- updated to 2.12.0
[packages/libreport.git] / libreport.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  python3 # Python 3.x modules
4 %bcond_without  tests   # "make check"
5
6 Summary:        Generic library for reporting various problems
7 Summary(pl.UTF-8):      Ogólna biblioteka do zgłaszania różnych problemów
8 Name:           libreport
9 Version:        2.12.0
10 Release:        1
11 License:        GPL v2+
12 Group:          Libraries
13 #Source0Download: https://github.com/abrt/libreport/releases
14 Source0:        https://github.com/abrt/libreport/archive/%{version}/%{name}-%{version}.tar.gz
15 # Source0-md5:  09153b254ce2d675ca77788986702ac5
16 URL:            https://github.com/abrt/libreport
17 BuildRequires:  asciidoc
18 BuildRequires:  augeas-devel
19 %{?with_tests:BuildRequires:    augeas}
20 BuildRequires:  autoconf >= 2.50
21 BuildRequires:  automake
22 BuildRequires:  curl-devel
23 BuildRequires:  dbus-devel
24 BuildRequires:  desktop-file-utils
25 BuildRequires:  gettext-tools >= 0.17
26 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.43.4
27 BuildRequires:  gtk+3-devel >= 3.0
28 BuildRequires:  intltool >= 0.35.0
29 BuildRequires:  json-c-devel
30 BuildRequires:  libproxy-devel
31 BuildRequires:  libtar-devel
32 BuildRequires:  libtool >= 1:1.4.2
33 BuildRequires:  libxml2-devel >= 2
34 BuildRequires:  newt-devel
35 BuildRequires:  nss-devel
36 BuildRequires:  pkgconfig
37 %{?with_python3:BuildRequires:  python3-devel >= 1:3.6}
38 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.612
39 BuildRequires:  satyr-devel
40 BuildRequires:  systemd-devel >= 1:209
41 BuildRequires:  xmlrpc-c-client-devel
42 BuildRequires:  xmlrpc-c-devel
43 BuildRequires:  xmlto
44 %if %{with tests}
45 # findmnt
46 BuildRequires:  mount
47 # /etc/system-release for non-empty os_release content
48 BuildRequires:  pld-release >= 3.0-8
49 BuildRequires:  sed >= 4.0
50 %endif
51 Requires:       glib2 >= 1:2.43.4
52 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
53
54 %description
55 Libraries providing API for reporting different problems in
56 applications to different bug targets like Bugzilla, ftp, trac, etc...
57
58 %description -l pl.UTF-8
59 Biblioteki udostępniające API do zgłaszania różnych programów w
60 aplikacjach do różnych docelowych systemów raportowania błędów, takich
61 jak Bugzilla, ftp, trac...
62
63 %package devel
64 Summary:        Header files for libreport libraries
65 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe bibliotek libreport
66 Group:          Development/Libraries
67 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
68 Requires:       glib2-devel >= 1:2.43.4
69
70 %description devel
71 Header files for libreport libraries.
72
73 %description devel -l pl.UTF-8
74 Pliki nagłówkowe bibliotek libreport.
75
76 %package web
77 Summary:        Library providing network API for libreport
78 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka zapewniająca API sieciowe dla libreport
