- rebuild with python 3.8
[packages/libreport.git] / libreport.spec
CommitLineData
259e35fc
JB
1#
2# Conditional build:
245994d9
JB
3%bcond_without python2 # Python 2.x modules
4%bcond_without python3 # Python 3.x modules
259e35fc 5%bcond_without tests # "make check"
90e55b11 6
fabfa611 7Summary: Generic library for reporting various problems
6a2e0478 8Summary(pl.UTF-8): Ogólna biblioteka do zgłaszania różnych problemów
fabfa611 9Name: libreport
245994d9 10Version: 2.9.5
51f4bca5 11Release: 7
742c5e14 12License: GPL v2+
fabfa611 13Group: Libraries
245994d9
JB
14Source0: https://github.com/abrt/libreport/archive/%{version}/%{name}-%{version}.tar.gz
15# Source0-md5: a3abcdfbf1b1ec27ce6c44d5ba22b31b
90e55b11 16URL: https://github.com/abrt/libreport
fabfa611 17BuildRequires: asciidoc
259e35fc 18BuildRequires: augeas-devel
40b7a09a 19%{?with_tests:BuildRequires: augeas}
ba330959
JB
20BuildRequires: autoconf >= 2.50
21BuildRequires: automake
fabfa611
JR
22BuildRequires: curl-devel
23BuildRequires: dbus-devel
24BuildRequires: desktop-file-utils
a206e817 25BuildRequires: gettext-tools >= 0.17
245994d9 26BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.43
742c5e14
JB
27BuildRequires: gtk+3-devel >= 3.0
28BuildRequires: intltool >= 0.35.0
6a2e0478 29BuildRequires: json-c-devel
fabfa611
JR
30BuildRequires: libproxy-devel
31BuildRequires: libtar-devel
ba330959 32BuildRequires: libtool >= 1:1.4.2
742c5e14 33BuildRequires: libxml2-devel >= 2
d77b1f69
JR
34%{?with_tests:BuildRequires: lz4}
35BuildRequires: lz4-devel
fabfa611
JR
36BuildRequires: newt-devel
37BuildRequires: nss-devel
742c5e14 38BuildRequires: pkgconfig
245994d9
JB
39%{?with_python2:BuildRequires: python-devel >= 2}
40%{?with_python3:BuildRequires: python3-devel >= 1:3}
fa7dfe3b 41BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.612
59b16745 42BuildRequires: satyr-devel
259e35fc 43BuildRequires: systemd-devel
fabfa611
JR
44BuildRequires: xmlrpc-c-client-devel
45BuildRequires: xmlrpc-c-devel
46BuildRequires: xmlto
5a824a9b
JB
47%if %{with tests}
48# findmnt
49BuildRequires: mount
50# /etc/system-release for non-empty os_release content
51BuildRequires: pld-release >= 3.0-8
c3b743d2 52BuildRequires: sed >= 4.0
5a824a9b 53%endif
245994d9 54Requires: glib2 >= 1:2.43
fabfa611
JR
55BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
56
57%description
58Libraries providing API for reporting different problems in
59applications to different bug targets like Bugzilla, ftp, trac, etc...
60
6a2e0478
JB
61%description -l pl.UTF-8
62Biblioteki udostępniające API do zgłaszania różnych programów w
63aplikacjach do różnych docelowych systemów raportowania błędów, takich
64jak Bugzilla, ftp, trac...
fabfa611
JR
65
66%package devel
6a2e0478
JB
67Summary: Header files for libreport libraries
68Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe bibliotek libreport
fabfa611
JR
69Group: Development/Libraries
70Requires: %{name} = %{version}-%{release}
245994d9 71Requires: glib2-devel >= 1:2.43
fabfa611
JR
72
73%description devel
6a2e0478 74Header files for libreport libraries.
fabfa611
JR
75
76%description devel -l pl.UTF-8
6a2e0478 77Pliki nagłówkowe bibliotek libreport.
fabfa611
JR
78
79%package web
80Summary: Library providing network API for libreport
6a2e0478 81Summary(pl.UTF-8): Biblioteka zapewniająca API sieciowe dla libreport
fabfa611
JR
82Group: Libraries
83Requires: %{name} = %{version}-%{release}
84
85%description web
6a2e0478
JB
86Library providing network API for libreport.
