- Version: 1.5.18 (previous one won't work with current linux-libc-headers)
[packages/klibc.git] / klibc.spec
1 #
2 # TODO:
3 #    - warning: Installed (but unpackaged) file(s) found:
4 #               /usr/lib/klibc/libc.so.hash
5 #
6 # Conditional build:
7 %bcond_without  dist_kernel     # build without distribution kernel-headers
8 %bcond_with     verbose         # verbose build
9 #
10 Summary:        Minimalistic libc subset for use with initramfs
11 Summary(pl.UTF-8):      Zminimalizowany podzbiór biblioteki C do używania z initramfs
12 Name:           klibc
13 Version:        1.5.18
14 Release:        1
15 License:        BSD/GPL
16 Group:          Libraries
17 Source0:        http://www.kernel.org/pub/linux/libs/klibc/Current/%{name}-%{version}.tar.bz2
18 # Source0-md5:  5c8b6577b9acb3809cace6e118cdd55b
19 Patch0:         %{name}-klcc.patch
20 URL:            http://www.zytor.com/mailman/listinfo/klibc/
21 BuildRequires:  bison
22 BuildRequires:  flex
23 BuildRequires:  linux-libc-headers >= 7:2.6.24-1
24 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.153
25 BuildRequires:  perl-base
26 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
27
28 %define         no_install_post_strip   1
29
30 %description
31 klibc, what is intended to be a minimalistic libc subset for use with
32 initramfs. It is deliberately written for small size, minimal
33 entaglement and portability, not speed. It is definitely a work in
34 progress, and a lot of things are still missing.
35
36 %description -l pl.UTF-8
37 klibc w zamierzeniu ma być minimalistycznym podzbiorem biblioteki libc
38 do użycia z initramfs. Celem jest minimalizacja, przenośność ale nie
39 szybkość. klibc jest rozwijaną biblioteką w związku z czym nadal
40 brakuje wielu rzeczy.
41
42 %package devel
43 Summary:        Development files for klibc
44 Summary(pl.UTF-8):      Pliki dla programistów klibc
45 Group:          Development/Libraries
46 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
47 Requires:       binutils
48 Requires:       linux-libc-headers >= 7:2.6.24-1
49
50 %description devel
51 Small libc for building embedded applications - development files.
52
53 %description devel -l pl.UTF-8
54 Mała libc do budowania aplikacji wbudowanych - pliki dla programistów.
55
56 %package static
57 Summary:        Static klibc libraries
58 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteki statyczne klibc
59 Group:          Development/Libraries
60 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
61
62 %description static
63 Static klibc libraries.
64
65 %description static -l pl.UTF-8
66 Biblioteki statyczne klibc.
67
68 %package utils-shared
69 Summary:        Utilities dynamically linked with klibc
70 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia dynamicznie zlinkowane z klibc
71 Group:          Base
72 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
73
74 %description utils-shared
75 Utilities dynamically linked with klibc.
76
77 %description utils-shared -l pl.UTF-8
78 Narzędzia dynamicznie zlinkowane z klibc.
79
80 %package utils-shared-debug
81 Summary:        Utilities dynamically linked with klibc (unstripped)
82 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia dynamicznie zlinkowane z klibc (z informacjami dla debuggera)
83 Group:          Base
84 Requires:       %{name}-utils-shared = %{version}-%{release}
85
86 %description utils-shared-debug
87 Utilities dynamically linked with klibc.
88
89 Programs in this package have debugging information not stripped.
90
91 %description utils-shared-debug -l pl.UTF-8
92 Narzędzia dynamicznie zlinkowane z klibc.
93
94 Programy zawarte w tym pakiecie zawierają informacje dla debuggera.
95
96 %package utils-static
97 Summary:        Utilities statically linked with klibc
98 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia statycznie zlinkowane z klibc
99 Group:          Base
100
101 %description utils-static
102 Utilities staticly linked with klibc.
103
104 %description utils-static -l pl.UTF-8
105 Narzędzia statycznie zlinkowane z klibc.
106
107 %package utils-static-debug
108 Summary:        Utilities statically linked with klibc (unstripped)
109 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia statycznie zlinkowane z klibc (z informacjami dla debuggera)
110 Group:          Base
111 Requires:       %{name}-utils-static = %{version}-%{release}
112
113 %description utils-static-debug
114 Utilities staticly linked with klibc.
115
116 Programs in this package have debugging information not stripped.
117
118 %description utils-static-debug -l pl.UTF-8
119 Narzędzia statycznie zlinkowane z klibc.
120
121 Programy zawarte w tym pakiecie zawierają informacje dla debuggera.
122
123 %prep
124 %setup -q
125 %patch0 -p1
126
127 %build
128 cd usr/include
129 ln -sf /usr/include/asm .