79 Group:          Libraries
80 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
81
82 %description web
83 Library providing network API for libreport.
84
85 %description web -l pl.UTF-8
86 Biblioteka zapewniająca API sieciowe dla libreport.
87
88 %package web-devel
89 Summary:        Development headers for libreport-web
90 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki libreport-web
91 Group:          Development/Libraries
92 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
93 Requires:       %{name}-web = %{version}-%{release}
94 Requires:       curl-devel
95 Requires:       json-c-devel
96 Requires:       libproxy-devel
97 Requires:       libxml2-devel >= 2
98 Requires:       satyr-devel
99 Requires:       xmlrpc-c-client-devel
100 Requires:       xmlrpc-c-devel
101
102 %description web-devel
103 Development headers for libreport-web.
104
105 %description web-devel -l pl.UTF-8
106 Pliki nagłówkowe biblioteki libreport-web.
107
108 %package -n python3-%{name}
109 Summary:        Python 3 bindings for libreport libraries
110 Summary(pl.UTF-8):      Wiązania Pythona 3 do bibliotek libreport
111 Group:          Libraries/Python
112 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
113 Requires:       python3-libs >= 1:3.6
114 Obsoletes:      libreport-python < 2.1.3-1
115 Obsoletes:      python-libreport
116
117 %description -n python3-%{name}
118 Python 3 bindings for libreport libraries.
119
120 %description -n python3-%{name} -l pl.UTF-8
121 Wiązania Pythona 3 do bibliotek libreport
122
123 %package cli
124 Summary:        libreport's command line interface
125 Summary(pl.UTF-8):      Interfejs linii poleceń libreport
126 Group:          Applications
127 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
128
129 %description cli
130 This package contains simple command line tool for working with
131 problem dump reports.
132
133 %description cli -l pl.UTF-8
134 Ten pakiet zawiera proste, działające z linii poleceń narzędzie do
135 pracy ze zgłoszeniami zawierającymi zrzuty problemów.
136
137 %package newt
138 Summary:        libreport's newt interface
139 Summary(pl.UTF-8):      Interfejs newt libreport
140 Group:          Applications
141 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
142
143 %description newt
144 This package contains a simple newt application for reporting bugs.
145
146 %description newt -l pl.UTF-8
147 Ten pakiet zawiera prostą aplikację newt do zgłaszania błędów.
148
149 %package gtk
150 Summary:        GTK+ front-end for libreport
151 Summary(pl.UTF-8):      Interfejs GTK+ libreport
152 Group:          X11/Applications
153 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
154
155 %description gtk
156 Application for reporting bugs using libreport backend.
157
158 %description gtk -l pl.UTF-8
159 Aplikacja do zgłaszania błędów przy użyciu libreport.
160
161 %package gtk-devel
162 Summary:        Development headers for libreport-gtk
163 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki libreport-gtk
164 Group:          Development/Libraries
165 Requires:       %{name}-gtk = %{version}-%{release}
166
167 %description gtk-devel
168 Development headers for libreport-gtk.
169
170 %description gtk-devel -l pl.UTF-8
171 Pliki nagłówkowe biblioteki libreport-gtk.
172
173 %package plugin-bugzilla
174 Summary:        libreport's bugzilla plugin
175 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libreport do zgłoszeń przez Bugzillę
176 Group:          Libraries
177 Requires:       %{name}-web = %{version}-%{release}
178 Obsoletes:      abrt-plugin-bugzilla < 2.0.4
179
180 %description plugin-bugzilla
181 Plugin to report bugs into the bugzilla.
182
183 %description plugin-bugzilla -l pl.UTF-8
184 Wtyczka zgłaszająca problemy do systemu Bugzilla.
185
186 %package plugin-kerneloops
187 Summary:        libreport's kerneloops reporter plugin
188 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libreport do zgłoszeń awarii jądra (kerneloops)
189 Group:          Libraries
190 Requires:       %{name}-web = %{version}-%{release}
191 Requires:       curl
192
193 %description plugin-kerneloops
194 This package contains plugin which sends kernel crash information to
195 specified server, usually to kerneloops.org.
196
197 %description plugin-kerneloops -l pl.UTF-8
198 Ten pakiet zawiera wtyczkę wysyłającą informacje o awariach jądra na
199 określony serwer, zwykle kerneloops.org.
200
201 %package plugin-logger
202 Summary:        libreport's logger reporter plugin
203 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libreport do zgłoszeń w logu
204 Group:          Libraries
205 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
206 Obsoletes:      abrt-plugin-logger < 2.0.4
207
208 %description plugin-logger
209 The simple reporter plugin which writes a report to a specified file.
210
211 %description plugin-logger -l pl.UTF-8
212 Prosta wtyczka zgłaszająca problem, zapisująca raport w określonym
213 pliku.