87
88%description web -l pl.UTF-8
89Biblioteka zapewniająca API sieciowe dla libreport.
fabfa611
JR
90
91%package web-devel
92Summary: Development headers for libreport-web
6a2e0478 93Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe biblioteki libreport-web
fabfa611 94Group: Development/Libraries
6a2e0478 95Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
fabfa611 96Requires: %{name}-web = %{version}-%{release}
742c5e14
JB
97Requires: curl-devel
98Requires: json-c-devel
99Requires: libproxy-devel
100Requires: libxml2-devel >= 2
59b16745 101Requires: satyr-devel
742c5e14
JB
102Requires: xmlrpc-c-client-devel
103Requires: xmlrpc-c-devel
fabfa611
JR
104
105%description web-devel
6a2e0478
JB
106Development headers for libreport-web.
107
108%description web-devel -l pl.UTF-8
109Pliki nagłówkowe biblioteki libreport-web.
fabfa611 110
00cca651 111%package -n python-%{name}
fa7dfe3b
JB
112Summary: Python 2 bindings for libreport libraries
113Summary(pl.UTF-8): Wiązania Pythona 2 do bibliotek libreport
6a2e0478 114Group: Libraries/Python
fabfa611 115Requires: %{name} = %{version}-%{release}
00cca651
ER
116Provides: %{name}-python = %{version}-%{release}
117Obsoletes: libreport-python < 2.1.3-1
fabfa611 118
00cca651 119%description -n python-%{name}
fa7dfe3b 120Python 2 bindings for libreport libraries.
6a2e0478 121
00cca651 122%description -n python-%{name} -l pl.UTF-8
fa7dfe3b
JB
123Wiązania Pythona 2 do bibliotek libreport
124
125%package -n python3-%{name}
126Summary: Python 3 bindings for libreport libraries
127Summary(pl.UTF-8): Wiązania Pythona 3 do bibliotek libreport
128Group: Libraries/Python
129Requires: %{name} = %{version}-%{release}
130
131%description -n python3-%{name}
132Python 3 bindings for libreport libraries.
133
134%description -n python3-%{name} -l pl.UTF-8
135Wiązania Pythona 3 do bibliotek libreport
fabfa611
JR
136
137%package cli
6a2e0478
JB
138Summary: libreport's command line interface
139Summary(pl.UTF-8): Interfejs linii poleceń libreport
140Group: Applications
fabfa611
JR
141Requires: %{name} = %{version}-%{release}
142
143%description cli
144This package contains simple command line tool for working with
6a2e0478
JB
145problem dump reports.
146
147%description cli -l pl.UTF-8
148Ten pakiet zawiera proste, działające z linii poleceń narzędzie do
149pracy ze zgłoszeniami zawierającymi zrzuty problemów.
fabfa611
JR
150
151%package newt
6a2e0478
JB
152Summary: libreport's newt interface
153Summary(pl.UTF-8): Interfejs newt libreport
154Group: Applications
fabfa611
JR
155Requires: %{name} = %{version}-%{release}
156
157%description newt
6a2e0478
JB
158This package contains a simple newt application for reporting bugs.
159
160%description newt -l pl.UTF-8
161Ten pakiet zawiera prostą aplikację newt do zgłaszania błędów.
fabfa611
JR
162
163%package gtk
6a2e0478
JB
164Summary: GTK+ front-end for libreport
165Summary(pl.UTF-8): Interfejs GTK+ libreport
fabfa611
JR
166Group: X11/Applications
167Requires: %{name} = %{version}-%{release}
168
169%description gtk
6a2e0478
JB
170Application for reporting bugs using libreport backend.
171
172%description gtk -l pl.UTF-8
173Aplikacja do zgłaszania błędów przy użyciu libreport.
fabfa611
JR
174
175%package gtk-devel
6a2e0478
JB
176Summary: Development headers for libreport-gtk
177Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe biblioteki libreport-gtk
fabfa611
JR
178Group: Development/Libraries
179Requires: %{name}-gtk = %{version}-%{release}
180
181%description gtk-devel
6a2e0478
JB
182Development headers for libreport-gtk.
183
184%description gtk-devel -l pl.UTF-8
185Pliki nagłówkowe biblioteki libreport-gtk.
fabfa611 186
742c5e14
JB
187%package plugin-bugzilla
188Summary: libreport's bugzilla plugin
189Summary(pl.UTF-8): Wtyczka libreport do zgłoszeń przez Bugzillę
190Group: Libraries
7bc0f56a 191Requires: %{name}-web = %{version}-%{release}
742c5e14
JB
192Obsoletes: abrt-plugin-bugzilla < 2.0.4
193
194%description plugin-bugzilla
195Plugin to report bugs into the bugzilla.
196
197%description plugin-bugzilla -l pl.UTF-8
198Wtyczka zgłaszająca problemy do systemu Bugzilla.
