEL.
370
371 %prep
372 %setup -q
373
374 ./gen-version
375
376 # set_echo test from client.at fails on builders due to forkpty()
377 %{__sed} -i -e '/client\.at/d' tests/testsuite.at
378 # process_has_own_root randomly fails in chroot environment
379 %{__sed} -i -e '/proc_helpers\.at/d' tests/testsuite.at
380 # short_backtrace expects outdated output format
381 %{__sed} -i -e '/problem_report\.at/d' tests/testsuite.at
382
383 %build
384 %{__gettextize}
385 %{__intltoolize}
386 %{__libtoolize}
387 %{__aclocal} -I m4
388 %{__autoconf}
389 %{__autoheader}
390 %{__automake}
391 %configure \
392         AUGPARSE=/usr/bin/augparse \
393         --disable-silent-rules \
394         %{!?with_python3:--without-python3}
395
396 %{__make}
397
398 %if %{with tests}
399 %{__make} check || (cat tests/testsuite.log && /bin/false)
400 %endif
401
402 %install
403 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
404
405 %{__make} install \
406         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
407
408 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/*.la
409 # compat layer for compatibility tool
410 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir}/report,%{_mandir}/man1/report.1}
411
412 %if %{with python3}
413 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{py3_sitedir}/report*/*.la
414 %py3_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py3_sitedir}
415 %py3_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py3_sitedir}
416 %endif
417
418 # empty versions of nb,ru
419 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/{no,ru_RU}
420 # not supported by glibc yet
421 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/{ach,aln,bal,ilo}
422
423 %find_lang %{name}
424
425 %clean
426 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
427
428 %post   -p /sbin/ldconfig
429 %postun -p /sbin/ldconfig
430
431 %post   web -p /sbin/ldconfig
432 %postun web -p /sbin/ldconfig
433
434 %post   gtk -p /sbin/ldconfig
435 %postun gtk -p /sbin/ldconfig
436
437 %files -f %{name}.lang
438 %defattr(644,root,root,755)
439 %doc CHANGELOG.md README.md
440 %dir %{_sysconfdir}/%{name}
441 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}/report_event.conf
442 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}/forbidden_words.conf
443 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}/ignored_words.conf
444 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}/libreport.conf
445 %dir %{_sysconfdir}/%{name}/events
446 %dir %{_sysconfdir}/%{name}/events.d
447 %dir %{_sysconfdir}/%{name}/plugins
448 %dir %{_sysconfdir}/%{name}/workflows.d
449 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libreport.so.*.*.*
450 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libreport.so.0
451 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libabrt_dbus.so.*.*.*
452 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libabrt_dbus.so.0
453 %{_datadir}/augeas/lenses/libreport.aug
454 %dir %{_datadir}/libreport
455 %dir %{_datadir}/libreport/conf.d
456 %{_datadir}/libreport/conf.d/libreport.conf
457 %dir %{_datadir}/libreport/conf.d/plugins
458 %dir %{_datadir}/libreport/events
459 %dir %{_datadir}/libreport/workflows
460 %{_mandir}/man5/forbidden_words.conf.5*
461 %{_mandir}/man5/ignored_words.conf.5*
462 %{_mandir}/man5/libreport.conf.5*
463 %{_mandir}/man5/report_event.conf.5*
464
465 %files devel
466 %defattr(644,root,root,755)
467 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libreport.so
468 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libabrt_dbus.so
469 %dir %{_includedir}/libreport
470 %{_includedir}/libreport/client.h
471 %{_includedir}/libreport/config_item_info.h
472 %{_includedir}/libreport/dump_dir.h
473 %{_includedir}/libreport/event_config.h
474 %{_includedir}/libreport/file_obj.h
475 %{_includedir}/libreport/global_configuration.h
476 %{_includedir}/libreport/libreport_types.h
477 %{_includedir}/libreport/problem_data.h
478 %{_includedir}/libreport/report.h
479 %{_includedir}/libreport/run_event.h
480 %{_includedir}/libreport/internal_abrt_dbus.h
481 %{_includedir}/libreport/internal_libreport.h
482 %{_includedir}/libreport/problem_report.h
483 %{_includedir}/libreport/problem_utils.h
484 %{_includedir}/libreport/report_result.h
485 %{_includedir}/libreport/reporters.h
486 %{_includedir}/libreport/ureport.h
487 %{_includedir}/libreport/workflow.h
488 %{_includedir}/libreport/xml_parser.h
489 %{_includedir}/libreport/helpers
490 %{_pkgconfigdir}/libreport.pc
491
492 %files web
493 %defattr(644,root,root,755)
494 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libreport-web.so.*.*
495 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libreport-web.so.0
496
497 %files web-devel
498 %defattr(644,root,root,755)
499 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libreport-web.so
500 %{_includedir}/libreport/libreport_curl.h
501 %{_pkgconfigdir}/libreport-web.pc
502
503 %if %{with python3}
504 %files -n python3-%{name}
505 %defattr(644,root,root,755)
506 %dir %{py3_sitedir}/report
507 %attr(755,root,root) %{py3_sitedir}/report/_py3report.so
508 %{py3_sitedir}/report/*.py*
509 %{py3_sitedir}/report/__pycache__
