]> git.pld-linux.org Git - packages/ka5-kalgebra.git/blame - ka5-kalgebra.spec
relup
[packages/ka5-kalgebra.git] / ka5-kalgebra.spec
CommitLineData
4bfe7f54 1%define kdeappsver 21.08.0
e63c1eeb 2%define kframever 5.56.0
f851455e
WF
3%define qtver 5.9.0
4%define kaname kalgebra
5Summary: Kalgebra
6Name: ka5-%{kaname}
4bfe7f54 7Version: 21.08.0
2c2357a6 8Release: 3
f851455e
WF
9License: GPL v2+/LGPL v2.1+
10Group: X11/Libraries
e97c5943 11Source0: http://download.kde.org/stable/release-service/%{kdeappsver}/src/%{kaname}-%{version}.tar.xz
4bfe7f54 12# Source0-md5: ba7fdda5d8df9a77a4613e95f01e82a6
f851455e
WF
13URL: http://www.kde.org/
14BuildRequires: Qt5Core-devel
15BuildRequires: Qt5Core-devel >= %{qtver}
16BuildRequires: Qt5Gui-devel >= 5.11.1
17BuildRequires: Qt5Network-devel >= 5.11.1
18BuildRequires: Qt5PrintSupport-devel
19BuildRequires: Qt5Qml-devel
20BuildRequires: Qt5Quick-devel
21BuildRequires: Qt5Svg-devel
22BuildRequires: Qt5Test-devel
9a1d9948 23BuildRequires: Qt5WebEngine-devel >= 5.15.5
f851455e
WF
24BuildRequires: Qt5Widgets-devel >= 5.11.1
25BuildRequires: Qt5Xml-devel
26BuildRequires: cmake >= 2.8.12
27BuildRequires: gettext-devel
e63c1eeb
WF
28BuildRequires: ka5-analitza-devel >= %{kdeappsver}
29BuildRequires: kf5-extra-cmake-modules >= %{kframever}
89bd90ab 30BuildRequires: kf5-kconfigwidgets-devel >= %{kframever}
e63c1eeb 31BuildRequires: kf5-kcoreaddons-devel >= %{kframever}
89bd90ab 32BuildRequires: kf5-kdoctools-devel >= %{kframever}
e63c1eeb 33BuildRequires: kf5-ki18n-devel >= %{kframever}
89bd90ab
JR
34BuildRequires: kf5-kio-devel >= %{kframever}
35BuildRequires: kf5-kwidgetsaddons-devel >= %{kframever}
35b701f6 36BuildRequires: ninja
f851455e
WF
37BuildRequires: qt5-build >= %{qtver}
38BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.164
39BuildRequires: shared-mime-info
40BuildRequires: tar >= 1:1.22
41BuildRequires: xz
b360cc16 42ExclusiveArch: i686 %{x8664}
f851455e
WF
43BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
44
45%description
46KAlgebra is a fully featured calculator that lets you plot different
47types of 2D and 3D functions and to calculate easy (and not so easy)
48calculations, such as addition, trigonometric functions or
49derivatives.
50
51The application has been thought to be progressively understood for
52students, so that starting to use it doesn't get in the way. The
53language is deeply integrated with the UI, providing a dictionary with
54representations for all the available operations, code highlighting
55and code completion.
56
8eae0f7f 57%description -l pl.UTF-8
7502aa7a
KM
58KAlgebra jest wszechstronnym kalkulatorem, pozwalającym rysować różne
59typy funkcji dwu- i trójwymiarowych i przeliczać łatwe (i nie tylko)
60operacje matematycze, jak dodawanie, funkcje trygonometryczne i
61pochodne.
8eae0f7f 62
7502aa7a
KM
63Aplikacja została pomyślana tak, aby była stopniowo rozumiana przez
64studentów. Język jest głęboko zintegrowany z interfejsem użykownika,
65dostarczając słownik z reprezentacją wszystkich dostępnych operacji, a
66także podświetlanie kodu i podpowiadanie dopełnień.
8eae0f7f 67
f851455e
WF
68%prep
69%setup -q -n %{kaname}-%{version}
70
71%build
72install -d build
73cd build
74%cmake \
35b701f6 75 -G Ninja \
e63c1eeb 76 -DHTML_INSTALL_DIR=%{_kdedocdir} \
f851455e
WF
77 -DKDE_INSTALL_USE_QT_SYS_PATHS=ON \
78 ..
35b701f6 79%ninja_build
f851455e
WF
80
81%install
82rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
35b701f6 83%ninja_install -C build
f851455e
WF
84
85%find_lang %{kaname} --all-name --with-kde
86
87%clean
88rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
89
90%files -f %{kaname}.lang
91%defattr(644,root,root,755)
92%attr(755,root,root) %{_bindir}/calgebra
f851455e 93%attr(755,root,root) %{_bindir}/kalgebramobile
f851455e
WF
94%{_desktopdir}/org.kde.kalgebramobile.desktop
95%{_iconsdir}/hicolor/64x64/apps/kalgebra.png
96%{_iconsdir}/hicolor/scalable/apps/kalgebra.svgz
f851455e 97%{_datadir}/metainfo/org.kde.kalgebramobile.appdata.xml
This page took 0.108071 seconds and 4 git commands to generate.