199
fabfa611 200%package plugin-kerneloops
6a2e0478
JB
201Summary: libreport's kerneloops reporter plugin
202Summary(pl.UTF-8): Wtyczka libreport do zgłoszeń awarii jądra (kerneloops)
fabfa611 203Group: Libraries
7bc0f56a 204Requires: %{name}-web = %{version}-%{release}
fabfa611
JR
205Requires: curl
206
207%description plugin-kerneloops
208This package contains plugin which sends kernel crash information to
209specified server, usually to kerneloops.org.
210
6a2e0478
JB
211%description plugin-kerneloops -l pl.UTF-8
212Ten pakiet zawiera wtyczkę wysyłającą informacje o awariach jądra na
213określony serwer, zwykle kerneloops.org.
214
fabfa611 215%package plugin-logger
6a2e0478
JB
216Summary: libreport's logger reporter plugin
217Summary(pl.UTF-8): Wtyczka libreport do zgłoszeń w logu
fabfa611
JR
218Group: Libraries
219Requires: %{name} = %{version}-%{release}
220Obsoletes: abrt-plugin-logger < 2.0.4
221
222%description plugin-logger
223The simple reporter plugin which writes a report to a specified file.
224
6a2e0478
JB
225%description plugin-logger -l pl.UTF-8
226Prosta wtyczka zgłaszająca problem, zapisująca raport w określonym
227pliku.
228
fabfa611 229%package plugin-mailx
6a2e0478
JB
230Summary: libreport's mailx reporter plugin
231Summary(pl.UTF-8): Wtyczka libreport do zgłoszeń przez pocztę elektroniczną
fabfa611
JR
232Group: Libraries
233Requires: %{name} = %{version}-%{release}
234Requires: mailx
235Obsoletes: abrt-plugin-mailx < 2.0.4
236
237%description plugin-mailx
238The simple reporter plugin which sends a report via mailx to a
239specified email address.
240
6a2e0478
JB
241%description plugin-mailx -l pl.UTF-8
242Prosta wtyczka zgłaszająca problem, wysyłająca raport na określony
243adres e-mail przy użyciu programu mailx.
244
7bc0f56a
JB
245%package plugin-mantisbt
246Summary: libreport's mantisbt plugin
247Summary(pl.UTF-8): Wtyczka libreport do zgłoszeń przez mantisbt
248Group: Libraries
249Requires: %{name}-web = %{version}-%{release}
250
251%description plugin-mantisbt
252Plugin to report bugs into the mantisbt.
253
254%description plugin-mantisbt -l pl.UTF-8
255Wtyczka zgłaszająca problemy do systemu mantisbt.
256
742c5e14
JB
257%package plugin-reportuploader
258Summary: libreport's reportuploader plugin
259Summary(pl.UTF-8): Wtyczka libreport do zgłoszeń przez FTP
fabfa611 260Group: Libraries
7bc0f56a 261Requires: %{name}-web = %{version}-%{release}
742c5e14 262Obsoletes: abrt-plugin-reportuploader < 2.0.4
fabfa611 263
742c5e14
JB
264%description plugin-reportuploader
265Plugin to report bugs into anonymous FTP site associated with
266ticketing system.
fabfa611 267
742c5e14
JB
268%description plugin-reportuploader -l pl.UTF-8
269Wtyczka zgłaszająca błędy poprzez serwer anonimowego FTP powiązany z
270systemem biletów.
fabfa611
JR
271
272%package plugin-rhtsupport
6a2e0478
JB
273Summary: libreport's RHTSupport plugin
274Summary(pl.UTF-8): Wtyczka libreport do zgłoszeń przez RHTSupport
fabfa611 275Group: Libraries
7bc0f56a 276Requires: %{name}-web = %{version}-%{release}
fabfa611
JR
277Obsoletes: abrt-plugin-rhtsupport < 2.0.4
278
279%description plugin-rhtsupport
280Plugin to report bugs into RH support system.
281
6a2e0478
JB
282%description plugin-rhtsupport -l pl.UTF-8
283Wtyczka zgłaszająca problemy do systemu obsługi RH.
284
f5ca9803
JB
285%package plugin-systemd-journal
286Summary: libreport's systemd journal reporter plugin
287Summary(pl.UTF-8): Wtyczka libreport do zgłoszeń w kronice systemd
288Group: Libraries
289Requires: %{name} = %{version}-%{release}
290
291%description plugin-systemd-journal
292The simple reporter plugin which writes a report to the systemd
293journal.
294
295%description plugin-systemd-journal -l pl.UTF-8
296Prosta wtyczka zgłoszeń zapisująca raport w kronice systemd.