214
215 %package plugin-mailx
216 Summary:        libreport's mailx reporter plugin
217 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libreport do zgłoszeń przez pocztę elektroniczną
218 Group:          Libraries
219 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
220 Requires:       mailx
221 Obsoletes:      abrt-plugin-mailx < 2.0.4
222
223 %description plugin-mailx
224 The simple reporter plugin which sends a report via mailx to a
225 specified email address.
226
227 %description plugin-mailx -l pl.UTF-8
228 Prosta wtyczka zgłaszająca problem, wysyłająca raport na określony
229 adres e-mail przy użyciu programu mailx.
230
231 %package plugin-mantisbt
232 Summary:        libreport's mantisbt plugin
233 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libreport do zgłoszeń przez mantisbt
234 Group:          Libraries
235 Requires:       %{name}-web = %{version}-%{release}
236
237 %description plugin-mantisbt
238 Plugin to report bugs into the mantisbt.
239
240 %description plugin-mantisbt -l pl.UTF-8
241 Wtyczka zgłaszająca problemy do systemu mantisbt.
242
243 %package plugin-reportuploader
244 Summary:        libreport's reportuploader plugin
245 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libreport do zgłoszeń przez FTP
246 Group:          Libraries
247 Requires:       %{name}-web = %{version}-%{release}
248 Obsoletes:      abrt-plugin-reportuploader < 2.0.4
249
250 %description plugin-reportuploader
251 Plugin to report bugs into anonymous FTP site associated with
252 ticketing system.
253
254 %description plugin-reportuploader -l pl.UTF-8
255 Wtyczka zgłaszająca błędy poprzez serwer anonimowego FTP powiązany z
256 systemem biletów.
257
258 %package plugin-rhtsupport
259 Summary:        libreport's RHTSupport plugin
260 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libreport do zgłoszeń przez RHTSupport
261 Group:          Libraries
262 Requires:       %{name}-web = %{version}-%{release}
263 Obsoletes:      abrt-plugin-rhtsupport < 2.0.4
264
265 %description plugin-rhtsupport
266 Plugin to report bugs into RH support system.
267
268 %description plugin-rhtsupport -l pl.UTF-8
269 Wtyczka zgłaszająca problemy do systemu obsługi RH.
270
271 %package plugin-systemd-journal
272 Summary:        libreport's systemd journal reporter plugin
273 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libreport do zgłoszeń w kronice systemd
274 Group:          Libraries
275 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
276
277 %description plugin-systemd-journal
278 The simple reporter plugin which writes a report to the systemd
279 journal.
280
281 %description plugin-systemd-journal -l pl.UTF-8
282 Prosta wtyczka zgłoszeń zapisująca raport w kronice systemd.
283
284 %package plugin-ureport
285 Summary:        libreport's micro report plugin
286 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libreport do zgłoszeń typu micro-report
287 Group:          Libraries
288 Requires:       %{name}-web = %{version}-%{release}
289
290 %description plugin-ureport
291 Uploads micro-report to abrt server.
292
293 %description plugin-ureport -l pl.UTF-8
294 Wtyczka przesyłająca raporty typu micro-report na serwer abrt.
295
296 %package anaconda
297 Summary:        Default configuration for reporting Anaconda bugs
298 Summary(pl.UTF-8):      Domyślna konfiguracja do zgłaszania błędów w Anacondzie
299 Group:          Applications/File
300 Requires:       %{name}-plugin-bugzilla = %{version}-%{release}
301 Requires:       %{name}-plugin-reportuploader = %{version}-%{release}
302
303 %description anaconda
304 Default configuration for reporting Anaconda problems using Fedora
305 infrastructure or uploading the gathered data over ftp/scp...
306
307 %description anaconda -l pl.UTF-8
308 Domyślna konfiguracja do zgłaszania problemów z Anacondą przy użyciu
309 infrastruktury Fedory lub przesyłając zebrane dane po ftp/scp.
310
311 %package centos
312 Summary:        Default configuration for reporting bugs via CentOS infrastructure
313 Summary(pl.UTF-8):      Domyślna konfiguracja do zgłaszania błędów poprzez infrastrukturę CentOS
314 Group:          Applications/File
315 Requires:       %{name}-plugin-mantisbt = %{version}-%{release}
316 Requires:       %{name}-web = %{version}-%{release}
317
318 %description centos
319 Default configuration for reporting bugs via CentOS infrastructure
320 used primarily to easy configure the reporting process for CentOS
321 systems.
