]> git.pld-linux.org Git - packages/hwsd.git/blob - hwsd.spec
dc39902a0d4801e18d287e389630ce9c6d9f6d99
[packages/hwsd.git] / hwsd.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  apidocs         # do not build and package API docs
4 #
5 Summary:        Local and remote ZeroConf service discovery for hardware resources
6 Summary(pl.UTF-8):      Lokalne i zdalne wykrywanie usług ZeroConf dla zasobów sprzętowych
7 Name:           hwsd
8 Version:        1.1.1
9 Release:        3
10 License:        LGPL v2.1 (library), GPL v3+ (applications)
11 Group:          Libraries
12 Source0:        https://github.com/Eyescale/hwsd/archive/%{version}/%{name}-%{version}.tar.gz
13 # Source0-md5:  315a8543078db1be6c1600cf5d964e93
14 Patch0:         %{name}-cmake.patch
15 Patch1:         %{name}-lib.patch
16 Patch2:         %{name}-avahi.patch
17 URL:            https://github.com/Eyescale/hwsd/
18 BuildRequires:  Eyescale-CMake
19 BuildRequires:  Lunchbox-devel >= 1.10
20 BuildRequires:  OpenGL-GLX-devel
21 BuildRequires:  QtNetwork-devel >= 4.6
22 BuildRequires:  boost-devel >= 1.41.0
23 BuildRequires:  cmake >= 2.8
24 %{?with_apidocs:BuildRequires:  doxygen}
25 BuildRequires:  gcc-c++ >= 6:4.2
26 BuildRequires:  libstdc++-devel
27 BuildRequires:  pkgconfig
28 BuildRequires:  xorg-lib-libX11-devel
29 Requires:       Lunchbox >= 1.10
30 Requires:       QtNetwork >= 4.6
31 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
32
33 %description
34 HW-SD is a library and daemon for the discovery and announcement of
35 hardware resources using ZeroConf. It enables auto-configuration
36 of ad-hoc GPU clusters and multi-GPU machines.
37
38 %description -l pl.UTF-8
39 HW-SD to biblioteka i demon do wyszukiwania i rozgłaszania zasobów
40 sprzętowych przy użyciu ZeroConfa. Pozwala na automatyczną
41 konfigurację ad-hocowych klastrów GPU i maszyn o wielu GPU.
42
43 %package devel
44 Summary:        Header files for HW-SD library
45 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki HW-SD
46 Group:          Development/Libraries
47 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
48 Requires:       Lunchbox-devel >= 1.10
49 Requires:       libstdc++-devel
50
51 %description devel
52 Header files for HW-SD library.
53
54 %description devel -l pl.UTF-8
55 Pliki nagłówkowe biblioteki HW-SD.
56
57 %package apidocs
58 Summary:        HW-SD API documentation
59 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API biblioteki HW-SD
60 Group:          Documentation
61
62 %description apidocs
63 API documentation for HW-SD library.
64
65 %description apidocs -l pl.UTF-8
66 Dokumentacja API biblioteki HW-SD.
67
68 %prep
69 %setup -q
70 %patch0 -p1
71 %patch1 -p1
72 %patch2 -p1
73
74 ln -s %{_datadir}/Eyescale-CMake CMake/common
75 %{__rm} .gitexternals
76
77 %build
78 install -d build
79 cd build
80 %cmake ..
81
82 %{__make}
83
84 %if %{with apidocs}
85 doxygen doc/Doxyfile
86 %endif
87
88 %install
89 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
90
91 %{__make} -C build install \
92         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
93
94 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/hwsd/doc
95
96 %clean
97 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
98
99 %post   -p /sbin/ldconfig
100 %postun -p /sbin/ldconfig
101
102 %files
103 %defattr(644,root,root,755)
104 %doc LICENSE.txt README.md doc/{AUTHORS,RelNotes.md}
105 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libhwsd.so.*.*.*
106 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libhwsd.so.2
107 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libhwsd_gpu_glx.so.*.*.*
108 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libhwsd_gpu_glx.so.1
109 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libhwsd_gpu_dns_sd.so.*.*.*
110 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libhwsd_gpu_dns_sd.so.1
111 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libhwsd_net_sys.so.*.*.*
112 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libhwsd_net_sys.so.1
113 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libhwsd_net_dns_sd.so.*.*.*
114 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libhwsd_net_dns_sd.so.1
115
116 %files devel
117 %defattr(644,root,root,755)
118 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libhwsd.so
119 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libhwsd_gpu_glx.so
120 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libhwsd_gpu_dns_sd.so
121 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libhwsd_net_sys.so
122 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libhwsd_net_dns_sd.so
123 %{_includedir}/hwsd
124 %{_pkgconfigdir}/hwsd.pc
125 %dir %{_datadir}/hwsd
126 %{_datadir}/hwsd/CMake
127
128 %if %{with apidocs}
129 %files apidocs
130 %defattr(644,root,root,755)
131 %doc build/doc/html/*
132 %endif
This page took 0.059401 seconds and 3 git commands to generate.