removing missing files
[packages/ka5-kalgebra.git] / ka5-kalgebra.spec
1 %define         kdeappsver      21.08.0
2 %define         kframever       5.56.0
3 %define         qtver           5.9.0
4 %define         kaname          kalgebra
5 Summary:        Kalgebra
6 Name:           ka5-%{kaname}
7 Version:        21.08.0
8 Release:        2
9 License:        GPL v2+/LGPL v2.1+
10 Group:          X11/Libraries
11 Source0:        http://download.kde.org/stable/release-service/%{kdeappsver}/src/%{kaname}-%{version}.tar.xz
12 # Source0-md5:  ba7fdda5d8df9a77a4613e95f01e82a6
13 URL:            http://www.kde.org/
14 BuildRequires:  Qt5Core-devel
15 BuildRequires:  Qt5Core-devel >= %{qtver}
16 BuildRequires:  Qt5Gui-devel >= 5.11.1
17 BuildRequires:  Qt5Network-devel >= 5.11.1
18 BuildRequires:  Qt5PrintSupport-devel
19 BuildRequires:  Qt5Qml-devel
20 BuildRequires:  Qt5Quick-devel
21 BuildRequires:  Qt5Svg-devel
22 BuildRequires:  Qt5Test-devel
23 BuildRequires:  Qt5WebEngine-devel >= 5.15.5
24 BuildRequires:  Qt5Widgets-devel >= 5.11.1
25 BuildRequires:  Qt5Xml-devel
26 BuildRequires:  cmake >= 2.8.12
27 BuildRequires:  gettext-devel
28 BuildRequires:  ka5-analitza-devel >= %{kdeappsver}
29 BuildRequires:  kf5-extra-cmake-modules >= %{kframever}
30 BuildRequires:  kf5-kconfigwidgets-devel >= %{kframever}
31 BuildRequires:  kf5-kcoreaddons-devel >= %{kframever}
32 BuildRequires:  kf5-kdoctools-devel >= %{kframever}
33 BuildRequires:  kf5-ki18n-devel >= %{kframever}
34 BuildRequires:  kf5-kio-devel >= %{kframever}
35 BuildRequires:  kf5-kwidgetsaddons-devel >= %{kframever}
36 BuildRequires:  ninja
37 BuildRequires:  qt5-build >= %{qtver}
38 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.164
39 BuildRequires:  shared-mime-info
40 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
41 BuildRequires:  xz
42 ExclusiveArch:  i686  %{x8664}
43 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
44
45 %description
46 KAlgebra is a fully featured calculator that lets you plot different
47 types of 2D and 3D functions and to calculate easy (and not so easy)
48 calculations, such as addition, trigonometric functions or
49 derivatives.
50
51 The application has been thought to be progressively understood for
52 students, so that starting to use it doesn't get in the way. The
53 language is deeply integrated with the UI, providing a dictionary with
54 representations for all the available operations, code highlighting
55 and code completion.
56
57 %description -l pl.UTF-8
58 KAlgebra jest wszechstronnym kalkulatorem, pozwalającym rysować różne
59 typy funkcji dwu- i trójwymiarowych i przeliczać łatwe (i nie tylko)
60 operacje matematycze, jak dodawanie, funkcje trygonometryczne i
61 pochodne.
62
63 Aplikacja została pomyślana tak, aby była stopniowo rozumiana przez
64 studentów. Język jest głęboko zintegrowany z interfejsem użykownika,
65 dostarczając słownik z reprezentacją wszystkich dostępnych operacji, a
66 także podświetlanie kodu i podpowiadanie dopełnień.
67
68 %prep
69 %setup -q -n %{kaname}-%{version}
70
71 %build
72 install -d build
73 cd build
74 %cmake \
75         -G Ninja \
76         -DHTML_INSTALL_DIR=%{_kdedocdir} \
77         -DKDE_INSTALL_USE_QT_SYS_PATHS=ON \
78         ..
79 %ninja_build
80
81 %install
82 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
83 %ninja_install -C build
84
85 %find_lang %{kaname} --all-name --with-kde
86
87 %clean
88 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
89
90 %files -f %{kaname}.lang
91 %defattr(644,root,root,755)
92 %attr(755,root,root) %{_bindir}/calgebra
93 #%attr(755,root,root) %{_bindir}/kalgebra
94 %attr(755,root,root) %{_bindir}/kalgebramobile
95 #%{_desktopdir}/org.kde.kalgebra.desktop
96 %{_desktopdir}/org.kde.kalgebramobile.desktop
97 %{_iconsdir}/hicolor/64x64/apps/kalgebra.png
98 %{_iconsdir}/hicolor/scalable/apps/kalgebra.svgz
99 #%{_datadir}/katepart5/syntax/kalgebra.xml
100 #%{_datadir}/kservices5/graphsplasmoid.desktop
101 #%{_datadir}/metainfo/org.kde.kalgebra.appdata.xml
102 %{_datadir}/metainfo/org.kde.kalgebramobile.appdata.xml
103 #dir %{_datadir}/plasma/plasmoids/org.kde.graphsplasmoid
104 #dir %{_datadir}/plasma/plasmoids/org.kde.graphsplasmoid/contents
105 #dir %{_datadir}/plasma/plasmoids/org.kde.graphsplasmoid/contents/ui
106 #%{_datadir}/plasma/plasmoids/org.kde.graphsplasmoid/contents/ui/config.ui
107 #%{_datadir}/plasma/plasmoids/org.kde.graphsplasmoid/contents/ui/main.qml
108 #%{_datadir}/plasma/plasmoids/org.kde.graphsplasmoid/metadata.desktop
This page took 0.159562 seconds and 3 git commands to generate.