322
323 %description centos -l pl.UTF-8
324 Domyślna konfiguracja do zgłaszania błędów poprzez infrastrukturę
325 CentOS, służąca przede wszystkim do łatwej konfiguracji procesu
326 zgłaszania błędów w systemach CentOS.
327
328 %package fedora
329 Summary:        Default configuration for reporting bugs via Fedora infrastructure
330 Summary(pl.UTF-8):      Domyślna konfiguracja do zgłaszania błędów poprzez infrastrukturę Fedory
331 Group:          Applications/File
332 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
333
334 %description fedora
335 Default configuration for reporting bugs via Fedora infrastructure
336 used primarily to easy configure the reporting process for Fedora
337 systems.
338
339 %description fedora -l pl.UTF-8
340 Domyślna konfiguracja do zgłaszania błędów poprzez infrastrukturę
341 Fedory, służąca przede wszystkim do łatwej konfiguracji procesu
342 zgłaszania błędów w systemach Fedora.
343
344 %package rhel
345 Summary:        Default configuration for reporting bugs via RHEL infrastructure
346 Summary(pl.UTF-8):      Domyślna konfiguracja do zgłaszania błędów poprzez infrastrukturę RHEL
347 Group:          Applications/File
348 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
349
350 %description rhel
351 Default configuration for reporting bugs via RHEL infrastructure used
352 primarily to easy configure the reporting process for RHEL systems.
353
354 %description rhel -l pl.UTF-8
355 Domyślna konfiguracja do zgłaszania błędów poprzez infrastrukturę
356 RHEL, służąca przede wszystkim do łatwej konfiguracji procesu
357 zgłaszania błędów w systemach RHEL.
358
359 %prep
360 %setup -q
361
362 ./gen-version
363
364 # set_echo test from client.at fails on builders due to forkpty()
365 %{__sed} -i -e '/client\.at/d' tests/testsuite.at
366 # process_has_own_root randomly fails in chroot environment
367 %{__sed} -i -e '/proc_helpers\.at/d' tests/testsuite.at
368 # short_backtrace expects outdated output format
369 %{__sed} -i -e '/problem_report\.at/d' tests/testsuite.at
370
371 %build
372 %{__gettextize}
373 %{__intltoolize}
374 %{__libtoolize}
375 %{__aclocal} -I m4
376 %{__autoconf}
377 %{__autoheader}
378 %{__automake}
379 %configure \
380         AUGPARSE=/usr/bin/augparse \
381         --disable-silent-rules \
382         %{!?with_python3:--without-python3}
383
384 %{__make}
385
386 %if %{with tests}
387 %{__make} check || (cat tests/testsuite.log && /bin/false)
388 %endif
389
390 %install
391 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
392
393 %{__make} install \
394         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
395
396 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/*.la
397 # compat layer for compatibility tool
398 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir}/report,%{_mandir}/man1/report.1}
399
400 %if %{with python3}
401 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{py3_sitedir}/report*/*.la
402 %py3_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py3_sitedir}
403 %py3_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py3_sitedir}
404 %endif
405
406 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/{sr_Latn,sr@latin}
407
408 %find_lang %{name}
409
410 %clean
411 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
412
413 %post   -p /sbin/ldconfig
414 %postun -p /sbin/ldconfig
415
416 %post   web -p /sbin/ldconfig
417 %postun web -p /sbin/ldconfig
418
419 %post   gtk -p /sbin/ldconfig
420 %postun gtk -p /sbin/ldconfig
421
422 %files -f %{name}.lang
423 %defattr(644,root,root,755)
424 %doc CHANGELOG.md README.md
425 %dir %{_sysconfdir}/%{name}
426 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}/report_event.conf
427 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}/forbidden_words.conf
428 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}/ignored_words.conf
429 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}/libreport.conf
430 %dir %{_sysconfdir}/%{name}/events
431 %dir %{_sysconfdir}/%{name}/events.d
432 %dir %{_sysconfdir}/%{name}/plugins
433 %dir %{_sysconfdir}/%{name}/workflows.d
434 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libreport.so.*.*.*
435 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libreport.so.0
