fix apidocs; rel 2
[packages/libinput.git] / libinput.spec
CommitLineData
578a3803
JP
1# TODO:
2# - package user docs from build/Documentation
11e9e5bb
JB
3#
4# Conditional build:
ef04d99c 5%bcond_without gui # libinput-debug-gui
f6d0d702 6%bcond_without libunwind # libunwind debugging support
a370658f 7%bcond_without doc # documentation
d254b872 8%bcond_without tests # tests
13fc90c9 9
f6d0d702
JB
10%ifnarch %{ix86} %{x8664} %{arm} hppa ia64 mips ppc ppc64 sh
11%undefine with_libunwind
12%endif
b1a834ff 13Summary: Input device library
66c98b1b 14Summary(pl.UTF-8): Biblioteka urządzeń wejściowych
b1a834ff 15Name: libinput
73f60c09 16Version: 1.17.0
3a91b81a 17Release: 2
b1a834ff 18License: MIT
66c98b1b 19Group: Libraries
c29a2c14 20Source0: https://www.freedesktop.org/software/libinput/%{name}-%{version}.tar.xz
73f60c09 21# Source0-md5: 9d25bc0618a9abfaee1807358ed468b3
c29a2c14 22URL: https://www.freedesktop.org/wiki/Software/libinput/
332a61be 23BuildRequires: check-devel >= 0.9.10
6258de66
JB
24BuildRequires: libevdev-devel >= 1.3
25%{?with_libunwind:BuildRequires: libunwind-devel}
26BuildRequires: libwacom-devel >= 0.20
2ea47e4f 27BuildRequires: meson >= 0.45.0
6258de66
JB
28BuildRequires: mtdev-devel >= 1.1.0
29BuildRequires: ninja >= 1.5
30BuildRequires: pkgconfig
5143ab31 31BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.752
cedab715 32BuildRequires: tar >= 1:1.22
6258de66
JB
33BuildRequires: udev-devel
34BuildRequires: valgrind
cedab715 35BuildRequires: xz
a370658f
MK
36%if %{with gui}
37BuildRequires: cairo-devel
38BuildRequires: glib2-devel >= 2.0
407ae804 39BuildRequires: gtk+3-devel >= 3.20
a370658f 40%endif
aed38082 41%if %{with doc}
407ae804 42BuildRequires: doxygen >= 1.8.3
bb392f52 43BuildRequires: graphviz >= 2.26.0
578a3803
JP
44BuildRequires: python3-recommonmark
45BuildRequires: python3-sphinx_rtd_theme
46BuildRequires: sphinx-pdg-3
a370658f 47%endif
ef04d99c 48Requires: libevdev >= 1.3
725df436
JB
49Requires: libwacom >= 0.20
50Requires: mtdev >= 1.1.0
66c98b1b 51BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
b1a834ff
AM
52
53%description
54libinput is a library that handles input devices for display servers
55and other applications that need to directly deal with input devices.
56
57It provides device detection, device handling, input device event
58processing and abstraction so minimize the amount of custom input code
59the user of libinput need to provide the common set of functionality
60that users expect.
61
66c98b1b
JB
62%description -l pl.UTF-8
63libinput to biblioteka obsługująca urządzenia wejściowe dla serwerów
64grafiki i innych aplikacji wymagających bezpośredniej obsługi urządzeń
65wejściowych.
66
67Biblioteka zapewnia wykrywanie urządzeń, obsługę urządzeń,
68przetwarzanie zdarzeń urządzeń wejściowych oraz abstrakcję,
69minimalizując ilość własnego kodu, który musi napisać użytkownik
70biblioteki, aby zapewnić oczekiwaną funkcjonalność.
71
ef04d99c
JB
72%package gui
73Summary: Debugging GUI for libinput
74Summary(pl.UTF-8): Graficzny interfejs diagnostyczny do libinput
75Group: X11/Applications
76Requires: %{name} = %{version}-%{release}
407ae804 77Requires: gtk+3 >= 3.20
ef04d99c
JB
78
79%description gui
80Debugging GUI for libinput.
81
82%description gui -l pl.UTF-8
83Graficzny interfejs diagnostyczny do libinput.
84
66c98b1b
JB
85%package devel
86Summary: Development files for libinput
87Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki libinput
88Group: Development/Libraries
b1a834ff 89Requires: %{name} = %{version}-%{release}
66c98b1b
JB
90Requires: udev-devel
91
92%description devel
93This package contains the header files for developing applications
94that use libinput.
95
96%description devel -l pl.UTF-8
97Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe niezbędne do tworzenia aplikacji
98wykorzystujących bibliotekę libinput.
99
66c98b1b
JB
100%package apidocs
101Summary: API documentation for libinput library
102Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API biblioteki libinput
103Group: Documentation
5143ab31 104%{?noarchpackage}
66c98b1b
JB
105
106%description apidocs
107API documentation for libinput library.
108
109%description apidocs -l pl.UTF-8
110Dokumentacja API biblioteki libinput.
b1a834ff 111
45341a09
JP
112%package -n zsh-completion-%{name}
113Summary: Zsh completion for libinput command
114Summary(pl.UTF-8): Dopełnianie parametrów w zsh dla polecenia libinput
115Group: Applications/Shells
116Requires: %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
117Requires: zsh
118
119%description -n zsh-completion-%{name}
120Zsh completion for libinput command.
121
122%description -n zsh-completion-%{name} -l pl.UTF-8
123Dopełnianie parametrów w zsh dla polecenia libinput.
