e453cae5c96b229bd3cc3bb2aeb1b7e58467c302
[packages/harfbuzz.git] / harfbuzz.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  static_libs     # static libraries build
4 %bcond_without  graphite2       # Graphite2 library usage
5 %bcond_without  icu             # ICU integration
6 %bcond_without  tests           # "make check" call
7
8 Summary:        HarfBuzz - internationalized text shaping library
9 Summary(pl.UTF-8):      HarfBuzz - biblioteka rysująca tekst z obsługą wielu języków
10 Name:           harfbuzz
11 Version:        1.8.6
12 Release:        1
13 License:        MIT
14 Group:          Libraries
15 Source0:        https://www.freedesktop.org/software/harfbuzz/release/%{name}-%{version}.tar.bz2
16 # Source0-md5:  60d50ebe1f071d877ab3335c5307d9a8
17 Patch0:         pc_deps.patch
18 URL:            https://www.freedesktop.org/wiki/HarfBuzz
19 BuildRequires:  autoconf >= 2.64
20 BuildRequires:  automake >= 1:1.11.1
21 BuildRequires:  cairo-devel >= 1.8.0
22 # hb-fc-list is disabled in util/Makefile.am
23 #BuildRequires: fontconfig-devel
24 %{?with_tests:BuildRequires:    fonttools}
25 BuildRequires:  freetype-devel >= 1:2.9
26 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.38
27 BuildRequires:  gobject-introspection-devel >= 1.34.0
28 %{?with_graphite2:BuildRequires:        graphite2-devel}
29 BuildRequires:  gtk-doc >= 1.15
30 %{?with_icu:BuildRequires:      libicu-devel}
31 BuildRequires:  libstdc++-devel
32 BuildRequires:  libtool >= 2:2.2
33 %{?with_tests:BuildRequires:    otsanitizer}
34 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.27
35 BuildRequires:  sed >= 4.0
36 Requires:       freetype >= 1:2.9
37 Requires:       glib2 >= 1:2.38
38 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
39
40 %description
41 Internationalized OpenType text layout and rendering library.
42
43 %description -l pl.UTF-8
44 Biblioteka rozmieszczająca i rysująca tekst z fontów OpenType,
45 obsługująca wiele języków.
46
47 %package devel
48 Summary:        Header files for HarfBuzz library
49 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki HarfBuzz
50 Group:          Development/Libraries
51 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
52 Requires:       freetype-devel >= 1:2.9
53 Requires:       glib2-devel >= 1:2.38
54 %{?with_graphite2:Requires:     graphite2-devel}
55 Requires:       libstdc++-devel
56
57 %description devel
58 Header files for HarfBuzz library.
59
60 %description devel -l pl.UTF-8
61 Pliki nagłówkowe biblioteki HarfBuzz.
62
63 %package static
64 Summary:        Static HarfBuzz library
65 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka HarfBuzz
66 Group:          Development/Libraries
67 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
68
69 %description static
70 Static HarfBuzz library.
71
72 %description static -l pl.UTF-8
73 Statyczna biblioteka HarfBuzz.
74
75 %package gobject
76 Summary:        Harfbuzz GObject interface
77 Summary(pl.UTF-8):      Interfejs GObject do biblioteki Harfbuzz
78 Group:          Libraries
79 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
80
81 %description gobject
82 Harfbuzz GObject interface.
83
84 %description gobject -l pl.UTF-8
85 Interfejs GObject do biblioteki Harfbuzz.
86
87 %package gobject-devel
88 Summary:        Header files for Harfbuzz GObject interface
89 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe interfejsu GObject do biblioteki Harfbuzz
90 Group:          Development/Libraries
91 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
92 Requires:       %{name}-gobject = %{version}-%{release}
93
94 %description gobject-devel
95 This is the package containing the header files for Harfbuzz GObject
96 interface.
97
98 %description gobject-devel -l pl.UTF-8
99 Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe interfejsu GObject do biblioteki
100 Harfbuzz.
101
102 %package gobject-static
103 Summary:        Static Harfbuzz GObject library
104 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka Harfbuzz GObject
105 Group:          Development/Libraries
106 Requires:       %{name}-gobject-devel = %{version}-%{release}
107
108 %description gobject-static
109 Static Harfbuzz GObject library.
110
111 %description gobject-static -l pl.UTF-8
112 Statyczna biblioteka Harfbuzz GObject.
113
114 %package icu
115 Summary:        HarfBuzz text shaping library - ICU integration
116 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka HarfBuzz do rysowania tekstu - integracja z ICU