297
742c5e14
JB
298%package plugin-ureport
299Summary: libreport's micro report plugin
300Summary(pl.UTF-8): Wtyczka libreport do zgłoszeń typu micro-report
fabfa611 301Group: Libraries
7bc0f56a 302Requires: %{name}-web = %{version}-%{release}
fabfa611 303
742c5e14
JB
304%description plugin-ureport
305Uploads micro-report to abrt server.
fabfa611 306
742c5e14
JB
307%description plugin-ureport -l pl.UTF-8
308Wtyczka przesyłająca raporty typu micro-report na serwer abrt.
309
310%package anaconda
311Summary: Default configuration for reporting Anaconda bugs
312Summary(pl.UTF-8): Domyślna konfiguracja do zgłaszania błędów w Anacondzie
313Group: Applications/File
314Requires: %{name}-plugin-bugzilla = %{version}-%{release}
315Requires: %{name}-plugin-reportuploader = %{version}-%{release}
316
317%description anaconda
318Default configuration for reporting Anaconda problems using Fedora
319infrastructure or uploading the gathered data over ftp/scp...
320
321%description anaconda -l pl.UTF-8
322Domyślna konfiguracja do zgłaszania problemów z Anacondą przy użyciu
323infrastruktury Fedory lub przesyłając zebrane dane po ftp/scp.
324
7bc0f56a
JB
325%package centos
326Summary: Default configuration for reporting bugs via CentOS infrastructure
327Summary(pl.UTF-8): Domyślna konfiguracja do zgłaszania błędów poprzez infrastrukturę CentOS
328Group: Applications/File
7bc0f56a 329Requires: %{name}-plugin-mantisbt = %{version}-%{release}
40b7a09a 330Requires: %{name}-web = %{version}-%{release}
7bc0f56a
JB
331
332%description centos
333Default configuration for reporting bugs via CentOS infrastructure
334used primarily to easy configure the reporting process for CentOS
335systems.
336
337%description centos -l pl.UTF-8
338Domyślna konfiguracja do zgłaszania błędów poprzez infrastrukturę
339CentOS, służąca przede wszystkim do łatwej konfiguracji procesu
340zgłaszania błędów w systemach CentOS.
341
742c5e14
JB
342%package fedora
343Summary: Default configuration for reporting bugs via Fedora infrastructure
7bc0f56a 344Summary(pl.UTF-8): Domyślna konfiguracja do zgłaszania błędów poprzez infrastrukturę Fedory
742c5e14
JB
345Group: Applications/File
346Requires: %{name} = %{version}-%{release}
347
348%description fedora
349Default configuration for reporting bugs via Fedora infrastructure
350used primarily to easy configure the reporting process for Fedora
351systems.
352
353%description fedora -l pl.UTF-8
354Domyślna konfiguracja do zgłaszania błędów poprzez infrastrukturę
355Fedory, służąca przede wszystkim do łatwej konfiguracji procesu
356zgłaszania błędów w systemach Fedora.
6a2e0478 357
97b82249
JB
358%package rhel
359Summary: Default configuration for reporting bugs via RHEL infrastructure
7bc0f56a 360Summary(pl.UTF-8): Domyślna konfiguracja do zgłaszania błędów poprzez infrastrukturę RHEL
97b82249
JB
361Group: Applications/File
362Requires: %{name} = %{version}-%{release}
363
364%description rhel
365Default configuration for reporting bugs via RHEL infrastructure used
366primarily to easy configure the reporting process for RHEL systems.
367
368%description rhel -l pl.UTF-8
369Domyślna konfiguracja do zgłaszania błędów poprzez infrastrukturę
370RHEL, służąca przede wszystkim do łatwej konfiguracji procesu
371zgłaszania błędów w systemach RHEL.