130 ln -sf /usr/include/asm-generic .
131 %ifarch sparc64
132 ln -sf /usr/include/asm-sparc .
133 ln -sf /usr/include/asm-sparc64 .
134 %endif
135 ln -sf /usr/include/linux .
136 # early-userspace needs acces to e.g. uvesafb.h.
137 ln -sf /usr/include/video .
138
139 cd ../..
140 install -d linux
141 ln -sf ../usr/include linux/include
142
143 %{__make} \
144         ARCH=%{_target_base_arch} \
145         HOSTCC="%{__cc}" \
146         rpm_prefix=%{_prefix} \
147         rpm_bindir=%{_bindir} \
148         rpm_includedir=%{_includedir}/klibc \
149         rpm_libdir=%{_libdir} \
150         SHLIBDIR=/%{_lib} \
151         %{?with_verbose:KBUILD_VERBOSE=1} \
152         OPTFLAGS="%{rpmcflags} -Os -fomit-frame-pointer -falign-functions=0 \
153                 -falign-jumps=0 -falign-loops=0 -ffreestanding"
154
155 %install
156 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
157 install -d $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
158 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/klibc
159 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-{shared,static}
160
161 cp -a usr/include/* $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/klibc
162 install klcc/klcc -D $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/klcc
163 install klcc/klcc.1 -D $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/klcc.1
164 install usr/klibc/libc.* usr/klibc/arch/%{_target_base_arch}/crt0.o usr/klibc/interp.o $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc
165 install usr/klibc/klibc-*.so $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
166 install usr/dash/sh.shared $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-shared/sh
167 install usr/dash/sh.shared.g $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-shared/sh.g
168 install usr/dash/sh $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-static/sh
169 install usr/dash/sh.g $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-static/sh.g
170 install usr/kinit/*/shared/* $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-shared
171 install usr/kinit/*/static/* $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-static
172 install usr/utils/shared/* $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-shared
173 install usr/utils/static/* $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-static
174
175 ln -s %{_libdir}/klibc/bin-shared $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin
176
177 %clean
178 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
179
180 %files
181 %defattr(644,root,root,755)
182 %attr(755,root,root) /%{_lib}/klibc-*.so
183
184 %files devel
185 %defattr(644,root,root,755)
186 %attr(755,root,root) %{_bindir}/klcc
187 %{_includedir}/klibc
188 %dir %{_libdir}/klibc
189 %attr(755,root,root) %{_libdir}/klibc/*.so
190 %{_libdir}/klibc/*.o
191 %{_mandir}/man1/*
192
193 %files static
194 %defattr(644,root,root,755)
195 %{_libdir}/klibc/*.a
196
197 %files utils-shared
198 %defattr(644,root,root,755)
199 %{_libdir}/klibc/bin
200 %dir %{_libdir}/klibc/bin-shared
201 %attr(755,root,root) %{_libdir}/klibc/bin-shared/*
202 %exclude %{_libdir}/klibc/bin-shared/*.g
203
204 %files utils-shared-debug
205 %defattr(644,root,root,755)
206 %attr(755,root,root) %{_libdir}/klibc/bin-shared/*.g
207
208 %files utils-static
209 %defattr(644,root,root,755)
210 %dir %{_libdir}/klibc/bin-static
211 %attr(755,root,root) %{_libdir}/klibc/bin-static/*
212 %exclude %{_libdir}/klibc/bin-static/*.g
213
214 %files utils-static-debug
215 %defattr(644,root,root,755)
216 %attr(755,root,root) %{_libdir}/klibc/bin-static/*.g
This page took 0.086265 seconds and 3 git commands to generate.