- updated to 1.5.19
[packages/klibc.git] / klibc.spec
1 #
2 # TODO:
3 #    - warning: Installed (but unpackaged) file(s) found:
4 #               /usr/lib/klibc/libc.so.hash
5 #
6 # Conditional build:
7 %bcond_without  dist_kernel     # build without distribution kernel-headers
8 %bcond_with     verbose         # verbose build
9 #
10 Summary:        Minimalistic libc subset for use with initramfs
11 Summary(pl.UTF-8):      Zminimalizowany podzbiór biblioteki C do używania z initramfs
12 Name:           klibc
13 Version:        1.5.19
14 Release:        1
15 License:        BSD/GPL
16 Group:          Libraries
17 Source0:        http://www.kernel.org/pub/linux/libs/klibc/Current/%{name}-%{version}.tar.bz2
18 # Source0-md5:  1b713fe65c345e687666b9f94b12f0a0
19 Patch0:         %{name}-klcc.patch
20 Patch1:         %{name}-make.patch
21 URL:            http://www.zytor.com/mailman/listinfo/klibc/
22 BuildRequires:  bison
23 BuildRequires:  flex
24 BuildRequires:  linux-libc-headers >= 7:2.6.24-1
25 BuildRequires:  perl-base
26 BuildRequires:  perl-modules
27 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.153
28 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
29
30 %define         no_install_post_strip   1
31
32 %description
33 klibc, what is intended to be a minimalistic libc subset for use with
34 initramfs. It is deliberately written for small size, minimal
35 entaglement and portability, not speed. It is definitely a work in
36 progress, and a lot of things are still missing.
37
38 %description -l pl.UTF-8
39 klibc w zamierzeniu ma być minimalistycznym podzbiorem biblioteki libc
40 do użycia z initramfs. Celem jest minimalizacja, przenośność ale nie
41 szybkość. klibc jest rozwijaną biblioteką w związku z czym nadal
42 brakuje wielu rzeczy.
43
44 %package devel
45 Summary:        Development files for klibc
46 Summary(pl.UTF-8):      Pliki dla programistów klibc
47 Group:          Development/Libraries
48 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
49 Requires:       binutils
50 Requires:       linux-libc-headers >= 7:2.6.24-1
51
52 %description devel
53 Small libc for building embedded applications - development files.
54
55 %description devel -l pl.UTF-8
56 Mała libc do budowania aplikacji wbudowanych - pliki dla programistów.
57
58 %package static
59 Summary:        Static klibc libraries
60 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteki statyczne klibc
61 Group:          Development/Libraries
62 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
63
64 %description static
65 Static klibc libraries.
66
67 %description static -l pl.UTF-8
68 Biblioteki statyczne klibc.
69
70 %package utils-shared
71 Summary:        Utilities dynamically linked with klibc
72 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia dynamicznie zlinkowane z klibc
73 Group:          Base
74 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
75
76 %description utils-shared
77 Utilities dynamically linked with klibc.
78
79 %description utils-shared -l pl.UTF-8
80 Narzędzia dynamicznie zlinkowane z klibc.
81
82 %package utils-shared-debug
83 Summary:        Utilities dynamically linked with klibc (unstripped)
84 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia dynamicznie zlinkowane z klibc (z informacjami dla debuggera)
85 Group:          Base
86 Requires:       %{name}-utils-shared = %{version}-%{release}
87
88 %description utils-shared-debug
89 Utilities dynamically linked with klibc.
90
91 Programs in this package have debugging information not stripped.
92
93 %description utils-shared-debug -l pl.UTF-8
94 Narzędzia dynamicznie zlinkowane z klibc.
95
96 Programy zawarte w tym pakiecie zawierają informacje dla debuggera.
97
98 %package utils-static
99 Summary:        Utilities statically linked with klibc
100 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia statycznie zlinkowane z klibc
101 Group:          Base
102
103 %description utils-static
104 Utilities staticly linked with klibc.
105
106 %description utils-static -l pl.UTF-8
107 Narzędzia statycznie zlinkowane z klibc.
108
109 %package utils-static-debug
110 Summary:        Utilities statically linked with klibc (unstripped)
111 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia statycznie zlinkowane z klibc (z informacjami dla debuggera)
112 Group:          Base
113 Requires:       %{name}-utils-static = %{version}-%{release}
114
115 %description utils-static-debug
116 Utilities staticly linked with klibc.
117
118 Programs in this package have debugging information not stripped.
119
120 %description utils-static-debug -l pl.UTF-8
121 Narzędzia statycznie zlinkowane z klibc.
122
123 Programy zawarte w tym pakiecie zawierają informacje dla debuggera.
124
125 %prep
126 %setup -q
127 %patch0 -p1
128 %patch1 -p1
129
130 %build
131 cd usr/include
132 ln -sf /usr/include/asm .
