caf7d6c83546411199597911b6c01a4c8125962d
[packages/klibc.git] / klibc.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  dist_kernel     # build without distribution kernel-headers
4 %bcond_with     verbose         # verbose build
5 #
6 Summary:        Minimalistic libc subset for use with initramfs
7 Summary(pl.UTF-8):      Zminimalizowany podzbiór biblioteki C do używania z initramfs
8 Name:           klibc
9 Version:        1.5.15
10 Release:        3
11 License:        BSD/GPL
12 Group:          Libraries
13 Source0:        http://www.kernel.org/pub/linux/libs/klibc/Testing/%{name}-%{version}.tar.bz2
14 # Source0-md5:  db2152a8a03bd81e21a5f451f537ae3d
15 Patch0:         %{name}-klcc.patch
16 URL:            http://www.zytor.com/mailman/listinfo/klibc/
17 BuildRequires:  bison
18 BuildRequires:  flex
19 BuildRequires:  linux-libc-headers >= 7:2.6.24-1
20 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.153
21 BuildRequires:  perl-base
22 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
23
24 %define         no_install_post_strip   1
25
26 %description
27 klibc, what is intended to be a minimalistic libc subset for use with
28 initramfs. It is deliberately written for small size, minimal
29 entaglement and portability, not speed. It is definitely a work in
30 progress, and a lot of things are still missing.
31
32 %description -l pl.UTF-8
33 klibc w zamierzeniu ma być minimalistycznym podzbiorem biblioteki libc
34 do użycia z initramfs. Celem jest minimalizacja, przenośność ale nie
35 szybkość. klibc jest rozwijaną biblioteką w związku z czym nadal
36 brakuje wielu rzeczy.
37
38 %package devel
39 Summary:        Development files for klibc
40 Summary(pl.UTF-8):      Pliki dla programistów klibc
41 Group:          Development/Libraries
42 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
43 Requires:       binutils
44 Requires:       linux-libc-headers >= 7:2.6.24-1
45
46 %description devel
47 Small libc for building embedded applications - development files.
48
49 %description devel -l pl.UTF-8
50 Mała libc do budowania aplikacji wbudowanych - pliki dla programistów.
51
52 %package static
53 Summary:        Static klibc libraries
54 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteki statyczne klibc
55 Group:          Development/Libraries
56 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
57
58 %description static
59 Static klibc libraries.
60
61 %description static -l pl.UTF-8
62 Biblioteki statyczne klibc.
63
64 %package utils-shared
65 Summary:        Utilities dynamically linked with klibc
66 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia dynamicznie zlinkowane z klibc
67 Group:          Base
68 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
69
70 %description utils-shared
71 Utilities dynamically linked with klibc.
72
73 %description utils-shared -l pl.UTF-8
74 Narzędzia dynamicznie zlinkowane z klibc.
75
76 %package utils-shared-debug
77 Summary:        Utilities dynamically linked with klibc (unstripped)
78 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia dynamicznie zlinkowane z klibc (z informacjami dla debuggera)
79 Group:          Base
80 Requires:       %{name}-utils-shared = %{version}-%{release}
81
82 %description utils-shared-debug
83 Utilities dynamically linked with klibc.
84
85 Programs in this package have debugging information not stripped.
86
87 %description utils-shared-debug -l pl.UTF-8
88 Narzędzia dynamicznie zlinkowane z klibc.
89
90 Programy zawarte w tym pakiecie zawierają informacje dla debuggera.
91
92 %package utils-static
93 Summary:        Utilities statically linked with klibc
94 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia statycznie zlinkowane z klibc
95 Group:          Base
96
97 %description utils-static
98 Utilities staticly linked with klibc.
99
100 %description utils-static -l pl.UTF-8
101 Narzędzia statycznie zlinkowane z klibc.
102
103 %package utils-static-debug
104 Summary:        Utilities statically linked with klibc (unstripped)
105 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia statycznie zlinkowane z klibc (z informacjami dla debuggera)
106 Group:          Base
107 Requires:       %{name}-utils-static = %{version}-%{release}
108
109 %description utils-static-debug
110 Utilities staticly linked with klibc.
111
112 Programs in this package have debugging information not stripped.
113
114 %description utils-static-debug -l pl.UTF-8
115 Narzędzia statycznie zlinkowane z klibc.
116
117 Programy zawarte w tym pakiecie zawierają informacje dla debuggera.
118
119 %prep
120 %setup -q
121 %patch0 -p1
122
123 %build
124 cd usr/include
125 ln -sf /usr/include/asm .
