- rel 3
[packages/klibc.git] / klibc.spec
CommitLineData
e17d518f
JB
1#
2# Conditional build:
3%bcond_without dist_kernel # build without distribution kernel-headers
4f5f4ff4 4%bcond_with verbose # verbose build
e17d518f 5#
d3eef778 6Summary: Minimalistic libc subset for use with initramfs
8690a6c0 7Summary(pl.UTF-8): Zminimalizowany podzbiór biblioteki C do używania z initramfs
d3eef778 8Name: klibc
11e159d8 9Version: 1.5.15
201b5da4 10Release: 3
8c66903c 11License: BSD/GPL
d3eef778 12Group: Libraries
3f35718a 13Source0: http://www.kernel.org/pub/linux/libs/klibc/Testing/%{name}-%{version}.tar.bz2
11e159d8 14# Source0-md5: db2152a8a03bd81e21a5f451f537ae3d
0de29ff3 15Patch0: %{name}-klcc.patch
321006c0 16URL: http://www.zytor.com/mailman/listinfo/klibc/
580efb58 17BuildRequires: bison
18BuildRequires: flex
3f35718a 19BuildRequires: linux-libc-headers >= 7:2.6.24-1
1a41b530 20BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.153
e17d518f 21BuildRequires: perl-base
d3eef778
AM
22BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
23
e17d518f 24%define no_install_post_strip 1
d3eef778
AM
25
26%description
27klibc, what is intended to be a minimalistic libc subset for use with
28initramfs. It is deliberately written for small size, minimal
29entaglement and portability, not speed. It is definitely a work in
30progress, and a lot of things are still missing.
31
df4dc817
JR
32%description -l pl.UTF-8
33klibc w zamierzeniu ma być minimalistycznym podzbiorem biblioteki libc
34do użycia z initramfs. Celem jest minimalizacja, przenośność ale nie
35szybkość. klibc jest rozwijaną biblioteką w związku z czym nadal
d3eef778
AM
36brakuje wielu rzeczy.
37
bdde959a
PS
38%package devel
39Summary: Development files for klibc
8690a6c0 40Summary(pl.UTF-8): Pliki dla programistów klibc
bdde959a 41Group: Development/Libraries
d5f6848a 42Requires: %{name} = %{version}-%{release}
bdde959a 43Requires: binutils
3f35718a 44Requires: linux-libc-headers >= 7:2.6.24-1
bdde959a
PS
45
46%description devel
47Small libc for building embedded applications - development files.
48
df4dc817
JR
49%description devel -l pl.UTF-8
50Mała libc do budowania aplikacji wbudowanych - pliki dla programistów.
bdde959a
PS
51
52%package static
53Summary: Static klibc libraries
8690a6c0 54Summary(pl.UTF-8): Biblioteki statyczne klibc
bdde959a 55Group: Development/Libraries
d5f6848a 56Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
bdde959a
PS
57
58%description static
59Static klibc libraries.
60
df4dc817 61%description static -l pl.UTF-8
bdde959a
PS
62Biblioteki statyczne klibc.
63
7a694fa4 64%package utils-shared
2c601817 65Summary: Utilities dynamically linked with klibc
8690a6c0 66Summary(pl.UTF-8): Narzędzia dynamicznie zlinkowane z klibc
2c601817 67Group: Base
036f735f 68Requires: %{name} = %{version}-%{release}
7a694fa4
AM
69
70%description utils-shared
036f735f
JB
71Utilities dynamically linked with klibc.
72
df4dc817
JR
73%description utils-shared -l pl.UTF-8
74Narzędzia dynamicznie zlinkowane z klibc.
7a694fa4 75
a78269a3
JR
76%package utils-shared-debug
77Summary: Utilities dynamically linked with klibc (unstripped)
78Summary(pl.UTF-8): Narzędzia dynamicznie zlinkowane z klibc
79Group: Base
80Requires: %{name}-utils-shared = %{version}-%{release}
81
82%description utils-shared-debug
83Utilities dynamically linked with klibc.
9cab31ae 84Programs in this package have debugging information not stripped.
a78269a3
JR
85
86%description utils-shared-debug -l pl.UTF-8
87Narzędzia dynamicznie zlinkowane z klibc.
88Programy zawarte w tym pakiecie zawierają informację dla debugera.
89
7a694fa4 90%package utils-static
2c601817 91Summary: Utilities statically linked with klibc
8690a6c0 92Summary(pl.UTF-8): Narzędzia statycznie zlinkowane z klibc
2c601817 93Group: Base
7a694fa4
AM
94
95%description utils-static
96Utilities staticly linked with klibc.
97
df4dc817
JR
98%description utils-static -l pl.UTF-8
99Narzędzia statycznie zlinkowane z klibc.
a78269a3
JR
100
101%package utils-static-debug
102Summary: Utilities statically linked with klibc (unstripped)
103Summary(pl.UTF-8): Narzędzia statycznie zlinkowane z klibc
104Group: Base
105Requires: %{name}-utils-static = %{version}-%{release}
106
107%description utils-static-debug
108Utilities staticly linked with klibc.