124
b1a834ff
AM
125%prep
126%setup -q
127
6258de66 128%{__sed} -i -e '1s,/usr/bin/env python3,%{__python3},' \
73f60c09 129 tools/libinput-analyze-{per-slot-delta,recording,touch-down-state}.py \
6258de66 130 tools/libinput-measure-{fuzz,touchpad-pressure,touch-size,touchpad-tap}.py \
73f60c09 131 tools/libinput-{replay,measure-touchpad-size}.py
bc749beb 132
b1a834ff 133%build
11306b0c 134%meson build \
2de91326
AM
135 -Ddebug-gui=%{__true_false gui} \
136 -Ddocumentation=%{__true_false doc} \
45341a09
JP
137 -Dudev-dir=/lib/udev \
138 -Dzshcompletiondir=%{zsh_compdir}
b1a834ff 139
2ea47e4f
JB
140%ninja_build -C build
141
142%{?with_tests:%ninja_test -C build}
b1a834ff
AM
143
144%install
145rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
146
2ea47e4f 147%ninja_install -C build
66c98b1b 148
a3a0a290
JB
149%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/libinput-test-suite.1
150
b1a834ff
AM
151%clean
152rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
153
66c98b1b
JB
154%post -p /sbin/ldconfig
155%postun -p /sbin/ldconfig
b1a834ff
AM
156
157%files
158%defattr(644,root,root,755)
ef04d99c
JB
159%doc COPYING README.md
160%attr(755,root,root) %{_bindir}/libinput
66c98b1b 161%attr(755,root,root) %{_libdir}/libinput.so.*.*.*
3bf5286f 162%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libinput.so.10
ef04d99c 163%dir %{_libexecdir}/libinput
f15e23dc
JP
164%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/libinput/libinput-analyze
165%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/libinput/libinput-analyze-per-slot-delta
73f60c09
JP
166%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/libinput/libinput-analyze-recording
167%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/libinput/libinput-analyze-touch-down-state
ef04d99c 168%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/libinput/libinput-debug-events
7001c1ee 169%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/libinput/libinput-debug-tablet
ef04d99c
JB
170%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/libinput/libinput-list-devices
171%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/libinput/libinput-measure
9a19d5af 172%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/libinput/libinput-measure-fuzz
d254b872 173%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/libinput/libinput-measure-touchpad-pressure
f15e23dc 174%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/libinput/libinput-measure-touchpad-size
ef04d99c 175%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/libinput/libinput-measure-touchpad-tap
d254b872 176%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/libinput/libinput-measure-touch-size
578a3803 177%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/libinput/libinput-quirks
9a19d5af
JP
178%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/libinput/libinput-record
179%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/libinput/libinput-replay
76cc7e64 180%attr(755,root,root) /lib/udev/libinput-device-group
7001c1ee
JP
181%attr(755,root,root) /lib/udev/libinput-fuzz-extract
182%attr(755,root,root) /lib/udev/libinput-fuzz-to-zero
76cc7e64 183/lib/udev/rules.d/80-libinput-device-groups.rules
ad4e8b69 184/lib/udev/rules.d/90-libinput-fuzz-override.rules
578a3803
JP
185%dir %{_datadir}/libinput
186%{_datadir}/libinput/*.quirks
ef04d99c 187%{_mandir}/man1/libinput.1*
f15e23dc
JP
188%{_mandir}/man1/libinput-analyze.1*
189%{_mandir}/man1/libinput-analyze-per-slot-delta.1*
73f60c09
JP
190%{_mandir}/man1/libinput-analyze-recording.1*
191%{_mandir}/man1/libinput-analyze-touch-down-state.1*
cf0d28df 192%{_mandir}/man1/libinput-debug-events.1*
7001c1ee 193%{_mandir}/man1/libinput-debug-tablet.1*
1573a790 194%{_mandir}/man1/libinput-list-devices.1*
ef04d99c 195%{_mandir}/man1/libinput-measure.1*
9a19d5af 196%{_mandir}/man1/libinput-measure-fuzz.1*
d254b872 197%{_mandir}/man1/libinput-measure-touchpad-pressure.1*
f15e23dc 198%{_mandir}/man1/libinput-measure-touchpad-size.1*
ef04d99c 199%{_mandir}/man1/libinput-measure-touchpad-tap.1*
d254b872 200%{_mandir}/man1/libinput-measure-touch-size.1*
578a3803
JP
201%{_mandir}/man1/libinput-quirks.1*
202%{_mandir}/man1/libinput-quirks-list.1*
203%{_mandir}/man1/libinput-quirks-validate.1*
9a19d5af
JP
204%{_mandir}/man1/libinput-record.1*
205%{_mandir}/man1/libinput-replay.1*
ef04d99c
JB
206
207%if %{with gui}
208%files gui
209%defattr(644,root,root,755)
210%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/libinput/libinput-debug-gui
211%{_mandir}/man1/libinput-debug-gui.1*
212%endif
b1a834ff
AM
213
214%files devel
215%defattr(644,root,root,755)
b1a834ff 216%attr(755,root,root) %{_libdir}/libinput.so
66c98b1b 217%{_includedir}/libinput.h
b1a834ff 218%{_pkgconfigdir}/libinput.pc
66c98b1b 219
aed38082 220%if %{with doc}
66c98b1b
JB
221%files apidocs
222%defattr(644,root,root,755)
3a91b81a 223%doc build/doc/html/*
aed38082 224%endif
45341a09
JP
225
226%files -n zsh-completion-%{name}
227%defattr(644,root,root,755)
228%{zsh_compdir}/_libinput
This page took 1.726195 seconds and 4 git commands to generate.