]> git.pld-linux.org Git - packages/klibc.git/blame - klibc.spec
- updated klcc patch to use -idirafter for system includes
[packages/klibc.git] / klibc.spec
CommitLineData
e17d518f
JB
1#
2# Conditional build:
3%bcond_without dist_kernel # build without distribution kernel-headers
4f5f4ff4 4%bcond_with verbose # verbose build
e17d518f 5#
d3eef778 6Summary: Minimalistic libc subset for use with initramfs
8690a6c0 7Summary(pl.UTF-8): Zminimalizowany podzbiór biblioteki C do używania z initramfs
d3eef778 8Name: klibc
c1ca1f97 9Version: 1.5
2259ac00 10Release: 2
8c66903c 11License: BSD/GPL
d3eef778 12Group: Libraries
c1ca1f97 13Source0: http://www.kernel.org/pub/linux/libs/klibc/%{name}-%{version}.tar.bz2
14# Source0-md5: 481dfdef7273f2cc776c2637f481f017
0de29ff3
AM
15Patch0: %{name}-klcc.patch
16Patch1: %{name}-kill_interp_sohash.patch
321006c0 17URL: http://www.zytor.com/mailman/listinfo/klibc/
580efb58 18BuildRequires: bison
19BuildRequires: flex
291edbfa 20BuildRequires: linux-libc-headers >= 7:2.6.20
1a41b530 21BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.153
e17d518f 22BuildRequires: perl-base
d3eef778
AM
23BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
24
e17d518f 25%define no_install_post_strip 1
d3eef778
AM
26
27%description
28klibc, what is intended to be a minimalistic libc subset for use with
29initramfs. It is deliberately written for small size, minimal
30entaglement and portability, not speed. It is definitely a work in
31progress, and a lot of things are still missing.
32
df4dc817
JR
33%description -l pl.UTF-8
34klibc w zamierzeniu ma być minimalistycznym podzbiorem biblioteki libc
35do użycia z initramfs. Celem jest minimalizacja, przenośność ale nie
36szybkość. klibc jest rozwijaną biblioteką w związku z czym nadal
d3eef778
AM
37brakuje wielu rzeczy.
38
bdde959a
PS
39%package devel
40Summary: Development files for klibc
8690a6c0 41Summary(pl.UTF-8): Pliki dla programistów klibc
bdde959a 42Group: Development/Libraries
d5f6848a 43Requires: %{name} = %{version}-%{release}
bdde959a 44Requires: binutils
291edbfa 45Requires: linux-libc-headers >= 7:2.6.20
bdde959a
PS
46
47%description devel
48Small libc for building embedded applications - development files.
49
df4dc817
JR
50%description devel -l pl.UTF-8
51Mała libc do budowania aplikacji wbudowanych - pliki dla programistów.
bdde959a
PS
52
53%package static
54Summary: Static klibc libraries
8690a6c0 55Summary(pl.UTF-8): Biblioteki statyczne klibc
bdde959a 56Group: Development/Libraries
d5f6848a 57Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
bdde959a
PS
58
59%description static
60Static klibc libraries.
61
df4dc817 62%description static -l pl.UTF-8
bdde959a
PS
63Biblioteki statyczne klibc.
64
7a694fa4 65%package utils-shared
2c601817 66Summary: Utilities dynamically linked with klibc
8690a6c0 67Summary(pl.UTF-8): Narzędzia dynamicznie zlinkowane z klibc
2c601817 68Group: Base
036f735f 69Requires: %{name} = %{version}-%{release}
7a694fa4
AM
70
71%description utils-shared
036f735f
JB
72Utilities dynamically linked with klibc.
73
df4dc817
JR
74%description utils-shared -l pl.UTF-8
75Narzędzia dynamicznie zlinkowane z klibc.
7a694fa4
AM
76
77%package utils-static
2c601817 78Summary: Utilities statically linked with klibc
8690a6c0 79Summary(pl.UTF-8): Narzędzia statycznie zlinkowane z klibc
2c601817 80Group: Base
7a694fa4
AM
81
82%description utils-static
83Utilities staticly linked with klibc.