117 Group:          Libraries
118 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
119
120 %description icu
121 HarfBuzz text shaping library - ICU integration.
122
123 %description icu -l pl.UTF-8
124 Biblioteka HarfBuzz do rysowania tekstu - integracja z ICU.
125
126 %package icu-devel
127 Summary:        Header file for HarfBuzz ICU library
128 Summary(pl.UTF-8):      Plik nagłówkowy biblioteki HarfBuzz ICU
129 Group:          Development/Libraries
130 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
131 Requires:       %{name}-icu = %{version}-%{release}
132 Requires:       libicu-devel
133
134 %description icu-devel
135 Header file for HarfBuzz ICU library.
136
137 %description icu-devel -l pl.UTF-8
138 Plik nagłówkowy biblioteki HarfBuzz ICU.
139
140 %package icu-static
141 Summary:        Static HarfBuzz ICU library
142 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka statyczna HarfBuzz ICU
143 Group:          Development/Libraries
144 Requires:       %{name}-icu-devel = %{version}-%{release}
145
146 %description icu-static
147 Static HarfBuzz ICU library.
148
149 %description icu-static -l pl.UTF-8
150 Biblioteka statyczna HarfBuzz ICU.
151
152 %package subset
153 Summary:        HarfBuzz text shaping library - font subsetter
154 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka HarfBuzz do rysowania tekstu - font subsetter
155 Group:          Libraries
156 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
157
158 %description subset
159 HarfBuzz text shaping library - font subsetter.
160
161 %description subset -l pl.UTF-8
162 Biblioteka HarfBuzz do rysowania tekstu - font subsetter.
163
164 %package subset-devel
165 Summary:        Header files for HarfBuzz subset library
166 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki HarfBuzz subset
167 Group:          Development/Libraries
168 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
169 Requires:       %{name}-subset = %{version}-%{release}
170
171 %description subset-devel
172 Header files for HarfBuzz subset library.
173
174 %description subset-devel -l pl.UTF-8
175 Pliki nagłówkowe biblioteki HarfBuzz subset.
176
177 %package subset-static
178 Summary:        Static HarfBuzz subset library
179 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka statyczna HarfBuzz subset
180 Group:          Development/Libraries
181 Requires:       %{name}-subset-devel = %{version}-%{release}
182
183 %description subset-static
184 Static HarfBuzz subset library.
185
186 %description subset-static -l pl.UTF-8
187 Biblioteka statyczna HarfBuzz subset.
188
189 %package progs
190 Summary:        HarfBuzz command-line utilities
191 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia HarfBuzz uruchamiane z linii poleceń
192 Group:          Libraries
193 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
194 Requires:       cairo >= 1.8.0
195
196 %description progs
197 HarfBuzz command-line utilities.
198
199 %description progs -l pl.UTF-8
200 Narzędzia HarfBuzz uruchamiane z linii poleceń.
201
202 %package apidocs
203 Summary:        HarfBuzz API documentation
204 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API bibliotek HarfBuzz
205 Group:          Documentation
206 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
207 BuildArch:      noarch
208 %endif
209
210 %description apidocs
211 API documentation for HarfBuzz libraries.
212
213 %description apidocs -l pl.UTF-8
214 Dokumentacja API bibliotek HarfBuzz.
215
216 %prep
217 %setup -q
218
219 %patch0 -p1
220
221 %build
222 %{__libtoolize}
223 %{__aclocal} -I m4
224 %{__autoconf}
225 %{__autoheader}
226 %{__automake}
227 %configure \
228         --disable-silent-rules \
229         %{?with_static_libs:--enable-static} \
230         --with-cairo \
231         --with-freetype \
232         --with-glib \
233         --with-gobject \
234         %{?with_graphite2:--with-graphite2} \
235         --with-html-dir=%{_gtkdocdir} \
236         --with-icu%{!?with_icu:=no}
237 %{__make}
238
239 %{?with_tests:%{__make} check}
240
241 %install
242 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
243 %{__make} install \
244         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
245
246 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/*.la
247
248 %clean
249 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