436 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libabrt_dbus.so.*.*.*
437 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libabrt_dbus.so.0
438 %{_datadir}/augeas/lenses/libreport.aug
439 %dir %{_datadir}/libreport
440 %dir %{_datadir}/libreport/conf.d
441 %{_datadir}/libreport/conf.d/libreport.conf
442 %dir %{_datadir}/libreport/conf.d/plugins
443 %dir %{_datadir}/libreport/events
444 %dir %{_datadir}/libreport/workflows
445 %{_mandir}/man5/forbidden_words.conf.5*
446 %{_mandir}/man5/ignored_words.conf.5*
447 %{_mandir}/man5/libreport.conf.5*
448 %{_mandir}/man5/report_event.conf.5*
449
450 %files devel
451 %defattr(644,root,root,755)
452 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libreport.so
453 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libabrt_dbus.so
454 %dir %{_includedir}/libreport
455 %{_includedir}/libreport/client.h
456 %{_includedir}/libreport/config_item_info.h
457 %{_includedir}/libreport/dump_dir.h
458 %{_includedir}/libreport/event_config.h
459 %{_includedir}/libreport/file_obj.h
460 %{_includedir}/libreport/global_configuration.h
461 %{_includedir}/libreport/libreport_types.h
462 %{_includedir}/libreport/problem_data.h
463 %{_includedir}/libreport/report.h
464 %{_includedir}/libreport/run_event.h
465 %{_includedir}/libreport/internal_abrt_dbus.h
466 %{_includedir}/libreport/internal_libreport.h
467 %{_includedir}/libreport/problem_report.h
468 %{_includedir}/libreport/problem_utils.h
469 %{_includedir}/libreport/report_result.h
470 %{_includedir}/libreport/reporters.h
471 %{_includedir}/libreport/ureport.h
472 %{_includedir}/libreport/workflow.h
473 %{_includedir}/libreport/xml_parser.h
474 %{_includedir}/libreport/helpers
475 %{_pkgconfigdir}/libreport.pc
476
477 %files web
478 %defattr(644,root,root,755)
479 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libreport-web.so.*.*
480 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libreport-web.so.0
481
482 %files web-devel
483 %defattr(644,root,root,755)
484 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libreport-web.so
485 %{_includedir}/libreport/libreport_curl.h
486 %{_pkgconfigdir}/libreport-web.pc
487
488 %if %{with python3}
489 %files -n python3-%{name}
490 %defattr(644,root,root,755)
491 %dir %{py3_sitedir}/report
492 %attr(755,root,root) %{py3_sitedir}/report/_py3report.so
493 %{py3_sitedir}/report/*.py*
494 %{py3_sitedir}/report/__pycache__
495 %dir %{py3_sitedir}/report/io
496 %{py3_sitedir}/report/io/*.py*
497 %{py3_sitedir}/report/io/__pycache__
498 %dir %{py3_sitedir}/reportclient
499 %attr(755,root,root) %{py3_sitedir}/reportclient/_reportclient3.so
500 %{py3_sitedir}/reportclient/*.py*
501 %{py3_sitedir}/reportclient/__pycache__
502 %endif
503
504 %files cli
505 %defattr(644,root,root,755)
506 %attr(755,root,root) %{_bindir}/report-cli
507 %{_mandir}/man1/report-cli.1*
508
509 %files newt
510 %defattr(644,root,root,755)
511 %attr(755,root,root) %{_bindir}/report-newt
512 %{_mandir}/man1/report-newt.1*
513
514 %files gtk
515 %defattr(644,root,root,755)
516 %attr(755,root,root) %{_bindir}/report-gtk
517 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libreport-gtk.so.*.*
518 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libreport-gtk.so.0
519 %{_mandir}/man1/report-gtk.1*
520
521 %files gtk-devel
522 %defattr(644,root,root,755)
523 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libreport-gtk.so
524 %{_includedir}/libreport/internal_libreport_gtk.h
525 %{_includedir}/libreport/problem_details_dialog.h
526 %{_includedir}/libreport/problem_details_widget.h
527 %{_pkgconfigdir}/libreport-gtk.pc
528
529 %files plugin-bugzilla
530 %defattr(644,root,root,755)
531 %attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-bugzilla
532 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/bugzilla.conf
533 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/bugzilla_format.conf
534 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/bugzilla_format_analyzer_libreport.conf
535 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/bugzilla_format_kernel.conf
536 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/bugzilla_formatdup.conf
537 %{_sysconfdir}/libreport/plugins/bugzilla_formatdup_analyzer_libreport.conf