372
fabfa611
JR
373%prep
374%setup -q
245994d9
JB
375
376./gen-version
fabfa611 377
33ea0ae6 378# set_echo test from client.at fails on builders due to forkpty()
caaa9547 379%{__sed} -i -e '/client\.at/d' tests/testsuite.at
2d4bac7b
JR
380# process_has_own_root randomly fails in chroot environment
381%{__sed} -i -e '/proc_helpers\.at/d' tests/testsuite.at
c3b743d2 382
fabfa611 383%build
245994d9
JB
384%{__gettextize}
385%{__intltoolize}
e81f471e
JB
386%{__libtoolize}
387%{__aclocal} -I m4
388%{__autoconf}
389%{__autoheader}
390%{__automake}
742c5e14 391%configure \
259e35fc 392 AUGPARSE=/usr/bin/augparse \
245994d9
JB
393 --disable-silent-rules \
394 %{!?with_python2:--without-python2} \
395 %{!?with_python3:--without-python3}
59b16745 396
fabfa611
JR
397%{__make}
398
259e35fc 399%if %{with tests}
3bcd3722 400%{__make} check || (cat tests/testsuite.log && /bin/false)
259e35fc
JB
401%endif
402
fabfa611
JR
403%install
404rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
fabfa611
JR
405
406%{__make} install \
407 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
408
409%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/*.la
742c5e14
JB
410# compat layer for compatibility tool
411%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir}/report,%{_mandir}/man1/report.1}
fabfa611 412
245994d9 413%if %{with python2}
fa7dfe3b
JB
414%py_postclean
415%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}/report*/*.la
245994d9
JB
416%endif
417%if %{with python3}
e402fe0e 418%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{py3_sitedir}/report*/*.la
245994d9
JB
419# automake uses $PYTHON for both versions, recompile using python3
420%py_postclean %{py3_sitedir}
421%py3_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py3_sitedir}
422%py3_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py3_sitedir}
423%endif
fa7dfe3b 424
d915e0d3
JB
425# empty versions of nb,ru
426%{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/{no,ru_RU}
427# not supported by glibc yet
428%{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/{ach,aln,bal,ilo}
d8f3599a 429
fabfa611
JR
430%find_lang %{name}
431
432%clean
433rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
434
435%post -p /sbin/ldconfig
436%postun -p /sbin/ldconfig
9548a96e
JR
437
438%post web -p /sbin/ldconfig
439%postun web -p /sbin/ldconfig
440
441%post gtk -p /sbin/ldconfig
442%postun gtk -p /sbin/ldconfig
fabfa611
JR
443
444%files -f %{name}.lang
445%defattr(644,root,root,755)
245994d9 446%doc CHANGELOG.md README.md
6a2e0478 447%dir %{_sysconfdir}/%{name}
3ba57398
JB
448%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}/report_event.conf
449%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}/forbidden_words.conf
450%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}/ignored_words.conf
7bc0f56a 451%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}/libreport.conf
6a2e0478 452%dir %{_sysconfdir}/%{name}/events
742c5e14 453%dir %{_sysconfdir}/%{name}/events.d
6a2e0478 454%dir %{_sysconfdir}/%{name}/plugins
742c5e14 455%dir %{_sysconfdir}/%{name}/workflows.d
fabfa611
JR
456%attr(755,root,root) %{_libdir}/libreport.so.*.*.*
457%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libreport.so.0
458%attr(755,root,root) %{_libdir}/libabrt_dbus.so.*.*.*
459%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libabrt_dbus.so.0
259e35fc 460%{_datadir}/augeas/lenses/libreport.aug
59b16745 461%dir %{_datadir}/libreport
259e35fc 462%dir %{_datadir}/libreport/conf.d
7bc0f56a 463%{_datadir}/libreport/conf.d/libreport.conf
259e35fc 464%dir %{_datadir}/libreport/conf.d/plugins
59b16745
JB
465%dir %{_datadir}/libreport/events
466%dir %{_datadir}/libreport/workflows
467%{_mandir}/man5/forbidden_words.conf.5*
4e7d5436 468%{_mandir}/man5/ignored_words.conf.5*
7bc0f56a 469%{_mandir}/man5/libreport.conf.5*
fabfa611
JR
470%{_mandir}/man5/report_event.conf.5*
471
fabfa611
JR
472%files devel
473%defattr(644,root,root,755)
6a2e0478
JB
474%attr(755,root,root) %{_libdir}/libreport.so
475%attr(755,root,root) %{_libdir}/libabrt_dbus.so
fabfa611
JR
476%dir %{_includedir}/libreport
477%{_includedir}/libreport/client.h
742c5e14 478%{_includedir}/libreport/config_item_info.h
fabfa611
JR
479%{_includedir}/libreport/dump_dir.h
480%{_includedir}/libreport/event_config.h
742c5e14 481%{_includedir}/libreport/file_obj.h
7bc0f56a 482%{_includedir}/libreport/global_configuration.h