126 ln -sf /usr/include/asm-generic .
127 %ifarch sparc64
128 ln -sf /usr/include/asm-sparc .
129 ln -sf /usr/include/asm-sparc64 .
130 %endif
131 ln -sf /usr/include/linux .
132 # early-userspace needs acces to e.g. uvesafb.h.
133 ln -sf /usr/include/video .
134
135 cd ../..
136 install -d linux
137 ln -sf ../usr/include linux/include
138
139 %{__make} \
140         ARCH=%{_target_base_arch} \
141         HOSTCC="%{__cc}" \
142         rpm_prefix=%{_prefix} \
143         rpm_bindir=%{_bindir} \
144         rpm_includedir=%{_includedir}/klibc \
145         rpm_libdir=%{_libdir} \
146         SHLIBDIR=/%{_lib} \
147         %{?with_verbose:KBUILD_VERBOSE=1} \
148         OPTFLAGS="%{rpmcflags} -Os -fomit-frame-pointer -falign-functions=0 \
149                 -falign-jumps=0 -falign-loops=0 -ffreestanding"
150
151 %install
152 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
153 install -d $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
154 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/klibc
155 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-{shared,static}
156
157 cp -a usr/include/* $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/klibc
158 install klcc/klcc -D $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/klcc
159 install klcc/klcc.1 -D $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/klcc.1
160 install usr/klibc/libc.* usr/klibc/arch/%{_target_base_arch}/crt0.o usr/klibc/interp.o $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc
161 install usr/klibc/klibc-*.so $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
162 install usr/dash/sh.shared $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-shared/sh
163 install usr/dash/sh.shared.g $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-shared/sh.g
164 install usr/dash/sh $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-static/sh
165 install usr/dash/sh.g $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-static/sh.g
166 install usr/kinit/*/shared/* $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-shared
167 install usr/kinit/*/static/* $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-static
168 install usr/utils/shared/* $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-shared
169 install usr/utils/static/* $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-static
170
171 ln -s %{_libdir}/klibc/bin-shared $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin
172
173 %clean
174 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
175
176 %files
177 %defattr(644,root,root,755)
178 %attr(755,root,root) /%{_lib}/klibc-*.so
179
180 %files devel
181 %defattr(644,root,root,755)
182 %attr(755,root,root) %{_bindir}/klcc
183 %{_includedir}/klibc
184 %dir %{_libdir}/klibc
185 %attr(755,root,root) %{_libdir}/klibc/*.so
186 %{_libdir}/klibc/*.o
187 %{_mandir}/man1/*
188
189 %files static
190 %defattr(644,root,root,755)
191 %{_libdir}/klibc/*.a
192
193 %files utils-shared
194 %defattr(644,root,root,755)
195 %{_libdir}/klibc/bin
196 %dir %{_libdir}/klibc/bin-shared
197 %attr(755,root,root) %{_libdir}/klibc/bin-shared/*
198 %exclude %{_libdir}/klibc/bin-shared/*.g
199
200 %files utils-shared-debug
201 %defattr(644,root,root,755)
202 %attr(755,root,root) %{_libdir}/klibc/bin-shared/*.g
203
204 %files utils-static
205 %defattr(644,root,root,755)
206 %dir %{_libdir}/klibc/bin-static
207 %attr(755,root,root) %{_libdir}/klibc/bin-static/*
208 %exclude %{_libdir}/klibc/bin-static/*.g
209
210 %files utils-static-debug
211 %defattr(644,root,root,755)
212 %attr(755,root,root) %{_libdir}/klibc/bin-static/*.g
This page took 0.08605 seconds and 2 git commands to generate.