]> git.pld-linux.org Git - packages/gstreamer.git/commitdiff
- adapterized, pl translations
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Thu, 29 Nov 2001 14:21:41 +0000 (14:21 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
- separated -static; isnt't it X11 library?

Changed files:
    gstreamer.spec -> 1.8

gstreamer.spec

index 3e59dbbd794700837b16b276bfe0d613ad26e9a1..532af467f12c40264806f2aad66affd3dee31e57 100644 (file)
@@ -1,4 +1,5 @@
 Summary:       GStreamer Streaming-media framework runtime
+Summary(pl):   GStreamer - biblioteki ¶rodowiska do obróbki strumieni
 Name:          gstreamer
 Version:       0.2.2
 Release:       0.20011125.1
@@ -8,10 +9,13 @@ Group(de):    Libraries
 Group(es):     Bibliotecas
 Group(fr):     Librairies
 Group(pl):     Biblioteki
+Group(pt_BR):  Bibliotecas
+Group(ru):     âÉÂÌÉÏÔÅËÉ
+Group(uk):     â¦Â̦ÏÔÅËÉ
 Source0:       http://download.sourceforge.net/gstreamer/%{name}.tar.bz2
 #Source0:      http://download.sourceforge.net/gstreamer/%{name}-%{version}.tar.bz2
 Patch0:                %{name}-size_t.patch
-URL:           http://gstreamer.net
+URL:           http://gstreamer.net/
 BuildRequires: nasm
 BuildRequires: pkgconfig
 BuildRequires: GConf-devel
@@ -59,24 +63,53 @@ about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
 that new data types or processing capabilities can be added simply by
 installing new plugins.
 
+%description -l pl
+GStreamer to ¶rodowisko obróbki danych strumieniowych, bazuj±ce na
+grafie filtrów operuj±cych na danych medialnych. Aplikacje u¿ywaj±ce
+tej biblioteki mog± robiæ wszystko od przetwarzania d¼wiêku w czasie
+rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego zwi±zego z
+mediami. Architektura bazuj±ca na wtyczkach pozwala na ³atwe dodawanie
+nowych typów danych lub mo¿liwo¶ci obróbki.
+
 %package devel
-Summary:       Libraries and include files for GStreamer streaming-media framework
+Summary:       Include files for GStreamer streaming-media framework
+Summary(pl):   Pliki nag³ówkowe do ¶rodowiska obróbki strumieni GStreamer
 Group:         Development/Libraries
 Group(de):     Entwicklung/Libraries
+Group(es):     Desarrollo/Bibliotecas
 Group(fr):     Development/Librairies
 Group(pl):     Programowanie/Biblioteki
+Group(pt_BR):  Desenvolvimento/Bibliotecas
+Group(ru):     òÁÚÒÁÂÏÔËÁ/âÉÂÌÉÏÔÅËÉ
+Group(uk):     òÏÚÒÏÂËÁ/â¦Â̦ÏÔÅËÉ
 Requires:      %{name} = %{version}
 
 %description devel
-GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
-which operate on media data. Applications using this library can do
-anything from real-time sound processing to playing videos, and just
-about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
-that new data types or processing capabilities can be added simply by
-installing new plugins.
+This package contains the includes files necessary to develop
+applications and plugins for GStreamer.
+
+%description devel -l pl
+Ten pakiet zawiera pliki nag³ówkowe potrzebne do rozwijania aplikacji
+i wtyczek do GStreamera.
+
+%package static
+Summary:       GStreamer static libraries
+Summary(pl):   Biblioteki statyczne GStreamer
+Group:         Development/Libraries
+Group(de):     Entwicklung/Libraries
+Group(es):     Desarrollo/Bibliotecas
+Group(fr):     Development/Librairies
+Group(pl):     Programowanie/Biblioteki
+Group(pt_BR):  Desenvolvimento/Bibliotecas
+Group(ru):     òÁÚÒÁÂÏÔËÁ/âÉÂÌÉÏÔÅËÉ
+Group(uk):     òÏÚÒÏÂËÁ/â¦Â̦ÏÔÅËÉ
+Requires:      %{name}-devel = %{version}
 
-This package contains the libraries and includes files necessary to
-develop applications and plugins for GStreamer.
+%description static
+Static versions of GStreamer libraries.
+
+%description static -l pl
+Statyczne wersje bibliotek GStreamer.
 
 %prep
 %setup -q -n %{name}
@@ -105,19 +138,17 @@ autoconf
 
 %install  
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
-[ -n "$RPM_BUILD_ROOT" -a "$RPM_BUILD_ROOT" != / ] && rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
 %{__make} DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT install
 
 %clean
-[ -n "$RPM_BUILD_ROOT" -a "$RPM_BUILD_ROOT" != / ] && rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
 %post
 /sbin/ldconfig
-%{prefix}/bin/gstreamer-register
+%{_bindir}/gstreamer-register
 
-%postun
-/sbin/ldconfig
+%postun        -p /sbin/ldconfig
   
 %files
 %defattr(644,root,root,755)
@@ -129,5 +160,8 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %files devel
 %defattr(644,root,root,755)
 %{_includedir}/*
-%{_libdir}/lib*.a
 %{_libdir}/lib*.so
+
+%files static
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_libdir}/lib*.a
This page took 0.097467 seconds and 4 git commands to generate.