267c13ea 483%{_includedir}/libreport/libreport_types.h
fabfa611
JR
484%{_includedir}/libreport/problem_data.h
485%{_includedir}/libreport/report.h
486%{_includedir}/libreport/run_event.h
487%{_includedir}/libreport/internal_abrt_dbus.h
488%{_includedir}/libreport/internal_libreport.h
7bc0f56a
JB
489%{_includedir}/libreport/problem_report.h
490%{_includedir}/libreport/problem_utils.h
491%{_includedir}/libreport/reporters.h
d8f3599a 492%{_includedir}/libreport/ureport.h
742c5e14 493%{_includedir}/libreport/workflow.h
97b82249 494%{_includedir}/libreport/xml_parser.h
245994d9 495%{_includedir}/libreport/helpers
ba330959 496%{_pkgconfigdir}/libreport.pc
fabfa611
JR
497
498%files web
499%defattr(644,root,root,755)
500%attr(755,root,root) %{_libdir}/libreport-web.so.*.*
501%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libreport-web.so.0
502
503%files web-devel
504%defattr(644,root,root,755)
505%attr(755,root,root) %{_libdir}/libreport-web.so
506%{_includedir}/libreport/libreport_curl.h
507%{_pkgconfigdir}/libreport-web.pc
508
245994d9 509%if %{with python2}
00cca651 510%files -n python-%{name}
fabfa611 511%defattr(644,root,root,755)
fa7dfe3b
JB
512%dir %{py_sitedir}/report
513%attr(755,root,root) %{py_sitedir}/report/_pyreport.so
514%{py_sitedir}/report/*.py[co]
515%dir %{py_sitedir}/report/io
516%{py_sitedir}/report/io/*.py[co]
517%dir %{py_sitedir}/reportclient
518%attr(755,root,root) %{py_sitedir}/reportclient/_reportclient.so
519%{py_sitedir}/reportclient/*.py[co]
245994d9 520%endif
fa7dfe3b 521
245994d9 522%if %{with python3}
fa7dfe3b
JB
523%files -n python3-%{name}
524%defattr(644,root,root,755)
525%dir %{py3_sitedir}/report
526%attr(755,root,root) %{py3_sitedir}/report/_py3report.so
527%{py3_sitedir}/report/*.py*
528%dir %{py3_sitedir}/report/io
529%{py3_sitedir}/report/io/*.py*
69cb13e6
JB
530%dir %{py3_sitedir}/reportclient
531%attr(755,root,root) %{py3_sitedir}/reportclient/_reportclient3.so
532%{py3_sitedir}/reportclient/*.py*
245994d9 533%endif
fabfa611
JR
534
535%files cli
536%defattr(644,root,root,755)
537%attr(755,root,root) %{_bindir}/report-cli
538%{_mandir}/man1/report-cli.1*
539
540%files newt
541%defattr(644,root,root,755)
542%attr(755,root,root) %{_bindir}/report-newt
59b16745 543%{_mandir}/man1/report-newt.1*
fabfa611
JR
544
545%files gtk
546%defattr(644,root,root,755)
547%attr(755,root,root) %{_bindir}/report-gtk
548%attr(755,root,root) %{_libdir}/libreport-gtk.so.*.*
549%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libreport-gtk.so.0
59b16745 550%{_mandir}/man1/report-gtk.1*
fabfa611
JR
551
552%files gtk-devel
553%defattr(644,root,root,755)
554%attr(755,root,root) %{_libdir}/libreport-gtk.so
555%{_includedir}/libreport/internal_libreport_gtk.h
d8f3599a
JB
556%{_includedir}/libreport/problem_details_dialog.h
557%{_includedir}/libreport/problem_details_widget.h
fabfa611
JR
558%{_pkgconfigdir}/libreport-gtk.pc
559
742c5e14
JB
560%files plugin-bugzilla
561%defattr(644,root,root,755)
562%attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-bugzilla
563%config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/bugzilla.conf
564%config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/bugzilla_format.conf
d8f3599a 565%config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/bugzilla_format_analyzer_libreport.conf
742c5e14 566%config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/bugzilla_format_kernel.conf
742c5e14
JB
567%config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/bugzilla_formatdup.conf
568%config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events/report_Bugzilla.conf
569%config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events.d/bugzilla_event.conf
259e35fc
JB
570%{_datadir}/dbus-1/interfaces/com.redhat.problems.configuration.bugzilla.xml
571%{_datadir}/libreport/conf.d/plugins/bugzilla.conf
59b16745 572%{_datadir}/libreport/events/report_Bugzilla.xml
fa7dfe3b 573%{_datadir}/libreport/events/watch_Bugzilla.xml
742c5e14 574%{_mandir}/man1/reporter-bugzilla.1*
59b16745
JB
575%{_mandir}/man5/bugzilla.conf.5*
576%{_mandir}/man5/bugzilla_event.conf.5*
577%{_mandir}/man5/bugzilla_format.conf.5*
d8f3599a 578%{_mandir}/man5/bugzilla_format_analyzer_libreport.conf.5*
59b16745 579%{_mandir}/man5/bugzilla_format_kernel.conf.5*
59b16745
JB
580%{_mandir}/man5/bugzilla_formatdup.conf.5*
581%{_mandir}/man5/report_Bugzilla.conf.5*
742c5e14 582
fabfa611
JR
583%files plugin-kerneloops
584%defattr(644,root,root,755)