538 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events/report_Bugzilla.conf
539 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events.d/bugzilla_event.conf
540 %{_datadir}/libreport/conf.d/plugins/bugzilla.conf
541 %{_datadir}/libreport/events/report_Bugzilla.xml
542 %{_datadir}/libreport/events/watch_Bugzilla.xml
543 %{_mandir}/man1/reporter-bugzilla.1*
544 %{_mandir}/man5/bugzilla.conf.5*
545 %{_mandir}/man5/bugzilla_event.conf.5*
546 %{_mandir}/man5/bugzilla_format.conf.5*
547 %{_mandir}/man5/bugzilla_format_analyzer_libreport.conf.5*
548 %{_mandir}/man5/bugzilla_format_kernel.conf.5*
549 %{_mandir}/man5/bugzilla_formatdup.conf.5*
550 %{_mandir}/man5/report_Bugzilla.conf.5*
551 %{_mandir}/man5/bugzilla_formatdup_analyzer_libreport.conf.5*
552
553 %files plugin-kerneloops
554 %defattr(644,root,root,755)
555 %attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-kerneloops
556 %{_datadir}/libreport/events/report_Kerneloops.xml
557 %{_mandir}/man1/reporter-kerneloops.1*
558
559 %files plugin-logger
560 %defattr(644,root,root,755)
561 %attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-print
562 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events/report_Logger.conf
563 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events.d/print_event.conf
564 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_logger.conf
565 %{_datadir}/libreport/events/report_Logger.xml
566 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_Logger.xml
567 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_LoggerCCpp.xml
568 %{_mandir}/man1/reporter-print.1*
569 %{_mandir}/man5/print_event.conf.5*
570 %{_mandir}/man5/report_Logger.conf.5*
571 %{_mandir}/man5/report_logger.conf.5*
572
573 %files plugin-mailx
574 %defattr(644,root,root,755)
575 %attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-mailx
576 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/mailx.conf
577 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events.d/mailx_event.conf
578 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_mailx.conf
579 %{_datadir}/libreport/conf.d/plugins/mailx.conf
580 %{_datadir}/libreport/events/report_Mailx.xml
581 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_Mailx.xml
582 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_MailxCCpp.xml
583 %{_mandir}/man1/reporter-mailx.1*
584 %{_mandir}/man5/mailx.conf.5*
585 %{_mandir}/man5/mailx_event.conf.5*
586 %{_mandir}/man5/report_mailx.conf.5*
587
588 %files plugin-mantisbt
589 %defattr(644,root,root,755)
590 %attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-mantisbt
591 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/mantisbt.conf
592 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/mantisbt_format.conf
593 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/mantisbt_format_analyzer_libreport.conf
594 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/mantisbt_formatdup.conf
595 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/mantisbt_formatdup_analyzer_libreport.conf
596 %{_datadir}/libreport/conf.d/plugins/mantisbt.conf
597 %{_mandir}/man1/reporter-mantisbt.1*
598 %{_mandir}/man5/mantisbt.conf.5*
599 %{_mandir}/man5/mantisbt_format.conf.5*
600 %{_mandir}/man5/mantisbt_format_analyzer_libreport.conf.5*
601 %{_mandir}/man5/mantisbt_formatdup.conf.5*
602 %{_mandir}/man5/mantisbt_formatdup_analyzer_libreport.conf.5*
603
604 %files plugin-reportuploader
605 %defattr(644,root,root,755)
606 %attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-upload
607 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/upload.conf
608 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events/report_Uploader.conf
609 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events.d/uploader_event.conf
610 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_uploader.conf
611 %{_datadir}/libreport/conf.d/plugins/upload.conf
612 %{_datadir}/libreport/events/report_Uploader.xml
613 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_Upload.xml
614 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_UploadCCpp.xml
615 %{_mandir}/man1/reporter-upload.1*
616 %{_mandir}/man5/report_Uploader.conf.5*
617 %{_mandir}/man5/report_uploader.conf.5*
618 %{_mandir}/man5/uploader_event.conf.5*