510 %dir %{py3_sitedir}/report/io
511 %{py3_sitedir}/report/io/*.py*
512 %{py3_sitedir}/report/io/__pycache__
513 %dir %{py3_sitedir}/reportclient
514 %attr(755,root,root) %{py3_sitedir}/reportclient/_reportclient3.so
515 %{py3_sitedir}/reportclient/*.py*
516 %{py3_sitedir}/reportclient/__pycache__
517 %endif
518
519 %files cli
520 %defattr(644,root,root,755)
521 %attr(755,root,root) %{_bindir}/report-cli
522 %{_mandir}/man1/report-cli.1*
523
524 %files newt
525 %defattr(644,root,root,755)
526 %attr(755,root,root) %{_bindir}/report-newt
527 %{_mandir}/man1/report-newt.1*
528
529 %files gtk
530 %defattr(644,root,root,755)
531 %attr(755,root,root) %{_bindir}/report-gtk
532 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libreport-gtk.so.*.*
533 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libreport-gtk.so.0
534 %{_mandir}/man1/report-gtk.1*
535
536 %files gtk-devel
537 %defattr(644,root,root,755)
538 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libreport-gtk.so
539 %{_includedir}/libreport/internal_libreport_gtk.h
540 %{_includedir}/libreport/problem_details_dialog.h
541 %{_includedir}/libreport/problem_details_widget.h
542 %{_pkgconfigdir}/libreport-gtk.pc
543
544 %files plugin-bugzilla
545 %defattr(644,root,root,755)
546 %attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-bugzilla
547 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/bugzilla.conf
548 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/bugzilla_format.conf
549 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/bugzilla_format_analyzer_libreport.conf
550 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/bugzilla_format_kernel.conf
551 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/bugzilla_formatdup.conf
552 %{_sysconfdir}/libreport/plugins/bugzilla_formatdup_analyzer_libreport.conf
553 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events/report_Bugzilla.conf
554 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events.d/bugzilla_event.conf
555 %{_datadir}/libreport/conf.d/plugins/bugzilla.conf
556 %{_datadir}/libreport/events/report_Bugzilla.xml
557 %{_datadir}/libreport/events/watch_Bugzilla.xml
558 %{_mandir}/man1/reporter-bugzilla.1*
559 %{_mandir}/man5/bugzilla.conf.5*
560 %{_mandir}/man5/bugzilla_event.conf.5*
561 %{_mandir}/man5/bugzilla_format.conf.5*
562 %{_mandir}/man5/bugzilla_format_analyzer_libreport.conf.5*
563 %{_mandir}/man5/bugzilla_format_kernel.conf.5*
564 %{_mandir}/man5/bugzilla_formatdup.conf.5*
565 %{_mandir}/man5/report_Bugzilla.conf.5*
566 %{_mandir}/man5/bugzilla_formatdup_analyzer_libreport.conf.5*
567
568 %files plugin-kerneloops
569 %defattr(644,root,root,755)
570 %attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-kerneloops
571 %{_datadir}/libreport/events/report_Kerneloops.xml
572 %{_mandir}/man1/reporter-kerneloops.1*
573
574 %files plugin-logger
575 %defattr(644,root,root,755)
576 %attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-print
577 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events/report_Logger.conf
578 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events.d/print_event.conf
579 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_logger.conf
580 %{_datadir}/libreport/events/report_Logger.xml
581 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_Logger.xml
582 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_LoggerCCpp.xml
583 %{_mandir}/man1/reporter-print.1*
584 %{_mandir}/man5/print_event.conf.5*
585 %{_mandir}/man5/report_Logger.conf.5*
586 %{_mandir}/man5/report_logger.conf.5*
587
588 %files plugin-mailx
589 %defattr(644,root,root,755)
590 %attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-mailx
591 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/mailx.conf
592 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events.d/mailx_event.conf
593 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_mailx.conf
594 %{_datadir}/libreport/conf.d/plugins/mailx.conf
595 %{_datadir}/libreport/events/report_Mailx.xml
596 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_Mailx.xml
597 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_MailxCCpp.xml
598 %{_mandir}/man1/reporter-mailx.1*
599 %{_mandir}/man5/mailx.conf.5*
600 %{_mandir}/man5/mailx_event.conf.5*
601 %{_mandir}/man5/report_mailx.conf.5*
602
603 %files plugin-mantisbt
604 %defattr(644,root,root,755)
605 %attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-mantisbt
606 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/mantisbt.conf
607 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/mantisbt_format.conf
608 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/mantisbt_format_analyzer_libreport.conf
609 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/mantisbt_formatdup.conf
610 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/mantisbt_formatdup_analyzer_libreport.conf
611 %{_datadir}/libreport/conf.d/plugins/mantisbt.conf
612 %{_mandir}/man1/reporter-mantisbt.1*
613 %{_mandir}/man5/mantisbt.conf.5*
614 %{_mandir}/man5/mantisbt_format.conf.5*
615 %{_mandir}/man5/mantisbt_format_analyzer_libreport.conf.5*
616 %{_mandir}/man5/mantisbt_formatdup.conf.5*