fabfa611 585%attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-kerneloops
59b16745 586%{_datadir}/libreport/events/report_Kerneloops.xml
fabfa611
JR
587%{_mandir}/man1/reporter-kerneloops.1*
588
589%files plugin-logger
590%defattr(644,root,root,755)
6a2e0478 591%attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-print
d8f3599a 592%config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events/report_Logger.conf
fabfa611 593%config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events.d/print_event.conf
d8f3599a
JB
594%config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_logger.conf
595%{_datadir}/libreport/events/report_Logger.xml
596%{_datadir}/libreport/workflows/workflow_Logger.xml
597%{_datadir}/libreport/workflows/workflow_LoggerCCpp.xml
fabfa611 598%{_mandir}/man1/reporter-print.1*
59b16745
JB
599%{_mandir}/man5/print_event.conf.5*
600%{_mandir}/man5/report_Logger.conf.5*
d8f3599a 601%{_mandir}/man5/report_logger.conf.5*
fabfa611
JR
602
603%files plugin-mailx
604%defattr(644,root,root,755)
6a2e0478 605%attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-mailx
fabfa611
JR
606%config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/mailx.conf
607%config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events.d/mailx_event.conf
d8f3599a 608%config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_mailx.conf
259e35fc
JB
609%{_datadir}/dbus-1/interfaces/com.redhat.problems.configuration.mailx.xml
610%{_datadir}/libreport/conf.d/plugins/mailx.conf
59b16745 611%{_datadir}/libreport/events/report_Mailx.xml
d8f3599a
JB
612%{_datadir}/libreport/workflows/workflow_Mailx.xml
613%{_datadir}/libreport/workflows/workflow_MailxCCpp.xml
fabfa611 614%{_mandir}/man1/reporter-mailx.1*
59b16745
JB
615%{_mandir}/man5/mailx.conf.5*
616%{_mandir}/man5/mailx_event.conf.5*
d8f3599a 617%{_mandir}/man5/report_mailx.conf.5*
fabfa611 618
7bc0f56a
JB
619%files plugin-mantisbt
620%defattr(644,root,root,755)
621%attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-mantisbt
622%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/mantisbt.conf
623%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/mantisbt_format.conf
f76d859d 624%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/mantisbt_format_analyzer_libreport.conf
7bc0f56a 625%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/mantisbt_formatdup.conf
f76d859d 626%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/mantisbt_formatdup_analyzer_libreport.conf
7bc0f56a 627%{_datadir}/libreport/conf.d/plugins/mantisbt.conf
69cb13e6
JB
628%{_mandir}/man1/reporter-mantisbt.1*
629%{_mandir}/man5/mantisbt.conf.5*
630%{_mandir}/man5/mantisbt_format.conf.5*
f76d859d 631%{_mandir}/man5/mantisbt_format_analyzer_libreport.conf.5*
69cb13e6 632%{_mandir}/man5/mantisbt_formatdup.conf.5*
f76d859d 633%{_mandir}/man5/mantisbt_formatdup_analyzer_libreport.conf.5*
7bc0f56a 634
742c5e14 635%files plugin-reportuploader
6a2e0478 636%defattr(644,root,root,755)
742c5e14 637%attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-upload
4e7d5436 638%config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/upload.conf
4c28727c 639%config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events/report_Uploader.conf
d8f3599a
JB
640%config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events.d/uploader_event.conf
641%config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_uploader.conf
4e7d5436 642%{_datadir}/libreport/conf.d/plugins/upload.conf
59b16745
JB
643%{_datadir}/libreport/events/report_Uploader.xml
644%{_datadir}/libreport/workflows/workflow_Upload.xml
d8f3599a 645%{_datadir}/libreport/workflows/workflow_UploadCCpp.xml
742c5e14 646%{_mandir}/man1/reporter-upload.1*
4c28727c 647%{_mandir}/man5/report_Uploader.conf.5*
d8f3599a 648%{_mandir}/man5/report_uploader.conf.5*
59b16745 649%{_mandir}/man5/uploader_event.conf.5*
4c28727c 650%{_mandir}/man5/upload.conf.5*
6a2e0478 651
fabfa611
JR
652%files plugin-rhtsupport
653%defattr(644,root,root,755)
6a2e0478 654%attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-rhtsupport
fabfa611
JR
655%config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/rhtsupport.conf
656%config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events.d/rhtsupport_event.conf
259e35fc
JB
657%{_datadir}/dbus-1/interfaces/com.redhat.problems.configuration.rhtsupport.xml
658%{_datadir}/libreport/conf.d/plugins/rhtsupport.conf