619 %{_mandir}/man5/upload.conf.5*
620
621 %files plugin-rhtsupport
622 %defattr(644,root,root,755)
623 %attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-rhtsupport
624 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/rhtsupport.conf
625 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events.d/rhtsupport_event.conf
626 %{_datadir}/libreport/conf.d/plugins/rhtsupport.conf
627 %{_datadir}/libreport/events/report_RHTSupport.xml
628 %{_datadir}/libreport/events/report_RHTSupport_AddData.xml
629 %{_mandir}/man1/reporter-rhtsupport.1*
630 %{_mandir}/man5/rhtsupport.conf.5*
631 %{_mandir}/man5/rhtsupport_event.conf.5*
632
633 %files plugin-systemd-journal
634 %defattr(644,root,root,755)
635 %attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-systemd-journal
636 %{_mandir}/man1/reporter-systemd-journal.1*
637
638 %files plugin-ureport
639 %defattr(644,root,root,755)
640 %attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-ureport
641 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/ureport.conf
642 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_uReport.conf
643 %{_datadir}/libreport/conf.d/plugins/ureport.conf
644 %{_datadir}/libreport/events/report_uReport.xml
645 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_uReport.xml
646 %{_mandir}/man1/reporter-ureport.1*
647 %{_mandir}/man5/report_uReport.conf.5*
648 %{_mandir}/man5/ureport.conf.5*
649
650 %files anaconda
651 %defattr(644,root,root,755)
652 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events.d/bugzilla_anaconda_event.conf
653 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/bugzilla_format_anaconda.conf
654 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/bugzilla_formatdup_anaconda.conf
655 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/anaconda_event.conf
656 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_AnacondaFedora.xml
657 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_AnacondaRHEL.xml
658 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_AnacondaRHELBugzilla.xml
659 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_AnacondaUpload.xml
660 %{_mandir}/man5/anaconda_event.conf.5*
661 %{_mandir}/man5/bugzilla_anaconda_event.conf.5*
662 %{_mandir}/man5/bugzilla_format_anaconda.conf.5*
663 %{_mandir}/man5/bugzilla_formatdup_anaconda.conf.5*
664
665 %files centos
666 %defattr(644,root,root,755)
667 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/libreport/events/report_CentOSBugTracker.conf
668 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/libreport/events.d/centos_report_event.conf
669 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_centos.conf
670 %{_datadir}/libreport/events/report_CentOSBugTracker.xml
671 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSCCpp.xml
672 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSJava.xml
673 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSJavaScript.xml
674 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSKerneloops.xml
675 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSLibreport.xml
676 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSPython.xml
677 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSPython3.xml
678 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSVmcore.xml
679 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSXorg.xml
680 %{_mandir}/man5/centos_report_event.conf.5*
681 %{_mandir}/man5/report_CentOSBugTracker.conf.5*
682 %{_mandir}/man5/report_centos.conf.5*
683
684 %files fedora
685 %defattr(644,root,root,755)
686 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_fedora.conf
687 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_Fedora*.xml
688 %{_mandir}/man5/report_fedora.conf.5*
689
690 %files rhel
691 %defattr(644,root,root,755)
692 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_rhel.conf
693 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_rhel_add_data.conf
694 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_rhel_bugzilla.conf
695 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_RHEL*.xml
696 %{_mandir}/man5/report_rhel.conf.5*
697 %{_mandir}/man5/report_rhel_bugzilla.conf.5*
This page took 0.183248 seconds and 3 git commands to generate.