5018c634 109Programs in this package have debugging information not stripped.
a78269a3
JR
110
111%description utils-static-debug -l pl.UTF-8
112Narzędzia statycznie zlinkowane z klibc.
5018c634 113Programy zawarte w tym pakiecie zawierają informację dla debugera.
036f735f 114
d3eef778
AM
115%prep
116%setup -q
1a41b530 117%patch0 -p1
d3eef778
AM
118
119%build
cfacef84 120cd usr/include
30162054
JB
121ln -sf /usr/include/asm .
122ln -sf /usr/include/asm-generic .
4f5f4ff4 123%ifarch sparc64
124ln -sf /usr/include/asm-sparc .
125ln -sf /usr/include/asm-sparc64 .
126%endif
3f35718a
PS
127ln -sf /usr/include/linux .
128# early-userspace needs acces to e.g. uvesafb.h.
129ln -sf /usr/include/video .
4f5f4ff4 130
cfacef84 131cd ../..
291edbfa
JB
132install -d linux
133ln -sf ../usr/include linux/include
d3eef778 134
d3eef778 135%{__make} \
8c66903c 136 ARCH=%{_target_base_arch} \
f2698199 137 HOSTCC="%{__cc}" \
278b233a
AM
138 rpm_prefix=%{_prefix} \
139 rpm_bindir=%{_bindir} \
140 rpm_includedir=%{_includedir}/klibc \
141 rpm_libdir=%{_libdir} \
09055665 142 SHLIBDIR=/%{_lib} \
4f5f4ff4 143 %{?with_verbose:KBUILD_VERBOSE=1} \
d3eef778 144 OPTFLAGS="%{rpmcflags} -Os -fomit-frame-pointer -falign-functions=0 \
368a55c7 145 -falign-jumps=0 -falign-loops=0 -ffreestanding"
d3eef778
AM
146
147%install
148rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
a8f95f0f 149install -d $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
d3eef778 150install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/klibc
7a694fa4 151install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-{shared,static}
d3eef778 152
cfacef84 153cp -a usr/include/* $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/klibc
0de29ff3
AM
154install klcc/klcc -D $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/klcc
155install klcc/klcc.1 -D $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/klcc.1
cfacef84 156install usr/klibc/libc.* usr/klibc/arch/%{_target_base_arch}/crt0.o usr/klibc/interp.o $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc
201b5da4 157install usr/klibc/klibc-*.so $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
cfacef84
PS
158install usr/dash/sh.shared $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-shared/sh
159install usr/dash/sh.shared.g $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-shared/sh.g
160install usr/dash/sh $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-static/sh
161install usr/dash/sh.g $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-static/sh.g
386f9626 162install usr/kinit/*/shared/* $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-shared
163install usr/kinit/*/static/* $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-static
cfacef84
PS
164install usr/utils/shared/* $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-shared
165install usr/utils/static/* $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-static
7a694fa4 166
a78269a3
JR
167ln -s %{_libdir}/klibc/bin-shared $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin
168
d3eef778
AM
169%clean
170rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
171
172%files
173%defattr(644,root,root,755)
201b5da4 174%attr(755,root,root) /%{_lib}/klibc-*.so
bdde959a
PS
175
176%files devel
177%defattr(644,root,root,755)
00a0ff6f
PS
178%attr(755,root,root) %{_bindir}/klcc
179%{_includedir}/klibc
d3eef778 180%dir %{_libdir}/klibc
d3eef778 181%attr(755,root,root) %{_libdir}/klibc/*.so
bdde959a 182%{_libdir}/klibc/*.o
00a0ff6f 183%{_mandir}/man1/*
7a694fa4 184
bdde959a
PS
185%files static
186%defattr(644,root,root,755)
187%{_libdir}/klibc/*.a
188
7a694fa4
AM
189%files utils-shared
190%defattr(644,root,root,755)
a78269a3 191%{_libdir}/klibc/bin
7a694fa4
AM
192%dir %{_libdir}/klibc/bin-shared
193%attr(755,root,root) %{_libdir}/klibc/bin-shared/*
a78269a3
JR
194%exclude %{_libdir}/klibc/bin-shared/*.g
195
196%files utils-shared-debug
197%defattr(644,root,root,755)
198%attr(755,root,root) %{_libdir}/klibc/bin-shared/*.g
7a694fa4
AM
199
200%files utils-static
201%defattr(644,root,root,755)
202%dir %{_libdir}/klibc/bin-static
203%attr(755,root,root) %{_libdir}/klibc/bin-static/*
a78269a3
JR
204%exclude %{_libdir}/klibc/bin-static/*.g
205
206%files utils-static-debug
207%defattr(644,root,root,755)
208%attr(755,root,root) %{_libdir}/klibc/bin-static/*.g
This page took 0.100208 seconds and 4 git commands to generate.