59b16745 659%{_datadir}/libreport/events/report_RHTSupport.xml
245994d9 660%{_datadir}/libreport/events/report_RHTSupport_AddData.xml
fabfa611 661%{_mandir}/man1/reporter-rhtsupport.1*
59b16745
JB
662%{_mandir}/man5/rhtsupport.conf.5*
663%{_mandir}/man5/rhtsupport_event.conf.5*
fabfa611 664
f5ca9803
JB
665%files plugin-systemd-journal
666%defattr(644,root,root,755)
667%attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-systemd-journal
668%{_mandir}/man1/reporter-systemd-journal.1*
669
742c5e14 670%files plugin-ureport
fabfa611 671%defattr(644,root,root,755)
742c5e14 672%attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-ureport
97b82249 673%config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events.d/emergencyanalysis_event.conf
259e35fc 674%config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/ureport.conf
4c28727c 675%config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_uReport.conf
259e35fc
JB
676%{_datadir}/dbus-1/interfaces/com.redhat.problems.configuration.ureport.xml
677%{_datadir}/libreport/conf.d/plugins/ureport.conf
59b16745
JB
678%{_datadir}/libreport/events/report_uReport.xml
679%{_datadir}/libreport/events/report_EmergencyAnalysis.xml
4c28727c 680%{_datadir}/libreport/workflows/workflow_uReport.xml
59b16745
JB
681%{_mandir}/man1/reporter-ureport.1*
682%{_mandir}/man5/emergencyanalysis_event.conf.5*
4c28727c 683%{_mandir}/man5/report_uReport.conf.5*
259e35fc 684%{_mandir}/man5/ureport.conf.5*
742c5e14
JB
685
686%files anaconda
687%defattr(644,root,root,755)
267c13ea
JB
688%config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events.d/bugzilla_anaconda_event.conf
689%config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/bugzilla_format_anaconda.conf
690%config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/bugzilla_formatdup_anaconda.conf
742c5e14 691%config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/anaconda_event.conf
59b16745
JB
692%{_datadir}/libreport/workflows/workflow_AnacondaFedora.xml
693%{_datadir}/libreport/workflows/workflow_AnacondaRHEL.xml
259e35fc 694%{_datadir}/libreport/workflows/workflow_AnacondaRHELBugzilla.xml
59b16745
JB
695%{_datadir}/libreport/workflows/workflow_AnacondaUpload.xml
696%{_mandir}/man5/anaconda_event.conf.5*
697%{_mandir}/man5/bugzilla_anaconda_event.conf.5*
698%{_mandir}/man5/bugzilla_format_anaconda.conf.5*
699%{_mandir}/man5/bugzilla_formatdup_anaconda.conf.5*
742c5e14 700
7bc0f56a
JB
701%files centos
702%defattr(644,root,root,755)
703%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/libreport/events/report_CentOSBugTracker.conf
704%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/libreport/events.d/centos_report_event.conf
705%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_centos.conf
706%{_datadir}/libreport/events/report_CentOSBugTracker.xml
707%{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSCCpp.xml
708%{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSJava.xml
f5ca9803 709%{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSJavaScript.xml
7bc0f56a
JB
710%{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSKerneloops.xml
711%{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSLibreport.xml
712%{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSPython.xml
713%{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSPython3.xml
714%{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSVmcore.xml
715%{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSXorg.xml
69cb13e6
JB
716%{_mandir}/man5/centos_report_event.conf.5*
717%{_mandir}/man5/report_CentOSBugTracker.conf.5*
718%{_mandir}/man5/report_centos.conf.5*
7bc0f56a 719
742c5e14
JB
720%files fedora
721%defattr(644,root,root,755)
742c5e14 722%config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_fedora.conf
59b16745
JB
723%{_datadir}/libreport/workflows/workflow_Fedora*.xml
724%{_mandir}/man5/report_fedora.conf.5*
97b82249
JB
725
726%files rhel
727%defattr(644,root,root,755)
97b82249 728%config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_rhel.conf
245994d9 729%config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_rhel_add_data.conf
259e35fc 730%config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_rhel_bugzilla.conf
59b16745
JB
731%{_datadir}/libreport/workflows/workflow_RHEL*.xml
732%{_mandir}/man5/report_rhel.conf.5*
259e35fc 733%{_mandir}/man5/report_rhel_bugzilla.conf.5*
This page took 0.561225 seconds and 4 git commands to generate.