617 %{_mandir}/man5/mantisbt_formatdup_analyzer_libreport.conf.5*
618
619 %files plugin-reportuploader
620 %defattr(644,root,root,755)
621 %attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-upload
622 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/upload.conf
623 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events/report_Uploader.conf
624 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events.d/uploader_event.conf
625 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_uploader.conf
626 %{_datadir}/libreport/conf.d/plugins/upload.conf
627 %{_datadir}/libreport/events/report_Uploader.xml
628 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_Upload.xml
629 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_UploadCCpp.xml
630 %{_mandir}/man1/reporter-upload.1*
631 %{_mandir}/man5/report_Uploader.conf.5*
632 %{_mandir}/man5/report_uploader.conf.5*
633 %{_mandir}/man5/uploader_event.conf.5*
634 %{_mandir}/man5/upload.conf.5*
635
636 %files plugin-rhtsupport
637 %defattr(644,root,root,755)
638 %attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-rhtsupport
639 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/rhtsupport.conf
640 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events.d/rhtsupport_event.conf
641 %{_datadir}/libreport/conf.d/plugins/rhtsupport.conf
642 %{_datadir}/libreport/events/report_RHTSupport.xml
643 %{_datadir}/libreport/events/report_RHTSupport_AddData.xml
644 %{_mandir}/man1/reporter-rhtsupport.1*
645 %{_mandir}/man5/rhtsupport.conf.5*
646 %{_mandir}/man5/rhtsupport_event.conf.5*
647
648 %files plugin-systemd-journal
649 %defattr(644,root,root,755)
650 %attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-systemd-journal
651 %{_mandir}/man1/reporter-systemd-journal.1*
652
653 %files plugin-ureport
654 %defattr(644,root,root,755)
655 %attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-ureport
656 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/ureport.conf
657 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_uReport.conf
658 %{_datadir}/libreport/conf.d/plugins/ureport.conf
659 %{_datadir}/libreport/events/report_uReport.xml
660 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_uReport.xml
661 %{_mandir}/man1/reporter-ureport.1*
662 %{_mandir}/man5/report_uReport.conf.5*
663 %{_mandir}/man5/ureport.conf.5*
664
665 %files anaconda
666 %defattr(644,root,root,755)
667 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events.d/bugzilla_anaconda_event.conf
668 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/bugzilla_format_anaconda.conf
669 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/bugzilla_formatdup_anaconda.conf
670 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/anaconda_event.conf
671 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_AnacondaFedora.xml
672 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_AnacondaRHEL.xml
673 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_AnacondaRHELBugzilla.xml
674 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_AnacondaUpload.xml
675 %{_mandir}/man5/anaconda_event.conf.5*
676 %{_mandir}/man5/bugzilla_anaconda_event.conf.5*
677 %{_mandir}/man5/bugzilla_format_anaconda.conf.5*
678 %{_mandir}/man5/bugzilla_formatdup_anaconda.conf.5*
679
680 %files centos
681 %defattr(644,root,root,755)
682 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/libreport/events/report_CentOSBugTracker.conf
683 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/libreport/events.d/centos_report_event.conf
684 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_centos.conf
685 %{_datadir}/libreport/events/report_CentOSBugTracker.xml
686 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSCCpp.xml
687 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSJava.xml
688 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSJavaScript.xml
689 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSKerneloops.xml
690 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSLibreport.xml
691 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSPython.xml
692 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSPython3.xml
693 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSVmcore.xml
694 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSXorg.xml
695 %{_mandir}/man5/centos_report_event.conf.5*
696 %{_mandir}/man5/report_CentOSBugTracker.conf.5*
697 %{_mandir}/man5/report_centos.conf.5*
698
699 %files fedora
700 %defattr(644,root,root,755)
701 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_fedora.conf
702 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_Fedora*.xml
703 %{_mandir}/man5/report_fedora.conf.5*
704
705 %files rhel
706 %defattr(644,root,root,755)
707 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_rhel.conf
708 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_rhel_add_data.conf
709 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_rhel_bugzilla.conf
710 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_RHEL*.xml
711 %{_mandir}/man5/report_rhel.conf.5*
712 %{_mandir}/man5/report_rhel_bugzilla.conf.5*
This page took 0.105589 seconds and 3 git commands to generate.