250
251 %post   -p /sbin/ldconfig
252 %postun -p /sbin/ldconfig
253
254 %post   gobject -p /sbin/ldconfig
255 %postun gobject -p /sbin/ldconfig
256
257 %post   icu -p /sbin/ldconfig
258 %postun icu -p /sbin/ldconfig
259
260 %post   subset -p /sbin/ldconfig
261 %postun subset -p /sbin/ldconfig
262
263 %files
264 %defattr(644,root,root,755)
265 %doc AUTHORS COPYING ChangeLog NEWS README THANKS TODO
266 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libharfbuzz.so.*.*.*
267 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libharfbuzz.so.0
268
269 %files devel
270 %defattr(644,root,root,755)
271 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libharfbuzz.so
272 %dir %{_includedir}/harfbuzz
273 %{_includedir}/harfbuzz/hb.h
274 %{_includedir}/harfbuzz/hb-blob.h
275 %{_includedir}/harfbuzz/hb-buffer.h
276 %{_includedir}/harfbuzz/hb-common.h
277 %{_includedir}/harfbuzz/hb-deprecated.h
278 %{_includedir}/harfbuzz/hb-face.h
279 %{_includedir}/harfbuzz/hb-font.h
280 %{_includedir}/harfbuzz/hb-ft.h
281 %{_includedir}/harfbuzz/hb-glib.h
282 %{?with_graphite2:%{_includedir}/harfbuzz/hb-graphite2.h}
283 %{_includedir}/harfbuzz/hb-map.h
284 %{_includedir}/harfbuzz/hb-ot-font.h
285 %{_includedir}/harfbuzz/hb-ot-layout.h
286 %{_includedir}/harfbuzz/hb-ot-math.h
287 %{_includedir}/harfbuzz/hb-ot-shape.h
288 %{_includedir}/harfbuzz/hb-ot-tag.h
289 %{_includedir}/harfbuzz/hb-ot-var.h
290 %{_includedir}/harfbuzz/hb-ot.h
291 %{_includedir}/harfbuzz/hb-set.h
292 %{_includedir}/harfbuzz/hb-shape-plan.h
293 %{_includedir}/harfbuzz/hb-shape.h
294 %{_includedir}/harfbuzz/hb-unicode.h
295 %{_includedir}/harfbuzz/hb-version.h
296 %{_pkgconfigdir}/harfbuzz.pc
297 %dir %{_libdir}/cmake/harfbuzz
298 %{_libdir}/cmake/harfbuzz/harfbuzz-config.cmake
299
300 %if %{with static_libs}
301 %files static
302 %defattr(644,root,root,755)
303 %{_libdir}/libharfbuzz.a
304 %endif
305
306 %files gobject
307 %defattr(644,root,root,755)
308 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libharfbuzz-gobject.so.*.*.*
309 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libharfbuzz-gobject.so.0
310 %{_libdir}/girepository-1.0/HarfBuzz-0.0.typelib
311
312 %files gobject-devel
313 %defattr(644,root,root,755)
314 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libharfbuzz-gobject.so
315 %{_includedir}/harfbuzz/hb-gobject.h
316 %{_includedir}/harfbuzz/hb-gobject-enums.h
317 %{_includedir}/harfbuzz/hb-gobject-structs.h
318 %{_pkgconfigdir}/harfbuzz-gobject.pc
319 %{_datadir}/gir-1.0/HarfBuzz-0.0.gir
320
321 %if %{with static_libs}
322 %files gobject-static
323 %defattr(644,root,root,755)
324 %{_libdir}/libharfbuzz-gobject.a
325 %endif
326
327 %if %{with icu}
328 %files icu
329 %defattr(644,root,root,755)
330 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libharfbuzz-icu.so.*.*.*
331 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libharfbuzz-icu.so.0
332
333 %files icu-devel
334 %defattr(644,root,root,755)
335 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libharfbuzz-icu.so
336 %{_includedir}/harfbuzz/hb-icu.h
337 %{_pkgconfigdir}/harfbuzz-icu.pc
338
339 %if %{with static_libs}
340 %files icu-static
341 %defattr(644,root,root,755)
342 %{_libdir}/libharfbuzz-icu.a
343 %endif
344 %endif
345
346 %files subset
347 %defattr(644,root,root,755)
348 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libharfbuzz-subset.so.*.*.*
349 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libharfbuzz-subset.so.0
350
351 %files subset-devel
352 %defattr(644,root,root,755)
353 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libharfbuzz-subset.so
354 %{_includedir}/harfbuzz/hb-subset.h
355 %{_includedir}/harfbuzz/hb-subset-glyf.hh
356 %{_includedir}/harfbuzz/hb-subset-plan.hh
357 %{_includedir}/harfbuzz/hb-subset-private.hh
358 %{_pkgconfigdir}/harfbuzz-subset.pc
359
360 %if %{with static_libs}
361 %files subset-static
362 %defattr(644,root,root,755)
363 %{_libdir}/libharfbuzz-subset.a
364 %endif
365
366 %files progs
367 %defattr(644,root,root,755)
368 %attr(755,root,root) %{_bindir}/hb-ot-shape-closure
369 %attr(755,root,root) %{_bindir}/hb-shape
370 %attr(755,root,root) %{_bindir}/hb-subset
371 %attr(755,root,root) %{_bindir}/hb-view
372
373 %files apidocs
374 %defattr(644,root,root,755)
375 %{_gtkdocdir}/harfbuzz
This page took 0.087958 seconds and 2 git commands to generate.