]> git.pld-linux.org Git - packages/hwsd.git/blame - hwsd.spec
- new
[packages/hwsd.git] / hwsd.spec
CommitLineData
c1595142
JB
1#
2# Conditional build:
3%bcond_without apidocs # do not build and package API docs
4#
5Summary: Local and remote ZeroConf service discovery for hardware resources
6Summary(pl.UTF-8): Lokalne i zdalne wykrywanie usług ZeroConf dla zasobów sprzętowych
7Name: hwsd
8Version: 1.1.1
9Release: 1
10License: LGPL v2.1 (library), GPL v3+ (applications)
11Group: Libraries
12Source0: https://github.com/Eyescale/hwsd/archive/%{version}/%{name}-%{version}.tar.gz
13# Source0-md5: 315a8543078db1be6c1600cf5d964e93
14Patch0: %{name}-cmake.patch
15URL: https://github.com/Eyescale/hwsd/
16BuildRequires: Eyescale-CMake
17BuildRequires: Lunchbox-devel >= 1.10
18BuildRequires: OpenGL-GLX-devel
19BuildRequires: QtNetwork-devel >= 4.6
20BuildRequires: boost-devel >= 1.41.0
21BuildRequires: cmake >= 2.8
22%{?with_apidocs:BuildRequires: doxygen}
23BuildRequires: gcc-c++ >= 6:4.2
24BuildRequires: libstdc++-devel
25BuildRequires: pkgconfig
26BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel
27Requires: Lunchbox >= 1.10
28Requires: QtNetwork >= 4.6
29BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
30
31%description
32HW-SD is a library and daemon for the discovery and announcement of
33hardware resources using ZeroConf. It enables auto-configuration
34of ad-hoc GPU clusters and multi-GPU machines.
35
36%description -l pl.UTF-8
37HW-SD to biblioteka i demon do wyszukiwania i rozgłaszania zasobów
38sprzętowych przy użyciu ZeroConfa. Pozwala na automatyczną
39konfigurację ad-hocowych klastrów GPU i maszyn o wielu GPU.
40
41%package devel
42Summary: Header files for HW-SD library
43Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe biblioteki HW-SD
44Group: Development/Libraries
45Requires: %{name} = %{version}-%{release}
46Requires: Lunchbox-devel >= 1.10
47Requires: libstdc++-devel
48
49%description devel
50Header files for HW-SD library.
51
52%description devel -l pl.UTF-8
53Pliki nagłówkowe biblioteki HW-SD.
54
55%package apidocs
56Summary: HW-SD API documentation
57Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API biblioteki HW-SD
58Group: Documentation
59
60%description apidocs
61API documentation for HW-SD library.
62
63%description apidocs -l pl.UTF-8
64Dokumentacja API biblioteki HW-SD.
65
66%prep
67%setup -q
68%patch0 -p1
69
70ln -s %{_datadir}/Eyescale-CMake CMake/common
71%{__rm} .gitexternals
72
73%build
74install -d build
75cd build
76%cmake ..
77
78%{__make}
79
80%if %{with apidocs}
81doxygen doc/Doxyfile
82%endif
83
84%install
85rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
86
87%{__make} -C build install \
88 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
89
90%{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/hwsd/doc
91
92%clean
93rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
94
95%post -p /sbin/ldconfig
96%postun -p /sbin/ldconfig
97
98%files
99%defattr(644,root,root,755)
100%doc LICENSE.txt README.md doc/{AUTHORS,RelNotes.md}
101%attr(755,root,root) %{_libdir}/libhwsd.so.*.*.*
102%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libhwsd.so.2
103%attr(755,root,root) %{_libdir}/libhwsd_gpu_glx.so.*.*.*
104%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libhwsd_gpu_glx.so.1
105%attr(755,root,root) %{_libdir}/libhwsd_net_sys.so.*.*.*
106%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libhwsd_net_sys.so.1
107
108%files devel
109%defattr(644,root,root,755)
110%attr(755,root,root) %{_libdir}/libhwsd.so
111%attr(755,root,root) %{_libdir}/libhwsd_gpu_glx.so
112%attr(755,root,root) %{_libdir}/libhwsd_net_sys.so
113%{_includedir}/hwsd
114%{_pkgconfigdir}/hwsd.pc
115%dir %{_datadir}/hwsd
116%{_datadir}/hwsd/CMake
117
118%if %{with apidocs}
119%files apidocs
120%defattr(644,root,root,755)
121%doc build/doc/html/*
122%endif
This page took 0.131467 seconds and 4 git commands to generate.