84
df4dc817
JR
85%description utils-static -l pl.UTF-8
86Narzędzia statycznie zlinkowane z klibc.
036f735f 87
d3eef778
AM
88%prep
89%setup -q
1a41b530 90%patch0 -p1
65ee0145 91%patch1 -p1
d3eef778
AM
92
93%build
cfacef84 94cd usr/include
291edbfa 95ln -sf /usr/include/linux .
30162054
JB
96ln -sf /usr/include/asm .
97ln -sf /usr/include/asm-generic .
98%ifarch %{x8664}
99ln -sf /usr/include/asm-i386 .
100ln -sf /usr/include/asm-x86_64 .
101%endif
4f5f4ff4 102%ifarch sparc64
103ln -sf /usr/include/asm-sparc .
104ln -sf /usr/include/asm-sparc64 .
105%endif
106
cfacef84 107cd ../..
291edbfa
JB
108install -d linux
109ln -sf ../usr/include linux/include
d3eef778 110
d3eef778 111%{__make} \
8c66903c 112 ARCH=%{_target_base_arch} \
f2698199 113 HOSTCC="%{__cc}" \
278b233a
AM
114 rpm_prefix=%{_prefix} \
115 rpm_bindir=%{_bindir} \
116 rpm_includedir=%{_includedir}/klibc \
117 rpm_libdir=%{_libdir} \
09055665 118 SHLIBDIR=/%{_lib} \
4f5f4ff4 119 %{?with_verbose:KBUILD_VERBOSE=1} \
d3eef778 120 OPTFLAGS="%{rpmcflags} -Os -fomit-frame-pointer -falign-functions=0 \
368a55c7 121 -falign-jumps=0 -falign-loops=0 -ffreestanding"
d3eef778
AM
122
123%install
124rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
a8f95f0f 125install -d $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
d3eef778 126install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/klibc
7a694fa4 127install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-{shared,static}
d3eef778 128
cfacef84 129cp -a usr/include/* $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/klibc
0de29ff3
AM
130install klcc/klcc -D $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/klcc
131install klcc/klcc.1 -D $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/klcc.1
cfacef84
PS
132install usr/klibc/libc.* usr/klibc/arch/%{_target_base_arch}/crt0.o usr/klibc/interp.o $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc
133install usr/klibc/klibc.so $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
134install usr/dash/sh.shared $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-shared/sh
135install usr/dash/sh.shared.g $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-shared/sh.g
136install usr/dash/sh $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-static/sh
137install usr/dash/sh.g $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-static/sh.g
386f9626 138install usr/kinit/*/shared/* $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-shared
139install usr/kinit/*/static/* $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-static
cfacef84
PS
140install usr/utils/shared/* $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-shared
141install usr/utils/static/* $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-static
7a694fa4 142
d3eef778
AM
143%clean
144rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
145
146%files
147%defattr(644,root,root,755)
0806e28c 148%attr(755,root,root) /%{_lib}/klibc.so
bdde959a
PS
149
150%files devel
151%defattr(644,root,root,755)
00a0ff6f
PS
152%attr(755,root,root) %{_bindir}/klcc
153%{_includedir}/klibc
d3eef778 154%dir %{_libdir}/klibc
d3eef778 155%attr(755,root,root) %{_libdir}/klibc/*.so
bdde959a 156%{_libdir}/klibc/*.o
00a0ff6f 157%{_mandir}/man1/*
7a694fa4 158
bdde959a
PS
159%files static
160%defattr(644,root,root,755)
161%{_libdir}/klibc/*.a
162
7a694fa4
AM
163%files utils-shared
164%defattr(644,root,root,755)
165%dir %{_libdir}/klibc/bin-shared
166%attr(755,root,root) %{_libdir}/klibc/bin-shared/*
167
168%files utils-static
169%defattr(644,root,root,755)
170%dir %{_libdir}/klibc/bin-static
171%attr(755,root,root) %{_libdir}/klibc/bin-static/*
This page took 0.124556 seconds and 4 git commands to generate.