133 ln -sf /usr/include/asm-generic .
134 %ifarch sparc64
135 ln -sf /usr/include/asm-sparc .
136 ln -sf /usr/include/asm-sparc64 .
137 %endif
138 ln -sf /usr/include/linux .
139 # early-userspace needs acces to e.g. uvesafb.h.
140 ln -sf /usr/include/video .
141
142 cd ../..
143 install -d linux
144 ln -sf ../usr/include linux/include
145
146 %{__make} \
147         ARCH=%{_target_base_arch} \
148         HOSTCC="%{__cc}" \
149         rpm_prefix=%{_prefix} \
150         rpm_bindir=%{_bindir} \
151         rpm_includedir=%{_includedir}/klibc \
152         rpm_libdir=%{_libdir} \
153         SHLIBDIR=/%{_lib} \
154         %{?with_verbose:KBUILD_VERBOSE=1} \
155         OPTFLAGS="%{rpmcflags} -Os -fomit-frame-pointer -falign-functions=0 \
156                 -falign-jumps=0 -falign-loops=0 -ffreestanding"
157
158 %install
159 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
160 install -d $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
161 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/klibc
162 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-{shared,static}
163
164 cp -a usr/include/* $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/klibc
165 install klcc/klcc -D $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/klcc
166 install klcc/klcc.1 -D $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/klcc.1
167 install usr/klibc/libc.* usr/klibc/arch/%{_target_base_arch}/crt0.o usr/klibc/interp.o $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc
168 install usr/klibc/klibc-*.so $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
169 install usr/dash/sh.shared $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-shared/sh
170 install usr/dash/sh.shared.g $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-shared/sh.g
171 install usr/dash/sh $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-static/sh
172 install usr/dash/sh.g $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-static/sh.g
173 install usr/kinit/*/shared/* $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-shared
174 install usr/kinit/*/static/* $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-static
175 install usr/utils/shared/* $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-shared
176 install usr/utils/static/* $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-static
177
178 ln -s %{_libdir}/klibc/bin-shared $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin
179
180 %clean
181 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
182
183 %files
184 %defattr(644,root,root,755)
185 %attr(755,root,root) /%{_lib}/klibc-*.so
186
187 %files devel
188 %defattr(644,root,root,755)
189 %attr(755,root,root) %{_bindir}/klcc
190 %{_includedir}/klibc
191 %dir %{_libdir}/klibc
192 %attr(755,root,root) %{_libdir}/klibc/*.so
193 %{_libdir}/klibc/*.o
194 %{_mandir}/man1/*
195
196 %files static
197 %defattr(644,root,root,755)
198 %{_libdir}/klibc/*.a
199
200 %files utils-shared
201 %defattr(644,root,root,755)
202 %{_libdir}/klibc/bin
203 %dir %{_libdir}/klibc/bin-shared
204 %attr(755,root,root) %{_libdir}/klibc/bin-shared/*
205 %exclude %{_libdir}/klibc/bin-shared/*.g
206
207 %files utils-shared-debug
208 %defattr(644,root,root,755)
209 %attr(755,root,root) %{_libdir}/klibc/bin-shared/*.g
210
211 %files utils-static
212 %defattr(644,root,root,755)
213 %dir %{_libdir}/klibc/bin-static
214 %attr(755,root,root) %{_libdir}/klibc/bin-static/*
215 %exclude %{_libdir}/klibc/bin-static/*.g
216
217 %files utils-static-debug
218 %defattr(644,root,root,755)
219 %attr(755,root,root) %{_libdir}/klibc/bin-static/*.g
This page took 0.074032 seconds and 3 git commands to generate.