]> git.pld-linux.org Git - packages/ka5-kalgebra.git/blame - ka5-kalgebra.spec
- versioned Qt5WebEngine BR, rel 2
[packages/ka5-kalgebra.git] / ka5-kalgebra.spec
CommitLineData
4bfe7f54 1%define kdeappsver 21.08.0
e63c1eeb 2%define kframever 5.56.0
f851455e
WF
3%define qtver 5.9.0
4%define kaname kalgebra
5Summary: Kalgebra
6Name: ka5-%{kaname}
4bfe7f54 7Version: 21.08.0
9a1d9948 8Release: 2
f851455e
WF
9License: GPL v2+/LGPL v2.1+
10Group: X11/Libraries
e97c5943 11Source0: http://download.kde.org/stable/release-service/%{kdeappsver}/src/%{kaname}-%{version}.tar.xz
4bfe7f54 12# Source0-md5: ba7fdda5d8df9a77a4613e95f01e82a6
f851455e
WF
13URL: http://www.kde.org/
14BuildRequires: Qt5Core-devel
15BuildRequires: Qt5Core-devel >= %{qtver}
16BuildRequires: Qt5Gui-devel >= 5.11.1
17BuildRequires: Qt5Network-devel >= 5.11.1
18BuildRequires: Qt5PrintSupport-devel
19BuildRequires: Qt5Qml-devel
20BuildRequires: Qt5Quick-devel
21BuildRequires: Qt5Svg-devel
22BuildRequires: Qt5Test-devel
9a1d9948 23BuildRequires: Qt5WebEngine-devel >= 5.15.5
f851455e
WF
24BuildRequires: Qt5Widgets-devel >= 5.11.1
25BuildRequires: Qt5Xml-devel
26BuildRequires: cmake >= 2.8.12
27BuildRequires: gettext-devel
e63c1eeb
WF
28BuildRequires: ka5-analitza-devel >= %{kdeappsver}
29BuildRequires: kf5-extra-cmake-modules >= %{kframever}
89bd90ab 30BuildRequires: kf5-kconfigwidgets-devel >= %{kframever}
e63c1eeb 31BuildRequires: kf5-kcoreaddons-devel >= %{kframever}
89bd90ab 32BuildRequires: kf5-kdoctools-devel >= %{kframever}
e63c1eeb 33BuildRequires: kf5-ki18n-devel >= %{kframever}
89bd90ab
JR
34BuildRequires: kf5-kio-devel >= %{kframever}
35BuildRequires: kf5-kwidgetsaddons-devel >= %{kframever}
35b701f6 36BuildRequires: ninja
f851455e
WF
37BuildRequires: qt5-build >= %{qtver}
38BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.164
39BuildRequires: shared-mime-info
40BuildRequires: tar >= 1:1.22
41BuildRequires: xz
b360cc16 42ExclusiveArch: i686 %{x8664}
f851455e
WF
43BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
44
45%description
46KAlgebra is a fully featured calculator that lets you plot different
47types of 2D and 3D functions and to calculate easy (and not so easy)
48calculations, such as addition, trigonometric functions or
49derivatives.
50
51The application has been thought to be progressively understood for
52students, so that starting to use it doesn't get in the way. The
53language is deeply integrated with the UI, providing a dictionary with
54representations for all the available operations, code highlighting
55and code completion.
56
8eae0f7f
WF
57%description -l pl.UTF-8
58KAlgebra jest wszechstronnym kalkulatorem, pozwalającym rysować
59różne typy funkcji dwu- i trójwymiarowych i przeliczać łatwe (i nie tylko)
60operacje matematycze, jak dodawanie, funkcje trygonometryczne i pochodne.
61
62Aplikacja została pomyślana tak, aby była stopniowo rozumiana przez studentów.
63Język jest głęboko zintegrowany z interfejsem użykownika, dostarczając słownik
64z reprezentacją wszystkich dostępnych operacji, a także podświetlanie kodu
65i podpowiadanie dopełnień.
66
f851455e
WF
67%prep
68%setup -q -n %{kaname}-%{version}
69
70%build
71install -d build
72cd build
73%cmake \
35b701f6 74 -G Ninja \
e63c1eeb 75 -DHTML_INSTALL_DIR=%{_kdedocdir} \
f851455e
WF
76 -DKDE_INSTALL_USE_QT_SYS_PATHS=ON \
77 ..
35b701f6 78%ninja_build
f851455e
WF
79
80%install
81rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
35b701f6 82%ninja_install -C build
f851455e
WF
83
84%find_lang %{kaname} --all-name --with-kde
85
86%clean
87rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
88
89%files -f %{kaname}.lang
90%defattr(644,root,root,755)
91%attr(755,root,root) %{_bindir}/calgebra
92%attr(755,root,root) %{_bindir}/kalgebra
93%attr(755,root,root) %{_bindir}/kalgebramobile
94%{_desktopdir}/org.kde.kalgebra.desktop
95%{_desktopdir}/org.kde.kalgebramobile.desktop
96%{_iconsdir}/hicolor/64x64/apps/kalgebra.png
97%{_iconsdir}/hicolor/scalable/apps/kalgebra.svgz
f851455e
WF
98%{_datadir}/katepart5/syntax/kalgebra.xml
99%{_datadir}/kservices5/graphsplasmoid.desktop
100%{_datadir}/metainfo/org.kde.kalgebra.appdata.xml
101%{_datadir}/metainfo/org.kde.kalgebramobile.appdata.xml
102%dir %{_datadir}/plasma/plasmoids/org.kde.graphsplasmoid
103%dir %{_datadir}/plasma/plasmoids/org.kde.graphsplasmoid/contents
104%dir %{_datadir}/plasma/plasmoids/org.kde.graphsplasmoid/contents/ui
105%{_datadir}/plasma/plasmoids/org.kde.graphsplasmoid/contents/ui/config.ui
106%{_datadir}/plasma/plasmoids/org.kde.graphsplasmoid/contents/ui/main.qml
107%{_datadir}/plasma/plasmoids/org.kde.graphsplasmoid/metadata.desktop
This page took 0.134459 seconds and 4 git commands to generate.